lørdag den 8. oktober 2011

Toldere i Skanderborg

Skanderborg har været et selvstændigt toldsted i slutningen af 1600-tallet, et par udnævnelser kendes fra 1688 og 1691. Men herefter opgav man toldstedet og Skanderborg lå i øvrigt også langt fra de østjyske havne.

Ved statens overtagelse af konsumtionsvæsenet i 1779 blev der ansat en konsumtionsforvalter og en kontrollør i Skanderborg. Da konsumtionsforvalterembedet blev ledigt i 1792, besluttede Generaltoldkammeret at dele embedet og ansatte en konsumtionsinspektør (Dahlstrøm) og en konsumtionskasserer (den hidtidige kontrollør Uch). Forsøget var åbenbart for ambitiøst, så da Dahlstrøm døde tre år senere (1795), opretholdt man kun et konsumtionsforvalterembede. End ikke et kontrollørembede kunne det blive til.

Med oprettelsen af den nye handelsplads ved Silkeborg (1846), besluttede Generaltoldkammeret i februar 1847 at konstituere en toldkontrollør til at føre tilsyn med markederne i Silkeborg og forsøge at dæmme op for det omfattende, ulovlige brændevinsbrænderi i Midtjylland. Kontrolløren, Jansen, fik straks overladt den attraktive byggegrund på hjørnet af Vestergade og Søndergade og opførte en ejendom, hvor han boede og havde sit kontor.

Med lønningsloven af 1851 blev der oprettet et embede som toldoppebørselskontrollør for Silkeborg og Skanderborg (løn 1.000 rdl. + kontorhold 150 rdl.). Hertil kom tre toldassistenter (alle med løn 400 rdl.) og fire toldkarle. Den hidtidige konsumtionsforvalter Sletting fik nyt embede i Ringkøbing, mens den konstituerede toldkontrollør i Silkeborg, Jansen, blev toldoppebørselskontrollør med pligt til at tage bopæl i Skanderborg.

Toldkontrollen i Silkeborg ophørte helt i 1851, og blev først genoptaget i sommeren 1853, da en toldassistent fra Skanderborg fra tid til anden foretog inspektioner i Silkeborg. Fra 1856 boede en af de tre toldassister imidlertid fast i Silkeborg, først Sophus Carl Ferdinand Bjørnsen (1804-1882) og fra 1863 Johan Frederik Wilhelm Schrøder (1806-1879).

Skanderborg fik jernbaneforbindelse i 1863 og Silkeborg otte år senere. I 1879 blev den nyudnævnte toldforvalter Ahlefeldt-Laurvigen pålagt at tage fast ophold i Silkeborg. Herefter var Skanderborg blot et kontrolsted. En adskillelse af de to købstæder i toldmæssig henseende skete først i 1958.

Toldboderne i begge byer lå ved banegårdene, men i 1920 opførtes et nyt, stort toldkammer i Silkeborg (arkt. Hack Kampmann).


* * * Toldere

1688-
Georg Frederik Eggers
Tolder i Skanderborg 4. september 1688.

* * * Toldkontrollører

1691-
Johan Plate
Visitør og toldbetjent i Skanderborg 18. april 1691.


PERIODEN 1779-1792

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1785
Laurits Laurberg, født ca. 1745, død 17. november 1817. Gift 21. juni 1779 i Skanderborg slotskirke med Ellen Cathrine Hatting (datter af sognepræst Hans Henriksen H. og Ellen Hansdatter Toxværd), født 4. juli 1739 i Hatting præstegård, død 23. februar 1804.
Ansat på Skanderborg amtstue. Konsumtionsforvalter i Skanderborg 11. juni 1778, tolder og konsumtionsforvalter i Svendborg 28. december 1785, told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797.

1785-1792
Christian Johan Adolph Storm (søn af sognepræst Rasmus Pedersen S. og Helene Sophie Guldager), døbt 28. januar 1739 i Mørke præstegård, begr. 5. marts 1792 i Skanderborg. Gift 1. gang 18. maj 1773 i Rødding kirke med Karen Lind, begr. 24. september 1783 i Skanderborg. Gift 2. gang 27. maj 1789 i Horsens Vor Frelser kirke med Marie Elisabeth Schade (datter af gartner Frands Rasmussen S.), døbt 12. marts 1741 på Hessel, Ålsø sogn, død 6. juni 1812 i Aarhus (Frue).
Forvalter og forpagter på Spøttrup, forpagter på Fævejle, ejer af Saraberg ved Skanderborg. Konsumtionsbetjent i Skanderborg ca. 1783, konsumtionsforvalter sst. 28. december 1785.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1790
Peder Lagesen Saxild (søn af degn Jens Olesen S. og Elisabeth Pedersdatter Lagesen), døbt 3. september 1739 i Fruering degnebolig, begr. 7. december 1790 i Skanderborg. Ugift.
Fuldmægtig på Thisted amtstue. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Skanderborg 11. juni 1778.

1790-1792
Christian Ludvig Uch
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Skanderborg 1791 (jf. Hof- og statskalenderen), konsumtionskasserer sst. 30. maj 1792 (se nedenfor)


PERIODEN 1792-1795

* * * Konsumtionsinspektører

1792-1795
Nicolaj Dahlstrøm (søn af regimentsskriver Mathias D. og Anne Margrethe Krebs), døbt 14. september 1753 i Hillerød, begr. 6. april 1795 i Skanderborg. Gift 13. november 1782 i København Garnisons kirke med Sophie Magdalene Sulckendorff (datter af visitør Rasmus S.), født ca. 1757, begr. 7. april 1795 i Skanderborg.
Underofficer i Livgarden til fods. Toldbetjent og visitør i København 5. september 1782. Konsumtionsinspektør i Skanderborg 30. maj 1792.

* * * Konsumtionskasserere

1792-1795
Christian Ludvig Uch
Kasserer og regnskabsfører ved konsumtionsoppebørslerne sst. 30. maj 1792, konsumtionsforvalter 29. april 1795 (se nedenfor)


PERIODEN EFTER 1795

* * * Konsumtionsforvaltere

1795-1814
Christian Ludvig Uch (søn af købmand Johan Bartholomæus U. og Anna Jacobine Gabeln), døbt 18. maj 1762 i København (Petri), død 8. februar 1814 i Skanderborg. Gift 29. august 1792 i København Skt. Nikolaj kirke med Birthe Kirstine Petersen, født ca. 1767.
Skolar ved ridebanen. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Skanderborg 9. februar 1791, kasserer og regnskabsfører ved konsumtionsoppebørslerne sst. 30. maj 1792, konsumtionsforvalter 29. april 1795

1814-1835
Frederik Carl Emil Holck (søn af kaptajn Andreas H. og Conradine Lem), født 9. april 1792 i Mørdrup, Tikøb sogn, død 15. november 1857. Gift 20. juli 1816 i Skanderborg slotskirke med Anne Margrethe Grarup (datter af tobakspinder Peder Andersen G. og Maren Nielsdatter), født 4. juni 1796 i Randers, død 8. juli 1866 i Bogense.
Konsumtionsforvalter i Skanderborg 27. maj 1814, konst. told- og konsumtionsinspektør Horsens 17. marts 1835, konst. konsumtionsinspektør Slagelse 12. august 1844, virkelig 4. januar 1851, afskediget 20. maj 1851.

1835-1843
Jens Michael Beck (søn af toldkasserer Frederik B. og Christine Frederikke Friis), døbt 24. juni 1805 i Kerteminde, død 19. november 1859. Gift ca. 1834 med Valborg Georgine Sophie Juliane Friese, født ca. 1811 i Brunn, Østrig.
Konst. konsumtionsforvalter i Skanderborg 17. marts 1835. Told- og konsumtionsinspektør i Rudkøbing 28. april 1843, toldforvalter sst. 20. maj 1851, toldforvalter Faaborg 16. juni 1851, afskediget 14. september 1859.
Kammerråd 1852.

1843-1844
Christian Wilhelm Ernst, født ca. 1799, død 10. juni 1844 i Skanderborg. Gift 31. oktober 1824 i København Garnisons kirke med Amalie Jacobine Lokaizek, født ca. 1806.
Undertold- og konsumtionsbetjent i Kalundborg 9. december 1832, konst. undertold- og konsumtionsbetjent i Store Heddinge, konst. konsumtionsforvalter i Skanderborg 7. juni 1843.

1845-1851
Jacob Sletting (søn af mønsterskriver Ebbe Jacob S. og Christiane Jansen), født 16. maj 1808 i København (Holmens), død 26. september 1858 i Nakskov. Gift 16. maj 1845 i København Vor Frue kirke med Eleonore Sophie Starinsky (datter af regimentskirurg Samuel S. og Johanne Justine Brøndlund), født 20. juni 1826 i Næstved (Peders), død 23. august 1893.
Student 1825, cand.jur. 1833. Kaptajn i Kongens livkorps. Konst. konsumtionsforvalter i Skanderborg 18. juli 1844, virkelig 3. januar 1849. Toldinspektør Ringkøbing 20. maj 1851, toldforvalter Nakskov 1. juli 1854.


* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1864
Frederik Julius Jansen (søn af byfoged Hans Billeskov J. og Elise Juliane Høm), født 15. november 1820 i Hobro, død 20. april 1903 på Frederiksberg (Markus). Gift 30. december 1847 i Damsholte kirke med Wilhelmine Marie Pontoppidan (datter af sognepræst Børge P. og Mette Marie Jansen), født 3. februar 1822 på Bogø, død 20. februar 1908 på Frederiksberg (Markus).
Exam.jur. 1841. Fuldmægtig på Nørvang-Tørrild herredskontor i Vejle. Konst. toldkontrollør i Silkeborg 20. februar 1847. Toldoppebørselskontrollør i Skanderborg og Silkeborg 20. maj 1851. Grænsepolitichef under krigen 1864. Toldforvalter Assens 20. november 1867, afskediget 20. marts 1902.
Kammerassessor 1862. Etatsråd 1902.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar