torsdag den 24. oktober 2013

Toldere i Mariager og Hadsund

Byens historie: Mariager fik købstadsrettigheder i 1592. Byen havde kun 393 indbyggere i 1801, en stigning på 23 siden 1672! Byens vigtigste indtægtskilde var produktion og salg af brændevin og malt, men i øvrigt var det en fattig by, der ikke havde noget væsentligt opland, og i det hele taget lå meget klemt og afsides mellem Hobro og Randers. Færgefarten over fjorden ophørte allerede i midten af 1700-tallet, idet de rejsende foretrak overfarten ved Hadsund. Landbrugsjorden omkring Mariager var mager, og udgjorde intet aktiv for byen. Anlæggelsen af en skibsbro i 1804 hjalp dog noget, og forbedringerne i landbruget og de bedre samfærdselsmidler fik også betydning for Mariager, der i 1850 talte 546 indbyggere.

Toldvæsenet: På forslag fra en borger i Hobro blev der i 1581 oprettet et toldsted vced færgestedet i Hadsund, og forslagsstilleren blev i øvrigt selv udnævnt til accisemester (jf. reskript 6.5.). Sandsynligheden taler for at toldstedet derefter blev flyttet til Mariager, da byen fik sine købstadsrettigheder i 1592. Men først i 1620 ved vi med sikkerhed, at toldstedet vitterligt lå i Mariager. I 1680 blev toldstedet imidlertid flyttet tilbage til Hadsund, og selvom borgerne i Mariager ofte bad om at få toldstedet tilbage, lykkedes det først i 1780 (kgl. reskr. 17.8.). Tolder Rasmus Greve flyttede til Mariager, men døde allerede året efter. Kontrollør Mikkel Quortrup blev derimod i Hadsund, idet han i begyndelsen af 1781 fik kgl. bevilling på kroen ved færgestedet og kort efter sin afsked fra toldvæsenet. Den nye toldkontrollør blev pålagt at slå sig ned i Mariager.

Bortforpagtning af tolden: I 1751 forpagtede købmand Laurits Lauritsen Skipper (død tidligst 1767) tolden i Mariager. Han beholdt den i fem år, og fra 1756 forpagtede købmand Anders Jacobsen Ørum (1719-1758) tolden i byen. Efter hans død i 1758, videreførte den ugifte købmands arvinger forpagtningen indtil dens ophør med udgangen af 1760. I begge femårsperioder stod tolder Rasmus Greve for statens kontrol af toldforpagterne.

Bortforpagtning af konsumtionen: Købmand Jens Lind (ca. 1691-1780) havde byens konsumtion i forpagtning i treårene 1734-36 og 1737-39. Staten overtog konsumtionen i 1779.

Personalereformerne: Da toldstedet flyttede til Mariager i 1781 blev konsumtionsforvalter Luno tillige udnævnt til tolder. Syv år senere (1788) blev konsumtionskontrollør Billeschou tillige udnævnt til toldkontrollør, da den hidtidige toldkontrollør i stedet blev udnævnt til tolder. Selv om embedsbetegnelserne told- og konsumtionsinspektør og -kasserer, som blev almindelige i de fleste danske købstæder i løbet i 1790’erne, først formelt blev indført i Mariager 1810, var personalereformen dog reelt på plads i 1788. Da Starck blev udnævnt til overtold- og konsumtionsbetjent i 1798, blev det bestemt at han skulle varetage inspektionsopgaverne. Starck blev forflyttet til Grenaa i 1808 og tolder Hasselbalch overtog for en stund begge embeder, men døde allerede året efter. Derefter var begge embeder vakante, indtil Generaltoldkammeret i 1810 udnævnte en told- og konsumtionsinspektør og en told- og konsumtionskasserer.

Personaleforholdene: Folketællingen for 1801 omtaler foruden embedsmændene tre underbetjente: Lars Kaarup, Niels Fruerlund og Thomas Nielsen Møller.
Toldkalenderen for 1847 omtaler seks underbetjente (løn: 200 rdl.) og en assistent (løn: 120 rdl.), der tillige var lods. Hertil kom inspektøren (løn: 700 rdl.), kassereren (løn: 700 rdl.) og strandkontrolløren (løn: 350 rdl.).
Efter lønningsloven for 1851 fik Mariager følgende personalenormering: En toldoppebørselskontrollør (løn og kontorhold: 800 + 150 rdl.), tre toldassistenter (løn: hhv. 400, 300 og 300 rdl.) og en toldkarl (løn: 150 rdl.).

Strandkontrollørerne: Et strandkontrollørembede eksisterede fra 1765 til 1820 og igen fra 1830. Den første (Vigfus Magnusson) boede i Hobro, men fra 1770 boede efterfølgerne ved Alsodde. Strandkontrollørens løn blev i 1851 fastsat til 500 rdl.

Lokaler: Toldboden ved havnen blev opført i 1822. Den er for længst blevet nedrevet, muligvis i de første år eller årtier efter toldstedets nedlæggelse i 1923. Et toldkammer i Østergade er markeret på bykortet i Trap Danmarks 3. udgave (1901). Der er muligvis tale om nr. 28, en fredet bindingsværksbygning

TOLDVÆSENET I PERIODEN INDTIL 1809

* * * Toldere


1661-1662
Johan Kall, død tidligst 1667. Gift med Margrethe Jensdatter, død tidligst 1637.
Tjente kongen i kejserkrigene. Borgmester i Mariager ca. 1635, tillige tolder sst. ca. 1648, kgl. konf. 1661. Tillige konsumtions- og stempelpapirsforvalter 1661.

1662-1680 (?)
Børge Johansen Kall (søn af borgmester Johan K. og Margrethe Jensdatter), død tidligst 1684. Gift med Margrethe Bay.
Tolder i Mariager 21. oktober 1662, tillige borgmester sst. 1. august 1667, afskediget 22. november 1681. I 1672 opstod der rygter, om at Kall var flygtet fra byen, og kongen udnævnte den 18. august en ny borgmester og tolder. Da Kall kort efter dukkede op i byen igen, og det ikke var til at få hoved og hale i rygterne, fik han straks sine embeder tilbage, og bestallingen til Jens Hansen Terslev blev annulleret.

1680-1695 (?)
Niels Svendsen, født i Skåne, død tidligst 1694. Gift med Mette Jensdatter Hvass, død tidligst 1684.
Tolder i Hadsund 18. september 1680. Han og hustruen skrev testamente i 1684.

1696-1704 (?)
Eiler Hansen Steenfeldt (søn af Hans Pedersen Holst), født i Borød på Sjælland, død 9. marts 1720. Gift med Margrethe Eriksdatter, død tidligst 1702. Gift 2. gang med Maren Jørgensdatter (datter af sognepræst Jørgen Madsen), født i Søby præstegård (ved Hammel), død senest 1718.
Tolder i Hadsund 22. februar 1696, havde stadig embedet i 1704. Forpagter på Løvenholm, Demstrup sogn senest 1713.

1714-1730
Anders Poulsen, død 30. september 1730 i Hadsund, Vindblæs sogn. Gift med Anne Margrethe Pors, død 10. maj 1747 i Viborg.
Tolder i Hadsund senest 1714.

1730-1747
Christian Severin, begr. 27. januar 1747 i Hadsund, Vindblæs sogn. Gift ca. 1732 med Anne Cathrine Hansdatter, født ca. 1705, begr. 6. august 1760 i Hadsund, Vindblæs sogn.
Volontør i Krigskancelliet i syv år. Adjungeret tolder med successionsret i Hadsund 6. september 1729, kgl. konf. 9. april 1731.
Hans søster Anne Sørensdatter omtales i et testamente fra 1740, hvorfor der er grund til at tro, at Severins fødenavn var Sørensen.

1747-1750
Rasmus Greve, født ca. 1711, begr. 17. juli 1781 i Mariager. Gift 1. gang 27. oktober 1741 i Næstved (Skt. Mortens) med Ellen Pedersdatter Lelling, født ca. 1720, begr. 18. januar 1758 i Hadsund, Vindblæs sogn. Gift 2. gang 1760 (kgl. bev. 28. november) med Cathrine Margrethe Skipper (datter af byskriver Jesper Johansen S. og Bente Elisabeth Hviid), født ca. 1720 i Hobro.
Kgl. godsforvalter på Bregentved gods. Tolder i Hadsund 14. februar 1747.

1751-1755
Laurits Lauritsen Skipper (søn af byfoged Laurits Christensen S.), født i Hobro, død tidligst 1767. Gift 1731 (kgl. bev. 1. juni) med Karen Kirstine Selmer (datter af byfoged Niels Rasmussen S. og Mette Marie Lauritsdatter), født 10. februar 1710 i Assens, død efter 1767.
Købmand i Hobro. Toldforpagter i Mariager 1751.

1756-1760
Anders Jacobsen Ørum (søn af degn Jacob Christensen Ø. og Inger Andersdatter), døbt 27. februar 1719 i Gammelstrup degnebolig, død 18. marts 1758 i Hobro. Ugift.
Købmand i Hobro. Toldforpagter i Mariager 1756.

1761-1781
Rasmus Greve
Tolder i Mariager 1761 (se ovenfor).

1781-1788
Jens Luno, født 28. februar 1748 i København, død 23. januar 1796 i Randers. Gift 29. november 1782 i Mariager kirke med Charlotte Elisabeth Boeck, født 23. december 1754 i København, død 2. februar 1815 i Randers.
Konsumtionsforvalter i Mariager 11. juni 1778, tillige tolder sst. 5. september 1781. Tolder i Randers 30. januar 1788. Tolder Luno var far til den kendte københavnske bogtrykker Bianco Luno.

1788
Olafúr Olavius (søn af bonden Olafúr Jónsson og Guđrún Árnadóttir), født ca. 1741 i Eyri í Seyđisfirđi, Island, begr. 28. august 1788 i Mariager. Gift 1. august 1783 i Øster Tørslev kirke med Ingeborg Dorthea Meldahl (datter af sognepræst Jens Tollesen M. og Ingeborg Dorthea Langballe), døbt 8. maj 1761 i Sønder Onsild præstegård.
Student 1765. Studerede ved Københavns Universitet, men rejste tilbage til Island, hvor han en tid var bogtrykker. Senere gennemrejste han landet i tre somre og udgav en skildring af forholdene på den store ø. Tolder i Skagen 1779. Tolder i Mariager 13. februar 1788.
Kammersekretær 1777.

1788-1809
Jacob Nielsen Hasselbalch (søn af købmand Niels H. og Bodil Kjærgaard), døbt 21. februar 1740, død 30. september 1809 i Mariager. Gift 1. gang 10. februar 1767 i Randers Skt. Mortens kirke med Marie Kirstine Christensdatter Welling (datter af købmand Christen Madsen W. og Anne Rasmusdatter Broch), døbt 2. juli 1746 i Randers, begr. 30. august 1769 i Randers. Gift 2. gang 1770 (kgl. bev. 31. august) med Cathrine Pedersdatter Frølund (mulig datter af Peder Jensen F. og Anne Pedersdatter Kølbæk, Lund, Gjellerup sogn), født ca. 1752, død 12. marts 1828 i Randers.
Købmand (kornhandler) i Randers 1767, gik fallit 1776. Kontrollør og toldbetjent i Mariager 5. september 1781, tolder sst. 19. september 1788.
Landvæsenskommissær. Kammerråd.


* * * Toldkontrollører

1670-1680 (?)
Adser Pedersen. Gift med Kirsten Lauritsdatter.
Toldbetjent i Mariager og Hobro 8. september 1670, tillige rådmand sst. 1671. Hans og hustruen skrev testamente 1678.

1680
Anders Nicolajsen
Toldbetjent i Mariager 31. marts 1680.

1680-1695 (?)
Henning Hansen, død efter 1686.
Visitør i Hadsund 18. september 1680.

1696-1738
Hans Mikkelsen Bentzon, født ca. 1665, død 12. september 1757 i Hadsund, Vindblæs sogn. Gift 1. gang med Anne Cathrine Bølck, død 1702. Gift 2. gang 1704 (kgl. bev. 10. maj) med Anne Christensdatter Thorsager, født ca. 1677, begr. 18. oktober 1740 i Hadsund, Vindblæs sogn.
Toldbetjent og visitør i Hadsund 1. januar 1696, kgl. konf. 5. december 1699. Hans søn, der kaldte sig Fabich, var sognepræst i Gjern.

1738-1750
Niels Jørgensen Lassen, født ca. 1699, død 4. marts 1770 i Ballegård, Falslev sogn. Gift 29. august 1742 i Vindblæs kirke med Marie Sophie Bentzon (datter af toldkontrollør Hans Mikkelsen B. og Anne Christensdatter Thorsager), født ca. 1710, begr. 12. april 1768 i Balle, Falslev sogn.
Toldbetjent og visitør i Hadsund 5. marts 1738. Ejer af Ballegård i Falslev sogn.

1751-1760
Rasmus Greve
Kontrollør imod toldforpagterne i Mariager 27. januar 1750 (se ovenfor).

1761-1770
Niels Jørgensen Lassen
Toldbetjent og visitør i Hadsund 1761 (se ovenfor).

1770-1781
Mikkel Christensen Quortrup (søn af Christen Q.), døbt 12. oktober 1727 i Kærby sogn, begr. 18. maj 1797 i Hadsund, Vive sogn. Gift 22. september 1769 i Svenstrup kirke med Anne Sophie Brasch (datter af Jens B. og Cecilie Cathrine Hastrup), døbt 19. oktober 1732 på Kjellerup, Svenstrup sogn, begr. 18. oktober 1796 i Hadsund, Vive sogn.
Skriverkarl hos tolder Greve. Succederende kontrollør og toldbetjent i Hadsund 24. oktober 1763, virkelig 20. marts 1770, afskediget 5. september 1781. Kort før sin afsked havde Quortrup erhvervet færgestedet og kroen på den nordlige side af Mariager fjord, der sikkert var mere indbringende end kontrollørembedet.

1781-1788
Jacob Nielsen Hasselbalch
Kontrollør og toldbetjent i Mariager 5. september 1781, tolder sst. 19. september 1788 (se ovenfor).

1788-1798
Søren Bruun Billeschou (søn af sognepræst Peder Hansen B. og Maren Pedersdatter Rosenmejer Mulvad), født 21. august 1729 i Engum præstegård, død 6. juli 1808 i Falslev sogn. Gift 1. gang ca. 1759 med Kirsten Mortensdatter Brøchner (datter af farver Morten Jensen B.), døbt 4. februar 1729 i Randers, død ca. 1775-80. Gift 2. gang 24. september 1782 i Bjerring kirke med Cathrine Marie Simonsdatter Schiødt, født ca. 1743, død ca. 1788. Gift 3. gang 11. maj 1790 i Kastbjerg kirke med Margrethe Elisabeth Gottlieb, født ca. 1732 i Kalundborg.
Farver i Nykøbing M. 1757, gik fallit 1766 og bosatte sig i København, hvor familien levede i trange kår. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Mariager 23. juli 1778, tillige kontrollør og toldbetjent i Mariager 19. september 1788, afskediget 17. oktober 1798. Boede som pensionist i Mariager, men flyttede senere til Falslev.

1798-1808
Carl Hartmann Wilhelm Starck, født ca. 1761, død 13. oktober 1820 i Grenaa. Gift ca. 1786 med Karen Aagaard, født ca. 1759, død 9. december 1819 i Grenaa.
Kommandersergent i Livgarden, sekondløjtnant ca. 1801, kaptajn i landeværnet ca. 1805. Overtold- og konsumtionsbetjent i Mariager 17. oktober 1798. Told- og konsumtionsinspektør i Grenaa 26. januar 1808. Ifølge hans bestalling fra 1798 skulle Starck varetage toldinspektionsforretningerne i Mariager. Måske har der været tale om at aflaste Hasselbalch fra en del af hans mange opgaver. Efter Starcks forflyttelse i 1808 stod kontrollørembedet vakant.
Kammerråd 1815.KONSUMTIONSVÆSENET I PERIODEN 1779-1809

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1788
Jens Luno
Konsumtionsforvalter i Mariager 11. juni 1778 (se ovenfor).

1788
Olafúr Olavius
Tolder i Mariager 13. februar 1788 (se ovenfor).

1788-1809
Jacob Nielsen Hasselbalch
Tolder sst. 19. september 1788 (se ovenfor).


* * * Konsumtionskontrollører

1779-1798
Søren Bruun Billeschou
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Mariager 23. juli 1778, tillige kontrollør og toldbetjent i Mariager 19. september 1788, afskediget 17. oktober 1798 (se ovenfor).

1798-1808
Carl Hartmann Wilhelm Starck
Overtold- og konsumtionsbetjent i Mariager 17. oktober 1798 (se ovenfor).


PERIODEN 1810-1851

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1810-1851
Andreas Christian Schmidt (søn af the- og porcelænshandler Ulrich S. og Helene Alstrup), døbt 18. marts 1782 i København (Helligånds), død 18. januar 1857 i Mariager. Gift med Sophie Junge (datter af boghandler Hans Christian J. og Cathrine Elisabeth Michaelsen), døbt 5. september 1779 i København (Skt. Nikolaj), død 24. september 1859 i Kvottrup, Hem sogn (begr. i Mariager).
Volontør i Generaltoldkammeret. Told- og konsumtionsinspektør i Mariager 15. marts 1810, afskediget 25. marts 1851.


* * * Told- og konsumtionskasserere

1810-1848
Peter Kragh (søn af sognepræst Søren K. og Voldborg Malthesdatter), født 30. august 1781 i Mandø præstegård, død 27. oktober 1848 i Mariager. Gift 16. juli 1812 i Gerding med Kirstine Sophie Tilemann (datter af sognepræst Samuel T. og Charlotte Sophie Valeur), født 12. oktober 1791 i Gerding præstegård, død 9. april 1830 i Mariager.
Volontør i Generaltoldkammerets søndenfjeldske kontor. Told- og konsumtionskasserer i Mariager 15. marts 1810.

1848-1851
Johan Henrik Carl Frederik Syberg
Konst. told- og konsumtionskasserer i Mariager 10. november 1848 (se nedenfor).


PERIODEN EFTER 1851

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1863
Johan Henrik Carl Frederik Syberg, født 11. marts 1806 i København, død 14. juli 1883 i Nykøbing M. Gift 25. maj 1831 i Ebeltoft kirke med Else Marie Zacho (datter af snedker Jens Peter Z. og Karen Marie Pedersdatter), døbt 9. januar 1793 i Teglhuset, Hammel sogn, død 11. juni 1855 i Mariager. Gift 2. gang 25. maj 1856 i Vindblæs kirke med Frederikke Johanne Jespersen (datter af købmand Hans Baastrup J. og Helene Brædstrup), født 16. maj 1828 i Skanderborg.
Toldbetjent i Frederikshavn. Strandtoldbetjent i Mariager 14. december 1830, strandkontrollør sst. 22. maj 1845, kgl. udnævnelse 13. oktober 1847, konst. told- og konsumtionskasserer sst. 10. november 1848, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldforvalter i Nykøbing M. 16. oktober 1863. I årene som strandkontrollør boede Syberg i Als.
Prædikat af toldforvalter 17. maj 1852.

1864-1870
Søren Jepsen Lauritsen (søn af fisker og færgekarl Jeppe Hansen L. og Karen Sørensdatter), født 20. marts 1818 i Odden, Nordby sogn, død 16. maj 1870 i Mariager. Gift med Nicoline Hansine Schiønning, født ca. 1827, død 2. februar 1870 i Mariager.
Toldoppebørselskontrollør i Rørvig 1845. Toldoppebørselskontrollør i Mariager 2. april 1864.


STRANDTOLDVÆSENET

* * * Strandkontrollører

1765-1770
Vigfús Magnússon, født i Island, død ca. 1770 i Hobro. Ugift.
Tjener hos kammerråd Schumacher i København. Undervisitør i København. Strandkontrollør og toldbetjent ved Mariager fjord 12. februar 1765. Hans bror var den islandske eventyrer Árni Magnússon, og omtales i dennes erindringer, der er udgivet i serien ”Memoirer og Breve”.

1770-1784
Christoffer Klingbech, født ca. 1718, begr. 20. maj 1784 i Odde, Als sogn. Gift 1. gang med Amalie Margrethe. Gift 2. gang 22. august 1763 i Kerteminde kirke med Susanne Margrethe Holm, født ca. 1739, død 1. marts 1814 i Gudum sogn.
Toldkontrollør i Kerteminde 1763. Strandkontrollør ved Mariager fjord 31. december 1770. Var bosat i Hobro i 1775.

1784-1820
Søren Ibsen, født ca. 1738, død 23. november 1823 i Als, Als sogn. Gift 23. september 1775 i Gentofte kirke med Mette Kirstine Colding, født ca. 1739, begr. 28. juni 1812 i Als, Als sogn.
Strandvisitør mellem Næstved og Korsør 27. juli 1775, strandtoldbetjent mellem København og Helsingør 24. juli 1783. Strandkontrollør ved Mariager fjord 9. juni 1784, afskediget 19. december 1820, hvorefter embedet blev nedlagt og erstattet af et kontrollørembede.

1845-1848
Johan Henrik Carl Frederik Syberg
Strandtoldbetjent i Mariager 14.12.1830, strandkontrollør sst. 22.5.1845, kgl. udnævnt 13.10.1847. Var bosat i Als (se ovenfor).

1848-1851 (1895)
Christian Magnus Bang (søn af købmand og brændevinsbrænder Mads Rostock B. og Johanne Kirstine Thodberg), født 7. september 1810 i Fladstrand (Frederikshavn), død 13. juli 1895 i Als, Als sogn. Gift 1. gang 18. marts 1836 i Elling med Augusta Henriette Petersen, født ca. 1811 i København, død 13. november 1853 i Als, Als sogn. Gift 2. gang 10. oktober 1854 i Als med Juliane Cathrine Marie Sophie Wanning (datter af sognepræst Poul Gotfred W. og Dorthea Margrethe Krarup), født 19. februar 1832 i Brøndum præstegård, død 6. marts 1888 i Als, Als sogn.
Ejer af den fædrene gård Bannerslund i Elling sogn 1835. Toldassistent i Als, toldkontrollør sst. 4.8.1853.
Prædikat af strandkontrollør. D.M. 1892.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar