torsdag den 31. marts 2016

Øresunds Toldkammer

Øresundstolden blev indført af Erik af Pommern i 1429. Alle udenlandske skibe, der passerede gennem Øresund, skulle herefter betale skibstold.

Øresunds Toldkammer var et ganske særligt kapitel i den danske toldhistorie, og på de fleste områder adskilte toldkammeret sig fra alle øvrige toldsteder i landet. Hvor toldindtægterne ellers gik i statskassen (Finanshovedkassen), gik indtægterne fra øresundstolden i Partikulærkammerets pengekasse, som alene stod til kongens private disposition.

Også embedsmændene ved Øresund Toldkammer var flere i tallet og bar andre titler end deres kollegaer i resten af landet.

Fra 1707 udgjorde Øresunds Toldkammer et selvstændigt kollegium (i.e. ministerium), hvor tolddirektøren var præses og de fire toldkammerere var assessorer, altså en organisation meget lig kongens andre kollegier. Løsningen viste sig imidlertid tung og bureaukratisk og blev allerede opgivet i 1738.

Embedsudnævnelserne skete både før, under og efter i toldvæsenets kollegium, Generaltoldkammeret, i København, hvor Øresunds Toldkammer sågar lønnede et par af medarbejderne.

Øresunds Toldkammer skæppede godt i kongens kasse i over fire hundrede år, men i 1855 kom der advarsler fra USA. Amerikanerne ville ikke forny handelstraktaten med Danmark det følgende år, og ville heller ikke længere betale øresundstold. Den danske regering følte sig nødsaget til at indbyde repræsentanter fra en række nationer til konference i København. Den fandt sted i januar 1856 og de fleste nordeuropæiske stater fra Rusland i øst til Frankrig og Storbritannien i vest deltog. Forhandlingerne var lange og besværlige, og først i marts 1857 kunne Øresundstraktaten underskrives. 

Øresunds Toldkammer og de øvrige sundtoldsteder i Danmark ophørte herefter med at eksistere pr. 1. april 1857. Den danske stat modtog 30 mio. rigsdaler i erstatning. Øresundstolden indbragte i de seneste år 2 mio. rdl. årligt.

De fleste embedsmænd blev afskediget, mens en lille hård kerne brugte endnu et års tid på at afvikle toldkammeret.

Embedsmændene ved Øresunds Toldkammer

Tolddirektørerne

Omkring 1660 var der to sundtolddirektører i Helsingør, men fra 1662 overtog den ene tolder - Mads Mortensen Rosenvinge - ledelsen af Øresunds Toldkammer, mens den anden overtog ledelsen af byens toldkammer. 

Da Øresunds Toldkammer ophørte med at være selvstændigt kollegium i 1738, satte stiftamtmand W.A. v.d. Osten sig i spidsen for kammeret. Herefter var det udelukkende højt placerede embedsmænd fra centraladministration eller hoffet i København, der blev udnævnt til tolddirektører. Mange var tillige ministre og de fleste modtog landets højeste orden, Elefantordenen.

Mange af tolddirektørerne var bosatte i København, og ordnede forretningerne i Helsingør pr. korrespondance.

Toldkammererne

Omkring 1660 var der seks toldskrivere i Helsingør, og det står ikke ganske klart, hvem der gjorde tjeneste ved byens toldkammer, og hvem der gjorde tjeneste ved Øresunds Toldkammer. En række udnævnelser i 1661 lyder blot på "Helsingør", og først i 1667 udnævnes en toldskriver ved øresundstolden.

Der tegner sig et billede af, at de seks toldskrivere omkring 1670 har delt sig i to grupper. To boldskrivere blev fast knyttet til Helsingørs toldkammer og kaldte sig snart toldkontrollører. De øvrige fire toldskrivere gjorde derimod tjeneste ved Øresunds toldkammer, og de fik alle i 1684 ny embedsbetegnelse: toldkammerere.

Øresunds Toldkammer beholdt sine fire toldkammerere helt til 1857/58. Det volder ikke de store problemer at følge successionen i de første mange årtier, men med ansættelsen af Lüttichau som toldkammerer i 1769 bliver det lidt uoverskueligt. Lüttichaus ansættelse af ren formel karakter. Han havde turet rundt i København med den unge, sindssyge konge Christian VII, og nu blev han belønnet med det meget indbringende embede ved øresundstolden. Men han viste sig aldrig i Helsingør, og havde iøvrigt også travlt på sine godser. Næsten med det samme fik han tilladelse til at lade sit embede bestyre ved andre embedsmænd.

Lüttichaus embede blev således bestyret af følgende: Duncan (1769-73), de Tuxen (1773-76), Brechwoldt (1776-81), Hauch (1781-85), Lütken (1785-96), Krogh (1796-1800) og Weise (1800-07). Når der opstod vakancer i de tre øvrige toldkammererembeder, gled disse "bestyrere" ind som 4. toldkammerere.

Toldkammerer J.H. Schou, ansat siden 1781, fik i 1804 tilladelse til at slå sig ned i København, hvor han herefter beskæftigede sig med litterære sysler. Han hævede sin løn som toldkammerer indtil sin død i 1840, men embedet blev passet af følgende: Berg (1804-11), Grove (1813-17), Knudsen (1817-24), Prosch (1824-33), Bugge (1833-38) og de Coninck (1838-40). Også her gjaldt reglen, at når der opstod vakancer i de tre øvrige toldkammererembeder, gled disse "bestyrere" ind som 4. toldkammerere.

Fra 1819 var der som regel to surnummerære, dvs. overtallige, toldkammerere og i korte perioder i 1830'erne endog tre. Først efter 1849 var der kun ansat fire toldkammerere. Jeg har ikke forsøgt at udrede trådene for de 2. og 3. surnummerære toldkammere, men de har sikkert bestyret embederne for de ældste faste toldkammerere. Mange toldkammerere sad som regel i deres embeder indtil de døde, og nogle af dem blev omkring 80 år gamle.

Toldkammerernes anciennitet kan nemmest udledes af de årligt udkomne Hof- og statskalenderne:

1. toldkammerere: 1734-49: Heilsberg – 1750-62: Faith – 1763: Nissen – 1764-71: Bluhme – 1772-81: Putscher – 1782-1807: Lüttichau – 1808-40: Schou – 1841-49: Knudsen – 1850-58: Olrik.

2. toldkammerere: 1734-37: Ziege – 1738-49: Faith – 1750-51: Günther – 1752-62: Nissen – 1763: Bluhme – 1764-71: Putscher – 1772-78: Osten – 1779-81: Lüttichau – 1782-1786: Walther – 1787-1800: Jessen – 1801-1807: Schou – 1808-11: Lütken – 1812-33: Krogh – 1834-38: Berg – 1839-40: Knudsen – 1841-49: Prosch – 1850-57: Bugge.

3. toldkammerere: 1734-37: Faith – 1738-49: Günther – 1750-51: Nissen – 1752-62: Bluhme – 1763: Putscher – 1764-67: Fabritius – 1768-69: Hansen – 1770-71: Osten – 1772-78: Lüttichau – 1779-81: Walther – 1782-86: Jessen – 1787-1800: Schou – 1801-07: Lütken – 1808-11: Krogh – 1812-33: Berg – 1834-38: Knudsen – 1839-40: Prosch – 1841-49: Bugge – 1850-52: Waltersdorff – 1853-57: Wessel.

4. toldkammerere: 1734-37: Günther – 1738-43: Fursmann – 1747: Clausberg – 1749: Nissen – 1750-51: Bluhme – 1752-62: Putscher – 1763: Fabritius – 1764-67: Hansen – 1768-69: Osten – 1770-71: Lüttichau – 1774-1778: Walther – 1779-81: Jessen – 1782-85: Schou – 1786-96: Hauch – 1797-1800: Lütken – 1801-07: Krogh – 1808-11: Weise – 1812-23: Hauch – 1825-33: Knudsen – 1834-38: Prosch – 1839-40: Bugge – 1841-47: Coninck – 1848-49: Waltersdorff – 1850-52: Wessel – 1853-57: Myhre.

1. surn. toldkammerere: 1775-76: Tuxen – 1777-1781: Brechwoldt – 1782-85: Hauch – 1786-96: Lütken – 1797-1800: Krogh – 1801-07: Weise – 1808-11: Berg – 1817: Grove – 1818-24: Knudsen – 1825-33: Prosch – 1834-38: Bugge – 1839-40: Coninck – 1841-42: Bretton – 1843-47: Waltersdorff – 1848-49: Wessel.

2. surn. toldkammerere: 1805-07: Berg – 1820-24: Prosch – 1827-29: Tang – 1830-33: Bugge – 1834-38: Coninck – 1839-40: Bretton – 1842: Waltersdorff.

3. surn. toldkammerere: 1831-33: Coninck – 1835-38: Bretton.

Toldinspektørerne

Visitøren ved Øresunds Toldkammer fik mellem 1674 og 1679 ny embedsbetegnelse, nemlig som toldinspektør. Ifølge en takst fra 1686 var der ansat én toldinspektør ved toldkammeret, og under ham sorterede tre rorskarle.

Da Nummersee døde i 1754 blev der i hans sted ansat to nye toldinspektører. Ordningen med de to embedsmænd fortsatte indtil Tuxen døde i januar 1828. Derefter fortsatte Sneedorff som eneste toldinspektør. Dette vedvarede indtil toldkammerets nedlæggelse i 1857.

Translatørerne
Et egentligt translatørembede ved Øresunds Toldkammer synes oprettet i 1680’erne. Ifølge en bevaret takst fra 1686 var der ansat en translatør ved toldkammeret, og dette embede var sandsynligvis besat med den tidligere tolder Isak Helms. Fra 1838 var der to translatører, hvoraf den første tillige var kontorchef, dvs. chef for translationskontoret. Allerede fire år senere ændredes embedsbetegnelserne til hhv. overanslatør og kontorchef. Med overtranslatør Wessels forfremmelse til toldkammerer i 1847, overtog den hidtidige kontorchef Olrik begge embeder. Men også han blev snart forfremmet til toldkammerer, og fra 1849 bestod chefgruppen kun af kontorchefen.

En kontrollør ved translationskontoret blev første gang udnævnt i 1739. Fra 1838 og til toldkammerets nedlæggelse var der to kontrollører. Embedet som fuldmægtig ved samme kontor blev besat første gang i 1756, og fra 1842 var der ansat to fuldmægtige.

Endelig var der ansat en assistent, men ved reorganiseringen af translationskontoret blev dette antal hævet til fire.

Translationskontoret blev nedlagt den 1. april 1857.

Øvrige embedsmænd

Kommer senere ...


* * * Tolddirektører

1664-1668 
Marcus Meibom, født 1621 i Tönning, død 15. februar 1710 i Utrecht. Gift 29. september 1664 i Helsingør (Skt. Mariæ) med Elisabeth van de Venne, død efter 1711. 
Studerede i Hamburg (1640), Königsberg (1644) og Leiden (1645) og erhvervede sig stor lærdom i de antikke sprog, matematik og musik. Underbibliotekar ved Kungliga Biblioteket i Stockholm 1652, men kom allerede det følgende år til København og fik ansættelse i Tyske Kancelli 1655. Fra 1660 til 1663 var han beskæftiget med opbygningen af Det Kongelige Bibliotek i København. Tolddirektør i Helsingør 3. april 1664, men opgav stillingen fire år senere og rejste til Amsterdam. Bortset fra et kort ophold i England, opholdt Meibom sig resten sit liv i Holland, hvor han en kort tid var professor ved gymnasiet i Amsterdam. Men ellers var han mest beskæftigt med sine egne lærde sysler og opnåede ikke flere hverv. Man undgik ham pga. hans egensindighed og indbildske væsen. 

1668-1698 
Andreas Günther (søn af kæmner Melchior G. og Anne Louise), født 30. november 1635 i Halle, Sachsen, død 28. december 1698 i Helsingør (Skt. Olai) (begr. i Skt. Petri kirke, København). Gift 1. gang 1669 med Magdalene Margrethe Hausmann (datter af amtsforvalter Daniel H. og Margrethe von Pape, friherreinde af Løvendal), født 15. oktober 1654 i Segeberg, Holstein, død 22. november 1687 i Helsingør (Skt. Olai) (begr. i Skt. Mariæ k.). Gift 2. gang 22. december 1688 i Helsingør (Skt. Mariæ) med Margrethe Utermarch, død 1733 på Rustad, Ås sogn, Akershus fylke (gift 1. gang med generalmajor Johan Wilhelm von Oetken, ca. 1668-1733). 
Var i tjeneste hos den holstenske statholder Christian Rantzau og blev senere sekretær hos rentemester og statholder Christoffer Gabel. Tolddirektør ved Øresunds toldkammer 6. juni 1668, kgl. konf. 2. august 1670. Assessor i Kammerkollegiet 1679-85, tillige virkelig admiralitets- og kommerceråd 10. februar 1683-84. Legatstifter. 
Kammerassessor 1679. Admiralitets- og kommerceråd 1683. Justitsråd 1689. 

1699-1732 
Stephan Kenckel (søn af provst, dr.theol. Stephan K. og Anne Berendtsdatter Mauritius), født ca. 1661 i Tønder, begr. 16. maj 1732 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift med Birthe Cathrine von Pfordten (datter af generalmajor Hans Erasmus von P. og Sophie Jensdatter Wissing), begr. 11. maj 1748 i Helsingør (Skt. Mariæ). 
Ansat i Skatkammerets dansk-norske ekspeditionskontor. Direktør for Øresunds toldkammer 28. oktober 1699. Medlem af pestkommissionen i Helsingør 1711. 
Justitsråd. Etatsråd. 

1732-1738 
Hans Christian Lautrup, født 1. marts 1673 (i Loutrup, Uge sogn?), død 23. august 1750 i København (Skt. Petri). Gift 8. maj 1711 med Anne Magdalene Buchwald (datter af levmedicus, prof.med. Johannes B. og Johanne Margrethe Buchwald), døbt 9. september 1692, død 21. marts 1744 i København (Skt. Petri). 
Kasserer i Partikulærkammeret. Toldinspektør i København 1730. Direktør for Øresunds toldkammer 5. maj 1732, afskediget i nåde 16. juli 1738. Legatstifter. 
Kammerråd 1717. Justitsråd 1730. Etatsråd 1732. 

1738-1764 
Wilhelm August von der Osten (søn af hofmarskal Peter Christoph von der O. og Louise Benedicte von Reichow), født 7. januar 1698 i København, død 15. januar 1764 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 1. gang med Charlotte Amalie Lützow (datter af oberst Frederik L. og Dorthea Magdalene von Harstall), døbt 30. juli 1696 i København (Slotskirken), død 12. maj 1743 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 2. gang maj 1745 i Aabenraa med Frederikke Anna Sophie von Massow (datter af amtmand Christian Albrecht von M. og Marsilia von Grabow), født 21. januar 1724 i København, begr. 6. august 1750 i Helsingør (Skt. Mariæ). 
Student (Sorø). Kammerjunker hos dronning Anna Sophie. Stiftsbefalingsmand i Bergen og amtmand over Bergens amt 31. maj 1728. Amtmand over Sorø amt og direktør for Sorø kloster 6. juli 1735. Tillige direktør for Øresunds toldkammer 16. juli 1738. Deputeret i Rentekammeret og direktør for finanserne 7. august 1743. Atter direktør for Øresunds toldkammer august 1746. 
Kammerherre 1721. Gehejmeråd 1744. Gehejmekonferensråd 1755. Hvid ridder 1740. Ordenen de la fidelité 1752. R.E. 1763. 

1764-1766 
Niels Krabbe Vind (søn af amtmand, etatsråd Christian V. og Elisabeth Juel), født 1705, død 29. juni 1766 på Christiansborg. Ugift. 
Kancellisekretær i Danske kancelli 27. september 1729. Kancelli- og legationssekretær ved det engelske hof 14. september 1731, ved det franske hof 1735. Chargé d’affaires ved det franske hof 1738, minister sst. 1739. Envoye extraordinaire ved det svenske hof 7. oktober 1745. Deputeret i Admiralitets- og generalkrigskommissariatskollegiet 29. maj 1753. Overhofmester hos dronning Juliane Marie 1754. Kurator for Vemmetofte adelige jomfrukloster 25. marts 1763. Tillige direktør for Øresunds toldkammer 13. marts 1764. 
Hofjunker 1729. Kammerjunker 1735. Etatsråd 1740. Kammerherre 1745. Gehejmeråd 1758. Gehejmekonferensråd 1766. Hvid ridder 1752. Ordenen de la fidelité 1756. 

1766-1770 
Johan Hartvig Ernst greve Bernstorff (søn af kammerherre Joachim Engelcke rigsfriherre B. og Charlotte Sophie B.), født 13. maj 1712 i Hannover, død 18. februar 1772 i Hamburg. Gift 27. december 1751 på Fuirendal med Charitas Emilie von Buchwald (datter af gehejmeråd Friederich von B. og Henrikke Emilie von Holstein), født 3. marts 1733, død 26. maj 1820 i Weimar. 
Diplomat i Kursachsen 1733, i Regensburg 1737, i Paris 1744. Gehejmeråd i konseilet 14. maj 1751, afskediget 16. september 1770. Oversekretær i Tyske kancelli (udenrigsminister) 1. oktober 1751 – 14. september 1770. Deputeret i Generallandøkonomi- og kommercekollegiet 18. februar 1752 – 2. juli 1766, præses for de fattiges væsen 8. oktober 1762. Direktør for Øresunds toldkammer 8. juli 1766. 
Kammerjunker 1732. Etatsråd 1733. Kammerherre 1736. Gehejmeråd 1749. R.E. 1752. S.K. 1746. l’Union parfaite 1752. R.E. 1767. Optaget i den danske grevestand 1767. 

1770-1772 
Adolph Siegfried von der Osten (søn af amtmand Jacob Frantz von der O. og Eleonore Christine Bassen), født 21. oktober 1726 i Sorø, død 2. januar 1797 i København (Frue). Ugift. 
Diplomat i Skt. Petersborg 1756, i Polen 1761, i Skt. Petersborg 1763, i Napoli 1765-70. Chef for Departementet for de udenlandske affærer (udenrigsminister) og direktør for Øresunds toldkammer 22. december 1770. Statsminister 18. januar 1772 – 13. marts 1773. Stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborghus, Børglum, Aastrup og Sejlstrup 15. april 1773 – 23. april 1781. Justitiarius i Højesteret 25. september 1782. Overpræsident i København 25. april 1788 – 17. oktober 1794. Legatstifter. 
Hofjunker 1750, kammerjunker 1754, kammerherre 1757, rang med gehejmeråder 1771, gehejmekonferensråd 1774. R. 1766, l’union parfaite 1768, R.E. 1783. Ridder af den russiske Alexander Newsky-orden. Ridder af den polske Stanislaus-orden. Polsk grevetitel 1768. 

1772 
Jørgen Erik Skeel (søn af amtmand Holger S. og Regitze Sophie Gyldencrone), født 4. februar 1737 på Nordborg slot, død 11. januar 1795 i København. Gift 30. august 1765 i Fredensborg slotskirke med Anna Dorothea Ahlefeldt (datter af oberst Henrik A. og Frederikke Marsilia Krag), født 11. november 1743 i Eckernförde, død 25. april 1805 i Pinneberg. 
Auskultant i Rentekammeret 1755, kommitteret sst. 1760. Stiftamtmand over Bergens stift og amtmand i Søndre Bergenhus amt 1766. 3. deputeret for finanserne og medlem af Overskattedirektionen 8. februar 1768. 2. finansdeputeret og medlem af direktionen for Fonden ad usus publicos 1770. Amtmand over Tønder amt 1771. Deputeret i Finanskollegiet og chef for det danske kammer samt på ny medlem af Overskattedirektionen og Fonden ad usus publicos 1772. Tillige fungerende direktør ved Øresunds toldkammer 1. april 1772. Landdrost i Pinneberg 1772. Stiftamtmand i Akershus stift og amtmand i Akershus amt 1784. Justitiarius i Højesteret 1788. Statsminister og deputeret i det vestindisk-guineiske Rente- og generaltoldkammer 28. november 1789. 
Hofjunker 1755. Kammerjunker 1758. Gehejmeråd 1779. Hvid ridder 1769. R.E. 1790. 

1772-1776 
Otto Georg Pauli, født ca. 1700, død 31. juli 1780 i København. Gift 19. august 1735 i Aabenraa kirke med Anne Kamphøvener (datter af herredsfoged Bendix Berendtsen K. og Anne Villadsdatter Fabricius), døbt 2. februar 1714 i Aabenraa, død 4. februar 1775 i Helsingør (Skt. Mariæ). 
Kancellist i Rentekammerets tyske kancelli 16. april 1735, sekretær sst. 10. juni 1735 – 2. marts 1744, fung. kommitteret i Rentekammeret 19. marts 1739 – 2. marts 1744, virkelig kommitteret sst. 27. september 1746 – 19. oktober 1770. Deputeret for finanserne 19. oktober 1770 – 29. maj 1771. Deputeret i Generalkommercekollegiet 19. oktober 1770 – 4. juni 1771. Medlem af Overskattedirektionen 19. oktober 1770 – 14. december 1772. Deputeret i Finanskollegiet og deputeret ad interim i tyske kammer 24. januar 1772. Direktør for Øresunds toldkammer 24. december 1772, tilladelse til at bo i København 31. august 1775, afskediget med 2.500 rdl. pension 6. april 1776. 
Kammerråd 1739. Justitsråd 1746. Etatsråd 1759. Konferensråd 1767. 

1776-1811 
Christian Frederik Numsen (søn af generalløjtnant Michael N. og Margrethe Marie Thomasine von Ingenhaef), født 11. april 1741 i København (Holmens), død 26. november 1811 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 24. september 1784 på Løvenborg med Margrethe komtesse Holck (datter af generalløjtnant Christian Christopher greve H. og Ermgaard Sophie friherreinde Winterfeldt), født 16. februar 1741 på Orebygård, død 1. oktober 1826 i København (Helligånds) (gift 1. gang 1767 med overpræsident Volrath August von der Lühe, 1705-1778). 
Oberstløjtnant. Direktør for Øresunds toldkammer 15. april 1776. 1. deputeret i Generaltoldkammeret 28. april 1781 – 13. april 1782. 1. deputeret i Rentekammeret, medlem af Overbankdirektionen og af Generalvejkommissionen 13. april 1782 – 4. november 1783, atter medlem af Overbankdirektionen 2. juni 1784 – 1798. 
Kammerjunker 1757. Kammerherre 1766. Overkammerjunker 1778. Gehejmeråd 1779. Gehejmekonferensråd 1790. Rang i 1. kl., nr. 9 1808. S.K. 1773. R.E. 1810. 

1811-1833 
Frederik Moltke (søn af generalløjtnant Johan Georg M. og Elisabeth Jeanette baronesse Wolzogen), født 18. januar 1754 i Odense (Skt. Hans), død 4. juli 1836 på Vallø Stift. Gift 1. gang 31. maj 1786 på Fossum med Margrethe von Løvenskiold (datter af kammerherre Herman Leopold von L. og Inger Marie Deichmann), født 6. juli 1772 på Fossum, død 30. oktober 1808 på Marianelund, Hørsholm sogn. Gift 2. gang 22. marts 1811 i København (Garnisons) med Margrethe Sophie von Hauch (datter af general Andreas von H. og Sophie Stürup), født 16. oktober 1757 i København (Garnisons), død 9. februar 1829 i København (Garnisons) (gift 1. gang 1778 med general Adam Ludvig Moltke, 1743-1810). 
Cand.jur. 1775. Løjtnant ved kavaleriet. Amtmand over Bratsberg amt 2. april 1781, stiftamtmand i Christiansand stift og amtmand over Nedenæs amt 9. januar 1788, stiftamtmand i Akershus stift og amtmand over Akershus amt 23. december 1789. 1. deputeret i Generaltoldkammeret 25. september 1795 – 19. oktober 1799. Deputeret i Finanskollegiet 25. september 1795 – 19. oktober 1799 og 4. januar 1804 – 5. maj 1814. Medlem af Overbankdirektionen 25. september 1795 – 5. januar 1813. Medlem af direktionen for Postpensionskassen 18. marts 1796. Præsident i Danske kancelli 19. oktober 1799 – 4. januar 1804. Ekstraordinær assessor i Højesteret 1800. Præsident i Generaltoldkammeret 4. januar 1804 – 5. maj 1814. Medlem af Kanaldirektionen 8. juni 1804 – 8. maj 1811, medlem af Kanal-, havne- og fyrdirektionen 8. maj 1811 – 26. maj 1814. Gehejmestatsminister 27. april 1810 – 5. maj 1814. Direktør for Øresunds toldkammer 24. december 1811 – 12. februar 1833. Medlem af direktionen for den almindelige enkekasse 16. december 1813. Afskediget fra sine embeder 5. og 26. maj 1814. Stiftamtmand i Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt 2. september 1815 – 27. juli 1824. 
Kammerherre 1780. Gehejmeråd 1804. Gehejmekonferensråd 1814. S.K. 1790. D.M. 1808. R.E. 1811. 

1833-1839 
Adam Gottlob von Krogh (søn af oberst Caspar Herman von K. og Christiane Ulrikke Lerche), født 16. maj 1768 på Mørk, Eidsvoll præstegæld, Norge, død 17. januar 1839 på Marienlyst, Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 3. februar 1797 i Åstrup ved Haderslev med Magdalene von Krogh (datter af kammerherre Frederik Ferdinand von K. og Rosina Elisabeth von Frankenberg und Proschlitz), født 13. juni 1775 på Gram, død 19. december 1847 på Marienlyst, Helsingør (Skt. Mariæ). 
Kadet 1780. Fænrik ved Falsterske Regiment. Kaptajn ved Livgarden til fods. Kammerpage hos kronprins Frederik. Kammerer for Øresunds toldkammer 4. maj 1796, direktør sst. 12. februar 1833. Tillige major ved kavalleriet 20. november 1807, oberstløjtnant 24. marts 1811, afsked 4. maj 1816. 
Karaktisereret oberst 1816. Kammerjunker 1790. Kammerherre 1796. R. 1809. D.M. 1826. K. 1828. S.K. 1836. 

1839-1850 
Nicolaj Abraham von Holten (søn af toldkontrollør Hans von H. og Anne Margrethe Abildgaard), født 27. marts 1775 i København (Trinitatis), død 12. maj 1850 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 15. maj 1799 i København (Helligånds) med Johanne Cathrine Kirstine Mangor (datter af landfysikus Christian Elovius M. og Marie Elisabeth Klagenberg), født 2. maj 1778 i Næstved, død 20. november 1869 på Lindegård, Skibby sogn. 
Handelsuddannet. Mægler i København 14. februar 1798 – 15. marts 1827. Bisidder (d.e. medlem) af Mæglerkorporationen 11. januar 1800, formand 23. juni 1824 – 15. marts 1827. 4. medlem af direktionen for statsgælden og den synkende fond 9. februar 1816, 3. medlem 16. april 1831, 2. medlem 12. oktober 1831 – 3. december 1848. Tillige departementschef for Bureauet for de udenlandske betalinger under Finansdeputationen 30. juli 1817, varetog tillige kontorchefforretningerne ved Bureauet for de udenlandske betalinger 2. december 1826 – 25. oktober 1836. Tillige direktør for Øresunds toldkammer 4. februar 1839. Finansiel rådgiver for Frederik VI. Meddirektør i Wilhelminestiftelsen 1842. Ejer af Krabbesholm og Lindegården 1810. Legatstifter.
Rang med virkelige etatsråder 1817. Konferensråd 1829. Gehejmekonferensråd 1847. R. 1809. D.M. 1815. K. 1835. S.K. 1839. 

1850-1858 
Christian Albrecht Bluhme (søn af premierløjtnant Hans Emilius B. og Anna Catharina Eleonora Dorothea Top), født 27. december 1794 i København (Holmens), død 16. december 1866 i København (Holmens). Gift 8. maj 1832 i København (Garnisons) med Rasmine Wandel (datter af regimentskirurg Andreas Carl W. og Elen Kirketerp), født 22. december 1813 i København (Garnisons), død 2. januar 1865 i København (Holmens). 
Student 1811 (Herlufsholm), cand.jur. 1816. Amtmand over Præstø amt. Stiftamtmand over Alborg stift. Direktør i Generaltoldkammer- og kommercekollegiet 20. februar 1843, præsident (d.e. statsminister) 22. januar 1848, handelsminister 24. marts – 24. november 1848. Direktør for Øresunds toldkammer 19. maj 1850, afskediget 30. marts 1858. 
Geheimekonferensråd 1848. R. 1840. K. 1843. D.M. 1845. S.K. 1847. R.E. 1857.


* * * Toldkammerere

1661-1687 
Anders Nielsen Bøgvad, begr. 14. december 1687 i Helsingør (Skt. Olai) (begr. i Skt. Mariæ k.). Gift 10. august 1655 med Dorthe Christensdatter (datter af borgmester Christen Davidsen og Sophie Hansdatter Knopper), begr. 16. oktober 1677 i Helsingør (Skt. Olai) (gift 1. gang 1645 med tolder i Helsingør Gødert Braëm, 1601-1655). 
Toldskriver i Helsingør 6. marts 1661, kgl. konf. 8. september 1670. Han må herefter være blevet toldkammerer ved Øresunds toldkammer, et embede han afleverede til Ziege i 1684. 
Kammerråd. 

1661-1673 
Mikkel Hansen (søn af handelsmand Hans Mikkelsen og Bente Bjørnsdatter), født i Helsingør, begr. 28. juli 1673 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 1. gang med Christence Christensdatter Graae, død 1654 i Helsingør. Gift 2. gang 7. oktober 1655 med Maren Pedersdatter (datter af kammertjener Peder Christensen Svenske og Anne Jensdatter). 
Toldskriver i Helsingør 6. marts 1661, kgl. konf. 8. september 1670. Han var senere toldskriver ved Øresunds toldkammer, hvor han blev afløst af Mikkel Langemach i 1673. 

1661-1677 
Lambert Ebbesen, født 29. september 1620 i Ribe, død 29. september 1677 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 1. gang ca. 1648 med Alhed Johansdatter (datter af Johan Pedersen Holst og Margrethe Simonsdatter), født 1632 i Helsingør, død 20. juni 1652. Gift 2. gang ca. 1659 med Anne Fiuren (datter af rådmand Wilhelm Henriksen F. og Drude Jonasdatter Charisius), født 30. marts 1634 i København, begr. 21. marts 1678 (Skt. Olai). 
Toldskriver i Helsingør 6. marts 1661. Han er sandsynligvis senere blevet toldkammererer ved Øresunds toldkammer og formodes at være blevet afløst af sin søn Johan Lambertsen Lihme i 1677.

1667-1684 
Isbrandt von Holten (søn af Jacob Isbrandt von H. og Reino Johansdatter), født ca. 1627 i Helsingør, begr. 21. november 1684 i Helsingør (Skt. Olai) (begr. i Skt. Mariæ k.). Gift 1. gang 13. juli 1658 i Helsingør (Skt. Mariæ) med Nilche Jacobsdatter (datter af Jacob Albertsen), født i Amsterdam, begr. 6. marts 1661 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 2. gang ca. 1662 med Margrethe Rohden (datter af Steffen R. og Marie), født i København, begr. 4. juni 1667 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 3. gang ca. 1670 med Anne Marie Bacher (datter af toldvisitør Herman B. og Anne Martinsdatter Ove), født i Helsingør, begr. 9. april 1674 i Helsingør (Skt. Olai) (begr. i Skt. Mariæ k.). Gift 4. gang 20. august 1677 med Johanne Lerche (datter af provst Knud Madsen L. og Anne Sophie Ottesdatter), født 6. maj 1631 i Nysted, død 30. december 1677 i Helsingør (gift 1. gang med rådmand i Nysted Iver Nelsen, 1615-1666). Gift 5. gang 8. november 1682 i Helsingør (Skt. Mariæ) med Jacobe Ruland. 
Skriver på Kronborg 11. december 1661. Toldskriver ved Øresunds toldkammer 28. november 1667, kgl. konf. 8. september 1670. Han døde som toldkammerer og er givetvis blevet afløst af Jacob Schmidt. 

1670-1671
Mads Lauritsen Lihme (søn af toldskriver Laurits Madsen L. og Kirstine Clausdatter), født 31. marts 1644 i Helsingør, begr. 23. marts 1698 i Fredericia (Trinitatis). Gift 15. august 1676 i Kolding med Margrethe Beenfeld (datter af kommandant Poul Sigmundsen B. og Margrethe Fischer), født ca. 1657, begr. 23. marts 1698 i Fredericia (Trinitatis). 
Opvarter i kongens indre forgemak 28. februar 1667. Toldskriver ved Øresunds toldkammer 16. april 1670. Amtsskriver på Koldinghus 16. august 1671, afskediget 28. april 1677. 

1673-1674 
Mikkel Ottesen Langemach (søn af guldsmed Otte Mikkelsen L. og Helvig …), født ca. 1623, begr. 2. september 1673 i København (?). Ugift (?) 
Toldskriver ved Øresunds toldkammer 25. juli 1673, hvor han afløste Mikkel Hansen, afskediget 20. februar 1674. Han blev afløst af Laurits Sørensen. 

1674-1696 
Laurits Sørensen, begr. 24. april 1696 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 1674 (kgl. bevilling 24. marts) med Anne Cathrine Jørgensdatter. 
Toldskriver ved Øresunds toldkammer 24. januar 1674, hvor han afløste Mikkel Langemach. Han døde som toldkammererer og blev afløst af Bölcke. 

1677-1678 
Johan Lambertsen Lihme (søn af toldskriver Lambert Ebbesen og Alhed Johansdatter), født 11. november 1649 i Helsingør, død 19. september 1678 i Helsingør. Gift 1677 (kgl. bevilling 20. marts) med Anne Margrethe Braëm (datter af tolder Gødert B. og Dorthe Christensdatter), født 5. oktober 1652 i København, død 2. juni 1703 i København (gift 2. gang med professor, dr.med. Rasmus Bartholin, 1625-1698). 
Lic.jur. Adjungeret og succederende toldskriver ved Øresunds toldkammer 31. maj 1677. Han afløste måske faderen, da denne døde i september samme år. 

1678-1691 
Christian Falch, begr. 29. januar 1691 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 1. gang ca. 1669 med Else Sejersdatter (datter af handelsmand Sejer Albertsen og Lisbeth Jespersdatter), født i Helsingør, død 11. august 1673. Gift 2. gang ca. 1683 med Anne Kirstine Hansdatter Kyse (datter af provst, mag. Hans Madsen K. og Kirstine Jensdatter Bircherod), født i Ramløse præstegård, begr. 14. september 1688 i Helsingør (Skt. Olai). 
Kancelliforvalter 8. november 1665. Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Kronborg 21. september 1666. Toldskriver ved Øresunds toldkammer 7. september 1678. Han døde som toldkammerer. 

1684-1695
Jacob Schmidt, død 1695 i Helsingør (?) Hans svigermoder hed Elisabeth Blancherts. 
Toldskriver ved Øresunds toldkammer 17. november 1684. Han døde som toldkammerer og blev muligvis afløst af Rasmus Knudsen i 1695, men dette er rene gisninger. 

1687-1736  
Johan Christian Ziege, født ca. 1656, begr. 16. oktober 1736 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 28. juli 1692 i Helsingør (Skt. Mariæ) med Margrethe Günther (datter af tolddirektør Andreas G. og Magdalene Margrethe Hausmann), født 13. maj 1673 i Helsingør, død 24. maj 1737 i Helsingør (Skt. Mariæ). 
Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 1. december 1687, hvor han afløste Bøgvad, kgl. konf. 28. oktober 1699. 

1691 (?)-1706 
Rasmus Knudsen, født ca. 1645, begr. 11. oktober 1706 i Helsingør (Skt. Olai). Gift med Elisabeth Gelbrecht, begr. 6. oktober 1711 i Helsingør (Skt. Mariæ). 
Toldkammerer ved Øresunds toldkammer ca. 1691. Han kan have afløst Christian Falch som toldkammerer i 1691, men hans bestalling kendes ikke. Han blev sandsnligvis efterfulgt af Melchior David Günther i 1706. 

1695 (?)-1727 
Martin Aspach (søn af bartskær Adam Daniel A. og Cathrine von Møinichen), født 10. november 1662 i København, død 22. juni 1727 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 1700 med Anne Christine Höhne, født ca. 1664, død 23. juni 1727 (1742?). 
Toldkammerer ved Øresunds toldkammer ca. 1695. Han kan have afløst Jacob Schmidt i 1695, men hans bestalling kendes ikke. Han blev afløst af Faith. 

1696-1707 
Peter Bölcke (søn af kgl. livlæge Peter B. og Margrethe Thomasdatter Wilster), født 27. april 1646 i Aarhus, død 9. maj 1707 i Helsingør (Skt. Olai). Gift ca. 1695 med Clara Elisabeth von Marle, født 1654 i Wesel, Brandenburg, død 5. august 1714 i København (begr. 11. august i Helsingør (Skt. Mariæ)). 
Kammertjener hos prins Christian i 11 år. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 18. april 1696, hvor han afløste Laurits Sørensen. 

1706 (?)-1709 
Melchior Daniel Günther (søn af tolddirektør Andreas G. og Magdalene Margrethe Hausmann), født 15. marts 1672 i Helsingør (Skt. Mariæ), begr. 16. marts 1722 i Helsingør (Skt. Mariæ). Ugift (?) 
Toldkammererer ved Øresunds toldkammer ca. 1706 (?), hvor han muligvis kan have afløst Rasmus Knudsen. Translatør ved Øresunds toldkammer 31. december 1709. 

1707-1711
Andreas Johan Rümpler, begr. 18. september 1711 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift ca. 1707 med Cathrine Sophie von Hagen. 
Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 1707, hvor han sandsynligvis afløste Peter Bölcke. Han blev afløst af Hugo Ditmar Bölcke. 

1709-1726 
Joachim Henrici, født 1680, begr. 17. oktober 1726 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 1. gang med Elisabeth Lucht, begr. 8. september 1711 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 2. gang ca. 1712 med Marie Tigh (datter af britisk konsul Robert T. og Maren Lambertsdatter), født 26. oktober 1681 i Helsingør, begr. 9. maj 1752 i Helsingør (Skt. Mariæ). 
Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 31. december 1709, hvor han afløste Günther. Han mistede alt i en brand 1713 og omtales som fattig syv år senere. 

1711-1727
Hugo Ditmar Bölcke, død 14. februar 1727 i Helsingør (Skt. Olai). Ugift (?) 
Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 7. november 1711, hvor han afløste Rümpler. 

1725-1732 
Johan Daniel Planitz (søn af ludimoderat emeritus Christian P.), født ca. 1687 i Teplitz, Sachsen (nuv. Teplice, Tjekkiet), begr. 11. december 1732 i Helsingør (Skt. Olai). Ugift. 
Kgl. mundskænk 4. december 1711. Landkonduktør 4. juli 1716. I denne sidste egenskab stod han for opførelsen af skoler, barakker og stalde i de jyske rytterdistrkter, og fremhæves især for de to sidefløje på Clausholm. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 9. december 1725. Legatstifter.

1727-1730 
Johan Wolfgang Eberhard, død 10. maj 1744 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 5. marts 1721 med Ellen Christine Løwe (datter af assessor L.), født i København, død 25. september 1744 i Helsingør (Skt. Mariæ) 
Regimentsfeltskær ved Grenaderkorpset. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 1727. 

1730-1748 
Nicolaj Christoffer Heilsberg (søn af oberst Christoph von H. og Cecilie Elisabeth Munch), født 1694 i Helsingør, begr. 20. december 1748 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 10. august 1732 i Helsingør (Skt. Mariæ) med Helle Helene von Deden (datter af kaptajn Emmike von D. og Christiane Marie Stürup), født 16. februar 1712 i Fredericia, død 8. september 1770 på Lundbæk, Bislev sogn.
Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 11. november 1730. 
Kammerjunker. 

1727-1762 
Hans Georg Faith (søn af F. og Elisabeth Rohde), født ca. 1682, død 8. september 1762 i Helsingør (Skt. Olai) (begr. i København). Gift 1. gang med Marie Jensdatter, født ca. 1679 i København, bisat 8. juli 1749 i Helsingør (Skt. Olai) (gift 1. gang med toldkontrollør i Aarhus Hans Therkildsen Rosenquist, 1657-1726). Gift 2. gang med Agnete Margrethe Tockelmann. 
Kgl. livkarl. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 17. september 1727, hvor han afløste Asbach.
Kammerråd 1738. Justitsråd 1749. 

1733-1750 
Johan Jacob Günther, født ca. 1673 i Rochlitz, Sachsen (?), begr. 27. oktober 1750 i Helsingør (Skt. Mariæ). Ugift. 
Major ved kavaleriet. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 9. januar 1733. 

1736-1741 
Falch Nielsen Fursmann (søn af godsejer Niels Falch og Else Cathrine Fursmann), født 26. juni 1681 i Skive (?), død 25. september 1741 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 9. januar 1711 med Anne Dorthea Braëm (datter af land- og krigskommissær Gotthard B. og Cathrine Lange), født 14. september 1681 på Giesegård, Nordrupøster sogn, død 6. september 1756 i København (gift 1. gang med godsejer til Lindholm Otte Funch, død 1707). 
Fænrik ved Jyske dragonregiment 1704. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 17. oktober 1736.
Karakteriseret major 1714. 

1746-1748 
Christlieb von Clausberg, født 27. december 1689 i Danzig (nuv. Gdansk, Polen), død 7. juni 1751 på Solitude, København. Gift 21. november 1737 i København (Garnison) med Anne Margrethe Heymann (datter af kaptajn Nicolaj Didrik H. og Elisabeth Sophie Lützow), født 1715, død 1. oktober 1760 i Fredericia (gift 2. gang med kaptajn i Fredericia Frederik Johan baron Bothmer, 1720-1799).
Clausberg blev født af jødiske forældre, men konverterede til kristendommen i Clausthal i 1729. I sin fødeby underviste han i hebraisk og regning, og var senere regnemester i Hamburg, Lübeck og Leipzig. I sidstnævnte by udgav han i 1732 Demonstrative Rechenkunst, der blev anset for det fremmeste værk indenfor regnekunsten, og året efter blev han kaldt til København for at undervise den 10-årige prins Frederik (V) i regning. Revisor ved Partikulærkammeret. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 6. september 1746. 
Justitsråd 1740. Etatsråd 1744. 

1748-1763  
Nicolaj Christian Nissen, født 23. juni 1695, død 26. april 1779 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift med Anne Marie Struchmann, født 12. marts 1713, begr. 2. oktober 1748 i Helsingør (Skt. Mariæ).
Fuldmægtig i Rentekammerets holstenske kontor ca. 1720, renteskriver sst. 11. august 1725, sekretær i kammerets tyske kammerkancelli 8. maj 1733, afskediget 15. april 1735. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 30. april 1748, men afstod embedet til C.F. Hansen 21. juli 1763. Indtil sin død nød han to tredjedele af Hansen, Jessen og Walthers indtægter. 
Justitsråd. 

1749-1771 
Christian Albrecht Bluhme (søn af hofpræst Johannes Bartholomäus B. og Ida Amalie Jönsius), født 13. marts 1714 i Boren, Angeln, død 20. december 1771 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 21. marts 1753 med Marie Elisabeth Brügmann (datter af etatsråd Terkel B. og Anne Sophie Klaumann), født 1736, død 26. januar 1812 (gift 2. gang med hofagent Carl Didrik Godenius). 
Kancellist i Tyske kancelli 1. januar 1739, sekretær sst. 1. januar 1742. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 7. januar 1749. 
Kancelliråd 1749. Justitsråd. 

1750-1781 
Johan Gottlieb Putscher, født 1709 i Hessen-Kassel, død 15. juni 1781 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 15. december 1744 i København med Marie Richebourg (datter af sprogmester Louis Morillon, dite de Richebourg og Cathrine Meunier), født 13. juli 1718 i København, død 29. oktober 1793 i Helsingør (?) 
Kirurg og kammertjener hos kongen 1736, livkirurg 12. maj 1746. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 10. november 1750. Putscher tilså dronning Caroline Mathilde under dennes fangenskab på Kronborg. Hans gård i Stengade 48, Helsingør blev købt af kongen og forblev direktørbolig indtil toldkammerets nedlæggelse i 1858. Medlem af Landhusholdningsselskabet 1769. 
Justitsråd 1747. Etatsråd 1760. Konferensråd 1776. Dansk indfødsret 1776. 

1762-1767 
Carl Adolph Fabritius (søn af hofvinhandler Herman F. og Elisabeth Marie d’Abbesteé), døbt 6. maj 1709 i København (tysk-reformerte menighed), død 15. marts 1767 i Helsingør (Skt. Olai). Ugift. 
Cand.jur. 1730 (Halle). Kancellisekretær i Tyske kancelli 9. juli 1737. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 27. september 1762. 
Kancelliråd 1745. Justitsråd 1753. 

1763-1769 
Christian Frederik Hansen, født ca. 1737 i København, begr. 13. april 1807 i Ringkøbing. Gift 29. maj 1767 med Else Bartholin-Eichel (datter af justitiarius Caspar Christoffer B.-E. og Elisabeth Hedevig Eichel), født 30. september 1747 i København (Trinitatis), begr. 12. oktober 1776 i Ringkøbing. 
Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 12. juli 1763, hvor han afløste N.C. Nissen, afskediget 20. juni 1769. Han blev afløst af Lüttichau. Kommitteret i Generallandvæsenskollegiet 12. maj 1769 – 19. november 1770. Arkivsekretær i det danske kammer 8. juni 1771, arkivar ved kammerarkivet 14. januar 1773. Amtmand over Lundenæs-Bøvling amter 22. februar 1773, afskediget 27. september 1805. 
Justitsråd 1764. Etatsråd 1777. 

1767-1778 
Otto Frantz von der Osten (søn af amtmand Jacob Frantz von der O. og Eleonore Christine Bassen), døbt 17. februar 1724 i Sorø, død 16. april 1778 i Helsingør (Skt. Mariæ). Ugift. 
Page hos dronning Sophie Magdalene i 26 år. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 31. marts 1767. 
Kammerjunker. 

1768-1807 
Adam Mogens Holger von Lüttichau (søn af godsejer Christian Ditlev von L. og Helle Trolle von Urne), født 31. december 1742 på Tjele, Tjele sogn, død 17. februar 1807. Gift 1. gang 25. august 1767 i Gestelev med Anne Cathrine von Wolfrath (datter af oberst Peter Bernhard v. W.), født 17. februar 1740 i Slagelse (Skt. Mikkels), død 21. juni 1774 på Nivågård, Karlebo sogn. Gift 2. gang 1778 med Hedevig Marie Magdalene Bredahl (datter af overjægermester Peter von B. og Christine Anne Benedicte von Clausenheim), døbt 25. juli 1754 i Hamburg (Skt. Petri), død 1811. 
Page hos prinsesse Charlotte Amalie. Løjtnant ved Husarregimentet. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 8. marts 1768, når en af de fire kammerere dør eller afgår. Da C.F. Hansen trådte af i februar 1769, trådte Lüttichau i hans sted. Ved kgl. resol. 17. september 1769 fik Lüttichau imidlertid tilladelse til at bringe en egnet person i forslag til at bestyre hans embede, og 16. januar 1770 blev Duncan konstituteret. Duncan forrettede derpå embedet, indtil han fik nyt embede i Norge 27. december 1773. Derpå blev embedet bestyret af de Tuxen (1773-76), Brechwoldt (1776-81), Hauch (1781-85), Lütken (1785-96), Krogh (1796-1800) og Weise (1800-07). Lüttichau avancerede til 3. toldkammerer 4. februar 1772 og 2. kammerer 11. maj 1778. Ejer af Nivågård og Nordskov 1767-97. Ejer af Rungstedgård 1799-1806. 
Hofjunker 1763, kammerjunker 1765, kammerherre 1769. Hvid ridder 1777. 

1768-1785 
Christian Frederik Walther (søn af konrektor Johan Gottfried W. og Margrethe Sophie Strobel), født 17. april 1724 i Magdeburg, død 22. maj 1785 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift med Anne de Berregaard (datter af godsejer Christian Frederik B. og Jytte Willumsdatter Worm), født 1719, død 1771. 
Kabinetssekretær hos enkedronning Sophie Magdalene 1764. Kopist i Feltkommissionen. Sekretær i Tyske kancelli 1. juli 1744 – 21. april 1771, kasserer 1753. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 1. november 1768, når en af de fire kammerere dør eller afgår og Lüttichau befordres. Med disse vilkår in mente tiltrådte Walther først embedet, da Bluhme døde i december 1771. Walther avancerede til 3. kammerer 11. maj 1778. 
Justitsråd 1759. Etatsråd 1768. Konferensråd 1781. 

1770-1773 
Claus Jacob Duncan (søn af kaptajn David D. og Margrethe Christiane Oldenburg), født 24. november 1723 i København, død 13. august 1800 i Kolding. Gift med Augusta Henriette Frisch.
Student 1741, studerede ved Sorø Akademi 1749-53. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 17. januar 1770, idet han bestyrede Lüttichaus embede. Generalkasserer ved Tallotteriet 27. december 1773. Generaltoldforvalter i Bergen 30. marts 1778, afskediget 3. oktober 1781.
Justitsråd 1778. Kammerråd 1778. 

1773-1776  
Christian Friis de Tuxen (født Møller) (søn af forpagter, senere kobbermøller Palle Larsen Møller og Ide Nichelsdatter Seidelin), født 17. februar 1713 i Skanderborg, død 13. maj 1792 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 8. marts 1741 med Christiane Elisabeth Hørning (datter af amtsforvalter Andreas Jørgensen H. og Cathrine Sophie Rasmussen), født 23. februar 1723 i København (Helligånds), død 27. marts 1796 i Helsingør (Skt. Mariæ). 
Student 1727 (Sommersted), cand.theol. 1734. Kopist i Kommercekollegiet 1735. Regimentskvarter ved Slesvigske nationale Regiment 1739. Overinspektør på Schackenborg 1740-41. Notarius publicus i København 20. november 1744. Generalauditør 14. maj 1747. Kommandant på Kronborg 1765. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 20. december 1773, idet han bestyrede Lüttichaus embede. Tuxen var de skiftende danske kongers spion fra 1742 og hans hemmelige virksomhed var særligt rettet mod det russiske hof. 
Generalkrigskommissær 1755. Generalmajor 1775. Adlet med navnet de Tuxen 1749. 

1776-1781 
Nicolaj Frederik Brechwoldt (søn af Hans B. og Martha Flensburg), født 1726, død 4. april 1781 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift ca. 1751 med Cathrine Sophie Klee (datter af Johann Carl von K. og Margaretha Catharina Wüsthof), født 1732, død 27. juni 1804 i Helsingør (Skt. Mariæ).
Underbogholder ved Asiatisk kompagni. Toldinspektør ved Øresunds toldkammer 30. oktober 1754, toldkammerer sst. 12. september 1776, idet han bestyrede Lüttichaus embede. Brechwoldt beholdt sin gage som toldinspektør og modtog yderligere 400 rdl. af Lüttichau. Ved v.d. Ostens død i april 1778 kunne Brechwoldt vel have ventet avancement til 4. toldkammerer, men dette embede gik i stedet til Jessen. Brechwoldt fik dog lovning på avancement ved næste vakance. Denne vakance indtraf ved Putschers død i juni 1781, men da havde Brechwoldt været død i to måneder. 
Kammerassessor 1755. Kancelliråd 1758. Justitsråd 1765. Etatsråd 1778. 

1778-1800 
Nicolaj Jacob Jessen (søn af diakon Tycho J. og Anna Elisabeth Schrøder), født 1. januar 1718 i Neuenkirchen ved Krempe, død 16. august 1800 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 8. december 1758 i København (Slotskirken) med Marie Christine Jacobi (datter af slotspræst Peter J. og Elisabeth Charlotte Schäffer), født 5. marts 1737 i Asminderød, død 11. december 1801 i København.
Kammertjener hos kong Frederik V. Anlagde et filehuggeri ved Rådvads mølle 1759 og en sabelfabrik ved Stubbemøllen, men gik fallit i 1765. Vinhandler i København. Jessen, der havde nøgler til de fleste døre på Christiansborg Slot, optrådte som vejviser og døråbner, da grev Struensee blev overrumplet i januar 1772. For sine tjenester, modtog han en stor pengegave og siden pension. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 11. maj 1778, hvor han afløste Walther, der avancerede til 3. toldkammerer. 
Justitsråd 1766. Etatsråd 1778. 

1781-1840  
Jacob Henrik Schou (søn af sognepræst Jens S. og Sara Lindberg), født 10. juli 1745 i Kippinge præstegård, død 12. februar 1840 i København (Frue). Gift 6. juni 1783 i København (Frue) med Susanne Bechmann (datter af brygger Didrik Barthold B. og Ellen Paulli), født 11. september 1756 i København (Frue), død 28. april 1843 i København (Frue). 
Student 1762, cand.theol. 1769, cand.jur. 1778. Dekan ved Kommunitetet 1771. Hofmester for dronning Juliane Maries pager 1773. Surnumerær assessor ved Københavns Hof- og stadsret 1778. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 27. juni 1781. Ved kgl. resol. 28. november 1804 måtte Berg fritages for sit embede indtil videre og flytte til København på betingelse at han afgav 700 rdl. til de kammerere, der bestyrede hans embede. Schou beholdt embedet til sin død, men vendte ikke tilbage til toldkammeret. I stedet helligede han sig sin litterære virksomhed, hvoraf navnlig må nævnes Schous Forordninger. 
Etatsråd 1815. R. 1824. D.M. 1829. 

1781-1796  
Georg Christoffer Hauch (søn af general Andreas H. og Sophie Stürup), født 6. maj 1751 i København (Garnisons), død 9. november 1823 i København. Gift 6. juli 1784 i Kastbjerg kirke med Juliane Kirstine baronesse Holck (datter af major Erik Rosenkrantz baron H. og Hedevig Margrethe von Raben), født 9. december 1761 på Trudsholm, Kastbjerg sogn, død 23. januar 1848 i Stege.
Kaptajn og generaladjudant. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 27. juni 1781, afskediget i nåde og med pension 4. maj 1796. I fire år bestyrede han embedet for Lüttichau, men avancerede til 4. toldkammerer, da Walther døde i maj 1785. Præsident i Helsingør 28. november 1798, afskediget 10. oktober 1806. Atter toldkammerer 24. december 1811, fritaget for tjenesten i et år 14. oktober 1823, døde få uger senere. 
Kammerherre 1781. Karakteriseret oberst 1804. 

1781 
Thomas Bjerregaard (søn af brændevinsbrænder Mads B. og Marie Hedevig Arnkiel), født 6. november 1743 i København, død 8. april 1817. Gift 16. maj 1778 i Thorslunde kirke (Københavns amt) med Frederikke Birgitte Arnkiel, født 31. maj 1744. 
Pagehofmester. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 12. december 1781 ved første indtrædende vakance, dog efter Hauch. Han tiltrådte aldrig og blev snart efter udnævnt til auktionsdirektør i Christiania, Norge. 
Justitsråd. 

1785-1811 
Joachim Lütken (søn af premierløjtnant, senere toldkontrollør Frederik Christoffer L. og Cornelia Siewers), født 9. september 1730, begr. 31. august 1811 i Helsingør (Skt. Mariæ). Ugift. 
Adjungeret og succederende kontrollør ved translationen ved Øresunds toldkammer 17. november 1759, virkelig 3. juni 1777. Toldkammerer ved samme toldkammer 1. juni 1785. I elleve år bestyrede han embedet for Lüttichau, men avancerede til 4. toldkammerer, da Hauch nedlagde sit embede i maj 1796. 
Kammerråd 1763. Justitsråd 1779. Etatsråd 1807. Adlet 1780. 

1796-1833 
Adam Gottlob Krogh 
Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 4. maj 1796. I fire år bestyrede han embedet for Lüttichau, men avancerede til 4. toldkammerer, da Jessen døde i august 1800. Tolddirektør ved samme toldkammer 12. februar 1833. 
Karakteriseret oberst. Kammerjunker. Kammerherre. R. 1809. D.M. 1826. K. 1828. S.K. 1836. 

1800-1812 
Johan Magnus Christian Weise, født 1739, død 20. marts 1812 i Fredensborg. Gift 16. september 1775 i Lyngby kirke med Susanne Margrethe Reusch (datter af konsumtionsforpagter Johannes R. og Drude Køster), født 1750, død 23. marts 1808 i Helsingør (Skt. Mariæ). 
Succederende kasserer ved Øresunds toldkammer ca. 1774, virkelig ca. 1775. Toldkammerer ved samme toldkammer 22. oktober 1800. I seks år bestyrede han embedet for Lüttichau, men avancerede til 4. toldkammerer, da Lüttichau døde i februar 1807. 
Kammerassessor 1774. Prædikat af kgl. fuldmægtig 11. november 1776. Justitsråd 1807. 

1804-1838 
Frederik Wilhelm Berg (søn af snedkermester Jacob Nielsen Berg og Anne Cathrine Asmusdatter), født 16. marts 1754 i København (Frue), død 3. marts 1838 i Helsingør (Skt. Olai). Gift med Anne Christiane Moltz (datter af … Rasmus M. og Gedske Margrethe Rogge), døbt 7. maj 1755 i København (Skt. Petri), død 22. august 1817 i Helsingør (Skt. Mariæ).
Styrmand. Sekretær ved Skt. Thomas’ kommandantskab. Kasserer og regnskabsfører ved told- og konsumtionsoppebørslerne i Helsingør 4. maj 1796. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 5. december 1804. I knap syv år bestyrede han embedet for Berg, men avancerede til 4. toldkammerer, da Lütken døde i august 1811, og til 3. toldkammerer, da Weise døde i marts 1812. Ved kgl. resol. 30. maj 1830 blev Berg fritaget for klareringsforretningerne. Legatstifter. 
Titulær sekretær. Justitsråd 1807. Etatsråd 1815. R. 1824. D.M. 1829. 

1811-1823 
Georg Christoffer Hauch 
Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 27. juni 1781, afskediget 4. maj 1796. Præsident i Helsingør 28. november 1798, afskediget 10. oktober 1806. Atter toldkammerer 24. december 1811, fritaget for tjenesten i et år 14. oktober 1823, døde få uger senere. 
Kammerherre 1781. Karakteriseret oberst 1804. 

1813-1817 
Andreas Christian Gotthilf Grove (søn af kontorchef Johan Christian G. og Mette Marie Ærreboe), født 3. februar 1761 i København (Holmens), død 20. maj 1817 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 11. september 1790 i Helsingør (Skt. Mariæ) med Henriette Petronelle Jessen (datter af toldkammerer Nicolaj Jacob J. og Marie Christine Jacobi), født 5. november 1765 i København (Slotskirken), død 4. februar 1828 i København. 
Søkadet 1770, sekondløjtnant 21. august 1782, premierløjtnant 6. marts 1789, kaptajnløjtnant 20. december 1796, kaptajn 13. maj 1803, kommandørkaptajn 7. februar 1810. Ekvipagemester på Nyholm 24. deember 1802. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 3. juni 1813, idet han bestyrede Schous embede. Hans enke døde som konventualinde i Det Harboeske Enkefruekloster i København.
Generalkrigskommissær. 

1817-1849  
Niels Johan Knudsen (søn af gårdmand Henrik Nielsen Knudsen (Knuth) og Elisabeth Magdalene Ziegler), født 27. august 1778 i Røstofte, Øster Egesborg sogn, død 24. oktober 1855 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 8. februar 1818 i Fensmark kirke med Kirstine Svendsen (datter af kancellibud Ole S. og Anne Jensdatter), født 2. juli 1793 i København, død 6. juni 1867 i Helsingør (Skt. Olai).
Student 1796. Cand.phil. 1798. Huslærer hos grev Danneskjold-Samsøe. Surnumerær toldkammerer ved Øresunds toldkammer 5. juli 1817. I knap syv år bestyrede han Schous embede, men avancerede til 4. toldkammerer, da Hauch døde i november 1824. Bestalling som virkelig toldkammerer 9. marts 1824, afsked som 1. kammerer 12. september 1849. Udnævnelsen i 1817 var en belønning for, at Knudsen havde givet afkald på sin kaldsret til Alsted-Fjenneslev pastorat. Legatstifter.
Justitsråd 1821. Etatsråd 1835. R. 1840. D.M. 1849. 

1819-1849 
Hans Gustav Mauritz Prosch (søn af forvalter Gustav Bernhard P. og Anne Cathrine Høxbroe), født 14. marts 1784 i København (Skt. Nikolaj), død 28. januar 1857 i Helsingør (Skt. Mariæ) (død på Frederiksberg). Gift 1. gang ca. 1816 med Augusta Caroline Thune (datter af købmand Jens Christian Thune og Wilhelmine Frederikke Volmar), født 29. maj 1796 i København (Garnisons), død senest 9. juni 1835. Gift 2. gang 24. februar 1843 i Helsingør (Skt. Mariæ) med Henriette Elise Vosbein (datter af kaptajn Christian V. og Christine Elisabeth Mørck), født 29. juni 1803 i Hillerød, død 13. september 1855. 
1. fuldmægtig i Kabinetssekretariatet. 2. surnumerær toldkammerer ved Øresunds toldkammer 13. juli 1819 med virkning fra 1. april 1820. 1. surnumerær toldkammerer 9. marts 1824. I ni år bestyrede han embedet for Schou, men avancerede til 4. toldkammerer, da Krogh blev tolddirektør. Bestalling som virkelig toldkammerer 20. april 1833, afsked som 2. kammerer 12. september 1849. 
Kancelliråd. Justitsråd 1820. 

1826-1829  
Thomas Georg Tang (søn af fuldmægtig ved Zahlkammeret Jørgen T. og Christiane Carolette Dorothea Bielke), født 1773 i København, død 30. september 1832 på Frederiksberg. Gift 1827 med Cathrine Elisabeth Illing (datter af smedemester Johan Frederik I. og Johanne Cathrine Kahn), født 17. oktober 1777 i København (Petri), død 12. december 1868 i København (Garnisons).
Cand.theol., lærer for prinsesse Wihelmine. Surnumerær toldkammerer ved Øresunds toldkammer 26. september 1826, afskediget 28. marts 1829. 
Justitsråd 1829. 

1829-1857 
Peter Christian Frederik Bugge (søn af sekretær Frederik Conrad B. og Henriette Cathrine Henrichsen), født 4. februar 1789 i København (Slotskirken), død 14. januar 1865 i København (Garnisons). Gift 15. februar 1819 i København (Slotskirken) med Henriette van Deurs (datter af premierløjtnant Conrad Christoffer van D. og Birgitte Elisabeth Diderichsen), født 7. september 1800 i København (Holmens), død 26. november 1877 i København (Garnisons). 
Registrator i Kabinetssekretariatet. 2. surnumerær toldkammerer ved Øresunds toldkammer 4. april 1829. Fra april 1833 bestyrede han embedet for Schou, men avancerede til 4. toldkammerer, da Berg døde i marts 1838. Bestalling som virkelig toldkammerer 3. april 1838, afskediget med vartpenge 28. marts 1857. 
Justitsråd. Etatsråd 1857. 

1830-1847 
Jean de Coninck (søn af købmand Frédéric de C. og Marie de Joncourt), født 12. december 1781 i København, død 26. juni 1847 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 1. gang 17. januar 1805 i København (fransk-reformerte menighed) med Anne Elisabeth de Coninck (datter af grosserer Jean de C. og Cathrine Christiane Reiersen), født 17. januar 1787, død 11. september 1826 i København. Gift 2. gang 9. november 1828 med Henriette Fischer (datter af kommandørkaptajn og generaladjudant Lorentz Henrik F. og Charlotte Amalie Kofoed), født 24. august 1802 i København (Holmens), død 25. marts 1839 i Helsingør (Skt. Olai). 
Grosserer, trådte 1. februar 1830 ind i handelshuset Coninck & Co. Hollandsk konsulatsekretær, afskediget 31. januar 1812. Kgl. fransk vicekonsul i København 1816 – 22. oktober 1830. Surnumerær toldkammerer ved Øresunds toldkammer 31. juli 1830. Fra marts 1838 bestyrede han embedet for Schou, men avancerede til 4. toldkammerer, da Schou døde i februar 1840. Bestalling som virkelig toldkammerer 4. april 1840. Ejer af Kaningården 1810-22. Ældste ved den fransk-reformerte kirke i København 10. marts 1816 – 9. september 1830. 

1834-1842 
Lucas Peter baron de Bretton (søn af plantageejer Lucas Uytendale baron de B. og Elisabeth Sophie Bjørn), født 31. maj 1797 i København (Trinitatis), død 22. januar 1880 i København (Trinitatis). Gift 1. gang 30. juli 1828 på Frederiksberg med Sophie Marie Hellesen (datter af kgl. kasserer Frederik Christian H. og Christiane Marianne Lycke), født 7. juli 1799 i København (Nikolaj), død 16. februar 1835 i Helsingør (Olai). Gift 2. gang 16. juli 1836 med Gertrud Elisabeth Lillienskiold (datter af regeringsråd Hans Christopher L. og Maria Alette von Moth), født 8. august 1808 i Christiansted, Skt. Croix, død 20. november 1890 i København (Jakobs). 
Student 1815 (privat), cand.jur. 1819. Auskultant i Rentekammeret 17. juni 1820. 3. surnumerær toldkammerer ved Øresunds toldkammer 29. april 1834, afskediget 1. april 1842. Adjungeret stiftamtmand over Viborg stift og amtmand over Viborg amt 28. januar 1841, konst. 1842, kgl. udnævnt 30. december 1843, afskediget 28. februar 1866. 
Kammerjunker 1826. Kammerherre 1842. R. 1847. D.M. 1861. 

1841-1852 
Ernst Christian Waltersdorff (søn af kommandør Christian W. og Marie Schäffer), født 18. juli 1796 på Christianslund, Vester Egede sogn, død 10. marts 1852 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 22. november 1800 med Margrethe Sophie Melstedt (datter af major Ketil Johnsen M. og Magdalene Borchgrevinck), født 17. januar 1800 på sørejse til Skt. Thomas, død 16. august 1871 i København.
Kadet 1806, sekondløjtnant 20. september 1815, à la suite 7. april 1816, premierløjtnant 12. august 1821, kaptajnløjtnant 17. marts 1833, afskediget 11. februar 1841. Surnumerær toldkammerer ved Øresunds toldkammer 18. februar 1841. Bestalling som virkelig toldkammerer 13. august 1847.
Kammerjunker 1821. Karakteriseret kaptajn 1841. Kammerherre 1846. 

1847-1857  
Christian Gerhard Wessel (søn af holzførster Arent Herman W. og Rise Johansdatter) født 2. maj 1787 i Nyrup, Tikøb sogn, død 27. juli 1868 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 6. marts 1822 i Helsingør (Skt. Olai) med Christiane Emilie Duche (datter af prokurator Jens Bircherod D. og Caroline Kirstine Holm), født 23. maj 1799 i København (Holmens), død 4. september 1872 i Helsingør (Skt. Olai).
1. elev ved Øresunds toldkammer 17. oktober 1806, assistent i translationskontoret 12. september 1811, kontrollør 25. april 1820, 2. translatør 5. oktober 1838, overtranslatør 1. april 1842. Surnumerær toldkammerer ved samme toldkammer 13. august 1847. Bestalling som virkelig toldkammerer 12. september 1849. 3. toldkammerer sst. 30. marts 1852, afskediget med vartpenge 28. marts 1857. 
Kammerassessor 1836. Kammerråd 1837. Justitsråd 1854. Etatsråd 1857. R. 1841. D.M. 1856. 

1849-1858  
Hans Hellesen Olrik (søn af hospitalsforstander Holger Ludvig O. og Anne Sophie Hellesen), født 3. juni 1804 i Helsingør (Skt. Mariæ, Hospitalskirken), død 8. august 1868 i København (Frelsers). Gift 10. juli 1832 med Sophie Louise Charlotte Baden (datter af professor Torkel B. og Pauline Sophie Olrik), født 14. oktober 1806 i København (Garnisons), død 8. august 1862 i København (Frelsers).
Surnumerær elev i translationskontoret ved Øresunds toldkammer, 2. elev 25. april 1820, 1. elev 5. januar 1822, assistent 8. november 1828, kontrollør 5. oktober 1838, kontorchef 1. april 1842, tillige overtranslatør 13. august 1847. 1. toldkammerer ved samme toldkammer 12. september 1849, afskediget med vartpenge 30. marts 1858. 
Kammerråd 1845. Etatsråd 1851. Konferensråd 1858. R. 1841. K. 1858. K. K. Nordstj. 1852. R. St. Anna 1857. K. Leopold 1858. R. Røde Ørn 1858. 

1852-1857  
Hans Laurits Peter Myhre (søn af overlærer Johan Andreas M. og Caroline Pohlmann), døbt 12. juli 1801 i København (Alm. Hospital), død 4. oktober 1864 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 31. marts 1832 i Helsingør (Skt. Mariæ) med Anne Christine Møller (datter af arbejdsmand Henrik M. og Anne Cathrine Heidemann), døbt 6. juli 1800 i Helsingør (Skt. Mariæ), død 13. september 1867 i Helsingør (Skt. Mariæ) 
Fuldmægtig hos kammererne ved Øresunds toldkammer 15. juni 1833, ekspeditionslooper 27. juni 1837, chef for passkriverkontoret 1. april 1842. 4. toldkammerer ved samme toldkammer 30. marts 1852, afskediget med vartpenge 28. marts 1857. 
Kammerråd 1853. Justitsråd 1857.


* * * Toldinspektører

1661-1674
Jørgen Holmer (søn af toldvisitør Nickel H. og Else Johansdatter), født 1635 i Helsingør, begr. 13. marts 1674 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 4. august 1661 med Karen Pedersdatter (datter af brygger Peder Nielsen og Ingeborg Rasmusdatter), begr. 13. januar 1696 i Helsingør (Skt. Olai) (gift 1. gang med David von der Heide, død 1659 i Helsingør).
Visitør ved Øresunds toldkammer 13. april 1661, kgl. konf. 8. september 1670.

1674-1679
Jørgen Schumacher (søn af købmand og rådmand Albrecht S. og Anne Gertsdatter Schumacher), født ca. 1643, begr. 19. november 1679 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 19. juni 1675 med Anne Hermansdatter (datter af sognepræst Herman Mortensen Lipper og Ingeborg), død 1699.
Visitør ved Øresunds toldkammer 6. marts 1674. Han døde som toldinspektør og blev afløst af J.F. Meyer.

1679-1720
Johan Frederik Meyer, født 29. september 1648 i Hamburg, død 26. marts 1720 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 1. gang 1680 (kgl. bevilling 29. maj) med Dorthea Margrethe Seboltin, begr. 12. april 1702 i Helsingør (Skt. Mariæ).
Toldinspektør ved Øresunds toldkammer 29. november 1679. I 1705 måtte han gøre opbud og embedet blev en overgang varetaget af Mikkel Lange, der i 1709 blev udnævnt til toldkontrollør i København.

1720-1726
Mathias Grønvold, begr. 31. oktober 1733 i Aarhus (Domsogn). Gift med Anne Cathrine Schuchardt, død 9. februar 1763 i Aarhus.
Lakaj hos kongen. Toldinspektør ved Øresunds toldkammer 8. april 1720. Toldinspektør i København 28. januar 1726. Slotsforvalter 1. juni 1729. Legatstifter.
Kammerråd 1726.

1726-1738
Hans Jørgen Schrøder, begr. 9. maj 1763 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 1. gang ca. 1713 med Marie Cronmann. Gift 2. gang med Anne Dorthea Petersen, født ca. 1702, begr. 27. december 1783 i Helsingør (Skt. Mariæ).
Kammertjener. Hoffourer 18. oktober 1721. Toldinspektør ved Øresunds toldkammer 23. februar 1726, afskediget 10. juli 1738.

1738-1754
Johan Nummersee, død 11. oktober 1754 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift med Antoinette Laroche.
Hoffourer. Hoffodermarskal 4. oktober 1736. Toldinspektør ved Øresunds toldkammer 16. juli 1738.

1754-1781
Hartvig Marcus Frisch, født 26. oktober 1709 i Holstein, død 23. november 1781 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 1. gang ca. 1739 med Barbara Sophie Henrici, født ca. 1715 i Haderslev, død 9. november 1745 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 2. gang ca. 1749 med Jacobine Henriette Henrici (søster til foregående hustru), født 9. december 1725 i Haderslev, begr. 22. december 1769 i Helsingør (Skt. Mariæ).
Protokollist og skriver ved Øresunds toldkammer 26. februar 1739 – 18. november 1776. Tillige 1. toldinspektør ved samme toldkammer 30. oktober 1754.
Kancelliråd 1759. Justitsråd 1765. Etatsråd 1779.

1754-1777
Nicolaj Frederik Brechwoldt
Underbogholder ved Asiatisk kompagni. 2. toldinspektør ved Øresunds toldkammer 30. oktober 1754. Toldkammerer ved samme toldkammer 12. september 1776.

1776-1828
Louis de Tuxen (søn af generalkrigskommissær Christian Friis de T. og Christiane Elisabeth Hørning), født 30. oktober 1748 i København (Skt. Nikolaj), død 21. januar 1828 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 1. gang 8. december 1776 med Charlotta Elisabeth Klingfelt (datter af kaptajn, senere oberst Claes Göran K. og Benedikta Catharina Ulfsparre), født 5. januar 1755 i Stockholm, død 17. august 1819 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 2. gang 13. maj 1824 i Helsingør (Skt. Olai) med Gustava Märtha Klingfelt (søster til foregående hustru), født 17. maj 1756 i Stockholm, død 20. november 1833 i København (gift 1. gang med kaptajn Hans Georg Boije, 1725-1791).
Søløjtnant. Generalkrigs- og admiralitetskommissær. 2. toldinspektør ved Øresunds toldkammer 4. september 1776, 1. toldinspektør 5. december 1781. Ved udnævnelsen i 1776 blev der frigivet 300 rdl. af loopertjenesten som gage til Tuxen.
Karakteriseret kaptajn.

1781-1795
Ulrich Anthon Falbe (søn af kammersekretær Christian Ludvig F. og Engelke Mouritzen), født 18. marts 1746 i København (Skt. Nikolaj), død 18. december 1795 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift ca. 1784 med Ida Marie Møller (datter af sognepræst Jørgen Seidelin M. og Anne Margrethe Bang), født 17. marts 1763 i Adslev præstegård, død 25. november 1842 i København.
Søkadet. Sekondløjtnant, afskediget 25. februar 1763. 2. toldinspektør ved Øresunds toldkammer 5. december 1781.
Karakteriseret kaptajn 1784.

1796-1826
Georg Emanuel Conradt Eberlin (søn af mønsterskriver Johan C. og Christiane Margrethe Eberlin), født 10. juli 1756 i København (Holmens), død 14. december 1826 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 18. september 1787 med Anne Sophie Abildgaard (datter af sognepræst Peder Hersleb A. og Abelone Marie Gamborg), født 18. september 1769 i København (Holmens), død 15. juli 1834 i København (ægteskabet opløst 1813).
Søkadet 1771. 2. toldinspektør ved Øresunds toldkammer 10. februar 1796.
Karakteriseret kaptajnløjtnant 1796. Optaget i adelstanden med navnet Conradt-Eberlin 1782.

1827-1857
Henrik Gerner Sneedorff (søn af kontreadmiral Hans Christian S. og Marie Elisabeth Tønder), født 23. oktober 1793 i København (Holmens), død 7. maj 1883 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 1. gang 22. maj 1822 i Frederiksborg Slotskirke med Lucie Thomine Nielsen (datter af stutmester Frederik Carl Emil Nielsen og Petrine Sophie Lakier), født 20. november 1799 i København, død 16. august 1853 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 2. gang 8. april 1868 i Helsingør (Skt. Olai) med Anne Johnsen (datter af købmand Abraham J. og Diane Margrethe Schmidt), født 25. juli 1824 i Helsingør (Skt. Mariæ).
Søkadet 1805, månedsløjtnant 1808, sekondløjtnant 1810, sattes à la suite 1816, premierløjtnant 1817, kaptajnløjtnant 30. juli 1826, afskediget 17. februar 1827. Assistent hos toldinspektøren ved Øresunds toldkammer. 2. toldinspektør ved samme toldkammer 6. februar 1827, eneste toldinspektør 29. april 1828, afskediget med vartpenge 28. marts 1857. Legatstifter.
Karakteriseret kaptajn 1827. Karakteriseret kommandørkaptajn 1845. R. 1840. D.M. 1853. K. 1857. Ridder af den svenske Sværdorden 1852. Skt. Helena Medaljen 1858.


* * * Translatører

1684 (?)-1709
Isak Helms, født ca. 1651, begr. 19. november 1709 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 1682 (kgl. bevilling 14. januar) med Marie Kruse (datter af tolder Eduard K. og Susanna Robbins), begr. 16. december 1705 i København (Skt. Petri).
Tolder i Helsingør 15. april 1681. Den næste tolder blev allerede udnævnt i 1684, og i en takst fra 1686 omtales Helms som translatør ved Øresunds Toldkammer.

1709-1722
Melchior Daniel Günther
Toldkammerer ved Øresunds toldkammer ca. 1706 (?). Translatør ved Øresunds toldkammer 31. december 1709.

1722-1730
Johan Albrecht With (søn af sognepræst Albrecht W. og Barbara Muhle), født 23. december 1683 i Sværdborg præstegård, død 6. august 1754 i Viborg (Domsogn). Gift 1719 med Cathrine Ernestine Hausmann (datter af general Caspar Herman H. og Karen Toller), født 12. februar 1692, død 30. maj 1760 i Nyborg.
Student 1698. Løjtnant 1710, ritmester 1713, major 1715, oberstløjtnant 1719. Translatør ved Øresunds toldkammer 29. juni 1722. Stiftamtmand over Christiansand stift og amtmand over Nedenæs amt 1730-38. Stiftamtmand over Viborg stift og amtmand over Hald amt 1746.
Virkelig etatsråd 1724. Hvid ridder 1747.

1730-1731
Frederik Rostgaard (søn af amtsforvalter Hans R. og Cathrine Asmusdatter), født 8. november 1671 på Krogerup, Asminderød sogn, død 25. april 1745 i København (Holmens). Gift 1. marts 1703 i København (Vor Frue) med Conradine Revenfeldt (illegitim datter af storkansler Conrad Reventlow og Anine Cathrine Haggensen), født 9. juli 1687 på Sandbjerg, Sottrup sogn, død 22. oktober 1770.
Student 1687, læste en tid ved Københavns Universitet og var derefter på dannelsesrejse 1690-99. Ejer af Krogerup og øerne Anholt, Sejerø og Nekselø. Gehejmearkivar 9. marts 1700. Assessor i Højesteret 1709, justitiarius 1720. Oversekretær i Danske Kancelli 1721. Han mistede sine embeder ved inkvisitionsdom 23. januar 1725 og måtte en tid forlade København, men blev snart taget til nåde igen af kongen, som var Rostgaards svoger. Amtmand over Antvorskov og Korsør amter 29. oktober 1727. Translatør ved Øresunds toldkammer 2. december 1730, afskediget med 600 rdl. pension 19. februar 1731. Forfatter og bogsamler.
Etatsråd 1712. Konferensråd 1735. Adlet 1702.

1731-1755
Johannes Petersen, død 1. december 1759 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 1. gang ca. 1728 med Abigael Marie Møller, født 1711, død 2. april 1733 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 2. gang med Else Cathrine Fursmann (datter af toldkammerer Falch Nielsen F. og Anne Dorthea Braëm), født 29. maj 1718, død 1743.
Fuldmægtig hos translatørerne With og Rostgaard. Translatør ved Øresunds toldkammer 19. februar 1731, afskediget 19. maj 1755.
Kammerråd 1739.

1755-1780
Søren Dolmer, født ca. 1715, død 15. januar 1785 i Helsingør (Skt. Mariæ). Ugift.
Fuldmægtig hos translatør Petersen. Translatør ved Øresunds toldkammer 19. maj 1755, afskediget 10. april 1780. Legatstifter.
Kammerråd 1763. Justitsråd 1779.

1780-1819
Andreas Christian Sprunck (søn af vinhandler Johan Christian S. og Cecilie Cathrine Claessen), døbt 30. september 1751 i Helsingør (Skt. Mariæ), død 18. november 1819 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 12. december 1781 i Helsingør (Skt. Mariæ) med Frederikke Christiane Reiersen (datter af kaptajn, senere kontreadmiral Frederik R. og Bolette Christine Wium), født 23. december 1761 i København (Holmens), død 22. maj 1843 i Helsingør (Skt. Olai).
Fuldmægtig hos translatør Dolmer 1775. Translatør ved Øresunds toldkammer 10. april 1780.
Justitsråd 1807.

1820-1842
Johan Mathias Weise (søn af looper Werner Ludvig W. og Cathrine Hundewadt), døbt 22. september 1775 i København (Skt. Nikolaj), død 22. oktober 1847 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 25. april 1798 i Helsingør (Skt. Mariæ) med Mary Skinner, født 30. juni 1772 i Essex, Storbritannien, død 12. april 1852 i Helsingør (Skt. Olai).
2. ekstraassistent i translationskontoret ved Øresunds toldkammer 13. november 1797, assistent sst. 10. marts 1802, fuldmægtig sst. 26. juli 1805, kontrollør sst. 17. oktober 1806, translatør sst. 25. april 1820, afskediget 13. januar 1842.
Kammerråd 1813. Justitsråd 1827. Etatsråd.

1838-1847
Christian Gerhard Wessel
Assistent i translationskontoret ved Øresunds toldkammer 12. september 1811, kontrollør sst. 25. april 1820. 2. translatør ved Øresunds toldkammer 5. oktober 1838, overtranslatør sst. 1. april 1842. 4. toldkammerer ved Øresunds toldkammer 13. august 1847, 3. toldkammerer sst. 30. marts 1852, afskediget med vartpenge 28. marts 1857.

1842-1849
Hans Hellesen Olrik
Surnumerær elev i translationskontoret ved Øresunds toldkammer, 2. elev sst. 25. april 1820, 1. elev sst. 5. januar 1822, assistent sst. 8. november 1828, kontrollør sst. 5. oktober 1838, chef for translationskontoret sst. 1. april 1842, tillige overtranslatør sst. 13. august 1847, 1. toldkammerer sst. 12. september 1849, afskediget med vartpenge 30. marts 1858.

1849-1855
Carl Frederik Holm (søn af looper Niels Henrik H. og Johanne Nicoline Buch), født 8. juli 1806 i Helsingør (Skt. Mariæ), død 27. november 1882 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 16. marts 1833 i Helsingør (Skt. Olai) med Augusta Frederikke Elisabeth Liebmann (datter af købmand Nicolaj Christian L. og Anne Cathrine Hofman Reemke), født 5. februar 1812 i Helsingør (Skt. Olai), død 2. juli 1887 i Helsingør (Skt. Mariæ).
Surnumerær elev i translationskontoret ved Øresunds toldkammer 1. juli 1820, 2. elev sst. 5. januar 1822, 1. elev sst. 8. november 1828, fuldmægtig sst. 5.10.1838, 1. kontrollør sst. 1. april 1842, chef for translationskontoret 12. september 1849, kasserer 11. maj 1855, afskediget med vartpenge 12. december 1857. Toldkasserer i Horsens 1861, afskediget 5. juli 1869. Folketingsmand for Holbæk amts 5. valgkreds 1851-52. Holm udgav ”Bidrag til Sundtoldens Historie” (1855).
Kammerråd 1867. Justitsråd 1869.

1855-1857
Adolph Laurits Gulstad (søn af tøjhusløjtnant Mads G. og Anne Louise Stricker), døbt 6. oktober 1808 i Helsingør (Skt. Mariæ), død 3. maj 1894 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 17. juni 1836 i Helsingør (Skt. Mariæ) med Jacobine Beyer (datter af auditør Ægidius Johannes B. og Margrethe Cathrine Stricker), døbt 17. juli 1808 i Helsingør (Skt. Mariæ), død 17. december 1891 i Helsingør (Skt. Mariæ).
3. assistent i translationskontoret ved Øresunds toldkammer 17. august 1839, 2. assistent sst. 2. juli 1841, 1. fuldmægtig sst. 1. april 1842, kontrollør på ældste gage sst. 29. december 1849, chef for translationskontoret 18. august 1855, afskediget med vartpenge 23. juni 1857.
Kammerråd 1857.


* * * Kontrollører ved translationskontoret

1739-1777
Frederik Christoffer Lütken (søn af regimentsskriver Joachim L. og Margrethe Elisabeth Bielefeldt), født 27. april 1698 i København (Trinitatis), død 1. februar 1784 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 1. gang 15. marts 1729 i København (Holmens) med Cornelia Siewers (datter af sekondløjtnant, senere kaptajn Gerhard S. og Elisabeth Bewen), født 2. januar 1706 i England, død 17. juni 1745 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 2. gang 1. september 1746 i Helsingør (Skt. Mariæ) med Anne Cathrine Riis, adopt. Stibolt (datter af kaptajnløjtnant Lorentz Petersen R. og Sidsel Margrethe Tønnesdatter, gift 2. gang med kaptajn Andreas Henrik Stibolt), født 1714, død 15. marts 1781 i Helsingør (Skt. Mariæ).
Søkadet 1709, sekondløjtnant 1719, premierløjtnant 1723, kaptajnløjtnant 1732, kaptajn 1733, afskediget 1736. Kontrollør ved Øresunds toldkammers translationskontor 18. august 1739, afskediget 3. juni 1777.
Lütken var den længstlevende danske officer fra Den store Nordiske Krig (1712-19) og blev adlet i 1780.

1777-1785
Joachim Lütken (søn af kaptajn, senere kontrollør Frederik Christoffer L. og Cornelia Siewers), født 9. september 1730, begr. 31. august 1811 i Helsingør (Skt. Mariæ). Ugift.
Adjungeret og succederende kontrollør ved Øresunds toldkammers translationskontor 17. november 1759, kgl. konf. 19. juli 1763. Fungerende fuldmægtig sst. (200 rdl. gage) 26. marts 1769 – 3. juni 1777. Virkelig kontrollør sst. 3. juni 1777. Toldkammerer ved Øresunds toldkammer 1. juni 1785.
Kammerråd 1763. Justitsråd 1779. Etatsråd 1807.

1785-1806
Niels Beaufein (søn af kirurg Christian B. og Anne Margrethe Almstrøm), døbt 29. september 1755, død 2. februar 1826 i Helsingør (Skt. Mariæ). Ugift.
Assistent ved Øresunds toldkammers translationskontor (100 rdl. gage af den kgl. kasse) januar 1775, fuldmægtig sst. (med bibehold af den kgl. gage og yderligere 100 rdl. fra Dolmer) 10. april 1780, kontrollør sst. 13. juli 1785, afskediget 17. oktober 1806.

1806-1820
Johan Mathias Weise
Assistent ved Øresunds toldkammers translationskontor 13. november 1799, fuldmægtig sst. 26. juli 1805, kontrollør sst. 17. oktober 1806, translatør sst. 25. april 1820, afskediget 13. januar 1842.
Kammerråd 1813. Justitsråd 1827.

1820-1838
Christian Gerhard Wessel
Assistent ved Øresunds toldkammers translationskontor 12. september 1811, kontrollør sst. 25. april 1820, 2. translatør sst. 5. oktober 1838, overtranslatør sst. 1. april 1842. 4. toldkammerer ved Øresunds toldkammer 13. august 1847, 3. toldkammerer sst. 30. marts 1852, afskediget med vartpenge 28. marts 1857

1838-1842
Lars Frederik Kirck (søn af spækhøker Martin K. og Sidsel Larsdatter), født 4. august 1793 i Helsingør (Skt. Olai), død 23. juni 1855 i Helsingør (Skt. Olai). Gift 8. juli 1822 i Helsingør (Skt. Olai) med Emilie Louise Sprunck (datter af translatør Andreas Christian S. og Frederikke Christiane Reiersen), født 16. februar 1794 i Helsingør (Skt. Mariæ), død 22. april 1864 i Helsingør (Skt. Olai).
2. elev ved Øresunds toldkammers translationskontor, 1. elev sst. 25. april 1820, assistent sst. 5. januar 1822, fuldmægtig sst. 8. november 1828, 1. kontrollør sst. 5. oktober 1838, interimistisk chef for kontrollen sst. 1. april 1842, afskediget 12. september 1849.

1838-1842
Hans Hellesen Olrik
Surnumerær elev ved Øresunds toldkammers translationskontor, 2. elev sst. 25. april 1820, 1. elev sst. 5. januar 1822, assistent sst. 8. november 1828, 2. kontrollør sst. 5. oktober 1838, kontorchef sst. 1. april 1842, overtranslatør sst. 13. august 1847. 1. toldkammerer ved Øresunds toldkammer 12. september 1849, afskediget med vartpenge 30. marts 1858.

1842-1849
Carl Frederik Holm
Surnumerær elev ved Øresunds toldkammers translationskontor, 2. elev sst. 5. januar 1822, 1. elev sst. 8. november 1828, fuldmægtig sst. 5.10.1838, 1. kontrollør sst. 1. april 1842, chef for translationskontoret 12. september 1849, kasserer 11. maj 1855, afskediget med vartpenge 12. december 1857. Toldkasserer i Horsens 1861.

1842-1849
Bror Viggo Valfred Gløerfeldt (søn af konsul Isak G. og Enkelke Margrethe Charlotte Falbe), født 1. april 1814 i Helsingør (Skt. Mariæ), død 30. april 1889 i København (Holmens). Gift 1. gang 15. december 1841 i Helsingør (Skt. Olai) med Georgine Dorthea Frederikke Gløerfeldt (datter af strandingskommissær Jacob G. og Philippine Justine Hedevig Wisser), født 28. december 1817 i Hornbæk, Hornbæk sogn, død 6. marts 1849 i Helsingør (Skt. Mariæ). Gift 2. gang 20. januar 1853 i København (Holmens) med Claire Marguerite Fisker (datter af kommandør Hans F. og Charlotte Julie de Framery), født 15. september 1820 i København (Holmens), død 4. marts 1894 i København (Holmens).
1. surnumerær elev ved Øresunds toldkammers translationskontor, virkelig elev sst. 24. oktober 1837, 2. assistent sst. 5. oktober 1838, 1. assistent sst. 2. juli 1841, 2. kontrollør sst. 1. april 1842. 1. kontrollør ved Øresunds toldkammers passkriverkontor 12. september 1849, chef for passkriverkontoret sst. 29. april 1852, afskediget med vartpenge 23. juni 1857. Havneskriver i København 4. juli 1859.
Kammerråd 1857 (frasagt 1872)

1849-1852
Tevis Wilde (søn af kommandørkaptajn, senere toldinspektør Tevis W. og Cathrine Margrethe Mathiesen), født 29. oktober 1805 i København (Holmens), død 1. maj 1854 i Helsingør (Skt. Olai). Gift ca. 1849 med Henriette Pauline Eegholm (datter af købmand Anders Dam E. og Christine Marie Hansen), født 8. januar 1815 i Korsør, død 1. juli 1881 i Nyborg.
Kammerskriver i Generaltoldkammeret. Konstitueret overtoldbetjent i Nyborg 7. juni 1833, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 18. juni 1837. 1. kontrollør ved Øresunds toldkammers translationskontor 12. september 1849, 2. kontrollør 29. december 1849, fuldmægtig ved Øresunds toldkammers bogholderkontor med bibehold af kontrollørtitel- og gage 30. august 1852.

1849-1855
Adolph Laurits Gulstad
Konstitueret assistent ved Øresunds toldkammers translationskontor, 3. assistent sst. 17. august 1839, 2. assistent sst. 2. juli 1841, 1. fuldmægtig sst. 1. april 1842, kontrollør på ældste gage sst. 29. december 1849, chef for translationskontoret 18. august 1855, afskediget med vartpenge 23. juni 1857.
Kammerråd 1857.