mandag den 17. oktober 2011

Toldere på Bornholm

Bornholms toldvæsen var naturligt centreret til øens hovedstad Rønne. Her boede og virkede topembedsmændene, mens toldbetjente (og senere toldkontrollører) tog sig af opsynet i øens øvrige søkøbstæder.

Længe var det en tolder og en toldkontrollør i Rønne, der stod i spidsen for øens toldvæsen. De blev udnævnt til et virke ”på Bornholm” og ikke blot ”i Rønne”.

Efter tolder Topps død i 1754 håbede Rentekammeret at kunne bortforpagte toldforretningerne på Bornholm, men dette lykkedes ikke. En ny tolder blev ansat året efter og i samme forbindelse bestemtes det, at byskriverne i Hasle, Allinge, Svaneke og Neksø forsøgsvis skulle have opsigt med ind- og udskibningen i de respektive havnebyer (jf. kgl. resol. 7.7.1755). I praksis varetog byskriverne regnskaberne og oppebørslerne, mens privatansatte toldbetjente tog sig inspektionen i havnene. Ordningen varede ved indtil 1841.

I 1784 blev der udnævnt en toldinspektør for hele øen, men ordningen gjaldt foreløbig kun for en treårig periode. Men - som det vil ses - med mulighed for forlængelse. Det blev toldinspektør Lohmanns lod de næste tyve år. I de første tre triennier delte han forretningerne med øens gamle tolder Krog. Da Krog døde i 1793, kunne man have ventet en reform, men Generaltoldkammeret nøjedes foreløbigt med at konstituere en ny tolder, først Lucas og fra 1801 Heiberg. Begge kaldtes snart toldere, snart toldkasserere, og der er næppe tvivl om, at deres rolle i forhold til toldinspektøren, var identisk med toldkasserernes i landets øvrige købstæder.

I 1804 blev det endelig tid til en reform at Bornholms toldvæsen. Den fungerende toldinspektør Lohmann blev fastansat og den konst. tolder Heiberg blev toldkasserer. Og endelig blev der ansat en kgl. toldbetjent (jf. kgl. resol. 9.5.1804).

Året efter blev der oprettet et toldklareringssted for ind- og udgående skibe i Neksø og en kgl. toldoppebørselsbetjent ansat. Toldstedet var underordnet Rønne (jf. kgl. resol. 26.7.1805).

På fæstningen Christiansø havde de skiftende forvaltere i umindelige tider varetaget toldforretningerne, og i forbindelse med Bornholms toldreform af 1804 bestemtes det, at forvalterne fremover skulle oppebære 10 pct. af samtlige toldindkomster.

Bornholms toldvæsen blev atter reformeret omkring årsskiftet 1840/41. Toldinspektørens årsløn blev fastsat til 1.200 rdl. og til to heste modtog han yderligere 160 rdl. Toldkassererens løn fastsattes til 800 rdl. og til kontorhold 200 rdl. Den kgl. toldbetjent fik titel af inspektionsassistent og fik 600 rdl. + 100 rdl. til hestehold. Dertil kom en undertoldbetjent og en strandbetjent. - Neksø fik en toldkontrollør (løn 450 rdl.), mens byskriveren skulle have 150 rdl. for at varetage oppebørslerne. Byen fik også en undertoldbetjent. - Svaneke fik en toldkontrollør (løn 380 rdl.) og en undertoldbetjent skulle varetage forretningerne i Gudhjem. - I Allinge og Sandvig blev fyrinspektøren på Hammershus toldkontrollør (løntillæg 200 rdl.), mens en undertoldbetjent skulle tage bopæl i Allinge. De to fyrpassere på Fyrbjerget skulle have opsyn med de tre naturlige landingssteder Sænebugt, Vang og Helligpeder. - Hasle fik en toldkontrollør (løn 500 rdl.) og en undertoldbetjent. - På Christiansø skulle proviantforvalteren fremdeles varetage toldforretningerne (løntillæg 97 rdl.) (jf. kgl. resol. 5.12.1840). Den nyudnævnte toldkontrollør Frandsen fik allerede i september 1841 overdraget toldoppebørslerne, og hermed var den 86 år gamle ordning med byskrivernes toldopsyn endeligt afskaffet.

Med lønningsloven af 1851 beholdt Bornholm sit toldinspektørembede (løn 1.500 rdl.), mens toldkassereren blev erstattet af en en toldoppebørselskontrollør i Rønne (løn 1.000 rdl. + kontorhold 200 rdl.). Toldbetjentembedet blev nedlagt og erstattet af tre toldassistentembeder (løn 400 + 400 + 300 rdl.).

Neksø beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.) og fik en toldassistent (løn 300 rdl.).

Svaneke beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.) og fik to toldassistenter, den ene i Svaneke (løn 300 rdl.), den anden i Gudhjem (løn 400 rdl.).

Allinge beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.), mens kontrollørembedet i Sandvig blev ændret til et halvt toldassistentembede, idet assistenten tillige var fyrmester (løn 200 rdl.).

Hasle beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.) og fik en toldassistent (løn 300 rdl.)

På Christiansø beholdt sin toldoppebørselskontrollør, men embedet var kun normeret til en sjettedel af kollegaernes på Bornholm (løn 100 rdl.).

Den samlede normering af toldvæsenet på Bornholm var altså en toldinspektør, fem og en sjettedel toldoppebørselskontrollører og syv og en halv toldassistenter. Hertil kom to toldkarle. Lønsummen var på sammenlagt 8.100 rdl.

Bornholm har aldrig haft konsumtionsvæsen.


RØNNE

* * * Toldere

1658-1663
Hans Christensen
Tolder i Rønne 29. december 1658. Tillige tingskriver i Nørre og Vestre herreder.

1663-1676
Laurits Mikkelsen

1676-1684
Mads Olesen
Tolder i Rønne 27. juli 1676. Tillige tingskriver i Nørre og Vestre herreder.

1684-1685
Frederik Johansen, død oktober 1685
Tolder i Rønne 7. maj 1684. Hans søster var gift med sognepræsten i Asminderød Jens Jacobsen Vind.

1686-1703
Mogens Pedersen. Gift med Anne Hansdatter.
Tolder i Rønne 16. oktober 1686, toldforpagter sst. 1. januar 1696.

1703-1704
Daniel Brugmann
Tolder i Rønne 22. maj 1703

1704-1711
Bertel Møller. Gift med Anne.
Tjente i Rentekammeret i otte år. Tolder i Rønne 10. oktober 1704.

1711-1754
Johan Christian Topp (søn af hoftrompeter Hans Jørgen T.), født ca. 1682, død 18. april 1754 i Rønne (indført i Aakirkeby kirkebog). Gift 1. gang 13. august 1711 i København Vor Frue kirke med Lisbeth Røder. Gift 2. gang 14. november 1731 i Svaneke kirke med Margrethe Elisabeth Jørgensdatter Ancher (datter af Jørgen Poulsen A. og Johanne Elisabeth Pedersdatter Kofoed), døbt 5. september 1708 i Østerlars sogn, begr. 5. marts 1788 i Rønne.
Auditør ved Grev Laurvigs regiment. Tolder i Rønne 18. maj 1711. Præsten skrev i 1754, at Topp var ” berømt for sin Retsindighed og ærlige Opførsel i sit Embede”. Efter Topps død forsøgte Rentekammeret at bortforpagte tolden på Bornholm, men forgæves.

1755-1793
Hans Krog, født ca. 1724, død 24. juni 1793 i Rønne. Gift 26. september 1755 i Strøby kirke med Esther Ide Frost (datter af amtsforvalter Mathias Corfitz F. og Bodil Marie Rennemann), født ca. 1722 i Strøby, begr. 30. december 1768 i Rønne.
Kammerskriver i Rentekammerets sjællandske stiftskontor 1745. Tolder i Rønne 7. juli 1755.

1793-1801
Daniel Benjamin Lucas, født ca. 1734, død 9. august 1801 i Rønne. Gift med Frederikke Salome Andersdatter, født ca. 1736, begr. 2. marts 1797 i Rønne.
Toldbetjent i Rønne senest 1787, konst. tolder sst. ca. 1793. Ved sin død kaldtes han toldkasserer.

1801-1804
Ulrich Frederik Heiberg
Konst. toldkontrollør i Rønne 1785, konst. tolder sst. 11. august 1801, toldkasserer sst. 9. maj 1804 (se nedenfor)

* * * Toldkontrollører

1662-
Niels Jensen
Visitør i Rønne 21. april 1662, konfirmeret 4. august 1670.

1675-
Morten Jensen
Visitør i Rønne 30. juli 1675.

1696-1714 (?)
Jens Hansen Storch. Gift 5. december 1704 i Aakirkeby kirke med Karen Baltzersdatter.
Adjungeret kontrollør og visitør i Rønne (med successionsret efter Niels Turn) oktober 1686. Toldbetjent og visitør sst. 1. januar 1696.

1714-1719
Peder Pedersen Gartner, død 16. juni 1719 i Rønne.
Tjente hos storkansler Conrad Reventlow. Visitør i Rønne 1. oktober 1714.

1719-1729
Jens Gudmandsen, død 30. marts 1729 i Rønne.
Toldbetjent og visitør i Rønne 8. juli 1719. Ved sin død kaldtes han kontrollør.

1729-1738
Peter Worm, død 21. december 1738 i Rønne. Gift med Dorthe Mathiasdatter, født ca. 1692, begr. 25. januar 1748 i Rønne.
Skibsassistent i ostindiefart. Kontrollør og toldbetjent i Rønne 14. april 1729.

1739-1765
Gert Pedersen Hammer (søn af birkefoged Peder H.), døbt 14. marts 1708 i Kalvehave sogn, begr. 24. april 1765 i Rønne. Gift 20. juli 1742 med Inger Othelia Krabbe, født ca. 1723, død 16. december 1794 i Rønne.
Forvalter på prinsesse Charlotte Amalies jordegods på Sjælland. Kontrollør og toldbetjent i Rønne 29. januar 1739. Tillige by- og herredsskriver sst. 11. maj 1743. Tillige adjungeret vejer og måler sst. (med successionsret) 22. juli 1744.

1765-1772
Hans Peter Hammer (søn af toldkontrollør Gert Pedersen H. og Inger Othelia Krabbe), døbt 26. januar 1744 i Rønne, begr. 25. maj 1772 i Rønne. Ugift.
Adjungeret kontrollør samt vejer og måler i Rønne (med successionsret) 16. maj 1763. Tillige by- og herredsskriver sst. 7. juni 1765.

1772-1786
Andreas Hansen Hjorth (søn af skomagermester Hans Jørgensen H. og Cathrine Mortensdatter Brandt), døbt 29. juli 1748 i Aalborg (Budolfi), død 14. maj 1810 i Rønne. Gift 1. gang 28. august 1772 i København med Gertrud Pedersdatter. Gift 2. gang 15. februar 1774 i Bodilsker kirke med Karen Kirstine Hansdatter, født ca. 1756, begr. 4. januar 1787 i Rønne. Gift 3. gang 13. juli 1788 i Poulsker kirke med Dorthea Gad (datter af sognepræst Jørgen Jensen G. og Elisabeth Hansdatter Hammer), født 7. april 1764 i Vejby sogn, død 14. marts 1843 i Rønne.
Kgl. løber. Kontrollør samt vejer og måler i Rønne 22. juli 1772, afskediget 6. december 1786. Hjorth havde ved flere lejligheder vakt kongens mishag og blev til sidst afskediget med den bestemmelse, at han skulle forblive på øen og ikke blande sig i toldvæsenets sager eller andre sager, der ikke vedkom ham. I modsat fald ville han miste sin årlige pension på 100 rdl. 

* * * Strandkontrollører

1696-1718
Jacob Thomsen Tornovius (søn af sognepræst Thomas Jacobsen T. og Anne Nicolajsdatter), født omkring 1660/70 i Pedersker præstegård, død 1718 i Rønne (?).
Strandvisitør på Bornholm 30. maj 1696.

1718-1757
Lars Jacobsen Tornovius (søn af strandvisitør Jacob Thomsen T.), født ca. 1700, begr. 22. januar 1757 i Rønne. Ugift.
Strandvisitør på Bornholm 12. november 1757.

Selv om embedet blev ophævet ved Lars Tornovius’ død i 1757, modtog byskriver Johan Frederik Kramer i Neksø et gagetillæg på 25 rdl. for at bestride dele af afdødes visitørembede (kgl. bev. 12. april 1757). Tredive år senere var Kramer stadig byskriver og (privat) toldbetjent i Neksø.

1765-1782
Jacob Jacobsen, død august 1782 i Rønne (jf. skifte). Gift 17. oktober 1766 i Rønne kirke med Else Hansdatter Marcher (datter af skipper Hans Rasmussen M. og Elisabeth Madsdatter Wolfsen), døbt 29. september 1744 i Rønne, død 25. august 1814 i Rønne.
Strandkontrollør på Bornholm 12. februar 1765.

1782-1804
Johan Mathias Subclef, født ca. 1727, begr. 11. april 1804 i Rønne. Gift med Anne Cathrine Schiøtz, født ca. 1740, begr. 21. august 1810 i Rønne.
Birkeskriver ved Einsidelborg-Kørup birk 12. august 1774. Strandkontrollør på Bornholm 22. august 1782, bosat i Rønne 1787 og 1801.


PERIODEN EFTER 1804

* * * Toldinspektører

1784-1814
Hans Christian Lohmann (søn af korporal Jørgen Alexander L. og Cathrine Marie Hylling), født 25. august 1749 i Horsens, død 19. februar 1820 i Knudsker. Gift 9. november 1784 i København Vor Frue kirke med Anne Cathrine From (datter af sognepræst Thomas Jacobsen F. og Margrethe Sophie Rigelsen), døbt 11. september 1759 i Klemensker præstegård, død 19. november 1823 i Knudsker.
Løjtnant. Toldinspektør på Bornholm 2. november 1784. Udnævnelsen skete foreløbig for tre år og blev siden fornyet hvert 3. år (første gang 10. januar 1788). Toldinspektør 9. maj 1804, afskediget 3. juni 1814. Ejer af Rabækkegård i Knudsker sogn.

1814-1829
Christian Gotfred Ditlev Lohmann (søn af toldinspektør Hans Christian L. og Anne Cathrine From), døbt 24. december 1786 i Rønne, død 18. april 1829 i Rønne. Gift 1. gang 18. februar 1812 i Hasle kirke med Dorthea Magdalene Arboe (datter af birkedommer Mads Høegh Pedersen A. og Anna Dorthea Bidstrup), døbt 18. juni 1786 i Hasle, død 3. november 1821 i Rønne. Gift 20. september 1826 med Elisabeth Cathrine Wassard (datter af grosserer Hans Mathias W. og Lucie Emerence Aagaard), født ca. 1793 i København, død 22. marts 1876.
Kaptajn og adjudant hos Bornholms guvernør. Adjungeret toldinspektør i Rønne 3. december 1811, virkelig toldinspektør sst. 3. juni 1814.
Kancelliråd 1814.

1829-1836
Caspar Henrik Wolfsen (søn af skibsfører Christian Leegaard W. og Else Cathrine Boss), født 16. december 1781 i Rønne, død 29. november 1836 i Rønne. Gift 1. gang 21. september 1804 i København Skt. Nikolaj kirke med Marie Elisabeth Undall (datter af major Andreas U. og Charlotte Dorthea Røder), født 4. juni 1786 i Helsingør, død 22. december 1808 i København (Frue). Gift 2. gang 25. juni 1811 i København Vor Frelser kirke med Johanne Sabine Behrens (datter af kleinsmedemester Didrik B. og Johanne Sabine Thamsen), født 18. december 1784 i København (tysk reformerte menighed), død 1. juli 1845 i Rønne.
Skibsfører i København 1802, sejlede på Vestindien. Kaperfører 1807-09. Kgl. toldbetjent i Rønne 4. november 1821, toldinspektør sst. 20. oktober 1829. Som toldinspektør viste han sig meget virksom i bekæmpelsen af smuglerier. Han deltog i oprettelsen af Rønne Teater i 1823 og spillede ofte selv med.
R. 1809

1837-1843
Jacob Peter Lemvig (søn af konsumtionskontrollør Jørgen L. og Else Kirstine), døbt 1. april 1791 i Hjørring, død 7. juni 1851 i Køge. Ugift.
Premierløjtnant. Told- og konsumtionskasserer i Skagen 1. juli 1820. Konst. told- og konsumtionsinspektør i Svendborg 9. august 1831 – 15. maj 1832. Toldinspektør i Rønne 7. marts 1837. Told- og konsumtionsinspektør i Køge 21. september 1843, afskediget 20. maj 1851.
Krigsråd 1820.

1843-1865
Christian Terp (født Christen Mikkelsen, søn af gårdmand Mikkel Larsen og Sophie Jepsdatter), døbt 4. juni 1803 i Terp, Tversted sogn, død 11. maj 1865 i Rønne. Gift 16. august 1827 i Hals kirke med Christine Hoppe (født Christine Jacobsdatter, datter af ungkarl Jacob Adamsen og Anne Christensdatter, plejebarn af degn Thomas Hoppe og Cathrine Hee), døbt 11. september 1808 i Flade degnebolig, død 24. december 1879.
Told- og konsumtionsunderbetjent København 23. december 1823, konst. overbetjent Rudkøbing 26. august 1837. Toldinspektør i Rønne 21. september 1843. Tre år senere blev han udnævnt til havnekontrollør i København, men valgte at blive på Bornholm.
Kammerråd 1852.

* * * Toldkasserere

1804-1819
Ulrich Frederik Heiberg (søn af stiftamtsskriver Jesper Sørensen H. og Anne Beate Finde), født 1750 i Bergen, død 2. november 1819 i Rønne. Gift 23. december 1788 i Rønne kirke med Johanne Gotfriede Magdalene Cecilie Christine Schepelern (datter af Frederik Anthon Adolph S. og Elisabeth Schorr), døbt 28. december 1759 i Helsingør, død 30. januar 1835.
Fuldmægtig på Bornholms amtstue 1787. Konst. toldkontrollør i Rønne 1785, konst. tolder sst. 11. august 1801, kasserer og regnskabsfører ved toldeoppebørslerne sst. 9. maj 1804. Tillige vejer og måler i Rønne og Vester herred 10. august 1804.

1820
Gomme Hansen Brandt (søn af toldkontrollør Frederik B. og Marie Elisabeth Gram), født 26. december 1787 i Faaborg, død 14. februar 1820 i Rønne. Gift med Johanne Cathrine Nicoline Lohmann (datter af prokurator Christian Peter L. og Andrea Juliane Fensholt), født 4. oktober 1794 i Thisted.
Ansat i Generaltoldkammerets revisionskontor. Konst. toldkasserer i Rønne 1817, virkelig kasserer og regnskabsfører for toldoppebørslerne sst. 1. januar 1820.

1820-1830
Christian Valentin Krumm (søn af købmand Jacob Kayser og Jacobe Krumm), født 23. juni 1783 i Drammen, død 27. januar 1830 i Rønne. Gift 11. oktober 1817 med Maren Thue (datter af købmand Jens T. og Hanne Juel), født ca. 1787 i Arendal, død 8. juni 1863 i Rønne.
Told- og konsumtionskasserer i Nysted 23. december 1809. Toldkasserer i Rønne 16. maj 1820

1831-1851
Hans Frederik Jørgen Heggelund (søn af degn Wilhelm H. og Birgitte Margrethe Jørgensdatter Schütte), født 18. februar 1791 i Hedensted sogn, død 8. september 1860 i Horsens. Gift 13. januar 1838 i Rønne kirke med Ida Anina Christiane Hasselriis (datter af byskriver Christen Lassen H. og Anne Cathrine Richter), døbt 8. april 1811 i Hasle, død 10. april 1900 i København (Helligkors).
Exam.jur. 1817. Amtsfuldmægtig i Rønne. Toldoppebørselsbetjent i Neksø 19. november 1822, toldkasserer i Rønne 5. oktober 1831. Tillige postekspeditør sst. 5. maj 1841. Toldkasserer i Horsens 20. maj 1851.
Kammerråd 1840. Medlem af Folketinget 1849-51.

* * * Toldoppebørselskontrollører i Rønne

1851-1860
Johan Thorbjørn Bayer (søn af toldassistent, vejermester Gotfred Carl B. og Jensine Helene Marie Thorbjørnsen), født 31. maj 1818 i København (Frue), død 29. april 1905 i København (Maria). Gift 2. juli 1847 i København Trinitatis kirke med Laura Elisabeth Sørensen (datter af prokurator Søren S. og Louise Frederikke Dein), født 20. marts 1826 i København (Trinitatis), død 26. august 1894.
Toldfuldmægtig i Roskilde, konst. told- og konsumtionskasserer Holbæk 23. marts - 31. december 1843, assistent i Statistisk tabelkontor. Toldkontrollør i Ribe 18. juli 1846. Oppebørselskontrollør i Rønne 20. maj 1851. Toldkontrollør i København 15. juni 1860, afskediget 9. februar 1878. Statistiker ved Det Forenede Dampskibsselskab (D.F.D.S.) 1880.
Kammerassessor 1860.

1860-1889
Andreas Christian Raabye, født 15. september 1814 i København, død 13. marts 1889. Gift 8. april 1843 i København Helligånds kirke med Magdalene Emerentze Mariager, født ca. 1821 i København, død 8. september 1884 i Rønne.
Premierløjtnant. Toldkontrollør i Nakskov 1. oktober 1854. Toldoppebørselskontrollør i Rønne 8. december 1860.
Kar. kaptajn 1861. D.M. 1847. R. 1886.

* * * Kgl. toldbetjente

1804-1814
Sebastian Wilhelm Lintrup (søn af gartner Jens Johansen L. og Johanne Marie Hansdatter Holst), døbt 16. april 1772 i Enrum, Søllerød sogn, død 1. september 1841 i Nærum, Søllerød sogn. Gift 12. december 1797 i København (Garnisons) med Anne Cathrine Jensen (datter af arbejdskarl Anders J. og Anne Kirstine Hansdatter), født 12. december 1768 i Kalundborg, død 18. januar 1852 i København (begr. i Søllerød).
Kgl. toldbetjent i Rønne 28. maj 1804. Havnekontrollør i København 3. september 1814, afskediget 22. september 1838.

1815-1821
Jørgen Christian Schmidt (søn af tømrersvend Jacob Christensen S. og Ellen Kirstine Schlegel), født 8. april 1793 i København (Frue), død 3. oktober 1830 i Rønne. Ugift.
Volontør i Generalstabens bureau i 4½ år. Kgl. toldbetjent i Rønne 4. juli 1815, afskediget pga. drikfældighed 22. september 1821.

1821-1829
Caspar Henrik Wolfsen
Se ovenfor.

1829-1850
Petrus Octavius Hoffmann (søn af apoteker, postmester Johan Christoffer H. og Vibeke Sølling), født 10. august 1785 i Maribo, død juni 1855 i København. Gift 26. april 1815 i Vejle med Anne Mette Magdalene Ulf (datter af tømmermand Bertel U. og Cecilie Marie Møller), døbt 9. februar 1794 i Vejle, død 4. maj 1862 i København.
Student 1805 (Vordingborg). Premierløjtnant. Kgl. toldbetjent i Rønne 16. december 1829, afskediget 3. november 1850. Embedet blev nedlagt få måneder senere.
Kar. kaptajn 1829. Prædikat af toldinspektionsassistent 30.12.1840.


NEKSØ

* * * Kgl. toldoppebørselsbetjente

1805-1822
Lars Gram (søn af forpagter Niels G. og Margrethe Hedevig Fogh), født 28. februar 1778 i Reerslev, Reerslev sogn, død 30. juni 1831 i Neksø. Gift ca. 1805 med Louise Dirch (datter af apoteker Caspar Frederik D. og Barbara Johanne Fuglsang), døbt 18. juni 1779 i Rønne, død 24. juli 1849 i Daler præstegård, Daler sogn.
Student 1795 (Roskilde). Assistent hos toldinspektør Lohmann i Rønne i 3 år. Kgl. toldbetjent i Neksø 26. juli 1805, afskediget pga. tunghørighed 19. november 1822.

1822-1831
Hans Frederik Jørgen Heggelund
Se ovenfor.

1832-1841
Christen Heiberg Jespersen (søn af byfoged Christian J. og ELisabeth Cathrine Smith Heiberg), født 3. november 1799 i Neksø, død 15. juli 1841 i Ibsker, Ibsker sogn. Ugift.
Student 1821 (Frederiksborg), men opgav sine studier pga. tunghørighed. Kammerskriver i Generaltoldkammeret i 9 år. Kgl. toldbetjent i Neksø 11. januar 1832, afskediget 26. marts 1841.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1841-1854
Christian Frederik Frandsen, født ca. 1804 i København, død 12. oktober 1860. Gift 8. marts 1839 i Frederiksberg kirke med Hanne Sophie Elise Rauch (datter af kapelmusikus Johan Frederik R. og Ida Elisabeth Omoth), født 24. november 1813 i København (Hof- og Slotskirken).
Kammerskriver i Generaltoldkammeret. Toldkontrollør i Neksø 10. april 1841, fik overdraget toldoppebørslerne 29. september 1841, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør i Varde 3. august 1854.

1854-1864
Jens Christian Henning Theodor Smidt (søn af kaptajn Rasmus S. og Anne Marie Elisabeth Juncker), født 25. september 1807 i København (Garnisons), død 10. april 1882 i København. Gift med Georgine Cathrine Ancher (datter af skipper Jørgen A. og Cathrine Sophie Mahler), født 13. maj 1824 i Rønne, død 15. september 1906.
Toldbetjent i Skive 23. april 1831, i Næstved 5. juni 1833, i Korsør 3. marts 1838. Toldbetjent i Rønne 30. marts 1841, toldassistent sst. 20. maj 1851. Toldassistent i København 12. august 1852. Toldoppebørselskontrollør i Neksø 30. december 1854, afskediget 4. juli 1874.


SVANEKE

* * * Toldoppebørselskontrollører

1841-1877
Hans Peter Bohn (søn af Anders Pedersen, København og Anne Pedersdatter Bohn), døbt 24. januar 1808 i Rønne, død 16. november 1877 i Svaneke. Gift 15. februar 1841 i Rønne kirke med Hanne Ditlevine Sehestedt (datter af amtsforvalter Christian S. og Karen Børgesen), født 6. marts 1814 i Rønne, død 18. april 1878.
Konst. krydstoldbetjent. Toldkontrollør med oppebørsler i Svaneke 14. april 1841, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.


HASLE

* * * Toldoppebørselskontrollører

1841-1849
Kjeld Kjeldsen Andersen (søn af gårdmand Anders Mortensen og Kirsten Marie Kjeldsdatter), døbt 7. august 1814 i Gammelgård, Ølgod sogn, død 29. april 1854 i Varde. Gift 29. oktober 1845 i Rønne kirke med Wilhelmine Christine Colberg (datter af købmand Hans C. og Karen Kirstine Ipsdatter), født 14. april 1820 i Rønne, død 26. april 1892.
Skriver i Generaltoldkammeret. Toldkontrollør med oppebørsler i Hasle 14. april 1841. Toldoppebørselskontrollør Varde 9. november 1849.

1850-1875
Lars Caspar Fogh Larsen (søn af branddirektør Niels L. og Anne Elisabeth Hansen), døbt 27. februar 1805 i Odense (Skt. Knuds), død 1. marts 1877. Gift 3. november 1841 i Odense Skt. Knuds kirke med Marianne Eriksen (datter af skræddermester Henrik E. og Dorthea Jepsdatter), født 29. juni 1807 i Odense (Skt. Knuds), død 9. februar 1880.
Toldfuldmægtig i Odense. Toldkontrollør i Hasle 4. februar 1850, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851, afskediget 11. august 1875. Legatstifter.
Kammerråd 1875.


ALLINGE-SANDVIG

* * * Toldoppebørselskontrollører

1840-1844
Søren Jørgensen (søn af Jørgen J.), født ca. 1785 i København, død 15. november 1844 i Sandvig. Gift 7. maj 1809 i København Trinitatis kirke med Anne Marie Rohde, født ca. 1786 i København, død 1. december 1866.
Grosserer i København. Fyrinspektør ved Hammershus. Tillige toldkontrollør med oppebørsler i Allinge og Sandvig 16. december 1840.

1845-1851 (Sandvig)
Adolph Conrad Valdemar Herbst (søn af generalkrigskommissær Michael Johan Christian H. og Michelle Elisabeth Charlotte Christiane Stibolt), født 8. april 1814 i København (Garnisons), død 11. januar 1862 på Sankt Hans hospital ved Roskilde. Gift 19. april 1845 i København Vor Frue kirke med Juliane Dorthea Willerup (datter af forpagter Peter Kisbye W. og Anne Cathrine Hansen), født 15. februar 1817 i Brorup, Slagelse Skt. Mikkels landsogn, død 12. august 1900 i København (Skt. Andreas).
Exam.jur. 1833, surnumerær assistent ved guvernementet i Guinea 1836, afsked med ventepenge 1841. Toldkontrollør i Sandvig og fyrinspektør ved Hammershus 11. marts 1845, toldassistent sst. 20. maj 1851. Postmester i Rønne 7. juli 1852.
Prædikat af kontrollør 1851. Kammerråd 1860.

1845-1859 (Allinge)
Thomas Jacob Lorentzen (søn af skibskaptajn Jacob L.), født 26. juni 1813 i København, død 18. november 1887 i Aarhus. Gift 19. september 1845 i København Vor Frue kirke med Marie Anthonette Bech (datter af købmand Niels B. og Charlotte Dorthea Larsen), født 30. september 1816 i Assens, død 7. februar 1887 i Aarhus.
Toldbetjent i Allinge, toldkontrollør sst. 11. juni 1845, toldoppebørselskontrollør i Allinge og Sandvig 20. maj 1851. Toldkontrollør i Aarhus 31. oktober 1859.

1861-1901
Otto Wilhelm Alexander Marckmann (søn af forvalter Wilhelm M. og Sigrid Hedevig Cathrine Grønvold), født 27. februar 1820 på Glorup, Svindinge sogn, død 15. oktober 1911 i Svaneke. Gift 16. august 1848 i Rønne kirke med Charlotte Johanne Conradine Copmann (datter af fyrværker Poul Johan Frederik C. og Sophie Frederikke Schmall), født 16. august 1827 i Frederiksværk, Vinderød sogn, død 24. oktober 1909 i Svaneke.
Farver og kæmner i Rønne. Toldoppebørselskontrollør i Allinge og Sandvig 7. marts 1861, afskediget 31. marts 1901. Tillige postekspeditør sst. 5. marts 1866 (kgl. udnævnt 30. august 1889), postmester sst. 1. september 1902, afskediget 23. september 1904. Tillige borgmester sst. 1. november 1870, afskediget 31. oktober 1890.
R. 1876. D.M. 1904. R. sv. Vasa.


CHRISTIANSØ

* * * Toldoppebørselskontrollør

1817-1821
Thomas Ludvig Schrøder, født ca. 1774, død 19. maj 1821 på Christiansø. Gift med Annike Charlotte.
Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø. Tillige fyrinspektør og toldoppebørselsbetjent sst.
Krigskancellisekretær.

1821-1841
Peter Johannes Funch, født ca. 1792 i København, død 25. november 1846. Gift 8. november 1811 i København Holmens kirke med Sophie Frederikke Rundt, født ca. 1783 i København.
Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø. Tillige fyr- og toldinspektør sst.
Krigsassessor.

1841-1848
Christian Frederik Nissen (søn af kopist Ulrich Frederik N. og Christiane Magdalene Bjerring), født 30. maj 1791 i København, død 13. september 1848 på Christiansø. Gift med Anne Cathrine Olesen, født ca. 1795 på Christiansø, død 17. juni 1867 i København.
Frivillig i Livjægerkorpset 1807, assistent hos forvalteren på Christiansø 1815, skibsskriver i ostindiefart 1819. Konst. proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø, fast ansat 27. oktober 1838, tillige toldforvalter sst. 1841.
Søkrigskommissær 1836.

1848-1856
Jacob Lorentzen, født ca. 1797 i København, død 12. september 1856. Gift med Henriette Georgette Frederikke Schrøder, født ca. 1802 i Hamburg, død 25. september 1875.
Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø 1848. Tillige toldforvalter sst. 1848, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.
Søkrigskommissær. Prædikat af toldforvalter 1851.

1857-1868
Peter Julius Eigtved, født ca. 1828 i København, død 29. februar 1880 i København. Gift med Jacobine Schrøder, født ca. 1833 i København, død 21. maj 1878.
Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø 1857. Tillige toldoppebørselskontrollør sst. 8. januar 1857, afskediget 30. september 1868. Kontrollør ved Orlogsværftet.
Krigsråd. R. 1866,

lørdag den 8. oktober 2011

Toldere på Anholt

Øens toldere omtales første gang i Hof- og statskalenderen for 1818 – de første to år var embedet dog vakant. Muligvis er der blevet oprettet et toldsted på Anholt umiddelbart efter de engelske besættelsestropper forlod øen i 1815.

Indtil 1866 var det de skiftende fyrinspektører (fra 1857 fyrmestre), der varetog toldforretningerne på øen. Som tolderne sorterede også fyrvæsenets personale under Generaltoldkammeret.

Ifølge kgl. resol. 22. maj 1845 måtte tolderne på Anholt, Bandholm, Læsø og Samsø nu kalde sig for toldforvaltere.

Lønningsloven af 1851 omtaler ikke Anholt. Når Hof- og statskalenderen op gennem 1850'erne anvender embedsbetegnelsen "toldoppebørselskontrollør" er det en fejl, og omkring 1860 bruges atter betegnelsen "toldforvalter".

Anholts selvstændighed som toldsted ophørte i 1906. Herefter var øen underlagt toldkammeret i Grenaa.


* * * Toldere

1819-1821
Mathias Stephansen Kruse (søn af gårdejer Stephan K. og Agnete Hack), døbt 16. november 1768 på Grøndal, Frederiksberg sogn, død 8. april 1821 på Anholt. Gift med Sophie Marie Juul, født ca. 1773, druknet natten mellem 1. og 2. oktober 1821 i Kattegat (begr. på Anholt).
Styrmandseksamen 1787, overstyrmand på Ceres 1799, skipperborgerskab i København 1802. Månedsløjtnant 1808-14. Fyrinspektør på Anholt 27. februar 1819. Tillige tolder (jf. Hof- og statskalenderen 1820). Ved sin død kaldes han told- og fyrinspektør. Hans enke og tre børn samt seks besætningsmedlemmer omkom på havet ud for Anholts kyst, da de var på vej til Helsingør.

1821-1845
Christian Thunboe, født ca. 1785 i Bergen, død 24. august 1856 i Fornæs, Hammelev sogn. Gift 8. december 1821 i Københavns Slotskirke med Anne Cathrine Elisabeth Møller, født ca. 1786, død senest 1840.
Styrmandseksamen 1803. Månedsløjtnant 1808-14. Skipperborgerskab 2. maj 1814. Fyrinspektør på Anholt 26. juni 1821. Tillige fungerende tolder (jf. Hof- og statskalenderen 1822-45). Tillige konst. birkefoged ca. 1831-38. Fyrinspektør på Fornæs fyr ved Grenaa 9. juni 1845.
R. 1851

* * * Toldforvaltere

1845-1857
Andreas Andreasen Rauberg (søn af styrmand Jens Andreasen R. og Bodil Iversen), født 19. december 1786 i Aabenraa, død 3. februar 1871 i Kastrup, Store Magleby sogn. Gift 26. januar 1810 i København Garnisons kirke med Cathrine Marie Juul, født ca. 1787, død 28. november 1848 på Anholt.
Skibsfører. Fyrinspektør og toldforvalter på Anholt 29. august 1845, afskediget 7. august 1857. Han forlod kort efter øen og slog sig ned i Kastrup på Amager.

1857-1864
Andreas Dam Hansen (søn af gårdmand Hans Friis Henriksen og Maren Rasmusdatter), født 12. februar 1802 på Strynø, død 29. februar 1864 på Anholt. Gift 4. februar 1847 i Hundstrup kirke med Kirstine Sophie Mortensen, født ca. 1815 ved Svendborg
Skibsfører i København. Fyrmester og fung. toldforvalter på Anholt, ankom til øen 2. september 1857.

1864-1866
Jacob Frederik Hansen (søn af skipper Jacob Frederik H. og Margrethe Elisabeth Andersen), født 20. januar 1811 i Sønderborg, død 14. februar 1889 i København. Gift med Andrea Bolette Østen, født ca. 1818 i København, død senest 1864.
Skibsfører i København. Fyrmester og fung. toldforvalter på Anholt, ankom til øen 24. maj 1864. Forlod atter øen 3. oktober 1871, da han var blevet forflyttet til fyret ved Hanstholm.

Toldere i Skanderborg

Skanderborg har været et selvstændigt toldsted i slutningen af 1600-tallet, et par udnævnelser kendes fra 1688 og 1691. Men herefter opgav man toldstedet og Skanderborg lå i øvrigt også langt fra de østjyske havne.

Ved statens overtagelse af konsumtionsvæsenet i 1779 blev der ansat en konsumtionsforvalter og en kontrollør i Skanderborg. Da konsumtionsforvalterembedet blev ledigt i 1792, besluttede Generaltoldkammeret at dele embedet og ansatte en konsumtionsinspektør (Dahlstrøm) og en konsumtionskasserer (den hidtidige kontrollør Uch). Forsøget var åbenbart for ambitiøst, så da Dahlstrøm døde tre år senere (1795), opretholdt man kun et konsumtionsforvalterembede. End ikke et kontrollørembede kunne det blive til.

Med oprettelsen af den nye handelsplads ved Silkeborg (1846), besluttede Generaltoldkammeret i februar 1847 at konstituere en toldkontrollør til at føre tilsyn med markederne i Silkeborg og forsøge at dæmme op for det omfattende, ulovlige brændevinsbrænderi i Midtjylland. Kontrolløren, Jansen, fik straks overladt den attraktive byggegrund på hjørnet af Vestergade og Søndergade og opførte en ejendom, hvor han boede og havde sit kontor.

Med lønningsloven af 1851 blev der oprettet et embede som toldoppebørselskontrollør for Silkeborg og Skanderborg (løn 1.000 rdl. + kontorhold 150 rdl.). Hertil kom tre toldassistenter (alle med løn 400 rdl.) og fire toldkarle. Den hidtidige konsumtionsforvalter Sletting fik nyt embede i Ringkøbing, mens den konstituerede toldkontrollør i Silkeborg, Jansen, blev toldoppebørselskontrollør med pligt til at tage bopæl i Skanderborg.

Toldkontrollen i Silkeborg ophørte helt i 1851, og blev først genoptaget i sommeren 1853, da en toldassistent fra Skanderborg fra tid til anden foretog inspektioner i Silkeborg. Fra 1856 boede en af de tre toldassister imidlertid fast i Silkeborg, først Sophus Carl Ferdinand Bjørnsen (1804-1882) og fra 1863 Johan Frederik Wilhelm Schrøder (1806-1879).

Skanderborg fik jernbaneforbindelse i 1863 og Silkeborg otte år senere. I 1879 blev den nyudnævnte toldforvalter Ahlefeldt-Laurvigen pålagt at tage fast ophold i Silkeborg. Herefter var Skanderborg blot et kontrolsted. En adskillelse af de to købstæder i toldmæssig henseende skete først i 1958.

Toldboderne i begge byer lå ved banegårdene, men i 1920 opførtes et nyt, stort toldkammer i Silkeborg (arkt. Hack Kampmann).


* * * Toldere

1688-
Georg Frederik Eggers
Tolder i Skanderborg 4. september 1688.

* * * Toldkontrollører

1691-
Johan Plate
Visitør og toldbetjent i Skanderborg 18. april 1691.


PERIODEN 1779-1792

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1785
Laurits Laurberg, født ca. 1745, død 17. november 1817. Gift 21. juni 1779 i Skanderborg slotskirke med Ellen Cathrine Hatting (datter af sognepræst Hans Henriksen H. og Ellen Hansdatter Toxværd), født 4. juli 1739 i Hatting præstegård, død 23. februar 1804.
Ansat på Skanderborg amtstue. Konsumtionsforvalter i Skanderborg 11. juni 1778, tolder og konsumtionsforvalter i Svendborg 28. december 1785, told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797.

1785-1792
Christian Johan Adolph Storm (søn af sognepræst Rasmus Pedersen S. og Helene Sophie Guldager), døbt 28. januar 1739 i Mørke præstegård, begr. 5. marts 1792 i Skanderborg. Gift 1. gang 18. maj 1773 i Rødding kirke med Karen Lind, begr. 24. september 1783 i Skanderborg. Gift 2. gang 27. maj 1789 i Horsens Vor Frelser kirke med Marie Elisabeth Schade (datter af gartner Frands Rasmussen S.), døbt 12. marts 1741 på Hessel, Ålsø sogn, død 6. juni 1812 i Aarhus (Frue).
Forvalter og forpagter på Spøttrup, forpagter på Fævejle, ejer af Saraberg ved Skanderborg. Konsumtionsbetjent i Skanderborg ca. 1783, konsumtionsforvalter sst. 28. december 1785.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1790
Peder Lagesen Saxild (søn af degn Jens Olesen S. og Elisabeth Pedersdatter Lagesen), døbt 3. september 1739 i Fruering degnebolig, begr. 7. december 1790 i Skanderborg. Ugift.
Fuldmægtig på Thisted amtstue. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Skanderborg 11. juni 1778.

1790-1792
Christian Ludvig Uch
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Skanderborg 1791 (jf. Hof- og statskalenderen), konsumtionskasserer sst. 30. maj 1792 (se nedenfor)


PERIODEN 1792-1795

* * * Konsumtionsinspektører

1792-1795
Nicolaj Dahlstrøm (søn af regimentsskriver Mathias D. og Anne Margrethe Krebs), døbt 14. september 1753 i Hillerød, begr. 6. april 1795 i Skanderborg. Gift 13. november 1782 i København Garnisons kirke med Sophie Magdalene Sulckendorff (datter af visitør Rasmus S.), født ca. 1757, begr. 7. april 1795 i Skanderborg.
Underofficer i Livgarden til fods. Toldbetjent og visitør i København 5. september 1782. Konsumtionsinspektør i Skanderborg 30. maj 1792.

* * * Konsumtionskasserere

1792-1795
Christian Ludvig Uch
Kasserer og regnskabsfører ved konsumtionsoppebørslerne sst. 30. maj 1792, konsumtionsforvalter 29. april 1795 (se nedenfor)


PERIODEN EFTER 1795

* * * Konsumtionsforvaltere

1795-1814
Christian Ludvig Uch (søn af købmand Johan Bartholomæus U. og Anna Jacobine Gabeln), døbt 18. maj 1762 i København (Petri), død 8. februar 1814 i Skanderborg. Gift 29. august 1792 i København Skt. Nikolaj kirke med Birthe Kirstine Petersen, født ca. 1767.
Skolar ved ridebanen. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Skanderborg 9. februar 1791, kasserer og regnskabsfører ved konsumtionsoppebørslerne sst. 30. maj 1792, konsumtionsforvalter 29. april 1795

1814-1835
Frederik Carl Emil Holck (søn af kaptajn Andreas H. og Conradine Lem), født 9. april 1792 i Mørdrup, Tikøb sogn, død 15. november 1857. Gift 20. juli 1816 i Skanderborg slotskirke med Anne Margrethe Grarup (datter af tobakspinder Peder Andersen G. og Maren Nielsdatter), født 4. juni 1796 i Randers, død 8. juli 1866 i Bogense.
Konsumtionsforvalter i Skanderborg 27. maj 1814, konst. told- og konsumtionsinspektør Horsens 17. marts 1835, konst. konsumtionsinspektør Slagelse 12. august 1844, virkelig 4. januar 1851, afskediget 20. maj 1851.

1835-1843
Jens Michael Beck (søn af toldkasserer Frederik B. og Christine Frederikke Friis), døbt 24. juni 1805 i Kerteminde, død 19. november 1859. Gift ca. 1834 med Valborg Georgine Sophie Juliane Friese, født ca. 1811 i Brunn, Østrig.
Konst. konsumtionsforvalter i Skanderborg 17. marts 1835. Told- og konsumtionsinspektør i Rudkøbing 28. april 1843, toldforvalter sst. 20. maj 1851, toldforvalter Faaborg 16. juni 1851, afskediget 14. september 1859.
Kammerråd 1852.

1843-1844
Christian Wilhelm Ernst, født ca. 1799, død 10. juni 1844 i Skanderborg. Gift 31. oktober 1824 i København Garnisons kirke med Amalie Jacobine Lokaizek, født ca. 1806.
Undertold- og konsumtionsbetjent i Kalundborg 9. december 1832, konst. undertold- og konsumtionsbetjent i Store Heddinge, konst. konsumtionsforvalter i Skanderborg 7. juni 1843.

1845-1851
Jacob Sletting (søn af mønsterskriver Ebbe Jacob S. og Christiane Jansen), født 16. maj 1808 i København (Holmens), død 26. september 1858 i Nakskov. Gift 16. maj 1845 i København Vor Frue kirke med Eleonore Sophie Starinsky (datter af regimentskirurg Samuel S. og Johanne Justine Brøndlund), født 20. juni 1826 i Næstved (Peders), død 23. august 1893.
Student 1825, cand.jur. 1833. Kaptajn i Kongens livkorps. Konst. konsumtionsforvalter i Skanderborg 18. juli 1844, virkelig 3. januar 1849. Toldinspektør Ringkøbing 20. maj 1851, toldforvalter Nakskov 1. juli 1854.


* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1864
Frederik Julius Jansen (søn af byfoged Hans Billeskov J. og Elise Juliane Høm), født 15. november 1820 i Hobro, død 20. april 1903 på Frederiksberg (Markus). Gift 30. december 1847 i Damsholte kirke med Wilhelmine Marie Pontoppidan (datter af sognepræst Børge P. og Mette Marie Jansen), født 3. februar 1822 på Bogø, død 20. februar 1908 på Frederiksberg (Markus).
Exam.jur. 1841. Fuldmægtig på Nørvang-Tørrild herredskontor i Vejle. Konst. toldkontrollør i Silkeborg 20. februar 1847. Toldoppebørselskontrollør i Skanderborg og Silkeborg 20. maj 1851. Grænsepolitichef under krigen 1864. Toldforvalter Assens 20. november 1867, afskediget 20. marts 1902.
Kammerassessor 1862. Etatsråd 1902.

onsdag den 5. oktober 2011

Toldere i Frederikshavn

Fæstningsbyen Fladstrand blev i 1818 ophøjet til købstad og fik navnet Frederikshavn.

Ved statens overtagelse af konsumtionsvæsenet i 1779 blev konsumtionsforvalterembedet forenet med tolderembedet, mens konsumtionskontrollørembedet forblev et selvstændigt embede.

Ved toldvæsenets omorganisering i 1790'erne blev tolder Rold ny told- og konsumtionsinspektør og konsumtionskontrollør Schultz told- og konsumtionskasserer. Toldkontrollør Dreyer blev told- og konsumtionsoverbetjent, men beholdt titel af kontrollør. Dette gjaldt også hans eneste efterfølger Christoffer Severin (1803-13).

Efter lønningsloven af 1851 blev der i Frederikshavn oprettet et toldforvalterembede (løn 1500 rdl. + kontorhold 150 rdl.) og ansat fem toldassistenter (højeste løn 500 rdl.) og en toldkarl. Toldkasserer Reutze var død kort forinden og toldinspektør Barfred fik et nyt embede i Aalborg. Den nye toldforvalter (Holstein) fandt man på Mors.

Toldkammeret på havnen blev opført 1854 (arkt. V.Th. Walther), men erstattet af et nyt toldkammer i 1915 (arkt. Hack Kampmann). Det gamle toldkammer blev derefter indrettet til tjenestebolig.


* * * Toldere

1684-1700
Peter Wisberg, født 18. oktober 1647 i Holstein, død 24. marts 1704 i Fladstrand. Gift med Cathrine Christensdatter (datter af sognepræst Christen Jensen Snedsted og Cathrine Hansdatter), født 16. februar 1672 i Elling præstegård.
Overkirurg i flåden. Tolder i Fladstrand 18. marts 1684, atter 1. januar 1696. Tillige proviantforvalter for Fladstrand og Hals skanser. Ligsten på Frederikshavn kirkegård.

1701-1709 (?)
Anders Poulsen, død 30. september 1730.
Tolder i Skagen 29. februar 1696, tillige tolder i Fladstrand og Hjørring 15. januar 1701. I sommeren 1706 mistede han toldforpagtningen i Fladstrand og Hjørring og søgte forgæves et kontrollørembede i Rørvig. Forpagter af tolden og konsumtionen af vin, brændevin og salt i Fladstrand for årene 1707, 1708 og 1709.

1709 (?)-1721
Abraham Holm, død 1721. Gift med Kirsten Rasmusdatter, født ca. 1670, begr. august 1756 i Fladstrand.
Tolder i Fladstrand.

1722-1743
Johan Andreas Hjorth, født ca. 1688, død 29. maj 1743 i Fladstrand. Gift med Mette Mogensdatter Gutte, født ca. 1689, død 20. januar 1763 i Fladstrand.
Korporal i Livgarden til hest. Tolder i Fladstrand 16. marts 1722. Ifølge skiftet var hans arvinger i Norge.

1743-1749
Lars Falster, født ca. 1693 i Norge, død 23. juli 1764 i Fladstrand.
Gjorde militær tjeneste i tyve år og deltog bl.a. i kampene ved Stralsund og Marstrand. Afslørede et fangeoprør på Holmen i København i 1732. Tolder i Fladstrand 25. juli 1743, kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Atter tolder 1761. Tillige postmester i Fladstrand, Sæby og Skagen 8. maj 1751, tillige vejer og måler i Fladstrand 7. november 1752.

1750-1761 (tre toldforpagtere)
Erik Christian Spentrup (søn af byskriver Niels Christensen S. og Maren Eriksdatter Kjær), døbt 7. september 1708 i Mariager, begr. 7. januar 1756 i Aalborg (Frue). Gift 29. juli 1744 i Aalborg Vor Frue kirke med Margrethe Marie Aspach (datter af sognepræst, magister Sixtus A. og Dorthea Marie Rose), døbt 7. september 1720 i Aalborg (Frue), død efter 1770. (Hun gift 1. gang 1741 med købmand Andreas Nysum, Aalborg, død 1743, og 3. gang 1757 med købmand Johannes Meyland Fuuess, Aalborg)
Købmand i Aalborg.

Morten Sørensen Hjorth, født ca. 1688, begr. 1. juli 1754 i Aalborg (Budolfi). Gift 1. gang 19. november 1722 i Aalborg Budolfi kirke med Maren Pedersdatter Styhr, født ca. 1687, begr. 24. april 1726 i Aalborg (Budolfi). Gift 2. gang 30. april 1727 i Aalborg Budolfi kirke med Massen Andreasdatter Munchert (datter af købmand Andreas M. og Gertrud Pedersdatter Clementin), døbt 16. januar 1703 i Aalborg (Budolfi), begr. 15. august 1774 i Aalborg (Budolfi).
Købmand i Aalborg.

Jens Thagaard (søn af Laurits Jensen T.), født ca. 1718 i Humlum sogn, begr. 15. januar 1794 på Søholt, Fuglslev sogn. Gift 1. gang 28. maj 1743 i Aalborg Budolfi kirke med Johanne Andreasdatter Balling (datter af købmand Andreas B. og Mette Lucasdatter Calow), født ca. 1703 i Aalborg, begr. 14. april 1773 i Aalborg (Budolfi) (hun gift 1. gang 1727 med Laurits Lund, købmand, Aalborg, død 1741). Gift 2. gang 15. september 1776 i Aalborg Vor Frue kirke med Helene Cathrine Brønsdorph (datter af kaptajn Christian B.), født ca. 1732, begr. 28. november 1780 i Aalborg (Budolfi). Gift 3. gang 28. september 1781 i Strandby kirke med Anna Elisabeth Lüttichau (datter af ritmester Wulf Caspar L. og Lucie Magdalene Ocksen), døbt 5. juli 1736 i Aarhus (Domsogn), begr. 8. juni 1796 i Horsens (hun gift 1. gang med major Hans Wilhelm Kaalund, død 1777).
Købmand i Aalborg. Ejer af Knivholt. Justitsråd.

1761-1764
Lars Falster
Tiltrådte atter som tolder efter forpagtningstidens udløb (se ovenfor).

1764-1789
Peder Larsen Hedemarch, født 4. juli 1724 i Christiania, Norge, død 31. juli 1789 i Fladstrand. Gift med Ingeborg Marie Falster (datter af tolder Lars Falster), født 26. august 1726 i Christiania, Norge, død 4. januar 1797 i Fladstrand.
Adjungeret tolder i Fladstrand 1759, virkelig 4. september 1764. Tillige postmester i Fladstrand, Sæby og Skagen 30. november 1764, tillige vejer og måler. Ligsten på Frederikshavn kirkegård.

1789-1797
Henrik Rold (søn af købmand Niels Mouritsen R. og Christine Henriksdatter Lassen), døbt 11. maj 1738 i Viborg (Gråbrødre), begr. 26. maj 1803 i Fladstrand. Gift 22. oktober 1790 i Lendum kirke med Kirstine Louise Thodberg (datter af sognepræst Thomas Bæhr T. og Kirstine Marie Rasmusdatter), døbt 6. februar 1761 i Elling præstegård, begr. 31. marts 1812 i Fladstrand.
Skolediscipel i Viborg. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Fladstrand 1779, tolder sst. 6. november 1789, told- og konsumtionsinspektør 1. marts 1797, afskediget 28. maj 1800. Tillige postmester 5. januar 1790, tillige vejer og måler.

* * * Toldkontrollører

1696-1706
Frantz Melving, født ca. 1627, begr. 10. juli 1706 i Fladstrand. Gift med Dorthe Nielsdatter.
Rådmand i Sæby og toldinspektør i Fladstrand 4. august 1670, tillige toldinspektør i Sæby tolddistrikt 19. november 1672. Kroholder i Fladstrand 24. august 1670. Toldbetjent og visitør i Fladstrand 1. januar 1696, men omtales allerede som toldbetjent otte år tidligere.

1706-1729
Hans Hansen Bow, født ca. 1668, begr. 28. november 1729 i Fladstrand.
Skriverkarl hos proviantskriver Peter Wisberg, hvis søstersøn han var. Proviant-, ammunitions- og materialskriver for Fladstrand og Hals skanser 12. april 1704, tillige toldbetjent og visitør sst. 30. juli 1706.

1729-1750
Andreas Ulrich, død 21. maj 1772 i Fladstrand. Gift med Anne Mikkelsdatter, født ca. 1695, begr. 10. december 1772 i Fladstrand.
Skibsskriver på fregatten Sødragonen. Proviantskriver og kontrollør i Fladstrand 7. december 1729, afskediget 27. januar 1750, idet hans pension dog ville bortfalde, hvis han gik i toldforpagternes tjeneste. Atter toldkontrollør 1761.

1750-1761
Lars Falster
Kontrollør imod toldforpagterne 1750-61 (se ovenfor)

1761-1772
Andreas Ulrich
Tiltrådte atter som toldkontrollør efter forpagtningstidens udløb (se ovenfor)

1772-1797
Mathias Dreyer, født ca. 1740, begr. 18. maj 1802 i Fladstrand. Gift ca. 1776 med Ellen Karen Hedemarch, født ca. 1752, død 9. juni 1817 i Fladstrand.
Kontrollør i Fladstrand 22. juli 1772, told- og konsumtionsoverbetjent 1. marts 1797.

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1789
Peder Larsen Hedemarch
Tolder i Fladstrand 1764, tillige konsumtionsforvalter 1779 (se ovenfor)

1789-1797
Henrik Rold
Tolde og konsumtionsforvalter i Fladstrand 6. november 1789, told- og konsumtionsinspektør sst. 1. marts 1797 (se ovenfor)

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1789
Henrik Rold
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Fladstrand 1779, tolder sst. 6. november 1789 (se ovenfor)

1790-1797
Christian Schultz
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Fladstrand 24. februar 1790, told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797 (se nedenfor)


PERIODEN EFTER 1797

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1797-1800
Henrik Rold
Told- og konsumtionsinspektør 1. marts 1797, afskediget 28. maj 1800 (se ovenfor)

1800-1811
Hans Jørgen Ancher, født ca. 1756. Gift med Bolette Cathrine Frøderup, født ca. 1738.
Boede som afskediget vagtmester i Køge 1787. Toldbetjent og visitør i København 10. juli 1789, grænsekontrollør 24. februar 1790. Told- og konsumtionsinspektør i Fladstrand 28. maj 1800, afskediget 11. november 1811.

1812-1818
Niels Frederik Læssøe (søn af hørkræmmer Herman L. og Ellen Kirstine Lindskov), født 27. oktober 1775 i København, død 19. juni 1831 i København. Gift 1. gang 1798 med Anne Johanne Neergaard (datter af prokurator Sigvard Thomas N. og Petrea Sophie Staal), født 16. juni 1779, død 10. september (ægteskabet opløst, hun gift 2. gang med generalmajor Carl Rømeling, død 1839). Gift 2. gang 10. januar 1806 i København med Margrethe Juliane Signe Abrahamson (datter af premierløjtnant Werner Hans Frederik A. og Benedicte Rosine Marie Rothe), født 30. maj 1781 i København, død 24. juli 1870.
Grosserer i København. Told- og konsumtionsinspektør i Fladstrand 14. april 1812. Havnekontrollør i København 15. august 1818. Hans hustru Signe Læssøes omfattende brevveksling med H.C. Andersen blev udgivet i 2005.

1818-1831
Hans Jacob Wolthers (søn af malermester Christian Albert W. og Anne Sophie Ilberg), døbt 6. februar 1768 i Ribe (Catharinæ), død 6. februar 1831 i Frederikshavn. Gift 1. gang ca. 1804 med Sara Sørensdatter Buch (datter af Søren Jacobsen B. og Mette Rasmusdatter), døbt 15. december 1772, død 23. oktober 1818 i Frederikshavn. Gift 2. gang 13. januar 1821 i Frederikshavn kirke med Anne Kirstine Thuren (datter af skipper Andreas Nielsen T. og Marie Elisabeth Kindt), født 3. februar 1788, død 30. januar 1861 i Haderslev.
Student 1785, dr.phil. (Kiel universitet). Told- og konsumtionskasserer i Fladstrand 18. maj 1803, told- og konsumtionsinspektør sst. 6. oktober 1818. Tillige postmester 4. november 1803, tillige vejer, måler og vrager 24. december 1818.

1831-1851
Jens Laurits Barfred (søn af godsejer Jens Laurits B. og Frederikke Elisabeth Thrane), født 25. august 1789 på Benzonsdal, Thorslunde sogn, død 12. oktober 1855 i Aalborg (Frue). Gift med Marie Diderichsen, født ca. 1794, død 16. november 1875.
Kaptajnløjtnant. Told- og konsumtionsinspektør i Frederikshavn 31. maj 1831 Tillige vejer, måler og vrager. Toldinspektør i Aalborg 20. maj 1851.
Generalkrigskommissær 1846. R. 1843.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1797-1803
Christian Schultz (søn af skovrider Johan Christoffer S.), døbt 25. september 1735 på Estrup, Auning sogn, død 24. marts 1803 i Fladstrand. Gift 15. maj 1776 i Hvirring kirke med Øllegaard Niemann (datter af degn Hans Mathiasen N. og Gertrud Clausdatter Væhr), døbt 5. oktober 1759 i Uth degnebolig, begr. 1. maj 1806.
Adjungeret skovrider i Silkeborg amt samt Vor og Thyrsting herreder 13. marts 1753. Imidlertid kom han aldrig til at efterfølge faderen, idet de kgl. skove sammen med rytergodset blev solgt på auktion i 1767. Fuldmægtig på Rask 1776, siden ejer af Kolpengård. Grænsekontrollør i Vamdrup 30. november 1785. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Fladstrand 24. februar 1790, told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797.

1803-1818
Hans Jacob Wolthers
Told- og konsumtionskasserer i Fladstrand 18. maj 1803, told- og konsumtionsinspektør sst. 6. oktober 1818 (se ovenfor)

1819-1827
Søren Nicolaj Agrie, født ca. 1768, død 15. november 1841. Gift med Charlotte Amalie Printzling, født ca. 1774 på Samsø (?), død 28. april 1854 i Frederikshavn.
Skriver hos stiftamtmand Høegh-Guldberg i Aarhus 1787. Ankom som skibsskriver til Ostindien i februar 1800, kopist i Frederiksnagore, 1. fuldmægtig 1805, tillige by- og skifteskriver, vendte hjem til Danmark i 1817. Told- og konsumtionskasserer i Frederikshavn 2. januar 1819, afskediget 7. juli 1827. Syv år senere boede familien i København, han omtales da som toldkasserer på vartpenge og surnumerær maleværkskontrollør. En endelig udnævnelse til maleværkskontrollør ses ikke.

1827-1842
Frederik Christian Krohn, født 13. marts 1772, død 24. maj 1842 i Frederikshavn. Gift 23. oktober 1814 i København Garnisons kirke med Helene Elisabeth von Munthe af Morgenstjerne (datter af overlods og havnemester Troels Smith Munthe von M. af M. og Felicia Carolina Spulcioni), født 23. oktober 1787 på Skt. Croix, død 23. juli 1874.
Kaptajn. Told- og konsumtionskasserer i Frederikshavn 7. november 1827.
Kar. major 1827. Justitsråd 1830.

1842-1851
Mathias Axel Reutze (søn af sognepræst Ove Høegh Guldberg R. og Christine Johanne Bøgh), født ca. 1777 i Allerup præstegård, død 12. februar 1851 i Frederikshavn. Gift 15. april 1843 i Skagen kirke med Ingeborg Johanne Kjærsgaard (datter af bødkermester Niels K.), født ca. 1813, død 3. februar 1851 i Frederikshavn.
Student 1794, cand.theol. Told- og konsumtionskasserer i Frederikshavn 29. august 1842. Forligelseskommissær.
Kancelliråd.

* * * Toldforvaltere

1851-1866
Frode Hjalmar Holstein (søn af adjudant ved livgarden Henning Christoffer Holstein og Marie Stibolt), født 23. september 1808 i København (Garnison), død 24. april 1878. Gift med Marie Augusta Carøe, født 25. maj 1815 i København, død 20. februar 1854 i Frederikshavn.
Løjtnant i Prins Christian Frederiks Regiment. Konsumtionsforvalter i Nykøbing M. 8. april 1835, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841. Toldforvalter i Frederikshavn 20. maj 1851, afskediget pga. kassemangel 1866.
Kammerjunker. Kar. kaptajn 1849.

Toldere i Ebeltoft

Tolderembederne i Ebeltoft og Grenaa var forenede i perioden ca. 1706-23.
Konsumtionsforvalterembedet blev straks ved statens overtagelse i 1779 forenet med tolderembedet, mens konsumtionskontrollørembedet blev forenet med toldkontrollørembedet i 1782.

Toldvæsenets omorganisering i 1790'erne nåede Ebeltoft i 1794, hvor den hidtidige tolder (Rosen) blev told- og konsumtionsinspektør, og den hidtidige toldkontrollør (Melbye) fik told- og konsumtionskasserer-embedet. Byens to eneste toldembedsmænd fik derved nye titler. Efter 1794 var der ingen toldkontrollører i byen.

Efter lønningsloven af 1851 blev der oprettet et embede som toldoppebørselskontrollør i Ebeltoft (løn 800 rdl. + kontorhold 150 rdl.). Dertil kom fire toldassistenter (højeste løn 400 rdl.). Ny toldoppebørselskontrollør blev den hidtidige told- og konsumtionskasserer Bay, mens told- og konsumtionsinspektør Strandgaard fik nyt embede i Grenaa.

En toldkammerbygning blev opført ved havnen i 1921 (arkt. Hack Kampmann). Bygningen rummer i dag Ebeltoft Glasmuseum. Tidligere havde toldforvaltningen til huse i Søndergade.


* * * Toldere

1663-1673
Berthel Knudsen (søn af hospitalsforstander Knud Bertelsen og Maren Pedersdatter Sture), født omkring 1640 i Kolding, død efter 1682.
Tolder i Ebeltoft 14. juli 1663, konf. 2. juni 1670, afskediget pga. toldsvig 26. november 1673. Han boede endnu i byen 1682. Berthel Knudsens mor og stedfar, der havde kautioneret i 1663, kom i økonomiske vanskeligheder efter toldsviget i 1673, og i 1685 måtte moderen, der da var enke, afhænde sin gård i Kolding og flytte til sin ældste søn, der var sognepræst i Skåne.

1673-1697
Søren Poulsen Bing, født ca. 1624, død efter 1697.
Tolder i Ebeltoft 12. december 1673. Bing ansøgte 5. november 1697 om kgl. pension og oplyste, at han havde været i kongens tjeneste siden 1644, de sidste tyve år som tolder i Ebeltoft.

1696-1700
Hans Messer(er), begr. 3. januar 1701 i Ebeltoft. Gift 19. september 1694 i Ebeltoft kirke med Maren Jensdatter Morup, død efter 1703.
Tolder i Ebeltoft 1. januar 1696. Ejeren af Rolsøgård, Hans Jacobsen, anbefalede i 1695 Kammerkollegiet i København om at unde den fattige karl H.M. et embede.

1701-1705 (?)
Niels Nielsen Friis (søn af sognepræst Niels Jørgensen Friis), født ca. 1672 i Sønder Omme præstegård, begr. 1. august 1712 i København (Holmens). Gift med Johanne Madsdatter, død efter 1712.
Tolder i Ebeltoft 4. januar 1701. Omtales 1705 som skipper i kgl. tjeneste og 1710 som løjtnant i søetaten.

1705-1706
Johan Utrecht (sandsynligvis søn af sognepræst, mag. Knud Hansen U., Ebeltoft), begr. 27. april 1706 i Ebeltoft. Gift ca. december 1705 med Inger Sørensdatter Tybring, født ca. 1656, begr. 15. oktober 1720 i Ebeltoft.
Månedsløjtnant i søetaten 1700. Tolder i Ebeltoft 1705. Hans søster giftede sig i 1704 med byfoged Christian Rudolph Redlich, Ebeltoft.

1706 (?)-1723
Jens Rasmussen, død 1725 i Grenaa.
Visitør i Ebeltoft 14. februar 1691. Tolder i Grenaa 29. februar 1696. På et senere tidspunkt (1705?) overtog han tillige tolderembedet i Ebeltoft, men embederne i de to købstæder adskiltes atter i 1723.

1723-1729
Christen Sørensen, død efter 1731. Ugift.
Feltproviantforvalter i den norske armé. Tolder i Ebeltoft 28. december 1723, afskediget pga. kassemangel 2. november 1729. To år senere opgav Rentekammeret at inddrive C.S. gæld, da han sad i stor armod.

1729-1749
Henrik Ramshardt, født ca. 1667, begr. 7. oktober 1749 i Ebeltoft. Gift 1. gang 15. januar 1709 i Egå kirke med Lucie Johanne Riise (datter af ritmester Frantz Conrad Riise af Skæring Munkgård), død ca. 1721 i Grenaa. Gift 2. gang ca. 1723 med Mette Sophie, født ca. 1686, begr. 25. juni 1734 i Ebeltoft.
Kaptajn 1711. Tolder i Ebeltoft 2. november 1729.

1750-1754 (forpagter)
Jens Jensen Rohde født ca. 1699, begr. 23. juni 1669 på Søholt, Fuglslev sogn. Gift 14. november 1725 i Ebeltoft kirke med Elisabeth Poulsdatter Helles (datter af Poul Rasmussen Helles og Else Christensdatter), døbt 14. september 1704 i Ebeltoft, begr. 19. september 1775 i Ebeltoft.
Købmand i Ebeltoft ca. 1725. Konsumtionsforpagter sst. 1728-30, 1734-42 og 1746-48, toldforpagter 1750-54. Ejer af Søholt 1739. Forpagter af Kalø ladegård 1657-63. Enken afhændende i 1772 Søholt til sin søn Poul Helles Rohde.

1755-1761 (forpagter)
Mikkel Nielsen Colding (søn af Niels Mikkelsen C.), døbt 17. december 1723 i Ebeltoft, begr. 2. december 1773 i Ebeltoft. Gift 1. december 1751 i Ebeltoft kirke med Dorthe Christensdatter Holm, født ca. 1734, begr. 19. oktober 1765 i Ebeltoft.
Købmand og skipper i Ebeltoft. Toldforpagter sst. 1755-61.

1761-1775
Søren Nielsen Bigum, født ca. 1699, begr. 17. marts 1781 i Ebeltoft. Gift 16. oktober 1731 i Aalborg Budolfi kirke med Else Clausdatter Garffen, født ca. 1702, begr. 31. maj 1782 i Ebeltoft.
Købmand i Aalborg 1734. Toldkontrollør i Aalborg 26. august 1736, afskediget pga. toldsvig 14. december 1745. Toldkontrollør i Ebeltoft 21. september 1750, tolder sst. 22. januar 1761, afskediget 10. april 1775.

1775-1786
Hans Bjerregaard, født ca. 1725, død 6. januar 1798 i Ebeltoft. Gift med N.N., født ca. 1746, begr. 25. august 1784 i Ebeltoft.
Strandvisitør mellem Næstved og Korsør 4. april 1769. Tolder i Ebeltoft 22. juli 1775, afskediget 20. september 1786 pga. forseelser. Fandtes druknet i en brønd på gaden ud for hans hjem.

1786-1794
Christian Rosen, født ca. 1744, død 6. marts 1825 i Rødby. Gift med Elisabeth Kirstine Sletting (datter af godsforvalter Jochum Frederik S.), døbt 10. november 1758 i Nysted, død 13. juni 1837 i Lild mølle, Hedensted sogn.
Konsumtionsinspektør i Rudkøbing 1779. Tolder i Ebeltoft 2. august 1786, told- og konsumtionsinspektør sst. 22. januar 1794. Toldinspektør i Nykøbing F. 18. maj 1796.

* * * Toldkontrollører

1670-1678
Jacob Sørensen, død 1678.
Toldbetjent i Ebeltoft 5. september 1670. Da han samtidig drev købmandskab i byen, klagede byens råd sig over ham, og tolder Bertel Knudsen fik 8. juni 1672 ordre til at forbyde ham dette.

1678-1686
Jens Pedersen Basse
Toldbetjent i Ebeltoft 19. marts 1678.

1686-1691
Christian Claudi, død 1691 i Ebeltoft.
Kgl. jæger 13. januar 1670. Visitør i Ebeltoft 13. marts 1686, [tillige] strandrider mellem Ebeltoft og Grenaa 3. april 1688.

1691-1696
Jens Rasmussen
Visitør i Ebeltoft 14. februar 1691, tolder i Grenaa 29. februar 1696, senere tillige tolder i Ebeltoft (se ovenfor)

1696-1733
Peter Munch, født ca. 1653, begr. 12. januar 1733 i Ebeltoft. Gift med Anne Lauritsdatter Bang, død 1725 i Ebeltoft (jf. skifte 25.8.).
Toldbetjent og visitør i Ebeltoft 25. februar 1696, konf. 6. februar 1700.

1733
Søren Esmarch, begr. 18. februar 1750 i Aarhus (Domsogn). Gift med Mette Hansdatter Gylding, begr. 30. januar 1739 i Aarhus (Domsogn).
Visitør og toldbetjent i Ebeltoft 26. januar 1733. Visitør og tolder [i.e. toldbetjent] i Aarhus 20. marts 1733.

1733-1749
Peter Fynboe, begr. 22. marts 1749 i Ebeltoft.
Havde før 1733 inspektionen over de fire species i Aalborg stift. Visitør og tolder [i.e. toldbetjent] i Ebeltoft 23. marts 1733. Kaldte sig senere kontrollør.

1750
Jens Bircherod Duche (søn af regimentsskriver Jens Hansen Duche og Kirstine Dorthea Bircherod), født ca. 1702, begr. 9. januar 1766 i Horsens. Gift med Marthe Nissen.
Løjtnant. Kontrollør i Horsens 21. december 1745, afskediget 27. januar 1750. Kontrollør imod toldforpagterne i Ebeltoft 24. marts 1750. Han tiltrådte imidlertid ikke sit nye embede (som han heller ikke havde søgt!) og kongen tillod ham at blive i Horsens og nyde sin pension.

1750-1761
Søren Nielsen Bigum
Toldkontrollør imod toldforpagterne i Ebeltoft 21. september 1750, tolder sst. 22. januar 1761 (se ovenfor)

1761-1782
Christian Lassen, født ca. 1721, begr. 26. april 1799 i Hoed sogn. Ugift.
Kontrollør og toldbetjent i Ebeltoft 22. januar 1761, afskediget 28. oktober 1782.

1782-1794
Daniel Melbye
Kontrollør og toldbetjent i Ebeltoft 4. november 1782, told- og konsumtionskasserer sst. 22. januar 1794 (se nedenfor)

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1786
Hans Bjerregaard
Tolder i Ebeltoft 1775, tillige konsumtionsforvalter 11. juni 1778, afskediget 20. september 1786 (se ovenfor)

1786-1794
Christian Rosen
Tolder Ebeltoft 2. august 1786, tillige konsumtionsforvalter (jf. Hof- og statskalenderen), told- og konsumtionsinspektør sst. 22. januar 1794 (se ovenfor)

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1782
Frederik Christian Nøyendahl, ingen data.
Ansat ved landmålingen. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ebeltoft 23. juli 1778, afskediget 13. marts 1782.

1782-1794
Jacob Clautoft, født ca. 1739, død 9. juni 1809 i Ebeltoft. Gift 1. gang 1. februar 1793 i Ebeltoft kirke med Nille Marie Rasmusdatter Bisp, født ca. 1766, død 2. juni 1829 i Ebeltoft.
Overkonsumtionsbetjent i Korsør 11. juni 1778, konsumtionsbetjent i Ebeltoft 13. marts 1782, afskediget 22. januar 1794.


PERIODEN EFTER 1794

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1794-1796
Christian Rosen
Told- og konsumtionsinspektør i Ebeltoft 22. januar 1794, toldinspektør i Nykøbing F. 18. maj 1796 (se ovenfor)

1796-1836
Rasmus Polder (søn af inspektør Christian P. og Anne Fugl), født 15. maj 1759 i Stokkemarke (?), død 22. januar 1838 i Ebeltoft. Gift 1. gang 8. maj 1795 i København Trinitatis kirke med Cathrine Søndergaard, født 13. oktober 1747 i Astrup (?), død 6. maj 1797 i København (Trinitatis) (hun gift 1. gang med urtekræmmer Otte Jansen, København). Gift 2. gang 27. juni 1798 i København Trinitatis kirke med Anna Dorthea Svendsen (datter af slagtermester Niels S. og Birgitte Dorthea Sihm), født 29. november 1771 i København, død 17. marts 1854.
Kopist i Generaltoldkammerets norske konsumtionskontor 12. oktober 1785, told- og konsumtionsinspektør i Ebeltoft 18. maj 1796, afskediget 17. september 1836. Forligelseskommissær for Mols herred 1825.

1836-1851
Laurits Wilhelm Strandgaard (søn af toldbetjent, senere toldinspektør Morten S. og Bente Kirstine Jæger), født 4. august 1804 i København (Trinitatis), død 26. februar 1891 i København (Frelsers). Gift 2. januar 1830 i Aalborg Budolfi kirke med Sara Sophie Leerbech (datter af sognepræst Rasmus L. og Birgitte Marie Svendsen), født 14. september 1808 i Hjortlund præstegård, død 8. april 1866 i Grenaa.
Exam.jur. 1822, skriver i Generaltoldkammeret, konst. overtoldbetjent i Ebeltoft 11. marts 1834, told- og konsumtionsinspektør sst. 3. december 1836, toldforvalter i Grenaa 20. maj 1851, afskediget 29. januar 1875.
Kammerråd 1854. Justitsråd 1869. R. 1875.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1794-1799
Daniel Melbye (søn af postmester Ulrich Christian M. og Birgitte Thors), døbt 11. april 1749 i Odense (Knuds), død 7. juli 1814. Gift 13. december 1786 i Ebeltoft kirke med Anne Christine Rohde (datter af købmand Poul Helles Rohde og Karen Busch Broch), døbt 9. december 1767 i Ebeltoft, død 29. oktober 1842.
Student. Volontør i Generaltoldkammeret. Kontrollør og toldbetjent i Ebeltoft 4. november 1782, told- og konsumtionskasserer sst. 22. januar 1794. Told- og konsumtionsinspektør i Faaborg 27. februar 1799. Hustruens farfar var ovennævnte toldforpagter Jens Jensen Rohde.

1799-1809
Wilhelm Conrad Albertus, født ca. 1758, død 16. marts 1817 i Assens. Gift med Anne Marie Held, født ca. 1766, død 30. maj 1843 i Assens.
Lakaj hos abbedissen på Vallø slot ca. 1778. Told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 27. februar 1799, tillige vejer, måler og vrager sst. 2. november 1799, kgl. konf. 3. januar 1800. Told- og konsumtionskasserer i Assens 26. juni 1809.

1809-1816
Frederik Anthon Warberg, født ca. 1754, død 10. april 1821 i Drammelstrup, Tirstrup sogn. Gift 17. januar 1815 i Nibe kirke med Karen Holm, født ca. 1754, død 31. maj 1824 i Drammelstrup, Tirstrup sogn.
Foged på Katholm 1787 og godsinspektør på Rugård 1801. Sandflugtskommissær. Konsumtionsinspektør i Nibe 13. december 1805. Told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 14. august 1809, afskediget 2. marts 1816.

1816-1826
Frederik Carl de Fischer (søn af regimentskvartermester, senere krigs- og landkommissær Christian de F. og Frederikke Louise Monrad), født 9. februar 1789 i Horsens, død 5. juli 1853 i København (Garnisons). Gift 11. december 1812 i Aalborg (Budolfi) med Sophie Birgitte Obelitz Oldenburg (datter af toldkasserer Johan Jacob O. og Anne Marie Jelstrup), født 15. november 1787 i Aalborg (Budolfi), død 17. april 1853 i København (Garnisons).
Månedsløjtnant. Ejer af Ansgård, Grønbæk sogn indtil 1816. Told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 2. marts 1816. Konst. told- og konsumtionskasserer i Kolding 15. maj 1824. Told- og konsumtionskasserer i Randers 19. april 1826, afskediget 1. juli 1841. Boede som pensionist i Nyborg og senest i København. Her døde begge ægtefæller af kolera under den store epidemi i sommeren 1853.
Krigsråd 1816.

1824-1830
Hans Didrik Grove (søn af kommitteret Emanuel Rasmus G. og Petronelle Brinck-Seidelin), døbt 2. maj 1788 i København (Frue), død 13. december 1852. Gift 28. december 1831 i Brønshøj kirke med Jeanette Bolette Rademacher, født 28. oktober 1804 i København, død 23. oktober 1880.
Konsulatsekretær i Marokko. Konst. told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 1824, virkelig 7. februar 1827. Toldkasserer i Præstø 15. september 1830.
Hofjunker. Justitsråd 1840.

1831-1851
Christoffer Bay (søn af købmand Mads B. og Anne Kirstine Aaris), født 18. juni 1803 i Skælskør, død 30. april 1868. Gift 2. oktober 1829 i Roskilde domkirke med Andresine Christiane Müllertz (datter af ritmester Johan Henrik M. og Mette Margrethe Grunnet), født 23. oktober 1793 i Odense, død 6. marts 1850 i Frederikshavn.
Adjung. konsumtionskasserer i Roskilde 12. maj 1829. Told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 26. januar 1831, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.
Prædikat af toldforvalter 27. februar 1852. Kammerråd 1856.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1868
Christoffer Bay
Toldoppebørselskontrollør i Ebeltoft 20. maj 1851 (se ovenfor).