lørdag den 8. oktober 2011

Toldere på Anholt

Øens toldere omtales første gang i Hof- og statskalenderen for 1818 – de første to år var embedet dog vakant. Muligvis er der blevet oprettet et toldsted på Anholt umiddelbart efter de engelske besættelsestropper forlod øen i 1815.

Indtil 1866 var det de skiftende fyrinspektører (fra 1857 fyrmestre), der varetog toldforretningerne på øen. Som tolderne sorterede også fyrvæsenets personale under Generaltoldkammeret.

Ifølge kgl. resol. 22. maj 1845 måtte tolderne på Anholt, Bandholm, Læsø og Samsø nu kalde sig for toldforvaltere.

Lønningsloven af 1851 omtaler ikke Anholt. Når Hof- og statskalenderen op gennem 1850'erne anvender embedsbetegnelsen "toldoppebørselskontrollør" er det en fejl, og omkring 1860 bruges atter betegnelsen "toldforvalter".

Anholts selvstændighed som toldsted ophørte i 1906. Herefter var øen underlagt toldkammeret i Grenaa.


* * * Toldere

1819-1821
Mathias Stephansen Kruse (søn af gårdejer Stephan K. og Agnete Hack), døbt 16. november 1768 på Grøndal, Frederiksberg sogn, død 8. april 1821 på Anholt. Gift med Sophie Marie Juul, født ca. 1773, druknet natten mellem 1. og 2. oktober 1821 i Kattegat (begr. på Anholt).
Styrmandseksamen 1787, overstyrmand på Ceres 1799, skipperborgerskab i København 1802. Månedsløjtnant 1808-14. Fyrinspektør på Anholt 27. februar 1819. Tillige tolder (jf. Hof- og statskalenderen 1820). Ved sin død kaldes han told- og fyrinspektør. Hans enke og tre børn samt seks besætningsmedlemmer omkom på havet ud for Anholts kyst, da de var på vej til Helsingør.

1821-1845
Christian Thunboe, født ca. 1785 i Bergen, død 24. august 1856 i Fornæs, Hammelev sogn. Gift 8. december 1821 i Københavns Slotskirke med Anne Cathrine Elisabeth Møller, født ca. 1786, død senest 1840.
Styrmandseksamen 1803. Månedsløjtnant 1808-14. Skipperborgerskab 2. maj 1814. Fyrinspektør på Anholt 26. juni 1821. Tillige fungerende tolder (jf. Hof- og statskalenderen 1822-45). Tillige konst. birkefoged ca. 1831-38. Fyrinspektør på Fornæs fyr ved Grenaa 9. juni 1845.
R. 1851

* * * Toldforvaltere

1845-1857
Andreas Andreasen Rauberg (søn af styrmand Jens Andreasen R. og Bodil Iversen), født 19. december 1786 i Aabenraa, død 3. februar 1871 i Kastrup, Store Magleby sogn. Gift 26. januar 1810 i København Garnisons kirke med Cathrine Marie Juul, født ca. 1787, død 28. november 1848 på Anholt.
Skibsfører. Fyrinspektør og toldforvalter på Anholt 29. august 1845, afskediget 7. august 1857. Han forlod kort efter øen og slog sig ned i Kastrup på Amager.

1857-1864
Andreas Dam Hansen (søn af gårdmand Hans Friis Henriksen og Maren Rasmusdatter), født 12. februar 1802 på Strynø, død 29. februar 1864 på Anholt. Gift 4. februar 1847 i Hundstrup kirke med Kirstine Sophie Mortensen, født ca. 1815 ved Svendborg
Skibsfører i København. Fyrmester og fung. toldforvalter på Anholt, ankom til øen 2. september 1857.

1864-1866
Jacob Frederik Hansen (søn af skipper Jacob Frederik H. og Margrethe Elisabeth Andersen), født 20. januar 1811 i Sønderborg, død 14. februar 1889 i København. Gift med Andrea Bolette Østen, født ca. 1818 i København, død senest 1864.
Skibsfører i København. Fyrmester og fung. toldforvalter på Anholt, ankom til øen 24. maj 1864. Forlod atter øen 3. oktober 1871, da han var blevet forflyttet til fyret ved Hanstholm.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar