onsdag den 5. oktober 2011

Toldere i Frederikshavn

Fæstningsbyen Fladstrand blev i 1818 ophøjet til købstad og fik navnet Frederikshavn.

Ved statens overtagelse af konsumtionsvæsenet i 1779 blev konsumtionsforvalterembedet forenet med tolderembedet, mens konsumtionskontrollørembedet forblev et selvstændigt embede.

Ved toldvæsenets omorganisering i 1790'erne blev tolder Rold ny told- og konsumtionsinspektør og konsumtionskontrollør Schultz told- og konsumtionskasserer. Toldkontrollør Dreyer blev told- og konsumtionsoverbetjent, men beholdt titel af kontrollør. Dette gjaldt også hans eneste efterfølger Christoffer Severin (1803-13).

Efter lønningsloven af 1851 blev der i Frederikshavn oprettet et toldforvalterembede (løn 1500 rdl. + kontorhold 150 rdl.) og ansat fem toldassistenter (højeste løn 500 rdl.) og en toldkarl. Toldkasserer Reutze var død kort forinden og toldinspektør Barfred fik et nyt embede i Aalborg. Den nye toldforvalter (Holstein) fandt man på Mors.

Toldkammeret på havnen blev opført 1854 (arkt. V.Th. Walther), men erstattet af et nyt toldkammer i 1915 (arkt. Hack Kampmann). Det gamle toldkammer blev derefter indrettet til tjenestebolig.


* * * Toldere

1684-1700
Peter Wisberg, født 18. oktober 1647 i Holstein, død 24. marts 1704 i Fladstrand. Gift med Cathrine Christensdatter (datter af sognepræst Christen Jensen Snedsted og Cathrine Hansdatter), født 16. februar 1672 i Elling præstegård.
Overkirurg i flåden. Tolder i Fladstrand 18. marts 1684, atter 1. januar 1696. Tillige proviantforvalter for Fladstrand og Hals skanser. Ligsten på Frederikshavn kirkegård.

1701-1709 (?)
Anders Poulsen, død 30. september 1730.
Tolder i Skagen 29. februar 1696, tillige tolder i Fladstrand og Hjørring 15. januar 1701. I sommeren 1706 mistede han toldforpagtningen i Fladstrand og Hjørring og søgte forgæves et kontrollørembede i Rørvig. Forpagter af tolden og konsumtionen af vin, brændevin og salt i Fladstrand for årene 1707, 1708 og 1709.

1709 (?)-1721
Abraham Holm, død 1721. Gift med Kirsten Rasmusdatter, født ca. 1670, begr. august 1756 i Fladstrand.
Tolder i Fladstrand.

1722-1743
Johan Andreas Hjorth, født ca. 1688, død 29. maj 1743 i Fladstrand. Gift med Mette Mogensdatter Gutte, født ca. 1689, død 20. januar 1763 i Fladstrand.
Korporal i Livgarden til hest. Tolder i Fladstrand 16. marts 1722. Ifølge skiftet var hans arvinger i Norge.

1743-1749
Lars Falster, født ca. 1693 i Norge, død 23. juli 1764 i Fladstrand.
Gjorde militær tjeneste i tyve år og deltog bl.a. i kampene ved Stralsund og Marstrand. Afslørede et fangeoprør på Holmen i København i 1732. Tolder i Fladstrand 25. juli 1743, kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Atter tolder 1761. Tillige postmester i Fladstrand, Sæby og Skagen 8. maj 1751, tillige vejer og måler i Fladstrand 7. november 1752.

1750-1761 (tre toldforpagtere)
Erik Christian Spentrup (søn af byskriver Niels Christensen S. og Maren Eriksdatter Kjær), døbt 7. september 1708 i Mariager, begr. 7. januar 1756 i Aalborg (Frue). Gift 29. juli 1744 i Aalborg Vor Frue kirke med Margrethe Marie Aspach (datter af sognepræst, magister Sixtus A. og Dorthea Marie Rose), døbt 7. september 1720 i Aalborg (Frue), død efter 1770. (Hun gift 1. gang 1741 med købmand Andreas Nysum, Aalborg, død 1743, og 3. gang 1757 med købmand Johannes Meyland Fuuess, Aalborg)
Købmand i Aalborg.

Morten Sørensen Hjorth, født ca. 1688, begr. 1. juli 1754 i Aalborg (Budolfi). Gift 1. gang 19. november 1722 i Aalborg Budolfi kirke med Maren Pedersdatter Styhr, født ca. 1687, begr. 24. april 1726 i Aalborg (Budolfi). Gift 2. gang 30. april 1727 i Aalborg Budolfi kirke med Massen Andreasdatter Munchert (datter af købmand Andreas M. og Gertrud Pedersdatter Clementin), døbt 16. januar 1703 i Aalborg (Budolfi), begr. 15. august 1774 i Aalborg (Budolfi).
Købmand i Aalborg.

Jens Thagaard (søn af Laurits Jensen T.), født ca. 1718 i Humlum sogn, begr. 15. januar 1794 på Søholt, Fuglslev sogn. Gift 1. gang 28. maj 1743 i Aalborg Budolfi kirke med Johanne Andreasdatter Balling (datter af købmand Andreas B. og Mette Lucasdatter Calow), født ca. 1703 i Aalborg, begr. 14. april 1773 i Aalborg (Budolfi) (hun gift 1. gang 1727 med Laurits Lund, købmand, Aalborg, død 1741). Gift 2. gang 15. september 1776 i Aalborg Vor Frue kirke med Helene Cathrine Brønsdorph (datter af kaptajn Christian B.), født ca. 1732, begr. 28. november 1780 i Aalborg (Budolfi). Gift 3. gang 28. september 1781 i Strandby kirke med Anna Elisabeth Lüttichau (datter af ritmester Wulf Caspar L. og Lucie Magdalene Ocksen), døbt 5. juli 1736 i Aarhus (Domsogn), begr. 8. juni 1796 i Horsens (hun gift 1. gang med major Hans Wilhelm Kaalund, død 1777).
Købmand i Aalborg. Ejer af Knivholt. Justitsråd.

1761-1764
Lars Falster
Tiltrådte atter som tolder efter forpagtningstidens udløb (se ovenfor).

1764-1789
Peder Larsen Hedemarch, født 4. juli 1724 i Christiania, Norge, død 31. juli 1789 i Fladstrand. Gift med Ingeborg Marie Falster (datter af tolder Lars Falster), født 26. august 1726 i Christiania, Norge, død 4. januar 1797 i Fladstrand.
Adjungeret tolder i Fladstrand 1759, virkelig 4. september 1764. Tillige postmester i Fladstrand, Sæby og Skagen 30. november 1764, tillige vejer og måler. Ligsten på Frederikshavn kirkegård.

1789-1797
Henrik Rold (søn af købmand Niels Mouritsen R. og Christine Henriksdatter Lassen), døbt 11. maj 1738 i Viborg (Gråbrødre), begr. 26. maj 1803 i Fladstrand. Gift 22. oktober 1790 i Lendum kirke med Kirstine Louise Thodberg (datter af sognepræst Thomas Bæhr T. og Kirstine Marie Rasmusdatter), døbt 6. februar 1761 i Elling præstegård, begr. 31. marts 1812 i Fladstrand.
Skolediscipel i Viborg. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Fladstrand 1779, tolder sst. 6. november 1789, told- og konsumtionsinspektør 1. marts 1797, afskediget 28. maj 1800. Tillige postmester 5. januar 1790, tillige vejer og måler.

* * * Toldkontrollører

1696-1706
Frantz Melving, født ca. 1627, begr. 10. juli 1706 i Fladstrand. Gift med Dorthe Nielsdatter.
Rådmand i Sæby og toldinspektør i Fladstrand 4. august 1670, tillige toldinspektør i Sæby tolddistrikt 19. november 1672. Kroholder i Fladstrand 24. august 1670. Toldbetjent og visitør i Fladstrand 1. januar 1696, men omtales allerede som toldbetjent otte år tidligere.

1706-1729
Hans Hansen Bow, født ca. 1668, begr. 28. november 1729 i Fladstrand.
Skriverkarl hos proviantskriver Peter Wisberg, hvis søstersøn han var. Proviant-, ammunitions- og materialskriver for Fladstrand og Hals skanser 12. april 1704, tillige toldbetjent og visitør sst. 30. juli 1706.

1729-1750
Andreas Ulrich, død 21. maj 1772 i Fladstrand. Gift med Anne Mikkelsdatter, født ca. 1695, begr. 10. december 1772 i Fladstrand.
Skibsskriver på fregatten Sødragonen. Proviantskriver og kontrollør i Fladstrand 7. december 1729, afskediget 27. januar 1750, idet hans pension dog ville bortfalde, hvis han gik i toldforpagternes tjeneste. Atter toldkontrollør 1761.

1750-1761
Lars Falster
Kontrollør imod toldforpagterne 1750-61 (se ovenfor)

1761-1772
Andreas Ulrich
Tiltrådte atter som toldkontrollør efter forpagtningstidens udløb (se ovenfor)

1772-1797
Mathias Dreyer, født ca. 1740, begr. 18. maj 1802 i Fladstrand. Gift ca. 1776 med Ellen Karen Hedemarch, født ca. 1752, død 9. juni 1817 i Fladstrand.
Kontrollør i Fladstrand 22. juli 1772, told- og konsumtionsoverbetjent 1. marts 1797.

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1789
Peder Larsen Hedemarch
Tolder i Fladstrand 1764, tillige konsumtionsforvalter 1779 (se ovenfor)

1789-1797
Henrik Rold
Tolde og konsumtionsforvalter i Fladstrand 6. november 1789, told- og konsumtionsinspektør sst. 1. marts 1797 (se ovenfor)

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1789
Henrik Rold
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Fladstrand 1779, tolder sst. 6. november 1789 (se ovenfor)

1790-1797
Christian Schultz
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Fladstrand 24. februar 1790, told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797 (se nedenfor)


PERIODEN EFTER 1797

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1797-1800
Henrik Rold
Told- og konsumtionsinspektør 1. marts 1797, afskediget 28. maj 1800 (se ovenfor)

1800-1811
Hans Jørgen Ancher, født ca. 1756. Gift med Bolette Cathrine Frøderup, født ca. 1738.
Boede som afskediget vagtmester i Køge 1787. Toldbetjent og visitør i København 10. juli 1789, grænsekontrollør 24. februar 1790. Told- og konsumtionsinspektør i Fladstrand 28. maj 1800, afskediget 11. november 1811.

1812-1818
Niels Frederik Læssøe (søn af hørkræmmer Herman L. og Ellen Kirstine Lindskov), født 27. oktober 1775 i København, død 19. juni 1831 i København. Gift 1. gang 1798 med Anne Johanne Neergaard (datter af prokurator Sigvard Thomas N. og Petrea Sophie Staal), født 16. juni 1779, død 10. september (ægteskabet opløst, hun gift 2. gang med generalmajor Carl Rømeling, død 1839). Gift 2. gang 10. januar 1806 i København med Margrethe Juliane Signe Abrahamson (datter af premierløjtnant Werner Hans Frederik A. og Benedicte Rosine Marie Rothe), født 30. maj 1781 i København, død 24. juli 1870.
Grosserer i København. Told- og konsumtionsinspektør i Fladstrand 14. april 1812. Havnekontrollør i København 15. august 1818. Hans hustru Signe Læssøes omfattende brevveksling med H.C. Andersen blev udgivet i 2005.

1818-1831
Hans Jacob Wolthers (søn af malermester Christian Albert W. og Anne Sophie Ilberg), døbt 6. februar 1768 i Ribe (Catharinæ), død 6. februar 1831 i Frederikshavn. Gift 1. gang ca. 1804 med Sara Sørensdatter Buch (datter af Søren Jacobsen B. og Mette Rasmusdatter), døbt 15. december 1772, død 23. oktober 1818 i Frederikshavn. Gift 2. gang 13. januar 1821 i Frederikshavn kirke med Anne Kirstine Thuren (datter af skipper Andreas Nielsen T. og Marie Elisabeth Kindt), født 3. februar 1788, død 30. januar 1861 i Haderslev.
Student 1785, dr.phil. (Kiel universitet). Told- og konsumtionskasserer i Fladstrand 18. maj 1803, told- og konsumtionsinspektør sst. 6. oktober 1818. Tillige postmester 4. november 1803, tillige vejer, måler og vrager 24. december 1818.

1831-1851
Jens Laurits Barfred (søn af godsejer Jens Laurits B. og Frederikke Elisabeth Thrane), født 25. august 1789 på Benzonsdal, Thorslunde sogn, død 12. oktober 1855 i Aalborg (Frue). Gift med Marie Diderichsen, født ca. 1794, død 16. november 1875.
Kaptajnløjtnant. Told- og konsumtionsinspektør i Frederikshavn 31. maj 1831 Tillige vejer, måler og vrager. Toldinspektør i Aalborg 20. maj 1851.
Generalkrigskommissær 1846. R. 1843.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1797-1803
Christian Schultz (søn af skovrider Johan Christoffer S.), døbt 25. september 1735 på Estrup, Auning sogn, død 24. marts 1803 i Fladstrand. Gift 15. maj 1776 i Hvirring kirke med Øllegaard Niemann (datter af degn Hans Mathiasen N. og Gertrud Clausdatter Væhr), døbt 5. oktober 1759 i Uth degnebolig, begr. 1. maj 1806.
Adjungeret skovrider i Silkeborg amt samt Vor og Thyrsting herreder 13. marts 1753. Imidlertid kom han aldrig til at efterfølge faderen, idet de kgl. skove sammen med rytergodset blev solgt på auktion i 1767. Fuldmægtig på Rask 1776, siden ejer af Kolpengård. Grænsekontrollør i Vamdrup 30. november 1785. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Fladstrand 24. februar 1790, told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797.

1803-1818
Hans Jacob Wolthers
Told- og konsumtionskasserer i Fladstrand 18. maj 1803, told- og konsumtionsinspektør sst. 6. oktober 1818 (se ovenfor)

1819-1827
Søren Nicolaj Agrie, født ca. 1768, død 15. november 1841. Gift med Charlotte Amalie Printzling, født ca. 1774 på Samsø (?), død 28. april 1854 i Frederikshavn.
Skriver hos stiftamtmand Høegh-Guldberg i Aarhus 1787. Ankom som skibsskriver til Ostindien i februar 1800, kopist i Frederiksnagore, 1. fuldmægtig 1805, tillige by- og skifteskriver, vendte hjem til Danmark i 1817. Told- og konsumtionskasserer i Frederikshavn 2. januar 1819, afskediget 7. juli 1827. Syv år senere boede familien i København, han omtales da som toldkasserer på vartpenge og surnumerær maleværkskontrollør. En endelig udnævnelse til maleværkskontrollør ses ikke.

1827-1842
Frederik Christian Krohn, født 13. marts 1772, død 24. maj 1842 i Frederikshavn. Gift 23. oktober 1814 i København Garnisons kirke med Helene Elisabeth von Munthe af Morgenstjerne (datter af overlods og havnemester Troels Smith Munthe von M. af M. og Felicia Carolina Spulcioni), født 23. oktober 1787 på Skt. Croix, død 23. juli 1874.
Kaptajn. Told- og konsumtionskasserer i Frederikshavn 7. november 1827.
Kar. major 1827. Justitsråd 1830.

1842-1851
Mathias Axel Reutze (søn af sognepræst Ove Høegh Guldberg R. og Christine Johanne Bøgh), født ca. 1777 i Allerup præstegård, død 12. februar 1851 i Frederikshavn. Gift 15. april 1843 i Skagen kirke med Ingeborg Johanne Kjærsgaard (datter af bødkermester Niels K.), født ca. 1813, død 3. februar 1851 i Frederikshavn.
Student 1794, cand.theol. Told- og konsumtionskasserer i Frederikshavn 29. august 1842. Forligelseskommissær.
Kancelliråd.

* * * Toldforvaltere

1851-1866
Frode Hjalmar Holstein (søn af adjudant ved livgarden Henning Christoffer Holstein og Marie Stibolt), født 23. september 1808 i København (Garnison), død 24. april 1878. Gift med Marie Augusta Carøe, født 25. maj 1815 i København, død 20. februar 1854 i Frederikshavn.
Løjtnant i Prins Christian Frederiks Regiment. Konsumtionsforvalter i Nykøbing M. 8. april 1835, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841. Toldforvalter i Frederikshavn 20. maj 1851, afskediget pga. kassemangel 1866.
Kammerjunker. Kar. kaptajn 1849.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar