tirsdag den 19. november 2013

Toldere i Fredericia

* * * Toldere

1656-1680 (?)
Jacob Pedersen, død tidligst 1674. Gift 1. gang senest 1658 med Anne Jensdatter Bang (datter af sognepræst Jens Nielsen B. og Ellen Jensdatter), født i Flemløse præstegård. Gift 2. gang med Christine Cartecam, død tidligst 1688.
Tolder i Fredericia 18. maj 1656, bekræftet 2. januar 1662, konf. 10. juni 1670. Tillige rådmand sst. 1658, borgmester 1670.

1680-1683 (?)
Anders Dolmer
Tolder i Fredericia 16. september 1680.

1683-1698
Peder Schou, født ca. 1649, begr. 17. juni 1698 i Fredericia (Trinitatis). Gift 1683 (kgl. bev. 1. december), med Gertrud Berthelsdatter, død tidligst 1714.
Tolder i Fredericia 5. maj 1683, konf. 1. januar 1696. Tillige postmester sst. ca. 1689. Hans enke overtog postmesterembedet og overdrog det til sønnen Poul seksten år senere. Skænkede altertavlen til Trinitatis kirke i 1692.

1698-1704
Johan Banner (søn af rådmand Søren Sørensen B. og Margrethe Thomasdatter Høg), døbt 21. januar 1665 i Aalborg (Budolfi), begr. 20. august 1704 i Fredericia (Trinitatis). Gift ca. 1698 med Margrethe Helene Ermandinger (datter af hofperlestikker Henrik E. og Sidsel Hansdatter Rochou), født ca. 1682 i København, begr. 25. april 1750 i Kolding (gift 2. gang med tolder Jacob Lund, se nedenfor).
Lakaj og kurér i otte år. Tolder i Fredericia 14. juni 1698. Toldforpagter 1701-04. Stafferede forgængerens altertavle i 1703.

1704-1748
Jacob Lund, begr. 24. oktober 1748 i Fredericia (Trinitatis) (liget ført til Kolding to år senere). Gift 21. april 1705 med Margrethe Helene Ermandinger (gift 1. gang med tolder Jacob Banner, se ovenfor).
Tolder i Fredericia 28. august 1704.

1748-1782
Hans Jørgen Jacobsen Hvalsøe (søn af amtsforvalter Jacob Jørgensen og Sybille Meelhof), født 21. marts 1710 i Hillerød, død 30. september 1782 i Fredericia (Trinitatis). Gift 1. gang (udat.) 1742 i Fredericia Trinitatis kirke med Ellen Elisabeth Richter (datter af rådmand Henrik R. og Anne Marie Festler), døbt 13. februar 1720 i Fredericia (Trinitatis), død senest 1747 på Gislingegård, Gislinge sogn (gift 1. gang 1738 med postmester og borgmester, kammerråd Fredericia Hansen Amager, død 1740 i Fredericia). Gift 2. gang (udat.) 1751 i Fredericia Trinitatis kirke med Sara Simonsen (datter af rådmand Bonde S. og Margrethe Sophie Hamann), døbt 8. januar 1731 i Odense (Skt. Knuds), begr. 20. september 1755 i Fredericia (Trinitatis) (gift 1. gang 1748 med regimentskvartermester i Odense Knud Belliger, død 1750). Gift 3. gang 12. marts 1756 på Gyldensten med Marie Boldt Godske (datter af Johan Christoffer G. og Sybille Pedersdatter), døbt 7. marts 1740 i Middelfart, død 23. november 1816 i København.
Cand.theol. I 1740 arvede han Gislingegård ved Holbæk efter sin fader, men opgav atter herregården, efter at hans besætning var blevet ramt at kvægsygen og lade og stald var nedbrændt. Den 11.10.1747 ansøgte han om at blive adjungeret tolder i Fredericia, hvor han ejede en gård. Ansøgningen må være blevet hørt, for i 1751 kunne han oplyse, at han i tre år havde været konstitueret tolder i byen. Ved kgl. resol. 19.1.1751 blev han endelig udnævnt til tolder. Mens Richter forpagtede toldvæsenet (1755-60), varetog Hvalsøe statens kontrol med toldbøgerne. Tillige konsumtionsoppebørselsbetjent 11. juni 1778. Sammen med en svoger anlagde han i 1757 en oliemølle og et sæbesyderi i Fredericia.
Kancelliråd.

1782-1789
Peter von Westen (søn af apoteker Johan Christoffer von W. og Karen Krog Holmsted), født 20. marts 1731 i Odense (Skt. Knuds), død 18. juni 1789 i Fredericia (Trinitatis). Gift 20. august 1766 i Odense Skt. Knuds kirke med Anne Johanne Baar (datter af amtsforvalter Jens B. og Birgitte Cathrine von Bergen), født 10. januar 1747 i Odense (Skt. Knuds), død 26. juni 1795 i Fredericia (Trinitatis).
Student 1751, cand.pharm. 1752, dr.med. 1759 (Rostock). Praktiserende læge i Odense 1759-64. Designeret professor ved Odense Gymnasium 1760. Apoteker i Odense 1764-73. Hans ejendomme samt bog- og kunstsamlinger blev solgt på auktion i 1774. Bogtrykker i Odense 1779. Tolder i Fredericia 11. november 1782. Tillige konsumtionsoppebørselsbetjent. Bogtrykker sst. 1783. Til bogtrykkeriet var også knyttet et adressekontor og i 1784 grundlagde han Ribe Stiftstidende. I Fredericia overtog han tolder Hvalsøes store gård i Prinsessegade.
Medlem af Leopold Carol. Acad. 1761 og af de lærde selskaber i Halle og Jena. Medlem af det topografiske selskab i Celle.
Justitsråd 1783.

1789-1797
Niels Staal (søn af farver Hans S. og Magdalene Dorthea Nielsdatter Henriksen), født 10. marts 1751 i København (Trinitatis), død 27. marts 1819 i Fredericia (Michaelis). Gift 1. gang med Kirstine Schultz (datter af … Andreas Børgesen S. og Ingeborg Hansdatter), døbt 3. august 1753 i København, død 25. oktober 1788 i København. Gift 2. gang 7. maj 1790 i Fredericia Michaelis kirke med Anne Marie Bruun (datter af rådmand Johannes Iver B. og Maren Madsdatter Pagh), døbt 5. maj 1766 i Fredericia (Michaelis), død 27. marts 1843 i Fredericia (Michaelis).
Kopist i Generaltoldkammerets norske toldkontor, fuldmægtig sst. 23. september 1773, revisor i kammerets norske revisionskontor 23. marts 1778, renteskriver i kammerets fynsk-jyske toldkontor 17. november 1784. Tolder i Fredericia 7. august 1789, tillige konsumtionsoppebørselsbetjent, told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797, afskediget 18. november 1812.
Justitsråd 1810.


* * * Strømtoldinspektører

1670-
Morten Lauritsen
Inspektør og toldbetjent i Fredericia 20. september 1670. Strandrider og inspektør omkring Fredericia, Horsens, Vejle og Kolding 8. april 1673.

1716-1734
Hans Grønvold (muligvis søn af amtsforvalter Poul Zachariassen G.), født ca. 1685 i Nyborg (?), begr. 28. december 1734 i Fredericia (Michaelis). Gift 28. marts 1726 i Fredericia Trinitatis kirke med Elisabeth Borch (datter af sognepræst Christen B. og Anne Margrethe Anchersdatter), døbt 1. august 1706 i Fredericia (Trinitatis), begr. 7. februar 1775 på Ustrup, Sønder Nissum sogn (gift 2. gang 1745 med foged på Ustrup Wilhelm Helt, ca. 1711-1779).
Visitør i Fredericia og strømtoldsinspektør sst. 24. august 1716.

1735-1751
Christian Sigfred Tautenberg (søn af visitør Mathias T. og Wilhelmine Ernestine Ermandinger), døbt 9. april 1697 i København (Skt. Petri), begr. 27. januar 1751 i Fredericia (Michaelis). Ugift.
Kadet i Søetaten, afskediget med løjtnants karakter 1718. Kontrollør i Middelfart 1728. Inspektør ved strømtolden og visitør i Fredericia 21. februar 1735, tillige toldbetjent sst. 14. marts 1735. Suspenderet 22.11.1740 efter at være fradømt sin ære pga. formastelige ord mod Gud, kongen og kollegiet. Trods denne hårde dom, blev suspenderingen dog snart hævet igen, og han fortsætte i sine embeder indtil sin død. Han var en meget stridbar embedsmand, og førte utallige sager mod byens borgere for toldsvig.

1751-1758
Christian Beck, begr. 19. juni 1758 i Fredericia (Michaelis). Gift 19. juli 1752 i Fredericia Michaelis kirke med Mette Berthelsdatter (datter af rådmand Berthel Thomsen og Anne Kirstine Jespersdatter Holst), døbt 19. juli 1735 i Fredericia (Michaelis), død 7. maj 1801 i København.
Kgl. lakaj. Inspektør ved strømtolden og visitør i Fredericia 9. februar 1751.

1758-1770
Andreas Sommerfeldt, født ca. 1720, begr. 17. maj 1770 i Fredericia (Michaelis). Gift 12. september 1758 i Blistrup kirke med Christiane Manniche, født ca. 1734, begr. 19. februar 1774 i Fredericia (Michaelis).
Kgl. lakaj i tolv år. Inspektør og visitør ved strømtolden i Fredericia 10. juli 1758.

1770-1773
Jacob Henrik Jacobi, født ca. 1739, begr. 7. december 1773 i Fredericia (Michaelis). Gift 20. marts 1771 i Fredericia Michaelis kirke med Mette Marie Bang (datter af købmand Laurits B. og Sidsel Sofie Kiøbing), døbt 20. august 1752 i Fredericia (Michaelis), begr. 5. maj 1781 i Fredericia (Michaelis).
Kontrollør og toldbetjent i Fredericia 22. januar 1761, inspektør og visitør ved strømtolden 29. maj 1770.

1773-1805
Søren Hansen (søn af degn Hans Sørensen og Anne Pedersdatter), døbt 5. februar 1727 i As sogn, død 27. marts 1805 i Fredericia (Michaelis). Gift 12. november 1760 i Horsens Vor Frelser kirke med Barbara Huulbech (datter af rådmand Johan Mathiasen H. og Barbara Pedersdatter Høg), døbt 8. december 1730 i Horsens, begr. 27. juni 1811 i Fredericia (Michaelis).
Kopist hos kongens foged, etatsråd Ortwed. Købmand i Horsens, men gik fallit 1770. Inspektør og visitør ved strømtolden i Fredericia 27. december 1773.


* * * Toldkontrollører

1670-
Morten Lauritsen
Inspektør og toldbetjent i Fredericia 20. september 1670. Strandrider og inspektør omkring Fredericia, Horsens, Vejle og Kolding 8. april 1673.

1672-
Christoffer Sørensen
Toldbetjent i Fredericia 30. november 1672.

1696-1701
Hans Schütz, død 1701. Gift med Drude Rantzow, begr. 27. juni 1719 i Vejle.
Kontrollør i Fredericia 1. januar 1696, men var allerede i funktion tre år tidligere. Han og hustruen skrev testamente 19. juni 1698.

1701-1721
Clemen Jensen Fyrup, begr. 12. maj 1721 i Fredericia (Trinitatis).
Fuldmægtig hos Fredericia-fæstningens proviant-, ammunitions- og materielforvalter Mathias Lihme. Kontrollør i Fredericia 31. maj 1701. Boede i Dronningensgade. Han omtaltes som svagelig i 1716.

1721-1735
Berendt Berendtsen Weber, født ca. 1680, begr. 2. oktober 1748 i Fredericia (Michaelis). Gift 14. november 1715 i Fredericia Trinitatis kirke med Anne Cathrine Beder, født ca. 1689, begr. 1. december 1734 i Fredericia (Michaelis).
Fyrbøder ved hoffet. Kontrollør i Fredericia 26. maj 1721.

1735-1751
Christian Sigfred Tautenberg
Inspektør ved strømtolden og visitør i Fredericia 21. februar 1735, tillige toldbetjent sst. 14. marts 1735.

1751-1758
Christian Beck
Kontrollør i Fredericia og inspektør ved strømtolden 9. februar 1751.

1758-1761
Andreas Sommerfeldt
Inspektør og visitør ved strømtolden i Fredericia 10. juli 1758.

1761-1770
Jacob Henrik Jacobi
Kontrollør og toldbetjent i Fredericia 22. januar 1761, inspektør og visitør ved strømtolden 29. maj 1770.

1770
Frands Joachim Humble (søn af herredsskriver Laurits Pedersen H. og Anne Marie Christine Beyer), døbt 4. december 1728 i Grurup sogn, død 23. april 1781 i København. Gift med Anne Marie Neumann, født 1734, død 1815.
Opholdt sig i Sankt Petersborg i 1762. Kontrollør og toldbetjent i Fredericia 29. maj 1770, men frasagde sig straks embedet 12. juni 1770 og var herefter kammertjener hos gehejmeråd von Saldern og statsminister von der Osten. Succederende agende postmester 13. maj 1773, tre år senere overtog han postruten mellem København og Lolland, men blev afskediget 7. april 1779, da Postdirektionen overtog postruten.

1770-1775
Andreas Bondo (søn af skriver ved Rentekammeret Andreas B. og Anne Sophie Jørgensdatter), døbt 9. januar 1733 i København (Holmens), død 2. juni 1818 i København (Vor Frue). Gift 30. oktober 1771 i Horsens Vor Frelsers kirke med Sophie Charlotte Amalie Berthelsen (datter af kirkeinspektør Troels B. og Ellen Margrethe Bang), døbt 25. juni 1745 i Kolding, død 29. april 1830.
Student 1757. Kontrollør og toldbetjent i Fredericia 12. juni 1770. Tolder ved Bandholm 6. marts 1775. Maleværkskasserer i København 24. november 1789.

1775-1797
Niels Bergmann, født ca. 1740, død 26. november 1815 i Fredericia (Michaelis). Gift 24. november 1769 i Gunderslev kirke med Elisabeth Brosted, født ca. 1737, begr. 3. oktober 1806 Fredericia (Michaelis).
Kammertjener hos general von Plessen på Gunderslevholm. Kontrollør og toldbetjent i Fredericia 6. marts 1775, told- og konsumtionsoverbetjent sst. 1. marts 1797.


* * * Konsumtionsinspektører

1779-1797
Mogens Christian Tonboe (søn af postmester Christen T. og Cathrine Sophie Mogensdatter Bøstrup), døbt 23. november 1746 i Viborg (Sortebrødre), død 1. marts 1802 i Fredericia (Trinitatis). Gift 4. december 1778 i Viborg Gråbrødre kirke med Helene Sophie Cathrine Gjedde (datter af kaptajn Wulf Unger G. og Helene Cathrine Godskesdatter von der Brincken), født 9. februar 1751 i Ring, Ring sogn, død 2. oktober 1821 i Fredericia (Trinitatis).
Toldfuldmægtig i Fredericia. Konsumtionsinspektør sst. 11. juni 1778, told- og konsumtionsinspektør sst. 1. marts 1797.


* * * Konsumtionsoppebørselsbetjente

1779-1782
Hans Jørgen Jacobsen Hvalsøe
Tolder i Fredericia.

1782-1789
Peter von Westen
Tolder i Fredericia.

1789-1797
Niels Staal
Tolder i Fredericia.


* * * Konsumtionskontrollører

1779-1792
Niels Madsen Pagh (søn af købmand Mads Nielsen P. og Maren Pedersdatter Schelde), døbt 5. maj 1735 i Fredericia (Trinitatis), begr. 9. februar 1792 i Fredericia (Trinitatis). Gift 9. februar 1771 i Højen kirke med Maren Jensdatter Møller, født 14. november 1729, død 19. juli 1798 i Fredericia (Michaelis).
Tobaksoplagskommissær i Fredericia 1775. Konsumtionskontrollør sst. 11. juni 1778. Legatstifter.

1792-1797
Vakant


PERIODEN EFTER 1797

* * * Told- og konsumtions- samt strømtoldinspektører

1773-1805
Søren Hansen, strømtoldinspektør (se ovenfor)

1797-1802
Mogens Christian Tonboe
Told- og konsumtionsinspektør i Fredericia 1. marts 1797.

1802-1819
Claus Wilhelm Hornemann (søn af kapellan Jacob Utzon H. og Margrethe Sadolin), døbt 12. september 1760 i Viborg (Sortebrødre), død 17. august 1834 i Fredericia (Michaelis). Gift 23. juli 1794 i Bringstrup kirke med Marie Palline Christine Gottschalck (datter af sognepræst Christoffer Mathiasen G. og Maren Rasmusdatter Fog), født ca. 1773 i Odense, død 25. november 1835 i Fredericia (Michaelis).
Kopist i Finanskassedirektionen 1784. Told- og konsumtionskasserer i Middelfart 25. juni 1794. Told- og konsumtionskasserer i Fredrikshald 18. november 1801, men tiltrådte ikke embedet, da han ikke kunne stille kaution. Told- og konsumtionsinspektør 7. april 1802, tillige inspektør ved strømtolden 3. juli 1805. Konst. overkontrollør for tolden og konsumtionen i Nørrejylland (foreløbig som forsøg i to år) 20. november 1819, forlænget yderligere to år 25. maj 1822, konst. overkontrollør for Nørrejylland 29. maj 1827, konst. overkontrollør for Nørrejylland, Fyn og Langeland 15. september 1832. Medlem af kommissionen ang. konsumtions- og brænderiafgifterne.
Kammerråd 1810. Justitsråd 1813. R. 1815.

1817-1819, konst.
Claus Johannes Christian Brammer (søn af amtsforvalter Frederik Christian B. og Anne Plum), født 3. december 1779 i Hillerød, død 30. december 1822. Gift 24. januar 1810 i Næstved Skt. Peders kirke med Lykke Marie Larsdatter (datter af rytter Lars Larsen og Gertrud Carlsdatter), født ca. 1790 i Næstved, død 15. marts 1824 i Fredericia (Michaelis).
Dragon ved Prins Frederik Ferdinands Regiment. Undertold- og konsumtionsbetjent Fredericia ca. 1810, kst. told- og konsumtionsinspektør 1817-19. Grænsekontrollør 25. januar 1820.

1819-1829, konst.
Axel Frederik Preben Fog (søn af sognepræst Lars Rasmussen F. og Else Kirstine Bendz), født 6. marts 1788 i Stenstrup præstegård, død 29. juni 1848 i København (Frederiks Hospital). Gift 26. juni 1813 i Herfølge kirke med Laurentia Ovidia Mechtela Muus (datter af toldinspektør Hans M. og Maren Bjørn Fog), født 7. maj 1794 i København (Helligånds), død 24. december 1858 i København (Holmens).
Portkontrollør i København 1811. Konst. told- og konsumtions- samt strøminspektør i Fredericia 20. november 1819, forlænget 25. maj 1822. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 22. september 1829.
Kammerassessor 1828. Kammerråd 1840.

1829-1862
Carl Philip Julius Lorentz (søn af kaptajn Carl Didrik L. og Thalia Wilhelmine Juliane Bornemann), født 19. januar 1789 i København (Frederiks tyske menighed), død 16. februar 1865 i Fredericia (Michaelis). Gift 10. august 1824 i København (Vor Frue) med Elisabeth Cathrine Herholdt (datter af divisionskirurg Johan Daniel H. og Sophie Marie Berwald), født 10. december 1796 i København (Holmens), død 29. maj 1866 i Fredericia (Michaelis).
Student 1806, cand.jur. 1811. Korpsadjudant i Kongens Livkorps 16. august 1807, premierløjtnant 19. juli 1809, afskediget fra Livkorpset 13. juli 1828. Volontør i Danske kancelli, kopist i Generalland-, Økonomi- og Kommercekollegiets sekretariat for industri- og fabriksfaget 17. december 1811, guvernementssekretær og regimentskvartermester i Trankebar 16. april 1814, afskediget 31. juli 1824. Konst. told- og konsumtions- samt strøminspektør i Fredericia 23. september 1829, kgl. udnævnt 15. november 1834, afskediget 8. november 1862.
Borgerlig rådmand i Fredericia 25. juni 1853 – 11. februar 1861.
Karakt. kaptajn 1812. Kammerjunker 1812. Kammerherre 1840. R. 1854. D.M. 1862.
Han beskrives som en dannet og formuende mand, den mest velskrevne blandt byens honoratiores. Hans navn er bevaret ved Kammerherrens Gang, der udgår fra Sjællandsgades vestlige ende. Han beboede en herskabelig gård med en stor have, den nuværende Bellavista. Medstifter af Fredericia Sparekasse 1851.


* * * Told- og konsumtions- samt strømtoldkasserere

1797-1812
Niels Staal
Tolder i Fredericia 7. august 1789, told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797 (se ovenfor).

1813-1820
Johan Peter Henrik Harboe (søn af postrevisor, kancelliråd Frederik Carl H. og Christiane Magdalene Jacobi), døbt 13. februar 1767 i Horsens, død 6. september 1834 i Helsingør. Gift 23. juli 1802 i København Garnisons kirke med Johanne Marie Wismer (datter af the- og porcelænshandler Nicolaj Henrik W. og Anne Marie Meinertz), født 12. juni 1773 i København (Frederiks tyske menighed), død tidligst 1835 (gift 1. gang 1800 med assistent Carl Frederik Danneweldt, ca. 1767-1801).
Major i Københavns Infanteriregiment. Told- og konsumtionskasserer i Fredericia 2. marts 1813. Kasserer og første looper ved Øresunds toldkammer 23. april 1820.
Generalkrigskommissær 1813.

1820-1832
Frederik Beck (søn af plantageejer, kancelliråd Jens Mikkelsen B. og Louise Sophie Hagen), født 17. marts 1773 i København (Skt. Petri), død 23. juni 1832 i København (Frederiks Hospital). Gift 19. april 1804 i Haslund kirke med Christiane Frederikke Friis (datter af skoleholder Isak F. og Eva Marie Samuels), født 17. juni 1782 i Feldballe, død 17. september 1866 i Visby sogn.
Exam.jur. 1791, student 1795. Told- og konsumtionskasserer i Kerteminde 11. januar 1804, konsumtionskasserer i Slagelse 28. november 1810. Told- og konsumtions- samt strømkasserer i Fredericia 20. juni 1820.
Kammerråd 1816.

1832-1847
Johan Jacob Drastrup (søn af møllesvend Adam D. og Anne Marie Wibroe), født 16. oktober 1787 i Kongens Lyngby, død 30. juni 1849 i København (Frederiks Hospital). Gift 5. september 1811 i Kerteminde med Helene Marie Brockdorff (datter af løjtnant, senere told- og konsumtionskasserer Johan Christian B. og Anne Dorthea Wisborg), døbt 26. februar 1792 i København (Garnisons), død 12. marts 1868 i København.
Mistede som livjæger begge ben under det engelske bombardement i 1807. Told- og konsumtionskasserer i Kerteminde 28. november 1810. Told- og konsumtions- samt strømtoldkasserer i Fredericia 26. september 1832, afskediget pga. kassemangel 9. april 1847.

1847-1860
Peter Gerhard Mariager (søn af brygger og bødkermester Christian M. og Amalie Cathrine Unger), født 2. maj 1798 i København (Vor Frue), død 2. juni 1860 i Fredericia (Michaelis). Gift 1. gang 5. februar 1826 i København Vor Frue kirke med Anne Cathrine Schultz (datter af skipper Carl S. og Anne Margrethe Nielsdatter), født 5. oktober 1798 i Bregninge, død 29. oktober 1829 i København. Gift 2. gang 19. maj 1839 i København (Vor Frue) med Elisabeth Henriette Løvmand (datter af justitsråd Johan L. og Sara Christine Lützow), født 15. marts 1810 i København (Holmens), død 4. februar 1893 på Frederiksberg.
Exam.jur. 1815. Kopist i Generaltoldkammerets jyske kontor 26. december 1820, fuldmægtig 7. september 1830, chef for 1. danske revisionskontor 10. marts 1841. Told- og konsumtions- samt strømtoldkasserer i Fredericia 26. april 1847.
Kammerråd 1841. Justitsråd 1853.

1860-1862
Otto Bernhard Hedemann (søn af kaptajn Johan Christoffer Frederik H. og Frederikke Louise Høyer), født 3. juni 1811 i København (Holmens), død 17. marts 1883 i København (Skt. Johannes). Gift 1. gang 8. november 1837 på Frederiksberg med Wilhelmine Dorthea Alexander (datter af skomagermester Morten A: og Engelke Christine Rundt), født 25. januar 1817 i København (Helligånds), død 2. marts 1865 på Frederiksberg (ægteskabet opløst 1847). Gift 2. gang 21. juni 1849 i København (Skt. Petri) med Albinia Rebecca Victoire Westermann (datter af teaterkontrollør Johan Wilhelm Gotfred W. og Marie Birgitte Thomsen), født 10. september 1827 i København (Skt. Petri), død 5. august 1852 i Hjørring. Gift 3. gang 1. november 1854 i Hårslev med Ludovica Cathinca Wilhelmine Schmidt (datter af kaptajn Carl Gustav S. og Frederikke Christiane Lützow), født 17. februar 1827 i Korsør, død 5. oktober 1855 på Frederiksberg.
Student 1831, cand.jur. 1838. Kopist i Statssekretariatet for Nådessager 13. februar 1840, kancellist 4. januar 1842. Told- og konsumtionskasserer i Hjørring 17. oktober 1848. Toldkontrollør i København 16. december 1852. Konst. toldkasserer i Fredericia 25. november 1860, konst. toldforvalter sst. 21. december 1862, kgl. udnævnt 15. marts 1864. Toldinspektør i Aarhus 29. november 1871, afskediget 11. august 1880.
Hofjunker 1841. Kammerjunker 1843. R. 1869. D.M. 1880. Optaget i den danske adelsstand 1873.


* * * Toldforvaltere

1862-1864
Otto Bernhard Hedemann
Konst. toldkasserer i Fredericia 25. november 1860, konst. toldforvalter sst. 21. december 1862, fast ansat 15. marts 1864 (se ovenfor).


* * * Toldkontrollører

1797-1813
Niels Bergmann
Kontrollør og toldbetjent i Fredericia 6. marts 1775, told- og konsumtionsoverbetjent sst. 1. marts 1797.
Prædikat af kontrollør

1816-1822
Hans Wilhelm Knudsen (søn af toldbetjent Henrik K. og Elisabeth Magdalene Ziegler), født 26. marts 1780 i Vordingborg, død 15. april 1845 på Brendstrup mark, Tilst sogn. Gift 1. gang med Kirstine Elisabeth Børling (datter af snedkermester Ole B. og Mette Marie …), født ca. 1789 i København, død 30. oktober 1818 i Fredericia (Trinitatis). Gift 2. gang 13. juni 1823 i Aarhus Domkirke med Johanne Conradine Amalie Marie Hartmann (datter af kompagnifeltskær Theodor Gotfred Albrecht H. og Ottoine Onsberg), døbt 22. august 1797 i Fredericia (Trinitatis), død 29. marts 1883 i Eskerod, Hornslet sogn.
Undertoldbetjent i Rødby ca. 1802. Sekondløjtnant ved 1. jyske Infanteriregiment 1808, premierløjtnant ved Københavns Infanteriregiment 1814. Overtold- og konsumtionsbetjent i Fredericia 20. januar 1816. Overtoldbetjent i Aarhus 4. maj 1822, afskediget 25. juni 1839.
Krigsråd

1822-1863
Herman Ancher Müller (søn af kaptajn Herman Poulsen M. og Birgitte Elisabeth Whitte), døbt 29. april 1791 i Vallensgård, Åker sogn, død 20. januar 1876 i Fredericia (Michaelis). Gift 1. gang med Cathrine Elisabeth Hansen, født ca. 1789, død 28. januar 1839 i Fredericia (Michaelis). Gift 2. gan 5. juni 1841 i Fredericia Michaelis kirke med Anne Joachime Margrethe Cathrine Müller (datter af kaptajn Johan Gothilf Heinrich M. og Johanne Jydtmann), født 12. november 1813 i Fredericia (Michaelis).
Premierløjtnant ved Kongens regiment. Told- og konsumtionsoverbetjent i Fredericia 4. maj 1822, afskediget 28. februar 1863.
Krigsassessor 1822. Kammerråd 1835. Krigsråd 1840. R. 1860.

1863-1873
Jens Nielsen Tengstedt (søn af smed og dyrlæge Jonas T. og Bodil Kirstine Nielsdatter), født 9. januar 1815 i Køge, død 22. juni 1886 i København (Skt. Johannes). Gift 5. april 1847 i Fredensborg Slotskirke med Oline Christiane Frederikke Schmidt (datter af købmand Christian S. og Anne Kirstine Bagge), født 26. marts 1819 i Fredensborg, død 12. juli 1900 i København (Skt. Matthæus).
Exam.jur. 1838. Birkefuldmægtig ved Nordre Birks kontor. Toldfuldmægtig. Overtoldopsynsassistent i Stege 7. marts 1848. Toldassistent i Aarhus 1851, kgl. udnævnt 30. oktober 1859, toldassistent i København 14. august 1860. Konst. toldkontrollør Fredericia 20. juni 1863, fast ansat 12. maj 1864, toldforvalter sst. 11. juni 1873. Toldinspektør i Helsingør 12. november 1875, afskediget 29. juli 1885.
Etatsråd 1885. R. 1880.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar