mandag den 17. oktober 2011

Toldere på Bornholm

Bornholms toldvæsen var naturligt centreret til øens hovedstad Rønne. Her boede og virkede topembedsmændene, mens toldbetjente (og senere toldkontrollører) tog sig af opsynet i øens øvrige søkøbstæder.

Længe var det en tolder og en toldkontrollør i Rønne, der stod i spidsen for øens toldvæsen. De blev udnævnt til et virke ”på Bornholm” og ikke blot ”i Rønne”.

Efter tolder Topps død i 1754 håbede Rentekammeret at kunne bortforpagte toldforretningerne på Bornholm, men dette lykkedes ikke. En ny tolder blev ansat året efter og i samme forbindelse bestemtes det, at byskriverne i Hasle, Allinge, Svaneke og Neksø forsøgsvis skulle have opsigt med ind- og udskibningen i de respektive havnebyer (jf. kgl. resol. 7.7.1755). I praksis varetog byskriverne regnskaberne og oppebørslerne, mens privatansatte toldbetjente tog sig inspektionen i havnene. Ordningen varede ved indtil 1841.

I 1784 blev der udnævnt en toldinspektør for hele øen, men ordningen gjaldt foreløbig kun for en treårig periode. Men - som det vil ses - med mulighed for forlængelse. Det blev toldinspektør Lohmanns lod de næste tyve år. I de første tre triennier delte han forretningerne med øens gamle tolder Krog. Da Krog døde i 1793, kunne man have ventet en reform, men Generaltoldkammeret nøjedes foreløbigt med at konstituere en ny tolder, først Lucas og fra 1801 Heiberg. Begge kaldtes snart toldere, snart toldkasserere, og der er næppe tvivl om, at deres rolle i forhold til toldinspektøren, var identisk med toldkasserernes i landets øvrige købstæder.

I 1804 blev det endelig tid til en reform at Bornholms toldvæsen. Den fungerende toldinspektør Lohmann blev fastansat og den konst. tolder Heiberg blev toldkasserer. Og endelig blev der ansat en kgl. toldbetjent (jf. kgl. resol. 9.5.1804).

Året efter blev der oprettet et toldklareringssted for ind- og udgående skibe i Neksø og en kgl. toldoppebørselsbetjent ansat. Toldstedet var underordnet Rønne (jf. kgl. resol. 26.7.1805).

På fæstningen Christiansø havde de skiftende forvaltere i umindelige tider varetaget toldforretningerne, og i forbindelse med Bornholms toldreform af 1804 bestemtes det, at forvalterne fremover skulle oppebære 10 pct. af samtlige toldindkomster.

Bornholms toldvæsen blev atter reformeret omkring årsskiftet 1840/41. Toldinspektørens årsløn blev fastsat til 1.200 rdl. og til to heste modtog han yderligere 160 rdl. Toldkassererens løn fastsattes til 800 rdl. og til kontorhold 200 rdl. Den kgl. toldbetjent fik titel af inspektionsassistent og fik 600 rdl. + 100 rdl. til hestehold. Dertil kom en undertoldbetjent og en strandbetjent. - Neksø fik en toldkontrollør (løn 450 rdl.), mens byskriveren skulle have 150 rdl. for at varetage oppebørslerne. Byen fik også en undertoldbetjent. - Svaneke fik en toldkontrollør (løn 380 rdl.) og en undertoldbetjent skulle varetage forretningerne i Gudhjem. - I Allinge og Sandvig blev fyrinspektøren på Hammershus toldkontrollør (løntillæg 200 rdl.), mens en undertoldbetjent skulle tage bopæl i Allinge. De to fyrpassere på Fyrbjerget skulle have opsyn med de tre naturlige landingssteder Sænebugt, Vang og Helligpeder. - Hasle fik en toldkontrollør (løn 500 rdl.) og en undertoldbetjent. - På Christiansø skulle proviantforvalteren fremdeles varetage toldforretningerne (løntillæg 97 rdl.) (jf. kgl. resol. 5.12.1840). Den nyudnævnte toldkontrollør Frandsen fik allerede i september 1841 overdraget toldoppebørslerne, og hermed var den 86 år gamle ordning med byskrivernes toldopsyn endeligt afskaffet.

Med lønningsloven af 1851 beholdt Bornholm sit toldinspektørembede (løn 1.500 rdl.), mens toldkassereren blev erstattet af en en toldoppebørselskontrollør i Rønne (løn 1.000 rdl. + kontorhold 200 rdl.). Toldbetjentembedet blev nedlagt og erstattet af tre toldassistentembeder (løn 400 + 400 + 300 rdl.).

Neksø beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.) og fik en toldassistent (løn 300 rdl.).

Svaneke beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.) og fik to toldassistenter, den ene i Svaneke (løn 300 rdl.), den anden i Gudhjem (løn 400 rdl.).

Allinge beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.), mens kontrollørembedet i Sandvig blev ændret til et halvt toldassistentembede, idet assistenten tillige var fyrmester (løn 200 rdl.).

Hasle beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.) og fik en toldassistent (løn 300 rdl.)

På Christiansø beholdt sin toldoppebørselskontrollør, men embedet var kun normeret til en sjettedel af kollegaernes på Bornholm (løn 100 rdl.).

Den samlede normering af toldvæsenet på Bornholm var altså en toldinspektør, fem og en sjettedel toldoppebørselskontrollører og syv og en halv toldassistenter. Hertil kom to toldkarle. Lønsummen var på sammenlagt 8.100 rdl.

Bornholm har aldrig haft konsumtionsvæsen.


RØNNE

* * * Toldere

1658-1663
Hans Christensen
Tolder i Rønne 29. december 1658. Tillige tingskriver i Nørre og Vestre herreder.

1663-1676
Laurits Mikkelsen

1676-1684
Mads Olesen
Tolder i Rønne 27. juli 1676. Tillige tingskriver i Nørre og Vestre herreder.

1684-1685
Frederik Johansen, død oktober 1685
Tolder i Rønne 7. maj 1684. Hans søster var gift med sognepræsten i Asminderød Jens Jacobsen Vind.

1686-1703
Mogens Pedersen. Gift med Anne Hansdatter.
Tolder i Rønne 16. oktober 1686, toldforpagter sst. 1. januar 1696.

1703-1704
Daniel Brugmann
Tolder i Rønne 22. maj 1703

1704-1711
Bertel Møller. Gift med Anne.
Tjente i Rentekammeret i otte år. Tolder i Rønne 10. oktober 1704.

1711-1754
Johan Christian Topp (søn af hoftrompeter Hans Jørgen T.), født ca. 1682, død 18. april 1754 i Rønne (indført i Aakirkeby kirkebog). Gift 1. gang 13. august 1711 i København Vor Frue kirke med Lisbeth Røder. Gift 2. gang 14. november 1731 i Svaneke kirke med Margrethe Elisabeth Jørgensdatter Ancher (datter af Jørgen Poulsen A. og Johanne Elisabeth Pedersdatter Kofoed), døbt 5. september 1708 i Østerlars sogn, begr. 5. marts 1788 i Rønne.
Auditør ved Grev Laurvigs regiment. Tolder i Rønne 18. maj 1711. Præsten skrev i 1754, at Topp var ” berømt for sin Retsindighed og ærlige Opførsel i sit Embede”. Efter Topps død forsøgte Rentekammeret at bortforpagte tolden på Bornholm, men forgæves.

1755-1793
Hans Krog, født ca. 1724, død 24. juni 1793 i Rønne. Gift 26. september 1755 i Strøby kirke med Esther Ide Frost (datter af amtsforvalter Mathias Corfitz F. og Bodil Marie Rennemann), født ca. 1722 i Strøby, begr. 30. december 1768 i Rønne.
Kammerskriver i Rentekammerets sjællandske stiftskontor 1745. Tolder i Rønne 7. juli 1755.

1793-1801
Daniel Benjamin Lucas, født ca. 1734, død 9. august 1801 i Rønne. Gift med Frederikke Salome Andersdatter, født ca. 1736, begr. 2. marts 1797 i Rønne.
Toldbetjent i Rønne senest 1787, konst. tolder sst. ca. 1793. Ved sin død kaldtes han toldkasserer.

1801-1804
Ulrich Frederik Heiberg
Konst. toldkontrollør i Rønne 1785, konst. tolder sst. 11. august 1801, toldkasserer sst. 9. maj 1804 (se nedenfor)

* * * Toldkontrollører

1662-
Niels Jensen
Visitør i Rønne 21. april 1662, konfirmeret 4. august 1670.

1675-
Morten Jensen
Visitør i Rønne 30. juli 1675.

1696-1714 (?)
Jens Hansen Storch. Gift 5. december 1704 i Aakirkeby kirke med Karen Baltzersdatter.
Adjungeret kontrollør og visitør i Rønne (med successionsret efter Niels Turn) oktober 1686. Toldbetjent og visitør sst. 1. januar 1696.

1714-1719
Peder Pedersen Gartner, død 16. juni 1719 i Rønne.
Tjente hos storkansler Conrad Reventlow. Visitør i Rønne 1. oktober 1714.

1719-1729
Jens Gudmandsen, død 30. marts 1729 i Rønne.
Toldbetjent og visitør i Rønne 8. juli 1719. Ved sin død kaldtes han kontrollør.

1729-1738
Peter Worm, død 21. december 1738 i Rønne. Gift med Dorthe Mathiasdatter, født ca. 1692, begr. 25. januar 1748 i Rønne.
Skibsassistent i ostindiefart. Kontrollør og toldbetjent i Rønne 14. april 1729.

1739-1765
Gert Pedersen Hammer (søn af birkefoged Peder H.), døbt 14. marts 1708 i Kalvehave sogn, begr. 24. april 1765 i Rønne. Gift 20. juli 1742 med Inger Othelia Krabbe, født ca. 1723, død 16. december 1794 i Rønne.
Forvalter på prinsesse Charlotte Amalies jordegods på Sjælland. Kontrollør og toldbetjent i Rønne 29. januar 1739. Tillige by- og herredsskriver sst. 11. maj 1743. Tillige adjungeret vejer og måler sst. (med successionsret) 22. juli 1744.

1765-1772
Hans Peter Hammer (søn af toldkontrollør Gert Pedersen H. og Inger Othelia Krabbe), døbt 26. januar 1744 i Rønne, begr. 25. maj 1772 i Rønne. Ugift.
Adjungeret kontrollør samt vejer og måler i Rønne (med successionsret) 16. maj 1763. Tillige by- og herredsskriver sst. 7. juni 1765.

1772-1786
Andreas Hansen Hjorth (søn af skomagermester Hans Jørgensen H. og Cathrine Mortensdatter Brandt), døbt 29. juli 1748 i Aalborg (Budolfi), død 14. maj 1810 i Rønne. Gift 1. gang 28. august 1772 i København med Gertrud Pedersdatter. Gift 2. gang 15. februar 1774 i Bodilsker kirke med Karen Kirstine Hansdatter, født ca. 1756, begr. 4. januar 1787 i Rønne. Gift 3. gang 13. juli 1788 i Poulsker kirke med Dorthea Gad (datter af sognepræst Jørgen Jensen G. og Elisabeth Hansdatter Hammer), født 7. april 1764 i Vejby sogn, død 14. marts 1843 i Rønne.
Kgl. løber. Kontrollør samt vejer og måler i Rønne 22. juli 1772, afskediget 6. december 1786. Hjorth havde ved flere lejligheder vakt kongens mishag og blev til sidst afskediget med den bestemmelse, at han skulle forblive på øen og ikke blande sig i toldvæsenets sager eller andre sager, der ikke vedkom ham. I modsat fald ville han miste sin årlige pension på 100 rdl. 

* * * Strandkontrollører

1696-1718
Jacob Thomsen Tornovius (søn af sognepræst Thomas Jacobsen T. og Anne Nicolajsdatter), født omkring 1660/70 i Pedersker præstegård, død 1718 i Rønne (?).
Strandvisitør på Bornholm 30. maj 1696.

1718-1757
Lars Jacobsen Tornovius (søn af strandvisitør Jacob Thomsen T.), født ca. 1700, begr. 22. januar 1757 i Rønne. Ugift.
Strandvisitør på Bornholm 12. november 1757.

Selv om embedet blev ophævet ved Lars Tornovius’ død i 1757, modtog byskriver Johan Frederik Kramer i Neksø et gagetillæg på 25 rdl. for at bestride dele af afdødes visitørembede (kgl. bev. 12. april 1757). Tredive år senere var Kramer stadig byskriver og (privat) toldbetjent i Neksø.

1765-1782
Jacob Jacobsen, død august 1782 i Rønne (jf. skifte). Gift 17. oktober 1766 i Rønne kirke med Else Hansdatter Marcher (datter af skipper Hans Rasmussen M. og Elisabeth Madsdatter Wolfsen), døbt 29. september 1744 i Rønne, død 25. august 1814 i Rønne.
Strandkontrollør på Bornholm 12. februar 1765.

1782-1804
Johan Mathias Subclef, født ca. 1727, begr. 11. april 1804 i Rønne. Gift med Anne Cathrine Schiøtz, født ca. 1740, begr. 21. august 1810 i Rønne.
Birkeskriver ved Einsidelborg-Kørup birk 12. august 1774. Strandkontrollør på Bornholm 22. august 1782, bosat i Rønne 1787 og 1801.


PERIODEN EFTER 1804

* * * Toldinspektører

1784-1814
Hans Christian Lohmann (søn af korporal Jørgen Alexander L. og Cathrine Marie Hylling), født 25. august 1749 i Horsens, død 19. februar 1820 i Knudsker. Gift 9. november 1784 i København Vor Frue kirke med Anne Cathrine From (datter af sognepræst Thomas Jacobsen F. og Margrethe Sophie Rigelsen), døbt 11. september 1759 i Klemensker præstegård, død 19. november 1823 i Knudsker.
Løjtnant. Toldinspektør på Bornholm 2. november 1784. Udnævnelsen skete foreløbig for tre år og blev siden fornyet hvert 3. år (første gang 10. januar 1788). Toldinspektør 9. maj 1804, afskediget 3. juni 1814. Ejer af Rabækkegård i Knudsker sogn.

1814-1829
Christian Gotfred Ditlev Lohmann (søn af toldinspektør Hans Christian L. og Anne Cathrine From), døbt 24. december 1786 i Rønne, død 18. april 1829 i Rønne. Gift 1. gang 18. februar 1812 i Hasle kirke med Dorthea Magdalene Arboe (datter af birkedommer Mads Høegh Pedersen A. og Anna Dorthea Bidstrup), døbt 18. juni 1786 i Hasle, død 3. november 1821 i Rønne. Gift 20. september 1826 med Elisabeth Cathrine Wassard (datter af grosserer Hans Mathias W. og Lucie Emerence Aagaard), født ca. 1793 i København, død 22. marts 1876.
Kaptajn og adjudant hos Bornholms guvernør. Adjungeret toldinspektør i Rønne 3. december 1811, virkelig toldinspektør sst. 3. juni 1814.
Kancelliråd 1814.

1829-1836
Caspar Henrik Wolfsen (søn af skibsfører Christian Leegaard W. og Else Cathrine Boss), født 16. december 1781 i Rønne, død 29. november 1836 i Rønne. Gift 1. gang 21. september 1804 i København Skt. Nikolaj kirke med Marie Elisabeth Undall (datter af major Andreas U. og Charlotte Dorthea Røder), født 4. juni 1786 i Helsingør, død 22. december 1808 i København (Frue). Gift 2. gang 25. juni 1811 i København Vor Frelser kirke med Johanne Sabine Behrens (datter af kleinsmedemester Didrik B. og Johanne Sabine Thamsen), født 18. december 1784 i København (tysk reformerte menighed), død 1. juli 1845 i Rønne.
Skibsfører i København 1802, sejlede på Vestindien. Kaperfører 1807-09. Kgl. toldbetjent i Rønne 4. november 1821, toldinspektør sst. 20. oktober 1829. Som toldinspektør viste han sig meget virksom i bekæmpelsen af smuglerier. Han deltog i oprettelsen af Rønne Teater i 1823 og spillede ofte selv med.
R. 1809

1837-1843
Jacob Peter Lemvig (søn af konsumtionskontrollør Jørgen L. og Else Kirstine), døbt 1. april 1791 i Hjørring, død 7. juni 1851 i Køge. Ugift.
Premierløjtnant. Told- og konsumtionskasserer i Skagen 1. juli 1820. Konst. told- og konsumtionsinspektør i Svendborg 9. august 1831 – 15. maj 1832. Toldinspektør i Rønne 7. marts 1837. Told- og konsumtionsinspektør i Køge 21. september 1843, afskediget 20. maj 1851.
Krigsråd 1820.

1843-1865
Christian Terp (født Christen Mikkelsen, søn af gårdmand Mikkel Larsen og Sophie Jepsdatter), døbt 4. juni 1803 i Terp, Tversted sogn, død 11. maj 1865 i Rønne. Gift 16. august 1827 i Hals kirke med Christine Hoppe (født Christine Jacobsdatter, datter af ungkarl Jacob Adamsen og Anne Christensdatter, plejebarn af degn Thomas Hoppe og Cathrine Hee), døbt 11. september 1808 i Flade degnebolig, død 24. december 1879.
Told- og konsumtionsunderbetjent København 23. december 1823, konst. overbetjent Rudkøbing 26. august 1837. Toldinspektør i Rønne 21. september 1843. Tre år senere blev han udnævnt til havnekontrollør i København, men valgte at blive på Bornholm.
Kammerråd 1852.

* * * Toldkasserere

1804-1819
Ulrich Frederik Heiberg (søn af stiftamtsskriver Jesper Sørensen H. og Anne Beate Finde), født 1750 i Bergen, død 2. november 1819 i Rønne. Gift 23. december 1788 i Rønne kirke med Johanne Gotfriede Magdalene Cecilie Christine Schepelern (datter af Frederik Anthon Adolph S. og Elisabeth Schorr), døbt 28. december 1759 i Helsingør, død 30. januar 1835.
Fuldmægtig på Bornholms amtstue 1787. Konst. toldkontrollør i Rønne 1785, konst. tolder sst. 11. august 1801, kasserer og regnskabsfører ved toldeoppebørslerne sst. 9. maj 1804. Tillige vejer og måler i Rønne og Vester herred 10. august 1804.

1820
Gomme Hansen Brandt (søn af toldkontrollør Frederik B. og Marie Elisabeth Gram), født 26. december 1787 i Faaborg, død 14. februar 1820 i Rønne. Gift med Johanne Cathrine Nicoline Lohmann (datter af prokurator Christian Peter L. og Andrea Juliane Fensholt), født 4. oktober 1794 i Thisted.
Ansat i Generaltoldkammerets revisionskontor. Konst. toldkasserer i Rønne 1817, virkelig kasserer og regnskabsfører for toldoppebørslerne sst. 1. januar 1820.

1820-1830
Christian Valentin Krumm (søn af købmand Jacob Kayser og Jacobe Krumm), født 23. juni 1783 i Drammen, død 27. januar 1830 i Rønne. Gift 11. oktober 1817 med Maren Thue (datter af købmand Jens T. og Hanne Juel), født ca. 1787 i Arendal, død 8. juni 1863 i Rønne.
Told- og konsumtionskasserer i Nysted 23. december 1809. Toldkasserer i Rønne 16. maj 1820

1831-1851
Hans Frederik Jørgen Heggelund (søn af degn Wilhelm H. og Birgitte Margrethe Jørgensdatter Schütte), født 18. februar 1791 i Hedensted sogn, død 8. september 1860 i Horsens. Gift 13. januar 1838 i Rønne kirke med Ida Anina Christiane Hasselriis (datter af byskriver Christen Lassen H. og Anne Cathrine Richter), døbt 8. april 1811 i Hasle, død 10. april 1900 i København (Helligkors).
Exam.jur. 1817. Amtsfuldmægtig i Rønne. Toldoppebørselsbetjent i Neksø 19. november 1822, toldkasserer i Rønne 5. oktober 1831. Tillige postekspeditør sst. 5. maj 1841. Toldkasserer i Horsens 20. maj 1851.
Kammerråd 1840. Medlem af Folketinget 1849-51.

* * * Toldoppebørselskontrollører i Rønne

1851-1860
Johan Thorbjørn Bayer (søn af toldassistent, vejermester Gotfred Carl B. og Jensine Helene Marie Thorbjørnsen), født 31. maj 1818 i København (Frue), død 29. april 1905 i København (Maria). Gift 2. juli 1847 i København Trinitatis kirke med Laura Elisabeth Sørensen (datter af prokurator Søren S. og Louise Frederikke Dein), født 20. marts 1826 i København (Trinitatis), død 26. august 1894.
Toldfuldmægtig i Roskilde, konst. told- og konsumtionskasserer Holbæk 23. marts - 31. december 1843, assistent i Statistisk tabelkontor. Toldkontrollør i Ribe 18. juli 1846. Oppebørselskontrollør i Rønne 20. maj 1851. Toldkontrollør i København 15. juni 1860, afskediget 9. februar 1878. Statistiker ved Det Forenede Dampskibsselskab (D.F.D.S.) 1880.
Kammerassessor 1860.

1860-1889
Andreas Christian Raabye, født 15. september 1814 i København, død 13. marts 1889. Gift 8. april 1843 i København Helligånds kirke med Magdalene Emerentze Mariager, født ca. 1821 i København, død 8. september 1884 i Rønne.
Premierløjtnant. Toldkontrollør i Nakskov 1. oktober 1854. Toldoppebørselskontrollør i Rønne 8. december 1860.
Kar. kaptajn 1861. D.M. 1847. R. 1886.

* * * Kgl. toldbetjente

1804-1814
Sebastian Wilhelm Lintrup (søn af gartner Jens Johansen L. og Johanne Marie Hansdatter Holst), døbt 16. april 1772 i Enrum, Søllerød sogn, død 1. september 1841 i Nærum, Søllerød sogn. Gift 12. december 1797 i København (Garnisons) med Anne Cathrine Jensen (datter af arbejdskarl Anders J. og Anne Kirstine Hansdatter), født 12. december 1768 i Kalundborg, død 18. januar 1852 i København (begr. i Søllerød).
Kgl. toldbetjent i Rønne 28. maj 1804. Havnekontrollør i København 3. september 1814, afskediget 22. september 1838.

1815-1821
Jørgen Christian Schmidt (søn af tømrersvend Jacob Christensen S. og Ellen Kirstine Schlegel), født 8. april 1793 i København (Frue), død 3. oktober 1830 i Rønne. Ugift.
Volontør i Generalstabens bureau i 4½ år. Kgl. toldbetjent i Rønne 4. juli 1815, afskediget pga. drikfældighed 22. september 1821.

1821-1829
Caspar Henrik Wolfsen
Se ovenfor.

1829-1850
Petrus Octavius Hoffmann (søn af apoteker, postmester Johan Christoffer H. og Vibeke Sølling), født 10. august 1785 i Maribo, død juni 1855 i København. Gift 26. april 1815 i Vejle med Anne Mette Magdalene Ulf (datter af tømmermand Bertel U. og Cecilie Marie Møller), døbt 9. februar 1794 i Vejle, død 4. maj 1862 i København.
Student 1805 (Vordingborg). Premierløjtnant. Kgl. toldbetjent i Rønne 16. december 1829, afskediget 3. november 1850. Embedet blev nedlagt få måneder senere.
Kar. kaptajn 1829. Prædikat af toldinspektionsassistent 30.12.1840.


NEKSØ

* * * Kgl. toldoppebørselsbetjente

1805-1822
Lars Gram (søn af forpagter Niels G. og Margrethe Hedevig Fogh), født 28. februar 1778 i Reerslev, Reerslev sogn, død 30. juni 1831 i Neksø. Gift ca. 1805 med Louise Dirch (datter af apoteker Caspar Frederik D. og Barbara Johanne Fuglsang), døbt 18. juni 1779 i Rønne, død 24. juli 1849 i Daler præstegård, Daler sogn.
Student 1795 (Roskilde). Assistent hos toldinspektør Lohmann i Rønne i 3 år. Kgl. toldbetjent i Neksø 26. juli 1805, afskediget pga. tunghørighed 19. november 1822.

1822-1831
Hans Frederik Jørgen Heggelund
Se ovenfor.

1832-1841
Christen Heiberg Jespersen (søn af byfoged Christian J. og ELisabeth Cathrine Smith Heiberg), født 3. november 1799 i Neksø, død 15. juli 1841 i Ibsker, Ibsker sogn. Ugift.
Student 1821 (Frederiksborg), men opgav sine studier pga. tunghørighed. Kammerskriver i Generaltoldkammeret i 9 år. Kgl. toldbetjent i Neksø 11. januar 1832, afskediget 26. marts 1841.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1841-1854
Christian Frederik Frandsen, født ca. 1804 i København, død 12. oktober 1860. Gift 8. marts 1839 i Frederiksberg kirke med Hanne Sophie Elise Rauch (datter af kapelmusikus Johan Frederik R. og Ida Elisabeth Omoth), født 24. november 1813 i København (Hof- og Slotskirken).
Kammerskriver i Generaltoldkammeret. Toldkontrollør i Neksø 10. april 1841, fik overdraget toldoppebørslerne 29. september 1841, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør i Varde 3. august 1854.

1854-1864
Jens Christian Henning Theodor Smidt (søn af kaptajn Rasmus S. og Anne Marie Elisabeth Juncker), født 25. september 1807 i København (Garnisons), død 10. april 1882 i København. Gift med Georgine Cathrine Ancher (datter af skipper Jørgen A. og Cathrine Sophie Mahler), født 13. maj 1824 i Rønne, død 15. september 1906.
Toldbetjent i Skive 23. april 1831, i Næstved 5. juni 1833, i Korsør 3. marts 1838. Toldbetjent i Rønne 30. marts 1841, toldassistent sst. 20. maj 1851. Toldassistent i København 12. august 1852. Toldoppebørselskontrollør i Neksø 30. december 1854, afskediget 4. juli 1874.


SVANEKE

* * * Toldoppebørselskontrollører

1841-1877
Hans Peter Bohn (søn af Anders Pedersen, København og Anne Pedersdatter Bohn), døbt 24. januar 1808 i Rønne, død 16. november 1877 i Svaneke. Gift 15. februar 1841 i Rønne kirke med Hanne Ditlevine Sehestedt (datter af amtsforvalter Christian S. og Karen Børgesen), født 6. marts 1814 i Rønne, død 18. april 1878.
Konst. krydstoldbetjent. Toldkontrollør med oppebørsler i Svaneke 14. april 1841, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.


HASLE

* * * Toldoppebørselskontrollører

1841-1849
Kjeld Kjeldsen Andersen (søn af gårdmand Anders Mortensen og Kirsten Marie Kjeldsdatter), døbt 7. august 1814 i Gammelgård, Ølgod sogn, død 29. april 1854 i Varde. Gift 29. oktober 1845 i Rønne kirke med Wilhelmine Christine Colberg (datter af købmand Hans C. og Karen Kirstine Ipsdatter), født 14. april 1820 i Rønne, død 26. april 1892.
Skriver i Generaltoldkammeret. Toldkontrollør med oppebørsler i Hasle 14. april 1841. Toldoppebørselskontrollør Varde 9. november 1849.

1850-1875
Lars Caspar Fogh Larsen (søn af branddirektør Niels L. og Anne Elisabeth Hansen), døbt 27. februar 1805 i Odense (Skt. Knuds), død 1. marts 1877. Gift 3. november 1841 i Odense Skt. Knuds kirke med Marianne Eriksen (datter af skræddermester Henrik E. og Dorthea Jepsdatter), født 29. juni 1807 i Odense (Skt. Knuds), død 9. februar 1880.
Toldfuldmægtig i Odense. Toldkontrollør i Hasle 4. februar 1850, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851, afskediget 11. august 1875. Legatstifter.
Kammerråd 1875.


ALLINGE-SANDVIG

* * * Toldoppebørselskontrollører

1840-1844
Søren Jørgensen (søn af Jørgen J.), født ca. 1785 i København, død 15. november 1844 i Sandvig. Gift 7. maj 1809 i København Trinitatis kirke med Anne Marie Rohde, født ca. 1786 i København, død 1. december 1866.
Grosserer i København. Fyrinspektør ved Hammershus. Tillige toldkontrollør med oppebørsler i Allinge og Sandvig 16. december 1840.

1845-1851 (Sandvig)
Adolph Conrad Valdemar Herbst (søn af generalkrigskommissær Michael Johan Christian H. og Michelle Elisabeth Charlotte Christiane Stibolt), født 8. april 1814 i København (Garnisons), død 11. januar 1862 på Sankt Hans hospital ved Roskilde. Gift 19. april 1845 i København Vor Frue kirke med Juliane Dorthea Willerup (datter af forpagter Peter Kisbye W. og Anne Cathrine Hansen), født 15. februar 1817 i Brorup, Slagelse Skt. Mikkels landsogn, død 12. august 1900 i København (Skt. Andreas).
Exam.jur. 1833, surnumerær assistent ved guvernementet i Guinea 1836, afsked med ventepenge 1841. Toldkontrollør i Sandvig og fyrinspektør ved Hammershus 11. marts 1845, toldassistent sst. 20. maj 1851. Postmester i Rønne 7. juli 1852.
Prædikat af kontrollør 1851. Kammerråd 1860.

1845-1859 (Allinge)
Thomas Jacob Lorentzen (søn af skibskaptajn Jacob L.), født 26. juni 1813 i København, død 18. november 1887 i Aarhus. Gift 19. september 1845 i København Vor Frue kirke med Marie Anthonette Bech (datter af købmand Niels B. og Charlotte Dorthea Larsen), født 30. september 1816 i Assens, død 7. februar 1887 i Aarhus.
Toldbetjent i Allinge, toldkontrollør sst. 11. juni 1845, toldoppebørselskontrollør i Allinge og Sandvig 20. maj 1851. Toldkontrollør i Aarhus 31. oktober 1859.

1861-1901
Otto Wilhelm Alexander Marckmann (søn af forvalter Wilhelm M. og Sigrid Hedevig Cathrine Grønvold), født 27. februar 1820 på Glorup, Svindinge sogn, død 15. oktober 1911 i Svaneke. Gift 16. august 1848 i Rønne kirke med Charlotte Johanne Conradine Copmann (datter af fyrværker Poul Johan Frederik C. og Sophie Frederikke Schmall), født 16. august 1827 i Frederiksværk, Vinderød sogn, død 24. oktober 1909 i Svaneke.
Farver og kæmner i Rønne. Toldoppebørselskontrollør i Allinge og Sandvig 7. marts 1861, afskediget 31. marts 1901. Tillige postekspeditør sst. 5. marts 1866 (kgl. udnævnt 30. august 1889), postmester sst. 1. september 1902, afskediget 23. september 1904. Tillige borgmester sst. 1. november 1870, afskediget 31. oktober 1890.
R. 1876. D.M. 1904. R. sv. Vasa.


CHRISTIANSØ

* * * Toldoppebørselskontrollør

1817-1821
Thomas Ludvig Schrøder, født ca. 1774, død 19. maj 1821 på Christiansø. Gift med Annike Charlotte.
Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø. Tillige fyrinspektør og toldoppebørselsbetjent sst.
Krigskancellisekretær.

1821-1841
Peter Johannes Funch, født ca. 1792 i København, død 25. november 1846. Gift 8. november 1811 i København Holmens kirke med Sophie Frederikke Rundt, født ca. 1783 i København.
Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø. Tillige fyr- og toldinspektør sst.
Krigsassessor.

1841-1848
Christian Frederik Nissen (søn af kopist Ulrich Frederik N. og Christiane Magdalene Bjerring), født 30. maj 1791 i København, død 13. september 1848 på Christiansø. Gift med Anne Cathrine Olesen, født ca. 1795 på Christiansø, død 17. juni 1867 i København.
Frivillig i Livjægerkorpset 1807, assistent hos forvalteren på Christiansø 1815, skibsskriver i ostindiefart 1819. Konst. proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø, fast ansat 27. oktober 1838, tillige toldforvalter sst. 1841.
Søkrigskommissær 1836.

1848-1856
Jacob Lorentzen, født ca. 1797 i København, død 12. september 1856. Gift med Henriette Georgette Frederikke Schrøder, født ca. 1802 i Hamburg, død 25. september 1875.
Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø 1848. Tillige toldforvalter sst. 1848, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.
Søkrigskommissær. Prædikat af toldforvalter 1851.

1857-1868
Peter Julius Eigtved, født ca. 1828 i København, død 29. februar 1880 i København. Gift med Jacobine Schrøder, født ca. 1833 i København, død 21. maj 1878.
Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø 1857. Tillige toldoppebørselskontrollør sst. 8. januar 1857, afskediget 30. september 1868. Kontrollør ved Orlogsværftet.
Krigsråd. R. 1866,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar