onsdag den 23. oktober 2013

Toldere i Hobro

Hobro toldsted omtales allerede i 1546 og 1567, men blev flyttet til færgelejet i Hadsund i 1581. I 1620 lå toldstedet imidlertid i Mariager, og forblev her indtil det atter flyttede til Hadsund i 1680. Først i 1663 kender vi navnet på en tolder i Hobro, og i 1671 fik borgmester Peder Bering kgl. bestalling på toldembedet, for atter at miste det ved den store toldreduktion det følgende år.

Om byens konsumtionsvæsen haves ikke mange oplysninger. Samme Bering forpagtede byens konsumtion i 1673 og 1674. Fra 1719 og mange år frem forpagtede købmand Niels Kirketerp konsumtionen. Ved statens overtagelse af konsumtionsvæsenet i 1779 blev der ansat både forvalter og kontrollør i Hobro, men allerede i 1795 blev de to embeder slået sammen til ét forvalterembede.

I 1834 fik Hobro sit havneanlæg med bolværker og skibsbro, og seks år senere fik byen atter sit eget toldvæsen, og Generaltoldkammeret udnævnte en toldinspektør og toldkasserer, der også varetog konsumtionsforretningerne (jf. plakat 30.11.1839). Allerede i 1840 blev der opført en toldbod på havnen, som var i brug indtil byens nye toldkammer stod færdig i 1945.

Ved lønningsloven i 1851 fik Hobros toldsted følgende normering: En toldforvalter (løn 1500 rdl. + kontorhold 250 rdl.) og to toldassistenter (løn 400 + 300 rdl.). Alle tre embedsmænd var bosat i Hobro.

PERIODEN INDTIL 1672

* * * Toldere

Før 1663-1671
Mathias Ibsen, død 1671 i Hobro. Gift ca. 1648 med Anne Sørensdatter Bloch (datter af borgmester Søren Mortensen Bloch og Maren Nielsdatter), død senest 1682.
Tolder i Hobro, nævnt 1663. Tillige borgmester 7. maj 1667.

1671-1672
Peder Jensen Bering, død efter 1682.
Borgmester og tolder i Hobro 6. december 1671. Forpagter af byens konsumtion 1673 og 1674. I 1682 var han endnu borgmester og boede i en ejendom, der tilhørte Jens Døstrups arvinger.


PERIODEN 1779-1795

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1781
Christian Friis, død 20. marts 1782 i Hobro (?). Vist ugift.
Forvalter på grev Holsteins godser. Prokurator ved alle under- og overretter i Danmark og Norge, Højesteret undtaget 17. januar 1766. Bosat i Aalborg 1767-76. Konsumtionsforvalter i Hobro 1779, afskediget i unåde 12. marts 1781.

1781-1795
Conrad Sparre (søn af sognepræst Corfitz S. og Birthe Marie Fabricius), født ca. 1729 i Øster Hæsinge præstegård, begr. 31. juli 1806 i Stubbekøbing. Gift 1. gang med Benedikte Cathrine Høyer (datter af sognepræst Frederik Hansen H. og Elisabeth Margrethe Steenberg), døbt 9. juli 1728 i Skivum præstegård, begr. 15. september 1768 i Ondrup, Odder sogn. Gift 2. gang ca. 1775-80 med Birgitte Mortensdatter (datter af købmand Morten Nielsen Kirketerp og Anne Marie Wedege), født ca. 1736 i Hobro, død 31. maj 1797 i Hobro (hun gift 1. gang med byfoged, kammerråd Søren Pedersen Langballe, død 1774 i Hobro).
Løjtnant. Herredsskriver. Konsumtionsforvalter i Hobro 2. april 1781 (idet konsumtionsforvalter Laurberg, Skanderborg, ikke ønskede embedet). Toldinspektør i Stubbekøbing 28. januar 1795, afskediget 28. september 1796.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1786
Frands Lauritsen Behm, død 12. juni 1786 i Hobro (?). Gift 1. gang 27. september 1757 i Thisted kirke med Kirstine Marie Jelstrup (datter af Jacob Olesen J.), begr. 19. december 1766 i Thisted. (gift 1. gang 1753 med Christen Bach). Gift 2. gang 23. oktober 1772 i Nibe kirke med Mette Marie Jensdatter Bruus (datter af … og Anne Christensdatter Kjær), født ca. 1751, død efter 1801 (gift 2. gang 1793 med Johan Gabler, død før 1801).
Bosat i Thisted i 1760’erne og i Nibe i 1770’erne. Skoleholder i Nibe. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Hobro 11. juni 1778, død i embedet senest 1786. Enken flyttede tilbage til Nibe, hvor hun ernærede sig ved fiskeriet i 1801.

1786-1795
Christen Stockfleth Seeberg, født ca. 1759, død 20. maj 1820. Gift 1. gang 10. april 1788 i Mariager kirke med Ide Sophie Just (datter af prokurator Nicolaj Nissen J. og Johanne Schebye), døbt 28. november 1767 i Næstved (Skt. Peders). (Ægteskabet opløst 1799, hun gift 2. gang 1809 med prokurator Otto Frederik Kralund, 1783-1844, men atter skilt). Gift 2. gang 3. november 1810 i Sønder Nissum kirke med Mette Cathrine Fuglsang (datter af herredsfoged Johan F. og Marie Kirstine Raben), født 3. december 179 i Ringkøbing.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Hobro 1786. Overtold- og konsumtionsbetjent i Ringkøbing 27. maj 1795.


PERIODEN 1795-1839

* * * Konsumtionsforvaltere

1795-1818
Niels Nyegaard, født ca. 1740, død 2. oktober 1818 i Hobro. Gift med Anne Sophie.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Grenaa 1779. Konsumtionsforvalter i Hobro 4. februar 1795.

1819-1827
Frederik Georg Thorup, født ca. 1770, død 27. marts 1827 i Hobro. Gift 1. gang med Johanne Nielsen, død 18. maj 1819. Gift 2. gang 9. september 1824 i Hobro kirke med Cathrine Nicoline Ingemann (datter af sognepræst Søren Sørensen I. og Birgitte Svane), født 7. december 1784 i Torkildstrup præstegård, død 11. december 1853.
Sekondløjtnant ved 1. jyske regiments lette dragoner, premierløjtnant 12. januar 1808, ritmesters anciennitet 28. februar 1811, sekondritmester 9. november 1813, afskediget med vartpenge 25. januar 1816. Konsumtionsforvalter samt vejer og måler i Hobro 28. januar 1819. Thorups anden hustru var søster til digteren og forfatteren B.S. Ingemann.

1827-1829
Johan Jacob Schmalfeldt, født ca. 1792, død 18. februar 1841 i Sorø. Gift 3. november 1815 i Skælskør kirke med Edel Margrethe Soel (datter af … Peder Rasmussen S. og Anne Hansdatter), født 25. november 1790 i Skælskør, død 11. maj 1849 i Sorø.
Undertold- og konsumtionsbetjent i København 31. oktober 1819. Konsumtionsforvalter i Hobro 18. juli 1827, fradømtes embedet 1829. Senere told- og konsumtionsbetjent i Sorø.

1830-1839
Frederik Wilhelm rigsgreve Rantzow (søn af Christian Frederik Ernst rigsgreve R. og Charlotte Wilhelmine von Huth), født 12. februar 1798 i Sandviggård ved Hillerød, død 7. juli 1859 i Randers. Gift 8. april 1827 i Vor kirke (Rougsø herred) med Cathrine Marie Clausen, født 27. februar 1802 i København, død 11. april 1855 i Risskov, Vejlby sogn. (Ægteskabet opløst). Gift 2. gang med Lorentze Margrethe Rudebeck, født 10. december 1814 i Hillerød, død 26. november 1900 i Randers.
Kadet 1811, premierløjtnant ved 1. jyske dragonregiment 1817, afskediget 1829. Konsumtionsforvalter i Hobro 28. april 1830, told- og konsumtionsinspektør sst. 31. juli 1839. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 8. maj 1841, told- og konsumtionsinspektør i Randers 25. oktober 1848.


PERIODEN EFTER 1839

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1839-1841
Frederik Wilhelm rigsgreve Rantzow
Konsumtionsforvalter i Hobro 28. april 1830, told- og konsumtionsinspektør sst. 31. juli 1839. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 8. maj 1841 (se ovenfor).

1841-1869
Ludvig Othar Christian Faye (søn af amtmand Gerhard F. og Karen Christiane Stockfleth), født 5. september 1800, død 1. marts 1869 i Hobro. Gift 28. december 1843 i Skjern kirke med Christiane Louise Jansen (datter af byfoged Hans Billeschou J. og Elise Juliane Høm), født 15. oktober 1818 i Hobro, død 27. juli 1870 i Aalborg (begr. i Hobro).
Student. Cand.phil. 1826. Studerede jura, men opgav pga. øjensygdom. Lærer ved de massmanske skoler 1831 og ved Deichmans institut. Konst. konsumtionsforvalter i Nykøbing M. 1835. Told- og konsumtionsinspektør i Hobro 2. juli 1841, toldinspektør sst. 20. maj 1851.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1839-1864
Christian Hassing (søn af sognepræst Peder H. og Bodil Lunge Rafn), døbt 8. juli 1794 i Vrå præstegård, død 28. maj 1876 i Hobro. Gift 1. gang 26. september 1815 i Solbjerg kirke med Charlotte Curtius (datter af kirurg ved grevskabet Lindenborg Carl Frederik C. og Marianne Garffen), døbt 6. maj 1786 i Gerding sogn, død efter 1834. (Ægteskabet opløst). Gift 2. gang 17. april 1828 i Sæby kirke med Else Caroline Søborg (datter af tømrermester Peder Jensen S. og Karen Bildring), født 16. september 1804 i København, død 7. februar 1881 i Hobro.
Exam.jur. 1814. Prøveprokurator i Hjørring amt marts 1815, prokurator ved retterne i Aalborg stift 3. marts 1819, bosat i Frederikshavn, fra 1821 i Sæby. Told- og konsumtionskasserer i Hobro 18. december 1839, toldkasserer sst. 20. maj 1851, afskediget 8. marts 1864.
Kammerråd 1864.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar