onsdag den 5. oktober 2011

Toldere i Ebeltoft

Tolderembederne i Ebeltoft og Grenaa var forenede i perioden ca. 1706-23.
Konsumtionsforvalterembedet blev straks ved statens overtagelse i 1779 forenet med tolderembedet, mens konsumtionskontrollørembedet blev forenet med toldkontrollørembedet i 1782.

Toldvæsenets omorganisering i 1790'erne nåede Ebeltoft i 1794, hvor den hidtidige tolder (Rosen) blev told- og konsumtionsinspektør, og den hidtidige toldkontrollør (Melbye) fik told- og konsumtionskasserer-embedet. Byens to eneste toldembedsmænd fik derved nye titler. Efter 1794 var der ingen toldkontrollører i byen.

Efter lønningsloven af 1851 blev der oprettet et embede som toldoppebørselskontrollør i Ebeltoft (løn 800 rdl. + kontorhold 150 rdl.). Dertil kom fire toldassistenter (højeste løn 400 rdl.). Ny toldoppebørselskontrollør blev den hidtidige told- og konsumtionskasserer Bay, mens told- og konsumtionsinspektør Strandgaard fik nyt embede i Grenaa.

En toldkammerbygning blev opført ved havnen i 1921 (arkt. Hack Kampmann). Bygningen rummer i dag Ebeltoft Glasmuseum. Tidligere havde toldforvaltningen til huse i Søndergade.


* * * Toldere

1663-1673
Berthel Knudsen (søn af hospitalsforstander Knud Bertelsen og Maren Pedersdatter Sture), født omkring 1640 i Kolding, død efter 1682.
Tolder i Ebeltoft 14. juli 1663, konf. 2. juni 1670, afskediget pga. toldsvig 26. november 1673. Han boede endnu i byen 1682. Berthel Knudsens mor og stedfar, der havde kautioneret i 1663, kom i økonomiske vanskeligheder efter toldsviget i 1673, og i 1685 måtte moderen, der da var enke, afhænde sin gård i Kolding og flytte til sin ældste søn, der var sognepræst i Skåne.

1673-1697
Søren Poulsen Bing, født ca. 1624, død efter 1697.
Tolder i Ebeltoft 12. december 1673. Bing ansøgte 5. november 1697 om kgl. pension og oplyste, at han havde været i kongens tjeneste siden 1644, de sidste tyve år som tolder i Ebeltoft.

1696-1700
Hans Messer(er), begr. 3. januar 1701 i Ebeltoft. Gift 19. september 1694 i Ebeltoft kirke med Maren Jensdatter Morup, død efter 1703.
Tolder i Ebeltoft 1. januar 1696. Ejeren af Rolsøgård, Hans Jacobsen, anbefalede i 1695 Kammerkollegiet i København om at unde den fattige karl H.M. et embede.

1701-1705 (?)
Niels Nielsen Friis (søn af sognepræst Niels Jørgensen Friis), født ca. 1672 i Sønder Omme præstegård, begr. 1. august 1712 i København (Holmens). Gift med Johanne Madsdatter, død efter 1712.
Tolder i Ebeltoft 4. januar 1701. Omtales 1705 som skipper i kgl. tjeneste og 1710 som løjtnant i søetaten.

1705-1706
Johan Utrecht (sandsynligvis søn af sognepræst, mag. Knud Hansen U., Ebeltoft), begr. 27. april 1706 i Ebeltoft. Gift ca. december 1705 med Inger Sørensdatter Tybring, født ca. 1656, begr. 15. oktober 1720 i Ebeltoft.
Månedsløjtnant i søetaten 1700. Tolder i Ebeltoft 1705. Hans søster giftede sig i 1704 med byfoged Christian Rudolph Redlich, Ebeltoft.

1706 (?)-1723
Jens Rasmussen, død 1725 i Grenaa.
Visitør i Ebeltoft 14. februar 1691. Tolder i Grenaa 29. februar 1696. På et senere tidspunkt (1705?) overtog han tillige tolderembedet i Ebeltoft, men embederne i de to købstæder adskiltes atter i 1723.

1723-1729
Christen Sørensen, død efter 1731. Ugift.
Feltproviantforvalter i den norske armé. Tolder i Ebeltoft 28. december 1723, afskediget pga. kassemangel 2. november 1729. To år senere opgav Rentekammeret at inddrive C.S. gæld, da han sad i stor armod.

1729-1749
Henrik Ramshardt, født ca. 1667, begr. 7. oktober 1749 i Ebeltoft. Gift 1. gang 15. januar 1709 i Egå kirke med Lucie Johanne Riise (datter af ritmester Frantz Conrad Riise af Skæring Munkgård), død ca. 1721 i Grenaa. Gift 2. gang ca. 1723 med Mette Sophie, født ca. 1686, begr. 25. juni 1734 i Ebeltoft.
Kaptajn 1711. Tolder i Ebeltoft 2. november 1729.

1750-1754 (forpagter)
Jens Jensen Rohde født ca. 1699, begr. 23. juni 1669 på Søholt, Fuglslev sogn. Gift 14. november 1725 i Ebeltoft kirke med Elisabeth Poulsdatter Helles (datter af Poul Rasmussen Helles og Else Christensdatter), døbt 14. september 1704 i Ebeltoft, begr. 19. september 1775 i Ebeltoft.
Købmand i Ebeltoft ca. 1725. Konsumtionsforpagter sst. 1728-30, 1734-42 og 1746-48, toldforpagter 1750-54. Ejer af Søholt 1739. Forpagter af Kalø ladegård 1657-63. Enken afhændende i 1772 Søholt til sin søn Poul Helles Rohde.

1755-1761 (forpagter)
Mikkel Nielsen Colding (søn af Niels Mikkelsen C.), døbt 17. december 1723 i Ebeltoft, begr. 2. december 1773 i Ebeltoft. Gift 1. december 1751 i Ebeltoft kirke med Dorthe Christensdatter Holm, født ca. 1734, begr. 19. oktober 1765 i Ebeltoft.
Købmand og skipper i Ebeltoft. Toldforpagter sst. 1755-61.

1761-1775
Søren Nielsen Bigum, født ca. 1699, begr. 17. marts 1781 i Ebeltoft. Gift 16. oktober 1731 i Aalborg Budolfi kirke med Else Clausdatter Garffen, født ca. 1702, begr. 31. maj 1782 i Ebeltoft.
Købmand i Aalborg 1734. Toldkontrollør i Aalborg 26. august 1736, afskediget pga. toldsvig 14. december 1745. Toldkontrollør i Ebeltoft 21. september 1750, tolder sst. 22. januar 1761, afskediget 10. april 1775.

1775-1786
Hans Bjerregaard, født ca. 1725, død 6. januar 1798 i Ebeltoft. Gift ca. 1770 med Birgitte Cathrine Kjellerup, født ca. 1746, begr. 25. august 1784 i Ebeltoft.
Strandvisitør mellem Næstved og Korsør 4. april 1769, bosat i Slagelse. Tolder i Ebeltoft 22. juli 1775, afskediget 20. september 1786 pga. forseelser. Han fandtes druknet i en brønd på gaden ud for sit hjem.

1786-1794
Christian Rosen, født ca. 1744, død 6. marts 1825 i Rødby. Gift med Elisabeth Kirstine Sletting (datter af godsforvalter Jochum Frederik S.), døbt 10. november 1758 i Nysted, død 13. juni 1837 i Lild mølle, Hedensted sogn.
Konsumtionsinspektør i Rudkøbing 1779. Tolder i Ebeltoft 2. august 1786, told- og konsumtionsinspektør sst. 22. januar 1794. Toldinspektør i Nykøbing F. 18. maj 1796.

* * * Toldkontrollører

1670-1678
Jacob Sørensen, død 1678.
Toldbetjent i Ebeltoft 5. september 1670. Da han samtidig drev købmandskab i byen, klagede byens råd sig over ham, og tolder Bertel Knudsen fik 8. juni 1672 ordre til at forbyde ham dette.

1678-1686
Jens Pedersen Basse
Toldbetjent i Ebeltoft 19. marts 1678.

1686-1691
Christian Claudi, død 1691 i Ebeltoft.
Kgl. jæger 13. januar 1670. Visitør i Ebeltoft 13. marts 1686, [tillige] strandrider mellem Ebeltoft og Grenaa 3. april 1688.

1691-1696
Jens Rasmussen
Visitør i Ebeltoft 14. februar 1691, tolder i Grenaa 29. februar 1696, senere tillige tolder i Ebeltoft (se ovenfor)

1696-1733
Peter Munch, født ca. 1653, begr. 12. januar 1733 i Ebeltoft. Gift med Anne Lauritsdatter Bang, død 1725 i Ebeltoft (jf. skifte 25.8.).
Toldbetjent og visitør i Ebeltoft 25. februar 1696, konf. 6. februar 1700.

1733
Søren Esmarch, begr. 18. februar 1750 i Aarhus (Domsogn). Gift med Mette Hansdatter Gylding, begr. 30. januar 1739 i Aarhus (Domsogn).
Visitør og toldbetjent i Ebeltoft 26. januar 1733. Visitør og tolder [i.e. toldbetjent] i Aarhus 20. marts 1733.

1733-1749
Peter Fynboe, begr. 22. marts 1749 i Ebeltoft.
Havde før 1733 inspektionen over de fire species i Aalborg stift. Visitør og tolder [i.e. toldbetjent] i Ebeltoft 23. marts 1733. Kaldte sig senere kontrollør.

1750
Jens Bircherod Duche (søn af regimentsskriver Jens Hansen Duche og Kirstine Dorthea Bircherod), født ca. 1702, begr. 9. januar 1766 i Horsens. Gift med Marthe Nissen.
Løjtnant. Kontrollør i Horsens 21. december 1745, afskediget 27. januar 1750. Kontrollør imod toldforpagterne i Ebeltoft 24. marts 1750. Han tiltrådte imidlertid ikke sit nye embede (som han heller ikke havde søgt!) og kongen tillod ham at blive i Horsens og nyde sin pension.

1750-1761
Søren Nielsen Bigum
Toldkontrollør imod toldforpagterne i Ebeltoft 21. september 1750, tolder sst. 22. januar 1761 (se ovenfor)

1761-1782
Christian Lassen, født ca. 1721, begr. 26. april 1799 i Hoed sogn. Ugift.
Kontrollør og toldbetjent i Ebeltoft 22. januar 1761, afskediget 28. oktober 1782.

1782-1794
Daniel Melbye
Kontrollør og toldbetjent i Ebeltoft 4. november 1782, told- og konsumtionskasserer sst. 22. januar 1794 (se nedenfor)

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1786
Hans Bjerregaard
Tolder i Ebeltoft 1775, tillige konsumtionsforvalter 11. juni 1778, afskediget 20. september 1786 (se ovenfor)

1786-1794
Christian Rosen
Tolder Ebeltoft 2. august 1786, tillige konsumtionsforvalter (jf. Hof- og statskalenderen), told- og konsumtionsinspektør sst. 22. januar 1794 (se ovenfor)

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1782
Frederik Christian Nøyendahl, ingen data.
Ansat ved landmålingen. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ebeltoft 23. juli 1778, afskediget 13. marts 1782.

1782-1794
Jacob Clautoft, født ca. 1739, død 9. juni 1809 i Ebeltoft. Gift 1. gang 1. februar 1793 i Ebeltoft kirke med Nille Marie Rasmusdatter Bisp, født ca. 1766, død 2. juni 1829 i Ebeltoft.
Overkonsumtionsbetjent i Korsør 11. juni 1778, konsumtionsbetjent i Ebeltoft 13. marts 1782, afskediget 22. januar 1794.


PERIODEN EFTER 1794

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1794-1796
Christian Rosen
Told- og konsumtionsinspektør i Ebeltoft 22. januar 1794, toldinspektør i Nykøbing F. 18. maj 1796 (se ovenfor)

1796-1836
Rasmus Polder (søn af inspektør Christian P. og Anne Fugl), født 15. maj 1759 i Stokkemarke (?), død 22. januar 1838 i Ebeltoft. Gift 1. gang 8. maj 1795 i København Trinitatis kirke med Cathrine Søndergaard, født 13. oktober 1747 i Astrup (?), død 6. maj 1797 i København (Trinitatis) (hun gift 1. gang med urtekræmmer Otte Jansen, København). Gift 2. gang 27. juni 1798 i København Trinitatis kirke med Anna Dorthea Svendsen (datter af slagtermester Niels S. og Birgitte Dorthea Sihm), født 29. november 1771 i København, død 17. marts 1854.
Kopist i Generaltoldkammerets norske konsumtionskontor 12. oktober 1785, told- og konsumtionsinspektør i Ebeltoft 18. maj 1796, afskediget 17. september 1836. Forligelseskommissær for Mols herred 1825.

1836-1851
Laurits Wilhelm Strandgaard (søn af toldbetjent, senere toldinspektør Morten S. og Bente Kirstine Jæger), født 4. august 1804 i København (Trinitatis), død 26. februar 1891 i København (Frelsers). Gift 2. januar 1830 i Aalborg Budolfi kirke med Sara Sophie Leerbech (datter af sognepræst Rasmus L. og Birgitte Marie Svendsen), født 14. september 1808 i Hjortlund præstegård, død 8. april 1866 i Grenaa.
Exam.jur. 1822, skriver i Generaltoldkammeret, konst. overtoldbetjent i Ebeltoft 11. marts 1834, told- og konsumtionsinspektør sst. 3. december 1836, toldforvalter i Grenaa 20. maj 1851, afskediget 29. januar 1875.
Kammerråd 1854. Justitsråd 1869. R. 1875.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1794-1799
Daniel Melbye (søn af postmester Ulrich Christian M. og Birgitte Thors), døbt 11. april 1749 i Odense (Knuds), død 7. juli 1814. Gift 13. december 1786 i Ebeltoft kirke med Anne Christine Rohde (datter af købmand Poul Helles Rohde og Karen Busch Broch), døbt 9. december 1767 i Ebeltoft, død 29. oktober 1842.
Student. Volontør i Generaltoldkammeret. Kontrollør og toldbetjent i Ebeltoft 4. november 1782, told- og konsumtionskasserer sst. 22. januar 1794. Told- og konsumtionsinspektør i Faaborg 27. februar 1799. Hustruens farfar var ovennævnte toldforpagter Jens Jensen Rohde.

1799-1809
Wilhelm Conrad Albertus, født ca. 1758, død 16. marts 1817 i Assens. Gift med Anne Marie Held, født ca. 1766, død 30. maj 1843 i Assens.
Lakaj hos abbedissen på Vallø slot ca. 1778. Told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 27. februar 1799, tillige vejer, måler og vrager sst. 2. november 1799, kgl. konf. 3. januar 1800. Told- og konsumtionskasserer i Assens 26. juni 1809.

1809-1816
Frederik Anthon Warberg, født ca. 1754, død 10. april 1821 i Drammelstrup, Tirstrup sogn. Gift 17. januar 1815 i Nibe kirke med Karen Holm, født ca. 1754, død 31. maj 1824 i Drammelstrup, Tirstrup sogn.
Foged på Katholm 1787 og godsinspektør på Rugård 1801. Sandflugtskommissær. Konsumtionsinspektør i Nibe 13. december 1805. Told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 14. august 1809, afskediget 2. marts 1816.

1816-1826
Frederik Carl de Fischer (søn af regimentskvartermester, senere krigs- og landkommissær Christian de F. og Frederikke Louise Monrad), født 9. februar 1789 i Horsens, død 5. juli 1853 i København (Garnisons). Gift 11. december 1812 i Aalborg (Budolfi) med Sophie Birgitte Obelitz Oldenburg (datter af toldkasserer Johan Jacob O. og Anne Marie Jelstrup), født 15. november 1787 i Aalborg (Budolfi), død 17. april 1853 i København (Garnisons).
Månedsløjtnant. Ejer af Ansgård, Grønbæk sogn indtil 1816. Told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 2. marts 1816. Konst. told- og konsumtionskasserer i Kolding 15. maj 1824. Told- og konsumtionskasserer i Randers 19. april 1826, afskediget 1. juli 1841. Boede som pensionist i Nyborg og senest i København. Her døde begge ægtefæller af kolera under den store epidemi i sommeren 1853.
Krigsråd 1816.

1824-1830
Hans Didrik Grove (søn af kommitteret Emanuel Rasmus G. og Petronelle Brinck-Seidelin), døbt 2. maj 1788 i København (Frue), død 13. december 1852. Gift 28. december 1831 i Brønshøj kirke med Jeanette Bolette Rademacher, født 28. oktober 1804 i København, død 23. oktober 1880.
Konsulatsekretær i Marokko. Konst. told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 1824, virkelig 7. februar 1827. Toldkasserer i Præstø 15. september 1830.
Hofjunker. Justitsråd 1840.

1831-1851
Christoffer Bay (søn af købmand Mads B. og Anne Kirstine Aaris), født 18. juni 1803 i Skælskør, død 30. april 1868. Gift 2. oktober 1829 i Roskilde domkirke med Andresine Christiane Müllertz (datter af ritmester Johan Henrik M. og Mette Margrethe Grunnet), født 23. oktober 1793 i Odense, død 6. marts 1850 i Frederikshavn.
Adjung. konsumtionskasserer i Roskilde 12. maj 1829. Told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 26. januar 1831, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.
Prædikat af toldforvalter 27. februar 1852. Kammerråd 1856.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1868
Christoffer Bay
Toldoppebørselskontrollør i Ebeltoft 20. maj 1851 (se ovenfor).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar