tirsdag den 20. december 2011

Toldere på Fanø

Toldvæsenet på Fanø og Mandø sorterede under Ribe indtil 1843. I 1668 blev der udnævnt en toldinspektør for begge øer, men han havde blivende ophold i Ribe. Sytten år senere blev han afløst af en toldbetjent, der dog omtalte sig selv som inspektør. Han bosatte sig Nordby, men flyttede senere til Sønderho. Hans efterfølgere blev udnævnt til ”toldbetjente og visitører på ølandene ved Ribe”, nærmest svarende til købstædernes toldkontrollører. Alle boede i Sønderho, indtil Ørsted valgte at flytte til Nordby omkring 1773.

I 1786 blev toldbetjent Ørsted forflyttet til Vendsyssel og Rentekammeret valgte i stedet at ansætte to toldkontrollører på Fanø – den ene i Nordby, den anden i Sønderho. Det var en forsøgsordning, der foreløbig skulle vare i tre år. Først fem år senere – i maj 1791 – blev ordningen evalueret og afsluttet. Kontrolløren i Nordby var allerede blevet forflyttet til fastlandet et år tidligere, og hans embede stod tomt. Og kontrolløren i Sønderho måtte man se at finde et andet embede til, hvilket lykkedes et halvt år senere. Tolderen i Ribe måtte for 102 rdl. om året ansætte en toldfuldmægtig, der kunne varetage toldopsynet og regnskaberne i Sønderho. I Nordby blev forholdene ordnet på den måde, at tolderen i Varde (der boede i Hjerting) skulle overtage regnskaberne og for sin ulejlighed nyde de såkaldte uvisse toldindtægter. Opsynet i Nordby blev derimod lagt i hænderne på strandinspektøren i Hjerting (jf. kgl. resol. 3.5.1786 og 11.5.1791).

I løbet af 1791 entrerede tolderen i Ribe sig med skipperen Jens Sonnichsen Møller (1748-1810) i Sønderho, der foruden at være branddirektør og sognefoged nu også kunne kalde sig toldfuldmægtig. Efter hans død gik stillingen i arv til hans to sønner, først Sonnich Jensen Møller (1779-1819) og dernæst Jes Jensen Sonnichsen den yngre (1785-1865). I 1824 blev sidstnævnte afløst af Jeppe Thorsen Feerup (1789-1875) der beholdt stillingen indtil 1860.

Først i 1822 fik Fanø atter en kgl. toldembedsmand, og det bestemtes at det opdelte overopsyn med øens toldforretninger skulle ophøre. Sønderho og Nordby skulle herefter alene sortere under toldinspektøren i Ribe. Som toldkontrollør udnævntes øens branddirektør og tidligere kommandant Wilhelm Winckler for en fast årlig løn af 100 rdl. Han og de efterfølgende toldkontrollører bosatte sig i Nordby. Desuden blev det pålagt at stationere to krydsbåde på øen, en i Sønderho, den anden i Nordby, og hver bemandet med en krydstoldbetjent og en rorskarl. Begge krydsbetjentes skulle have en løn 100 rdl. om året (jf. kgl. resol. 17.9.1822).

I 1843 gik overopsynet med toldvæsenet på Fanø fra Ribe til Hjerting og tre år senere til Varde, men det betød i øvrigt ingen ændringer i forretningsgangen på øen (jf. plakater 15.12.1842 og 10.10.1846).

Fanø blev langt om længe ophøjet til et selvstændigt tolddistrikt i forbindelse med vedtagelsen af landets første lønningslov for toldvæsenet i 1851. På øen skulle der fremover være en toldoppebørselskontrollør (løn 800 rdl. + kontorhold 150 rdl.), fire toldassistenter (højeste løn 500 rdl.) og seks toldkarle. Den førnævnte toldfuldmægtig Feerup fik det højest lønnede assistentembede, mens de to krydsbetjente (og en privat assistent i Nordby) deltes om de øvrige tre assistentembeder.

Fanøs selvstændighed på toldområdet ophørte i 1925, hvor øen blev underlagt Esbjerg tolddistrikt.

* * * Toldkontrollører på Fanø og Mandø

1668-1685
Peder Madsen Fridsch, død 1709 på en skibsrejse til Holland. Gift 1. gang med Anne Terkelsdatter, død omkring 1675. Gift 2. gang ca. 1677 med Kirsten Jensdatter Friis, død 1733 i Ribe (?).
[Told-]inspektør over Fanø, Mandø og Sønderhoved (d.e. Sønderho) 8. februar 1668, kgl. konf. 28. juni 1670, afskediget 24. april 1685. Samtidig boede og passede han en stor købmandsvirksomhed i Ribe og blev byens overformynder i 1704. Han omkom på en skibsrejse til Holland, hvorved også en betydelig række handelsvarer gik tabt. Herefter sad hans enke tilbage i fattige kår. Gravsten i Ribe Domkirke.

1685-1696
Rasmus Mikkelsen, født ca. 1644, begr. 15. september 1718 i Sønderho. Gift emd Gedske, født ca. 1650, begr. 5. april 1729 i Sønderho.
Toldbetjent over Fanø, Mandø og Sønderhoved 24. april 1685. Som sin forgænger kaldte han sig dog inspektør, da han i 1685 og 1687 fik sine børn døbt i Nordby. Afskediget 25. februar 1696. Atter toldbetjent og visitør på ølandene ved Ribe toldsted 23. marts 1697.

1696-1697
Ole Justesen, født ca. 1643, død 15. marts 1697 i Ribe (Domsogn). Gift med Maren (gift 2. gang 1699 med kaptajn Frederik Gebhardt, Fredericia).
Toldbetjent i Ribe 29. januar 1684, [tillige?] toldbetjent og visitør på ølandene ved Ribe toldsted 25. februar 1696.

1697-1718
Rasmus Mikkelsen
Toldbetjent og visitør på ølandene ved Ribe toldsted 23. marts 1697 (se ovenfor).

1718-1743
Christian Frederik Pedersen Gallasen (søn af kroholder Peder G. og Margrethe Elisabeth Engelstoft), døbt 3. oktober 1684 i Nordby, begr. 20. oktober 1743 i Sønderho. Gift ca. 1722 med Ingeborg Engelstoft (datter af sognepræst Christian Olufsen E. og Anne Nielsdatter Struch), døbt 13. juli 1699 i Sønderho, begr. 1. september 1771 i Nordby.
Lakaj og kammertjener hos oversekretær i Danske Kancelli Ditlev Wibe i ti år. Toldbetjent og visitør på ølandene ved Ribe toldsted 31. oktober 1718. Deres søn Christian Engelstoft – der altså antog moderens navn – var birkedommer på Fanø.

1743-1765
Thomas Meinert(sen), født ca. 1690, begr. 12. marts 1765 i Sønderho. Gift med N.N., død efter 1743.
Tjente i 14 år hos Prins Carl på Vemmetofte. Toldbetjent og visitør på ølandene ved Ribe toldsted 30. november 1743. En bøn om at sønnen Christian Meinert måtte efterfølge ham som toldbetjent, blev afslået i 1759.

1765-1786
Jens Ørsted, født ca. 1730, begr. 25. juni 1810 i Karup sogn (Hjørring amt). Gift 1. gang med N.N., død omkring 1765. Gift 2. gang 18. april 1766 i København (jf. Adresseavisen) med Anne Lassen, født ca. 1734, død 19. november 1771 i Sønderho. Gift 3. gang 16. oktober 1772 i Sønderho kirke med Ursula Marie Windfeld (datter af forpagter Jens W. og Kirsten Nielsdatter Juel), født 27. juni 1740 på Øllufgård, Vester Nebel sogn, død 6. april 1799 i Varde (Nikolaj) (gift 1. gang med birkedommer i Hastrup birk Laurits Schytte, ca. 1733-1770).
Tjente i Rentekammeret. Toldbetjent og visitør på ølandene ved Ribe toldsted 26. april 1765. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Sæby 10. maj 1786, afskediget med pension 24. november 1802. At dømme efter kirkebøgerne flyttede Ørsted fra Sønderho til Nordby umiddelbart efter sit sidste giftermål i 1772. Da Ørsted blev fik nyt embede i Sæby, slog hans hustru sig ned hos familie i Varde. Om årsagen hertil vides intet, men da Ørsted døde mange år senere, blev det i kirkebogen noteret, at han ”levede og døde som et svin”.

* * * Toldkontrollører i Sønderho

1786-1791
Christian Junghans, født ca. 1749, begr. 2. oktober 1812 i Horsens. Gift 19. oktober 1786 i Sønderho kirke med Dorthea van der Fehr, født ca. 1759, død 29. juni 1835 i Horsens.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Sæby 21. august 1783. Kontrollør og toldbetjent i Sønderho 3. maj 1786. Overtold- og konsumtionsbetjent i Horsens 26. oktober 1791.

* * * Toldkontrollører i Nordby

1786-1790
Tobias Nascou (søn af byfoged Hans Jørgen N. og Anne Sophie Mørch), døbt 23. februar 1758 i Aalborg (Frue), begr. 21. oktober 1799 i Frederikssund. Gift 1. gang 11. juli 1787 i Aarhus Vor Frue kirke med Johanne Becker (datter af grosserer Johan Frederik B. og Else Cathrine Gleerup), døbt 21. oktober 1754 i København (Frue), begr. 6. januar 1795 i Kerteminde. Gift 2. gang 27. maj 1795 i Kerteminde kirke med Dorthea Wium Langemach Bruun (datter af købmand Hans Otto B. og Antonette Marie Jæger), døbt 7. oktober 1766 i Kerteminde, død 19. november 1821 i Kerteminde.
Kontrollør og toldbetjent i Nordby 3. maj 1786. Tolder i Foldingbro 1790. Told- og konsumtionsinspektør i Kerteminde 1. juni 1791. Konsumtionskasserer i Frederikssund 6. marts 1799.

* * * Toldkontrollører på Fanø

1822-1833
Wilhelm Martin Winckler (søn af regimentskirurg Christian W. og Hedevig Louise Christence Lüders), født 22. juni 1771 i København (Petri), død 28. februar 1833 i Nordby. Ugift.
Kaptajnløjtnant af Søetaten. Kommandant på Fanø under Englandskrigene 1808-14. Branddirektør på Fanø 18. januar 1816, tillige toldkontrollør og oppebørselsbetjent sst. 17. september 1822.

1833-1845
Johannes Borchsenius Rautter (søn af købmand Johannes R. og Valborg Borchsenius), døbt 19. september 1785 i Slagelse (Mikkels), død 19. marts 1845 i Nordby. Gift med Karen Wilhelmine Borchsenius (datter af sognepræst Johannes B. og Anne Helene Storm), født 7. november 1798 i Værum præstegård, død 20. december 1874 i Lundsgård, Fraugde sogn (begr. i Nordby).
Premierløjtnant af artilleriet. Toldkontrollør og oppebørselsbetjent på Fanø 2. oktober 1833.

1845-1856
Christoffer Breyen (søn af toldbetjent Christoffer Evensen B. og Helene Marie Adami), født 19. april 1804 i København (Garnisons), død 2. januar 1856 i Nordby. Gift 31. marts 1833 i Hals kirke med Louise Augusta Lund (datter af sekondløjtnant Elias Andreas L. og Marianne Cathrine Döhnert), født 2. april 1809 i Holbæk, død 9. juni 1883 i Roskilde.
Krydstoldbetjent i Hals, senere konst. kontrollør på toldvagtskibet ved Agger kanal. Toldkontrollør og oppebørselsbetjent på Fanø 10. juli 1845, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.

* * * Toldoppebørselskontrollører på Fanø

1856-1863
Wilhelm Bernhardus Nørager Wellejus (søn af toldkasserer Ludvig Sophus W. og Echardine Christophora Nørager), født 4. september 1820 i Bandholm, Østofte sogn, død 19. februar 1881. Gift 1. gang med Amalie Saabye (datter af sognepræst Johan Frederik S. og Amalie Margrethe Hardung), født 5. marts 1819 i Errindlev præstegård, død 27. maj 1870 i Aalborg. Gift 2. gang 3. januar 1871 i Aalborg Vor Frue kirke med Henriette Augusta Friess (datter af toldassistent Carl Wolfgang Haffner F. og Wilhelmine Marie), født ca. 1843 i Langenfelde, Holstein.
Toldfuldmægtig i Sorø. Strandkontrollør ved toldopsynet på Fyns vestkyst 13. oktober 1847, bosat i Vester Skerninge sogn. Toldkontrollør i Rudkøbing 20. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør på Fanø 18. maj 1856. Toldforvalter i Skælskør 21. september 1863, toldkasserer i Aalborg 22. marts 1870.
Kammerråd 1869.

1864-1876
Paul Michael Launy, født 19. april 1818 i København, død 22. februar 1898. Ugift.
Kancellist i Generaltoldkammeret 11. december 1854. Konst. toldkontrollør i Køge 26. juli 1861. Toldoppebørselskontrollør på Fanø 4. april 1864. Toldforvalter i Køge 18. oktober 1876, afskediget 11. december 1885.
R. 1886.

søndag den 27. november 2011

Toldere i Varde og Hjerting

Varde var en af landets få middelalderkøbstæder, der ikke lå ved kysten, men små handelsskibe kunne uden større besvær besejle den 15 km lange å fra Ho bugt til Varde. Bybrande, krige og epidemier var dog hårde mod den lille købstad, der i løbet af 1600-tallet mistede sin betydning. Den søværts handel flyttede andre steder hen, og fra 1591 til 1641 havde byen slet ikke toldsted – det lå i stedet i Ribe. Da Varde atter blev toldsted, var det kun for en kort årrække, for allerede i 1692 blev det flyttet til Hjerting, Vardes ladeplads ved Ho bugt. Toldkontrolløren var allerede flyttet til denne driftige ladeplads tolv år tidligere, og i 1729 flyttede også tolderen til Hjerting. Herefter var købstaden underlagt sin ladeplads i toldmæssig henseende – et forhold der varede ved indtil 1846.

Et strandinspektørembede blev oprettet i 1765.

Da den private forpagtning af konsumtion ophørte i 1779, blev der ansat en konsumtionsforvalter og en konsumtionskontrollør i Varde.

Personalereformerne i 1790’erne nåede Varde og Hjerting i 1794. Herefter var der ansat en toldinspektør, en toldkasserer og en overtoldbetjent (kontrollør) i Hjerting. I købstaden blev der ansat en konsumtionsinspektør, en konsumtionskasserer og en overkonsumtionsbetjent (kontrollør) – i alt seks embedsposter, men da de to inspektørembeder var forenede, var der kun fem embedsmænd.

I 1823 blev det øverste toldopsyn i Varde og Hjerting overladt til toldinspektøren i Ribe. Den hidtidige told- og konsumtionsinspektør Lybecker i Hjerting flyttede til Varde og var nu udelukkende konsumtionsinspektør. Overkonsumtionsbetjenten i Varde blev pensioneret ved samme lejlighed. Da Lybecker døde otte år senere, blev konsumtionsvæsenets inspektør- og kassererembeder forenet under ét konsumtionsforvalterembede (jf. kgl. resol. 7.12.1831). Herefter var antallet af embedsmænd i Varde og Hjerting reduceret til tre.

Mod slutningen af 1842 oprettede Generaltoldkammeret atter et toldsted i Varde. De varer, der førtes ad landevejene til købstaden, skulle nu atter undersøges og klareres i byen. Det gjaldt også varer, der ankom til Hjerting, men som blev ombord i skibene helt op til Varde. Den nye ordning trådte i kraft 1. marts 1843 og medførte på embedsmandssiden at der blev ansat en toldinspektør for både Varde og Hjerting samt to toldkasserere. Toldinspektøren og den ene toldkasserer var bosat i Varde, mens den anden toldkasserer var bosat i Hjerting. Den hidtidige overtoldbetjent i Hjerting flyttede til Varde. De tre embedsmænd i Varde varetog også konsumtionen (jf. plakat 15.12.1842).

Ordningen var åbenbart ikke tilfredsstillende, for allerede tre år senere besluttede Generaltoldkammeret at tildele Varde den fuldstændige toldstedsret. Told- og konsumtionsinspektøren i Varde blev i sit embede, mens de to toldkassererembeder blev forenede til ét. Denne manøvre blev klaret ved at pensionere kasserer Petersen i Varde og bede kasserer Juncker flytte til Varde. Hjerting skulle stadig være sæde for undersøgelse og forsegling af skibe, og dette skulle fremover varetages af en toldoppekørselskontrollør (jf. plakat 10.10.1846).

I forbindelse med afskedigelsen af toldkasserer Juncker i 1849 blev hans embede og kontrollørembedet (tidligere overtoldbetjentembedet) forenede til ét toldoppekørselskontrollørembede (kgl. resol. 14.6.1849).

Efter lønningsloven af 1851 skulle det forenede toldsted for Varde og Hjerting have en toldinspektør (løn 1.500 rdl.), en toldoppebørselskontrollør i Varde (løn 1.000 rdl. + kontorhold 200 rdl.) og en toldoppebørselskontrollør i Hjerting (løn 800 rdl.). Hertil kom fem toldassistenter (500 + 400 + 400 + 300 + 300 rdl.) og to toldkarle. I 1860 var to af toldassisterne bosat i Varde, to andre bosat i Hjerting, og den sidste bosat i Oksby.

Efter tabet af hertugdømmerne i 1864 anlagde staten kort efter havnen ved Esbjerg, og allerede i 1874 opnåede den hurtigt voksende havneby selvstændig toldstedsret. I den forbindelse overgik Hjerting i toldmæssig henseende fra Varde til Esbjerg.

Note: Bestemmelserne i 1842 og 1846 omfattede også toldstedet på Fanø, der hidtil havde sorteret under Ribe, men nu sorterede under Varde. Fællesskabet med Fanø ophørte dog allerede ved personalereformen i 1851, og øens embedsmænd behandles derfor særskilt.

PERIODEN INDTIL 1794

* * * Toldere i Varde, fra 1729 Hjerting

Før 1651-1669 og 1670-1673
Jacob Bjørn(sen)
Tolder i Varde senest 1651, tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter sst. 26. marts 1662, afstået til Johan Suhr 26. juli 1669. Atter tolder i Varde 20. september 1670, afstået til Morten Christensen 28. april 1673. Tolderen var broder til admiral Jørgen Bjørnsen.

1669-1670
Johan Suhr
Tolder i Varde 26. januar 1669. Han er muligvis identisk med den Johan Suhr, der blev udnævnt til tolder i Aarhus 20. juni 1676 og som havde embedet indtil toldforpagtningen i 1701.

1673
Laurits Thorsen, død 1707 i Varde. Gift 1. gang med Cathrine Reinholdsdatter, død juli 1684 i Viborg. Gift 2. gang med Anne.
Borgmester og hospitalsforstander i Varde 1667. Tolder sst. 17. januar 1673. Ridefoged over Riberhus amts gods 28.10.1680.

1673-1686
Morten Christensen Friede, død 1686 i Varde. Gift med Maren Jacobsdatter Bjørn (hun gift 2. gang med tolder Jens Bertelsen Thaulow).
Kgl. lakaj. Tolder i Varde 28. april 1673.

1686-1726
Jens Bertelsen Thaulow, født ca. 1658, begr. 8. september 1733 i Varde (Jacobi). Gift ca. 1686 med Maren Jacobsdatter Bjørn (datter af tolder Jacob B.), født ca. 1658, begr. 22. maj 1745 i Varde (Jacobi).
Kirkeskriver i Ribe stift 11. marts 1682. Tolder i Varde 16. januar 1686, toldforpagter sst. 1. januar 1696. Tillige borgmester sst. 26. april 1708. Postmester sst. 1711. Afstod borgmester- og postmesterembederne til sin søn Bertel Thaulow i 1728.

1726-1754
Søren Sørensen Wedel (søn af sognepræst Søren Pedersen W. og Mette Dorthea Clausdatter), født 20. juni 1696 i Rejsby præstegård, død 16. april 1766 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 3. juli 1727 i Varde med Anne Hedevig Jensdatter Thaulow (datter af tolder Jens Bertelsen T. og Maren Jacobsdatter Bjørn), født 25. april 1697 i Varde, død 29. januar 1758 i Hjerting, Guldager sogn.
Kammertjener hos kammerherre Gabel. Tolder i Varde 20. maj 1726, men flyttede til Hjerting tre år senere. Kontrollør imod toldforpagterne 1755, afskediget 14. juli 1759.

1755-1760
Henrik Molrath Richter, født ca. 1715, bisat 3. marts 1777 i Fredericia (Michaelis). Gift 29. marts 1746 i Lemvig kirke med Kirstine Mathiasdatter (datter af købmand Mathias Pedersen og Anne Marie Pedersdatter), døbt 8. oktober 1719 i Lemvig, bisat 14. september 1773 i Fredericia (Michaelis)
Vicerådmand i Fredericia 1736, viceborgmester sst. 1746, hospitalsforstander sst. 13. august 1751, borgmester sst. 30. oktober 1754. Han og rådmand Bertel Johansen Bruun forpagtede tolden og konsumtionen i Ribe stift i årene 1752-54 (kgl. resol. 30.11.1751). Richter og medinteressenter forpagtede konsumtionen i Ribe stifts købstæder i årene 1755-60 (kgl. resol. 12.11.1754). Ejer af Kirstineberg på Trelde bys marker. Han og hustruen blev begravet i Bredstrup kirke.
Kammerråd.

1761-1794
Michael Møller, født ca. 1727, død 14. juni 1799 i Christiansfeld. Gift 1. gang 1759 (bev. 31. august) med Maren Sørensdatter Wedel (datter af tolder Søren W. og Anne Hedevig Thaulow), døbt 22. oktober 1728 i Varde (Jacobi), begr. 31. august 1765 i Guldager, Hjerting sogn. Gift 2. gang med Ellen Kirstine Bruun (datter af sognepræst Peder Nielsen B. og Margrethe Thuresdatter), født 4. december 1732 i Hemmet præstegård, død efter 1803.
Tolder ved øksne- og hestetolden samt kontrollør imod toldforpagterne i Varde 14. juli 1759, afskediget 30. april 1794. Han og hustruen flyttede derpå til Christiansfeld, hvor sønnen var læge.

* * * Toldkontrollører i Varde, fra 1680 Hjerting

1667-1680 (?)
Christoffer Jacobsen
Visitør i Varde 9. maj 1667, toldbetjent sst. 19. september 1670.

1680-1695
Hans Brygmann, død 23. marts 1707 i Ringkøbing. Gift med Anne Jacobsdatter Bjørn (datter af tolder Jacob B.), død mellem 1723 og 1734 (hun gift 2. gang 1710 med borgmester Peder Iversen Schelde, død 1719 i Fredericia).
Toldbetjent i Hjerting 18. september 1680. Toldbetjent i Ringkøbing 1. januar 1696.

1696-1723
Didrik Mouritsen Krey (søn af ankersmed Mourits Didriksen K. og Mette Jansdatter), født 4. december 1670 i København, død 29. marts 1731 i Ringkøbing. Gift 16. marts 1700 i Alslev kirke med Mette Cathrine Rasch (datter af regimentsskriver Andreas Hansen R. og Johanne Lauritsdatter), født ca. 1682, død 23. december 1733 i Ringkøbing.
Kgl. lakaj. Toldbetjent og visitør i Varde 18. februar 1696. Tillige toldinspektør i Aarhus og Ribe stifter 22. februar 1701. Tillige toldforpagter i Ringkøbing i 1707-09. Tolder i Ringkøbing 1710, kgl. bestalling 21. januar 1724. Selvom han således i 1710 udnævntes til tolder i Ringkøbing, beholdt han dog kontrollørembedet i Hjerting. Dette forhold fremgår med al tydelighed ved udnævnelsen af hans efterfølger Hans Nielsen. I Kreys fravær har kontrollørtjenesten sikkert været bestyret af den i Hjerting bosiddende vejer og måler, først Morten Steffensen (ca. 1707-20) og derpå Jens Regelsen (1720-27), der begge var gift med tolder Jacob Bjørns datter Karen.

1723-1730
Hans Nielsen, begr. 15. september 1730 i Hjerting, Guldager sogn. Gift med Cathrine Luffe, begr. 3. september 1735 i Hjerting, Guldager sogn.
Toldinspektør i Ribe stift 1711. Tillige toldkontrollør i Varde 1. november 1723. Med udnævnelsen fulgte en pligt til at bosætte sig i Varde, men allerede året efter boede han i Hjerting. Tillige vejer og måler i Hjerting 8. marts 1727.

1730-1752
Niels Christensen Bang, død senest december 1752 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 15. december 1723 i København Helligånds kirke med Inger Marie Eriksdatter (søsterdatter af kammerråd Anders Jørgensen).
Mønsterskriver i det vestjyske distrikt. Toldkontrollør i Varde, Hjerting og Grådyb 11. december 1730. Tillige vejer og måler sst. 5. januar 1731.

1753-1754
Peter Ellung, født ca. 1697, begr. 20. maj 1775 i Hjerting, Guldager sogn. Gift med Else Marie Nielsdatter Rømer, født ca. 1715, begr. 28. februar 1794 i Hjerting, Guldager sogn.
Kammertjener hos geheimeråd Rosenkrantz. Toldkontrollør samt vejer og måler i Varde 16. januar 1753, kontrollør ved øksne- og hestetolden sst. 1755, atter toldkontrollør sst. 1761. Selvom bestallingen i 1753 lød på Varde, boede Ellung dog, ligesom sine forgængere, i Hjerting.

1755-1759
Søren Sørensen Wedel
Tolder i Varde 20. maj 1726, men flyttede til Hjerting tre år senere. Kontrollør imod toldforpagterne 1755, afskediget 14. juli 1759 (se ovenfor).

1759-1760
Michael Møller
Tolder ved øksen- og hestetolden samt kontrollør imod toldforpagterne i Varde 14. juli 1759, tolder 1761 (se ovenfor).

1761-1775
Peter Ellung
Toldkontrollør samt vejer og måler i Varde 16. januar 1753, kontrollør ved øksne- og hestetolden sst. 1755, atter toldkontrollør sst. 1761 (se ovenfor).

1775-1794
Morten Henningsen, født ca. 1729, begr. 22. juli 1795 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 14. januar 1757 i Horsens Vor Frelser kirke med Anne Bræstrup (datter af købmand Søren Andersen B. og Ellen Cathrine Henriksdatter Hatting), døbt 13. september 1730 i Horsens.
Købmand i Horsens, men gjorde opbud 1770. Tobaksoplagskommissær i Varde 1774. Kontrollør samt vejer og måler i Hjerting 27. juli 1775, overtold- og konsumtionsbetjent i Hjerting 30. april 1794, toldkasserer sst. 8. april 1795.

* * * Konsumtionsforvaltere i Varde

1779-1794
Jes Christensen Mulvad (søn af degn Christen Pedersen M. og Anne Kirstine Hansdatter Hagedorn), født ca. 1735 i Jelling degnebolig, død 3. juni 1816 i Varde (Jacobi). Gift 18. maj 1770 i København Vor Frue kirke med Anne Margrethe Hansdatter, født ca. 1738, død 18. december 1809 i Varde (Jacobi).
Kgl. taffeldækker. Konsumtionsforvalter i Varde 20. august 1778, konsumtionskasserer sst. 30. april 1794, afskediget 20. marts 1805.

* * * Konsumtionskontrollører i Varde

1779-1780
Lars Arenholt, født ca. 1739, begr. 17. april 1801 i Aalborg (Budolfi). Gift 2. gang 3. februar 1781 i Varde Skt. Jacobi kirke med Cathrine Sophie Nyeland, født ca. 1755.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Varde 11. juni 1778. Konsumtionskontrollør i Sæby 4. december 1780, toldbetjent (med navn af kontrollør) i Aalborg 20. juni 1782.

1780-1785
Andreas Grønbech. Gift 20. december 1771 i Biersted kirke med Dorthe Marie Schmidt (datter af … Erik Pedersen S. og Ingeborg Christensdatter Lund), døbt 11. februar 1748 i Løkken, Furreby sogn.
Forpagter af Rævkærgård, Åby sogn 1771. Konsumtionskontrollør i Sæby 11. juni 1778. Konsumtionskontrollør i Varde 4. december 1780, afskediget 22. juni 1785. Familiens skæbne herefter kendes ikke.

1785-1788
Hans Peter Nissen, født ca. 1755, begr. 30. april 1795 i Ringkøbing. Gift med Anne Christiane Jensdatter, født ca. 1752, død efter 1801.
Handelskontorist i fire år. Konsumtionskontrollør i Varde 28. juni 1785. Kontrollør og toldbetjent i Ringkøbing 19. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794.

1788-1794
Christen Foght (søn af Lars F. og Pernille Rudolphsdatter), døbt 21. juni 1747 i København, død 26. august 1801 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 28. februar 1781 i Ringkøbing kirke med Marie Kirstine Kiborg (datter af Johan Christian K. og Sidsel Cathrine Poulsdatter), døbt 23. juli 1757 i København, død 19. juni 1802 i Varde (Jacobi).
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ringkøbing 31. januar 1780. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Varde 26. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794, toldkasserer i Hjerting 9. september 1795.

* * * Strandinspektører i Hjerting

1761-1771
Niels Jensen Wrang (søn af fisker Jens Jensen W. og Maren Nielsdatter), døbt 25. november 1734 i Amsterdam, Nørup sogn, begr. 8. marts 1771 i Hjerting, Guldager sogn. Gift ca. 1760 med Magdalene Kirstine Jacobsdatter, født ca. 1731, død 29. maj 1817 i Horsens.
Bosat i Horsens. Strandinspektør i Varde 6. august 1761, bosat i Hjerting. Begik selvmord ved at skyde sig selv i sit hjem.

1771-1778
Johan Johnsen Broholt, født ca. 1729 i Askim sogn, Akershus amt, begr. 12. marts 1779 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 25. maj 1770 i Nibe kirke med Maren Andersdatter Asaae.
Kontrollør og toldbetjent i Dragsminde 12. november 1764, forflyttet [til Nibe] 28. november 1769. Strandinspektør i Varde 22. april 1771, bosat i Hjerting.

1779-1794
Hans Adam Stockmann, født ca. 1740 i Norge (?), død 16. februar 1823 i Aarhus (Domsogn). Gift 27. september 1770 i Tirstrup kirke med Inger Clemensdatter Møller (datter af købmand Clemen Pedersen M. og Sidsel Marie Sørensdatter), født ca. 1742 i Mariager, begr. 10. maj 1803 i Aarhus (Domsogn).
Strandinspektør i Varde 22. marts 1779, bosat i Hjerting. Told- og konsumtionsinspektør i Hjerting og Varde 30. april 1794. Told- og konsumtionsinspektør i Aarhus 1. marts 1797, afskediget 18. februar 1812.
Kammerråd 1812.


PERIODEN 1794-1843

* * * Told- og konsumtionsinspektører i Hjerting og Varde

1794-1797
Hans Adam Stockmann
Strandinspektør i Varde 22. marts 1779, told- og konsumtionsinspektør i Hjerting og Varde 30. april 1794. Told- og konsumtionsinspektør i Aarhus 1. marts 1797 (se ovenfor).

1797-1823
Johan Georg Lybecker (søn af prokurator Johan Ludvig L. og Anne Bentzen), født ca. 1768 i Nibe, død 13. juli 1831 i Varde. Gift 19. september 1792 i Skagen kirke med Regina Ferslev (datter af byfoged Hans Christoffer F. og Cathrine Holm), døbt 12. marts 1766 i Skagen, død 25. juni 1818 i Hjerting, Guldager sogn.
Premierløjtnant. Told- og konsumtionsinspektør i Hjørring 12. juni 1793. Told- og konsumtionsinspektør i Hjerting og Varde 1. marts 1797, udelukkende konsumtionsinspektør i Varde 24. marts 1823. Tillige vejer og måler i Varde 26. februar 1817.
Kar. premierløjtnant 1803. Overkrigskommissær 1812.

* * * Toldinspektører i Varde

1823-1843
Embedet betjentes af toldinspektøren i Ribe

* * * Toldkasserere i Hjerting

1794-1795
Didrik Günther Zeuthen (søn af sognepræst Niels Henriksen Z. og Anne Fahrenhorst), født 7. september 1745 i Skamby præstegård, død 4. marts 1795 i Hjerting, Guldager sogn. Gift ca. 1772 med Mette Hedevig Rosted (datter af godsforvalter Henrik R. og Karen Busch), døbt 6. maj 1750 på Bistrupgård, Sankt Jørgensbjerg sogn, død 7. oktober 1826.
Overkollektør ved det københavnske tallotteri. Forvalter over universitetsgodset på Sjælland. Konsumtionsforvalter i Sæby 26. august 1783. Toldkasserer i Hjerting 30. april 1794.

1795
Morten HenningsenToldkontrollør samt vejer og måler i Hjerting 27. juni 1775, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794, toldkasserer sst. 8. april 1795 (se ovenfor).

1795-1801
Christen Foght
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ringkøbing 31. januar 1780. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Varde 26. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794, toldkasserer i Hjerting 9. september 1795 (se ovenfor).

1802-1806
Henrik Nielsen, født ca. 1746, begr. 19. december 1806 i Hjerting, Guldager sogn. Gift ca. 1779 med Margrethe Dorthea Dall, født ca. 1746.
Told- og strandinspektør i Hals (under Aalborg tolddistrikt) 19. august 1779, konsumtionsforvalter i Løgstør 23. januar 1789, konsumtionsinspektør i Viborg 30. april 1794. Toldkasserer i Hjerting 6. januar 1802.

1807-1810
Hans Henrik Petersen, født ca. 1769, begr. 16. maj 1810 i Hjerting, Guldager sogn. Ugift.
Underofficer ved Sjællandske Rytterregiment. Skriver ved den kgl. karantænekommission, senere kopist i Søkortarkivet. Toldkasserer i Hjerting 20. februar 1807.

1810-1827
Johannes Dall (søn af sognepræst Damianus Thomsen D. og Helene Marie Steenfeldt), født 7. august 1757 i Dalbyneder præstegård, død 24. november 1830 i Korup sogn. Gift 19. september 1788 i Gudum kirke med Cecilie Cathrine Obel (datter af sognepræst Hans Jørgen O. og Cecilie Brasch), døbt 3. januar 1753 i Gudum præstegård, død 26. juni 1824 i Odense (Skt. Hans).
Exam.jur. 1783. Amtsfuldmægtig i Odense 1789, kasserer ved Odense kanal 1796, forligskommissær senest 1801. Toldkasserer i Hjerting 2. juli 1810, afskediget 3. april 1827.

1827-1833
Frederik Wilhelm Warhuus (søn af tambur Andreas Johansen W. og Anne Elisabeth), født 29. juli 1797 i København (Garnisons), død 24. november 1876 i København. Gift 24. december 1825 i København Garnisons kirke med Christine Amalie Mariager (datter af bødkermester Christian M. og Amalie Cathrine Unger), født 14. august 1801 i København (Frue), død 7. oktober 1860 i Svendborg
Exam.jur. 1813. Kopist i Generaltoldkammeret 27. oktober 1818. Toldkasserer i Hjerting 8. august 1827. Told- og konsumtionskasserer i Skælskør 15. maj 1833, told- og konsumtionskasserer i Svendborg 29. oktober 1842, afskediget 7. januar 1869.
Kammerråd 1847. Justitsråd 1859. Etatsråd 1869

1833-1843
Wilhelm Emil Juncker (søn af klædefabrikant Christian Frederik J.), født ca. 1798 i København, død 25. oktober 1851 i Vester Nebel sogn. Gift ca. 1826 med Anne Cathrine Petersen, født ca. 1801 i Schleswig, død 9. september 1861.
Assistent hos grænsetoldinspektøren 11. juli 1826. Konsumtionsforvalter i Skive 26. maj 1830. Toldkasserer i Hjerting 25. september 1833, told- og konsumtionskasserer i Varde 24. oktober 1846, fradømt ved Varde bytings dom 7. marts 1849.

* * * Overtoldbetjente (kontrollører) i Hjerting

1794-1795
Morten Henningsen
Kontrollør samt vejer og måler i Hjerting 27. juli 1775, overtold- og konsumtionsbetjent i Hjerting 30. april 1794, toldkasserer sst. 8. april 1795 (se ovenfor).

1795-1797
Niels Møller, født ca. 1758, begr. 4. april 1809 i Aalborg (Budolfi). Ugift.
Konsumtionskontrollør i Næstved 1779, toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 23. marts 1791, overtold- og konsumtionsbetjent i Hjerting 8. april 1795, overtold- og konsumtionsbetjent i Aalborg 19. april 1797.

1797-1798
Hans Georg Møller, født ca. 1756, død 17. juni 1826 i Guldager, Guldager sogn. Gift 1. gang 26. juni 1778 i Kolding Skt. Nikolaj kirke med Bothilla Cathrine Raben, født ca. 1750, begr. 2. november 1798 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 2. gang 5. december 1812 i Guldager kirke med Bodil Eskilsdatter, født ca. 1764, død 28. september 1819 i Guldager, Guldager sogn .
Købmand i Kolding, gik fallit 1785. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 16. april 1788, overtold- og konsumtionsbetjent i Aalborg 30. april 1794, overtold- og konsumtionsbetjent i Hjerting 19. april 1797, afskediget 25. juli 1798.

1798-1821
Andreas Peter Bagge, født ca. 1752, død 9. september 1824 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 13. januar 1792 i Guldager kirke med Ingeborg Jensdatter (datter af Jens Hansen), født ca. 1758, begr. 10. oktober 1810 i Hjerting, Guldager sogn.
Fuldmægtig hos tolder Michael Møller, Varde 1787. Overtold- og konsumtionsbetjent i Hjerting 25. juli 1798, afskediget 17. marts 1821.

1821-1834
Holger Thorsen Starup (søn af gårdmand Thor Madsen og Sidsel Holgersdatter), døbt 9. september 1781 i Ferup, Lejrskov sogn, død 23. februar 1841 i Gamst, Andst sogn. Gift med Karen Sørensdatter, født ca. 1785.
Voksede op hos morforældrene i Øster Starup, deraf tilnavnet. Konst. tolder i Foldingbro, konst. patruljebetjent ved toldgrænsen 25. januar 1820, afskediget 10. april 1821. Overtoldbetjent i Hjerting 11. april 1821, afskediget 5. august 1834. Gårdejer i Gamst, Andst sogn.

1834-1843
Daniel Storm Castonier
Overtoldbetjent i Hjerting 15. oktober 1834. Konst. overtoldbetjent i Roskilde 9. februar 1843, konst. havnekontrollør i København 29. april 1846, told- og konsumtionskontrollør sst. 25. maj 1848. Toldinspektør i Varde 20. august 1852, afskediget 28. september 1870 (se nedenfor).

* * * Konsumtionsinspektører i Varde

1794-1797
Hans Adam Stockmann
Strandinspektør i Varde 22. marts 1779, told- og konsumtionsinspektør i Hjerting og Varde 30. april 1794. Told- og konsumtionsinspektør i Aarhus 1. marts 1797 (se ovenfor).

1797-1831
Johan Georg Lybecker
Told- og konsumtionsinspektør i Hjerting og Varde 1. marts 1797, udelukkende konsumtionsinspektør i Varde 24. marts 1823 (se ovenfor).

* * * Konsumtionskasserere i Varde

1794-1805
Jes Christensen Mulvad
Konsumtionsforvalter i Varde 20. august 1778, konsumtionskasserer sst. 30. april 1794, afskediget 20. marts 1805 (se ovenfor).

1805-1806
Jens Jørgen Fæster (søn af kaptajn og kinafarer Henrik F.), døbt 2. september 1747 i København (Frelsers), død 29. juli 1825 i Ringkøbing. Gift 1. gang ca. 1770 med Anne Cathrine Sørensdatter Elkjær (datter af undergraver Søren Hansen E. og Kirstine Andersdatter Lie), døbt 16. juli 1750 i København (Skt. Nikolaj), begr. 24. november 1813 i Ringkøbing. Gift 2. gang 25. marts 1814 i Ringkøbing kirke med Anne Kolbye (datter af købmand Bertel K. og Obel Cathrine Mørch), født 29. april 1784 i Ringkøbing, død 3. maj 1859 i Ringkøbing (hun gift 2. gang med Thomas Iversen Koed, 1770-1846, postmester i Ringkøbing).
Bosat i Frederikssund i 1770’erne. Købmand i København ca. 1780. Konsumtionskontrollør i Skælskør 1790, strandtoldbetjent i Karrebæksminde (under Næstved toldsted) 23. marts 1791. Konsumtionskasserer i Varde 20. marts 1805. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 5. september 1806, suspenderet 4. november 1820, fradømt 24. juni 1823.
Kammerråd 1813.

1806-1814
Caspar Herman Storm Branth (søn af møntkontrollør Kay B. og Olea Knoph), døbt 18. januar 1766 i Jevnaker, Opplands amt, Norge, død 8. juni 1814 i Varde (Jacobi). Ugift.
Exam.jur. 1791. Fuldmægtig hos sorenskriver Niels Wamberg i Øvre Telemarken. Konst. fuldmægtig hos broderen, møntmester Hans Jacob Arnold Branth i København ca. 1795. Konsumtionskasserer i Varde 5. december 1806.

1814-1831
Rasmus Petersen (søn af tjenestepige Karen Rasmusdatter, plejebarn af skolelærer Hans Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter), døbt 6. august 1786 i Haldrup skole, Vær sogn, død 26. juli 1859 på Fredensberg, Torstrup sogn. Gift 30. september 1814 i Frederiksberg kirke med Marie Jensine Jacobine Betzer (datter af købmand Johannes B. og Johanne Kirstine Iversen), døbt 25. marts 1781 i Middelfart, død 20. december 1854 på Fredensberg, Torstrup sogn
Sekondløjtnant ved Københavnske Infanteriregiment 1814. Konsumtionskasserer i Varde 10. august 1814, konsumtionsforvalter sst. 18. februar 1832, told- og konsumtionskasserer sst. 11. maj 1843, afskediget 22. august 1846.
Krigskancellisekretær 1814. Krigsassessor 1815.

* * * Konsumtionsforvaltere i Varde

1831-1843
Rasmus Petersen
Konsumtionskasserer i Varde 10. august 1814, konsumtionsforvalter sst. 18. februar 1832, told- og konsumtionskasserer sst. 11. maj 1843, afskediget 22. august 1846 (se ovenfor).

* * * Overkonsumtionsbetjente (kontrollører) i Varde

1794-1795
Christen Foght
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ringkøbing 31. januar 1780. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Varde 26. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794, toldkasserer i Hjerting 9. september 1795 (se ovenfor).

1795-1812
Christen Linde Haunstrup (søn af sognepræst Rasmus Eskildsen H. og Susanne Bredstrup), født 9. december 1760 i Nørup præstegård, død 23. oktober 1812 i Varde. Gift 9. april 1790 med Anna Cornelia von der Recke (datter af kaptajn Ernst David von der R. og Louise Reedtz), født ca. 1766 i Norge.
Overtold- og konsumtionsbetjent i Varde 9. september 1795.

1813-1823
Bernhard Ludvig Stuhlmann, født ca. 1772, død 18. september 1829 i Varde. Gift med Anne Louise Albertine Kløcker (datter af trompeter Johan Henrik Ditlev K. og Magdalene Charlotte Grønbech), født ca. 1789 i Slagelse, død 29. marts 1852 i Varde.
Told- og konsumtionsoverbetjent i Varde 19. februar 1813, afskediget 9. august 1823.


PERIODEN 1843-1864

* * * Told- og konsumtionsinspektører i Varde og Hjerting

1843-1849
Peter Ifversen (søn af gårdejer Peter I. og Sophie Kirstine Henningsen), født 25. marts 1794 i Hunderup, Skallerup sogn, død 22. december 1850 i Varde. Gift 3. september 1829 i København Trinitatis kirke med Cathrine Marie Bilsted (datter af landinspektør Ole Severin B. og Cathrine Marie Selchau), født 29. juni 1808 i Holbæk, død 27. januar 1887 i Varde.
Konst. strandopsynsbetjent i Hjerting 1823. Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Frederikshavn 1827, konst. told- og konsumtionsinspektør i Frederikshavn 30. juli 1831, adjungeret told- og konsumtionsinspektør i Kalundborg 6. november 1832, fung. told- og konsumtionsinspektør i Korsør ca. 1837. Toldinspektør i Hjerting 9. februar 1843, told- og konsumtionsinspektør i Varde 1846, afskediget 5. august 1849.

1849-1850
Frederik Ludvig Trojel (søn af godsinspektør Frands Wilhelm T. og Christine Margrethe Hansen), født 29. juni 1794 på Annebjerggård, Højby sogn, død 9. august 1873. Gift 1. gang 16. februar 1820 i Kolding Skt. Nikolaj kirke med Karen Seest (datter af købmand Jeppe Jepsen S. og Anne Cathrine Pedersdatter), født 4. juni 1793 i Kolding, død 21. marts 1820 i Kolding. Gift 2. gang 15. maj 1838 i Skanderborg slotskirke med Emilie Augusta Christensen (datter af løjtnant Christian Peter C. og Kirstine Bang), født 26. oktober 1805 i Randers.
Premierløjtnant ved Holstenske lansenerregiment. Told- og konsumtionsinspektør i Lemvig 1. maj 1838. Told- og konsumtionsinspektør i Varde med underliggende distrikter 21. oktober 1849. Told- og konsumtionsinspektør i Ribe 6. maj 1850, afskediget 15. februar 1867.
Emilie Trojel var søster til politikeren Balthazar Christensen.
Ritmester. R. 1866.

1850-1852
Bendt Christian Aarøe, født 2. april 1794 på Sankt Thomas, død 8. juni 1852. Gift med Anne Johanne Diderich (datter af kontorbetjent Johan D. og Mette Margrethe Wohler), født 14. marts 1798 i København, død 13. marts 1873.
Kaptajn. Undertold- og konsumtionsbetjent i København 14. december 1825. Told- og konsumtionsinspektør i Ribe 25. januar 1843. Told- og konsumtionsinspektør i Varde 6. maj 1850.
Krigsassessor.

1852-1870
Daniel Storm Castonier (søn af major Falck Daniel Christian C. og Maren Fibiger), født 8. oktober 1806 på Sankt Thomas, død 22. april 1872 i Varde. Gift 1. gang 20. november 1834 i Fredericia Trinitatis kirke med Gustava Charlotte Christiane Michaelsen (datter af major Gustav Emanuel M. og Charlotte Bolette Richardt), født 2. juni 1813 i Helsingør (Skt. Mariæ), død 6. januar 1887 i København (ægteskabet opløst, hun gift 2. gang med fabrikant, landskabsmaler Louis Ferdinand Edmond Olsen). Gift 2. gang 21. februar 1851 i Petersdorf kirke (Fehmarn) med Henriette Laurine Frederikke Hollensted (datter af toldassistent Lars Jensen H. og Frederikke Dreyer), født 9. april 1827, død 5. november 1912 i København.
Premierløjtnant i Fynske Infanteriregiment 1833. Overtoldbetjent i Hjerting 15. oktober 1834. Konst. overtoldbetjent i Roskilde 9. februar 1843, konst. havnekontrollør i København 29. april 1846, told- og konsumtionskontrollør sst. 25. maj 1848. Toldinspektør i Varde 20. august 1852, afskediget 28. september 1870. I krigsåret 1849 var han kompagnikommandør i 3. Reservebataljon.
Kammerjunker 1829. Kar. kaptajn 1834. Kar. major 1850. R. 1849. Medaljen for ædel Dåd.

* * * Told- og konsumtionskasserere i Varde

1843-1846
Rasmus Petersen
Konsumtionskasserer i Varde 10. august 1814, konsumtionsforvalter sst. 18. februar 1832, told- og konsumtionskasserer sst. 11. maj 1843, afskediget 22. august 1846 (se ovenfor).

* * * Told- og konsumtionskasserere i Hjerting

1843-1846
Wilhelm Emil Juncker
Toldkasserer i Hjerting 25. september 1833, told- og konsumtionskasserer i Varde 24. oktober 1846, fradømt ved Varde bytings dom 7. marts 1849 (se ovenfor).

* * * Told- og konsumtionskontrollører i Varde

1843-1849
Christian Mouritz Tüchsen, født 20. maj 1812 i København, død 9. september 1882 i København. Gift med Hanne Marie Louise Blom, født ca. 1819 i Rudkøbing, død 25. februar 1875 i København.
Kammerskriver, kopist i Generaltoldkammeret 10. marts 1841. Konst. overtoldbetjent i Varde ca. 1843, told- og konsumtionskontrollør sst. 22. maj 1845. Told- og konsumtionsinspektør i Lemvig 9. november 1849, toldinspektør i København 8. august 1862.
Kammerråd 1860. Justitsråd 1869. R. 1876.

* * * Told- og konsumtionskasserere i Varde

1846-1849
Wilhelm Emil Juncker
Toldkasserer i Hjerting 25. september 1833, told- og konsumtionskasserer i Varde 24. oktober 1846, fradømt ved Varde bytings dom 7. marts 1849 (se ovenfor).

* * * Toldoppebørselskontrollører i Hjerting

1847-1854
Hector Willibald Diderichsen (søn af løjtnant Johan Nicolaj D. og Sophie Smith), født 8. januar 1814 i Frederiksværk, Vinderød sogn, død 22. marts 1879 i Thisted. Gift 22. august 1842 på Skt. Croix med Jacobine Isabella Møller (datter af byfoged Johannes Ludvig M. og Sarah Dorothea Keutsch), født 3. september 1822 på Skt. Croix, død efter 1885.
Voksede op på de vestindiske øer, hvor faderen var toldinspektør. Sekondløjtnant ved de vestindiske tropper. Toldoppebørselskontrollør i Hjerting 29. januar 1847. Toldkasserer i Tønder 20. november 1854, toldinspektør i Eckernförde 2. december 1860, afskediget ved fredsslutningen 28. oktober 1864. Toldkontrollør i Helsingør 18. maj 1866, toldinspektør i Thisted 2. oktober 1871.
Boede 1850 i Hjerting. Enken boede med tre døtre på Vesterbro i Kbh. i 1885.

1855-1865
Georg Meno Haas (søn af økonom Jean Meno H. og Marie Charlotte Arentzen), født ca. 1821 i København, død 6. juli 1867 i Nysted. Gift 15. november 1855 i København (Garnisons) med Rasmine Marie Brøndum (datter af brændevinsbrænder Anders Anthon B. og Karen Marie Rasmussen), født 26. august 1831 i København (Trinitatis), død 18. juli 1865.
Revisor i Generaldirektoratet for det indirekte skattevæsen 31. marts 1854. Toldoppebørselskontrollør i Hjerting 11. maj 1855. Toldoppebørselskontrollør i Nysted 22. marts 1865.

1866-1873
Peder Christian Freiesleben (søn af premierløjtnant, senere generalmajor Johannes F. og Anette Sophie Emilie Stribolt), født 8. oktober 1825 i Aarhus (Domsogn), død 21. december 1905 i Randers. Gift 7. maj 1857 med Elise Amalie Magens (datter af landmand Herman M. og Ide), født 12. maj 1838 i Kollmar, Holstein, død 28. juni 1914 i Fredericia (Trinitatis).
Student. – Vigilanceinspektør i Holsten. Toldoppebørselskontrollør i Hjerting 18. maj 1866. Toldforvalter i Viborg 22. december 1873. Toldkasserer i Randers 15. november 1878, afskediget 3. november 1889.

* * * Toldoppebørselskontrollører i Varde

1849-1854
Kjeld Kjeldsen Andersen (søn af gårdmand Anders Mortensen og Kirsten Marie Kjeldsdatter), døbt 7. august 1814 i Gammelgård, Ølgod sogn, død 29. april 1854 i Varde. Gift 29. oktober 1845 i Rønne kirke med Wilhelmine Christine Colberg (datter af købmand Hans C. og Karen Kirstine Ipsdatter), født 14. april 1820 i Rønne, død 26. april 1892.
Skriver i Generaltoldkammeret. Toldkontrollør i Hasle 14. april 1841. Toldkontrollør Varde 9. november 1849.

1855-1860
Christian Frederik Frandsen, født ca. 1804 i København, død 12. oktober 1860. Gift 8. marts 1839 i Frederiksberg kirke med Hanne Sophie Elise Rauch (datter af kapelmusikus Johan Frederik R. og Ida Elisabeth Omoth), født 24. november 1813 i København (Hof- og Slotskirken).
Skriver i Generaltoldkammeret. Toldkontrollør i Neksø 10. april 1841, toldoppebørselskontrollør sst. 1851. Toldoppebørselskontrollør i Varde 3. august 1854.

1861-1865
Christian Gustav Schøsler (søn af postbud og bedemand Jacob Henrik S. og Inger Kirstine Throensen), født 3. oktober 1804 i Faaborg, død 26. januar 1867. Gift 1. gang 1829 med Dorthea Marie Larsen (datter af købmand Johannes L. og Anne Marie Nielsen), født 25. april 1798 i Odense, død 8. juli 1860 i Fakse. Gift 2. gang 17. maj 1861 i Faaborg kirke med Caroline Sophie Marie Bodholt (datter af købmand Frederik Julius Christian B. og Anne Cathrine Gaarn), født 23. januar 1834 i Byrum (Læsø).
Toldfuldmægtig i Aalborg, toldassistent i Vejle 20. maj 1851, Horsens 1852, Aalborg 1854, toldoppebørselskontrollør i Fakse 20. december 1857. Toldoppebørselskontrollør i Varde 15. januar 1861, afskediget 16. august 1865.

1865-1874
Hans Christian Nissen (søn af prokurator Christian Ditlev Høegh N. og Helene Birgitte Grandjean), født 11. juni 1818 i Kalundborg, død 5. december 1900 i Varde. Gift 18. oktober 1847 i Besser med Hertha Alvilda Mønsted (datter af distriktskirurg Christian Frederik M. og Juliane Henriette Petersen), født 7. april 1826 i Langemark, Besser sogn, Holbæk amt, død 14. juni 1894 i Varde.
Toldfuldmægtig på Samsø. Overtoldopsynsassistent i Køge 22. juli 1845. Toldassistent i Roskilde 21. maj 1851, forflyttet til Helsingør 19. januar 1854, kgl. bestalling 30. oktober 1856, forflyttet til Korsør og tillige konstitueret toldkontrollør i Korsør 15. september 1860. Toldoppebørselskontrollør i Varde 24. november 1865. Toldforvalter i Varde 11. april 1874, afskediget 20. august 1900.
Etatsråd 1900. – R. 1878.

* * * Toldforvaltere i Varde
1874-1900
Hans Christian Nissen 
Toldoppebørselskontrollør i Varde 24. november 1865. Toldforvalter i Varde 11. april 1874, afskediget 20. august 1900.

1900-1911
Christian Nicolai Ancher Kofoed Hoffmann (søn af kæmner, cand.jur. Christian Ancher H. og Nicoline Jumine Kofoed), født 29. august 1850 i Rønne, død 25. juli 1911 i Varde. Gift 25. juli 1884 i Svaneke med Christine Charlotte Low (datter af løjtnant Anders Peter L. og Anne Kirstine Hansen), født 7. november 1861 i Svaneke.
Toldkontorist 1. november 1867. Toldfuldmægtig i Svendborg. Assistent i Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 22. juni 1875. Fuldmægtig i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 6. marts 1897. Toldforvalter i Varde 19. november 1900.

1911-1921
Richard Nicolai Jørgensen (søn af toldassistent, senere toldoppebørselskontrollør Hans Jørgen J. og Jacobine Cathrine Grønbech), født 7. februar 1866 i Vester Mærsk, Fjaltring sogn, Ringkøbing amt. Gift med Elene Nicoline Margrethe Dahl (datter af styrmand Jens Pedersen D. og Andrine Margrethe Hansen), født 1. december 1869 i Listed, Ibsker sogn, Bornholms amt.
Toldfuldmægtig i Nexø. Toldmedhjælper i Thisted 13. april 1887. Toldassistent i Roskilde 20. oktober 1891, forflyttet til København 24. april 1894, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldforvalter Holstebro 10. september 1908. Toldforvalter Varde 30. august 1911. Toldkasserer Randers 31. oktober 1921.

* * * Strandtoldkontrollører i Blåvand

1833-1843
Niels Christian Grooss (søn af byskriver Peter Andreas G. og Elisabeth Anne Brasen), født 15. oktober 1799 i Ringkøbing, død 10. juni 1878 i Middelfart. Gift 1. august 1833 i Vilslev med Georgine Kirstine Friis (datter af herredsskriver Gabriel Michael F. og Frederikke Tranberg), født 29. august 1807 i Endrup mølle, Nykirke sogn, død 26. februar 1886 i Middelfart.
Styrmandseksamen 1814. Exam.jur. 1819. Prokurator i Ringkøbing amt 29. juli 1822. Prokurator ved underretterne i Ribe stift 5. januar 1825. Tillige sandflugtskommissær i Ribe amt 21. april 1832. Konst. strandtoldkontrollør i Hjerting tolddistrikt 11. maj 1833, ankom til Blåvand 1. august 1833. Told- og konsumtionsinspektør i Kerteminde 15. december 1843. Told- og konsumtionsinspektør i Middelfart 29. marts 1847, toldforvalter 20. maj 1851.
Medlem af Landstinget 1855-59. Medstifter af Østifternes Kreditforening 1856.
Kammerråd 1840. Justitsråd 1862. R. 1865.

1844-1851
Jes Nielsen Horne (søn af bolsmand Niels Jessen og Maren Jensdatter), født 26. december 1795 i Horne kirkeby, Horne sogn, død ca. 1856. Gift ca. 1827 med Anne Cecilie Hansdatter (datter af daglejer Hans Andersen og Kirsten Pedersdatter), døbt 19. juni 1803 i Rønne, død 26. december 1891 i Langlibjerge, Ho sogn.
Kommandersergent ved 3. Jægerkorps. Strandtoldbetjent i Hjerting tolddistrikt 12. februar 1844, ankom til Blåvand 1. maj 1844, strandtoldkontrollør 22. maj 1845, afskediget 20. maj 1851.
D.M. 1841.

mandag den 17. oktober 2011

Toldere på Bornholm

Bornholms toldvæsen var naturligt centreret til øens hovedstad Rønne. Her boede og virkede topembedsmændene, mens toldbetjente (og senere toldkontrollører) tog sig af opsynet i øens øvrige søkøbstæder.

Længe var det en tolder og en toldkontrollør i Rønne, der stod i spidsen for øens toldvæsen. De blev udnævnt til et virke ”på Bornholm” og ikke blot ”i Rønne”.

Efter tolder Topps død i 1754 håbede Rentekammeret at kunne bortforpagte toldforretningerne på Bornholm, men dette lykkedes ikke. En ny tolder blev ansat året efter og i samme forbindelse bestemtes det, at byskriverne i Hasle, Allinge, Svaneke og Neksø forsøgsvis skulle have opsigt med ind- og udskibningen i de respektive havnebyer (jf. kgl. resol. 7.7.1755). I praksis varetog byskriverne regnskaberne og oppebørslerne, mens privatansatte toldbetjente tog sig inspektionen i havnene. Ordningen varede ved indtil 1841.

I 1784 blev der udnævnt en toldinspektør for hele øen, men ordningen gjaldt foreløbig kun for en treårig periode. Men - som det vil ses - med mulighed for forlængelse. Det blev toldinspektør Lohmanns lod de næste tyve år. I de første tre triennier delte han forretningerne med øens gamle tolder Krog. Da Krog døde i 1793, kunne man have ventet en reform, men Generaltoldkammeret nøjedes foreløbigt med at konstituere en ny tolder, først Lucas og fra 1801 Heiberg. Begge kaldtes snart toldere, snart toldkasserere, og der er næppe tvivl om, at deres rolle i forhold til toldinspektøren, var identisk med toldkasserernes i landets øvrige købstæder.

I 1804 blev det endelig tid til en reform at Bornholms toldvæsen. Den fungerende toldinspektør Lohmann blev fastansat og den konst. tolder Heiberg blev toldkasserer. Og endelig blev der ansat en kgl. toldbetjent (jf. kgl. resol. 9.5.1804).

Året efter blev der oprettet et toldklareringssted for ind- og udgående skibe i Neksø og en kgl. toldoppebørselsbetjent ansat. Toldstedet var underordnet Rønne (jf. kgl. resol. 26.7.1805).

På fæstningen Christiansø havde de skiftende forvaltere i umindelige tider varetaget toldforretningerne, og i forbindelse med Bornholms toldreform af 1804 bestemtes det, at forvalterne fremover skulle oppebære 10 pct. af samtlige toldindkomster.

Bornholms toldvæsen blev atter reformeret omkring årsskiftet 1840/41. Toldinspektørens årsløn blev fastsat til 1.200 rdl. og til to heste modtog han yderligere 160 rdl. Toldkassererens løn fastsattes til 800 rdl. og til kontorhold 200 rdl. Den kgl. toldbetjent fik titel af inspektionsassistent og fik 600 rdl. + 100 rdl. til hestehold. Dertil kom en undertoldbetjent og en strandbetjent. - Neksø fik en toldkontrollør (løn 450 rdl.), mens byskriveren skulle have 150 rdl. for at varetage oppebørslerne. Byen fik også en undertoldbetjent. - Svaneke fik en toldkontrollør (løn 380 rdl.) og en undertoldbetjent skulle varetage forretningerne i Gudhjem. - I Allinge og Sandvig blev fyrinspektøren på Hammershus toldkontrollør (løntillæg 200 rdl.), mens en undertoldbetjent skulle tage bopæl i Allinge. De to fyrpassere på Fyrbjerget skulle have opsyn med de tre naturlige landingssteder Sænebugt, Vang og Helligpeder. - Hasle fik en toldkontrollør (løn 500 rdl.) og en undertoldbetjent. - På Christiansø skulle proviantforvalteren fremdeles varetage toldforretningerne (løntillæg 97 rdl.) (jf. kgl. resol. 5.12.1840). Den nyudnævnte toldkontrollør Frandsen fik allerede i september 1841 overdraget toldoppebørslerne, og hermed var den 86 år gamle ordning med byskrivernes toldopsyn endeligt afskaffet.

Med lønningsloven af 1851 beholdt Bornholm sit toldinspektørembede (løn 1.500 rdl.), mens toldkassereren blev erstattet af en en toldoppebørselskontrollør i Rønne (løn 1.000 rdl. + kontorhold 200 rdl.). Toldbetjentembedet blev nedlagt og erstattet af tre toldassistentembeder (løn 400 + 400 + 300 rdl.).

Neksø beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.) og fik en toldassistent (løn 300 rdl.).

Svaneke beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.) og fik to toldassistenter, den ene i Svaneke (løn 300 rdl.), den anden i Gudhjem (løn 400 rdl.).

Allinge beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.), mens kontrollørembedet i Sandvig blev ændret til et halvt toldassistentembede, idet assistenten tillige var fyrmester (løn 200 rdl.).

Hasle beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.) og fik en toldassistent (løn 300 rdl.)

Gudhjem fik sin egen toldoppebørselskontrollør i 1880.

På Christiansø beholdt sin toldoppebørselskontrollør, men embedet var kun normeret til en sjettedel af kollegaernes på Bornholm (løn 100 rdl.).

Den samlede normering af toldvæsenet på Bornholm var altså en toldinspektør, fem og en sjettedel toldoppebørselskontrollører og syv og en halv toldassistenter. Hertil kom to toldkarle. Lønsummen var på sammenlagt 8.100 rdl.

Bornholm har aldrig haft konsumtionsvæsen.


RØNNE

* * * Toldere

1658-1663
Hans Christensen
Tolder i Rønne 29. december 1658. Tillige tingskriver i Nørre og Vestre herreder.

1663-1676
Laurits Mikkelsen

1676-1684
Mads Olesen
Tolder i Rønne 27. juli 1676. Tillige tingskriver i Nørre og Vestre herreder.

1684-1685
Frederik Johansen, død oktober 1685
Tolder i Rønne 7. maj 1684. Hans søster var gift med sognepræsten i Asminderød Jens Jacobsen Vind.

1686-1703
Mogens Pedersen. Gift med Anne Hansdatter.
Tolder i Rønne 16. oktober 1686, toldforpagter sst. 1. januar 1696.

1703-1704
Daniel Brugmann
Tolder i Rønne 22. maj 1703

1704-1711
Bertel Møller. Gift med Anne.
Tjente i Rentekammeret i otte år. Tolder i Rønne 10. oktober 1704.

1711-1754
Johan Christian Topp (søn af hoftrompeter Hans Jørgen T.), født ca. 1682, død 18. april 1754 i Rønne (indført i Aakirkeby kirkebog). Gift 1. gang 13. august 1711 i København Vor Frue kirke med Lisbeth Røder. Gift 2. gang 14. november 1731 i Svaneke kirke med Margrethe Elisabeth Jørgensdatter Ancher (datter af Jørgen Poulsen A. og Johanne Elisabeth Pedersdatter Kofoed), døbt 5. september 1708 i Østerlars sogn, begr. 5. marts 1788 i Rønne.
Auditør ved Grev Laurvigs regiment. Tolder i Rønne 18. maj 1711. Præsten skrev i 1754, at Topp var ” berømt for sin Retsindighed og ærlige Opførsel i sit Embede”. Efter Topps død forsøgte Rentekammeret at bortforpagte tolden på Bornholm, men forgæves.

1755-1793
Hans Krog, født ca. 1724, død 24. juni 1793 i Rønne. Gift 26. september 1755 i Strøby kirke med Esther Ide Frost (datter af amtsforvalter Mathias Corfitz F. og Bodil Marie Rennemann), født ca. 1722 i Strøby, begr. 30. december 1768 i Rønne.
Kammerskriver i Rentekammerets sjællandske stiftskontor 1745. Tolder i Rønne 7. juli 1755.

1793-1801
Daniel Benjamin Lucas, født ca. 1734, død 9. august 1801 i Rønne. Gift med Frederikke Salome Andersdatter, født ca. 1736, begr. 2. marts 1797 i Rønne.
Toldbetjent i Rønne senest 1787, konstitueret tolder sst. ca. 1793. Ved sin død kaldtes han toldkasserer.

1801-1804
Ulrich Frederik Heiberg
Konstitueret toldkontrollør i Rønne 1785, konstitueret tolder sst. 11. august 1801, toldkasserer sst. 9. maj 1804 (se nedenfor)

* * * Toldkontrollører

1662-
Niels Jensen
Visitør i Rønne 21. april 1662, konfirmeret 4. august 1670.

1675-
Morten Jensen
Visitør i Rønne 30. juli 1675.

1696-1714 (?)
Jens Hansen Storch. Gift 5. december 1704 i Aakirkeby kirke med Karen Baltzersdatter.
Adjungeret kontrollør og visitør i Rønne (med successionsret efter Niels Turn) oktober 1686. Toldbetjent og visitør sst. 1. januar 1696.

1714-1719
Peder Pedersen Gartner, død 16. juni 1719 i Rønne.
Tjente hos storkansler Conrad Reventlow. Visitør i Rønne 1. oktober 1714.

1719-1729
Jens Gudmandsen, død 30. marts 1729 i Rønne.
Toldbetjent og visitør i Rønne 8. juli 1719. Ved sin død kaldtes han kontrollør.

1729-1738
Peter Worm, død 21. december 1738 i Rønne. Gift med Dorthe Mathiasdatter, født ca. 1692, begr. 25. januar 1748 i Rønne.
Skibsassistent i ostindiefart. Kontrollør og toldbetjent i Rønne 14. april 1729.

1739-1765
Gert Pedersen Hammer (søn af birkefoged Peder H.), døbt 14. marts 1708 i Kalvehave sogn, Præstø amt, begr. 24. april 1765 i Rønne. Gift 20. juli 1742 med Inger Othelia Krabbe, født ca. 1723, død 16. december 1794 i Rønne.
Forvalter på prinsesse Charlotte Amalies jordegods på Sjælland. Kontrollør og toldbetjent i Rønne 29. januar 1739. Tillige by- og herredsskriver sst. 11. maj 1743. Tillige adjungeret vejer og måler sst. (med successionsret) 22. juli 1744.

1765-1772
Hans Peter Hammer (søn af toldkontrollør Gert Pedersen H. og Inger Othelia Krabbe), døbt 26. januar 1744 i Rønne, begr. 25. maj 1772 i Rønne. Ugift.
Adjungeret kontrollør samt vejer og måler i Rønne (med successionsret) 16. maj 1763. Tillige by- og herredsskriver sst. 7. juni 1765.

1772-1786
Andreas Hansen Hjorth (søn af skomagermester Hans Jørgensen H. og Cathrine Mortensdatter Brandt), døbt 29. juli 1748 i Aalborg (Budolfi), død 14. maj 1810 i Rønne. Gift 1. gang 28. august 1772 i København med Gertrud Pedersdatter. Gift 2. gang 15. februar 1774 i Bodilsker med Karen Kirstine Hansdatter, født ca. 1756, begr. 4. januar 1787 i Rønne. Gift 3. gang 13. juli 1788 i Poulsker med Dorthea Gad (datter af sognepræst Jørgen Jensen G. og Elisabeth Hansdatter Hammer), født 7. april 1764 i Vejby præstegård, Vejby sogn, Frederiksborg amt, død 14. marts 1843 i Rønne.
Kgl. løber. Kontrollør samt vejer og måler i Rønne 22. juli 1772, afskediget 6. december 1786. Hjorth havde ved flere lejligheder vakt kongens mishag og blev til sidst afskediget med den bestemmelse, at han skulle forblive på øen og ikke blande sig i toldvæsenets sager eller andre sager, der ikke vedkom ham. I modsat fald ville han miste sin årlige pension på 100 rdl. 

* * * Strandkontrollører

1696-1718
Jacob Thomsen Tornovius (søn af sognepræst Thomas Jacobsen T. og Anne Nicolajsdatter), født omkring 1660/70 i Pedersker præstegård, Pedersker sogn, Bornholms amt, død 1718 i Rønne (?).
Strandvisitør på Bornholm 30. maj 1696.

1718-1757
Lars Jacobsen Tornovius (søn af strandvisitør Jacob Thomsen T.), født ca. 1700, begr. 22. januar 1757 i Rønne. Ugift.
Strandvisitør på Bornholm 12. november 1757.

Selv om embedet blev ophævet ved Lars Tornovius’ død i 1757, modtog byskriver Johan Frederik Kramer i Neksø et gagetillæg på 25 rdl. for at bestride dele af afdødes visitørembede (kgl. bev. 12. april 1757). Tredive år senere var Kramer stadig byskriver og (privat) toldbetjent i Neksø.

1765-1782
Jacob Jacobsen, død august 1782 i Rønne (jf. skifte). Gift 17. oktober 1766 i Rønne med Else Hansdatter Marcher (datter af skipper Hans Rasmussen M. og Elisabeth Madsdatter Wolfsen), døbt 29. september 1744 i Rønne, død 25. august 1814 i Rønne.
Strandkontrollør på Bornholm 12. februar 1765.

1782-1804
Johan Mathias Subclef, født ca. 1727, begr. 11. april 1804 i Rønne. Gift med Anne Cathrine Schiøtz, født ca. 1740, begr. 21. august 1810 i Rønne.
Birkeskriver ved Einsidelborg-Kørup birk 12. august 1774. Strandkontrollør på Bornholm 22. august 1782, bosat i Rønne 1787 og 1801.


PERIODEN EFTER 1804

* * * Toldinspektører

1784-1814
Hans Christian Lohmann (søn af korporal Jørgen Alexander L. og Cathrine Marie Hylling), født 25. august 1749 i Horsens, død 19. februar 1820 i Knudsker. Gift 9. november 1784 i København (Frue) med Anne Cathrine From (datter af sognepræst Thomas Jacobsen F. og Margrethe Sophie Rigelsen), døbt 11. september 1759 i Klemensker præstegård, død 19. november 1823 i Knudsker.
Løjtnant. Toldinspektør på Bornholm 2. november 1784. Udnævnelsen skete foreløbig for tre år og blev siden fornyet hvert 3. år (første gang 10. januar 1788). Toldinspektør 9. maj 1804, afskediget 3. juni 1814. Ejer af Rabækkegård i Knudsker sogn.

1814-1829
Christian Gotfred Ditlev Lohmann (søn af toldinspektør Hans Christian L. og Anne Cathrine From), døbt 24. december 1786 i Rønne, død 18. april 1829 i Rønne. Gift 1. gang 18. februar 1812 i Hasle med Dorthea Magdalene Arboe (datter af birkedommer Mads Høegh Pedersen A. og Anna Dorthea Bidstrup), døbt 18. juni 1786 i Hasle, død 3. november 1821 i Rønne. Gift 20. september 1826 med Elisabeth Cathrine Wassard (datter af grosserer Hans Mathias W. og Lucie Emerence Aagaard), født ca. 1793 i København, død 22. marts 1876.
Kaptajn og adjudant hos Bornholms guvernør. Adjungeret toldinspektør i Rønne 3. december 1811, virkelig toldinspektør sst. 3. juni 1814.
Kancelliråd 1814.

1829-1836
Caspar Henrik Wolfsen (søn af skibsfører Christian Leegaard W. og Else Cathrine Boss), født 16. december 1781 i Rønne, død 29. november 1836 i Rønne. Gift 1. gang 21. september 1804 i København (Nikolaj) med Marie Elisabeth Undall (datter af major Andreas U. og Charlotte Dorthea Røder), født 4. juni 1786 i Helsingør, død 22. december 1808 i København (Frue). Gift 2. gang 25. juni 1811 i København (Frelsers) med Johanne Sabine Behrens (datter af kleinsmedemester Didrik B. og Johanne Sabine Thamsen), født 18. december 1784 i København (tysk reformerte menighed), død 1. juli 1845 i Rønne.
Skibsfører i København 1802, sejlede på Vestindien. Kaperfører 1807-09. Kgl. toldbetjent i Rønne 4. november 1821, toldinspektør sst. 20. oktober 1829. Som toldinspektør viste han sig meget virksom i bekæmpelsen af smuglerier. Han deltog i oprettelsen af Rønne Teater i 1823 og spillede ofte selv med.
R. 1809

1837-1843
Jacob Peter Lemvig (søn af konsumtionskontrollør Jørgen L. og Else Kirstine), døbt 1. april 1791 i Hjørring, død 7. juni 1851 i Køge. Ugift.
Premierløjtnant. Told- og konsumtionskasserer i Skagen 1. juli 1820. Konst. told- og konsumtionsinspektør i Svendborg 9. august 1831 – 15. maj 1832. Toldinspektør i Rønne 7. marts 1837. Told- og konsumtionsinspektør i Køge 21. september 1843, afskediget 20. maj 1851.
Krigsråd 1820.

1843-1865
Christian Terp (født Christen Mikkelsen, søn af gårdmand Mikkel Larsen og Sophie Jepsdatter), døbt 4. juni 1803 i Terp, Tversted sogn, død 11. maj 1865 i Rønne. Gift 16. august 1827 i Hals med Christine Hoppe (født Christine Jacobsdatter, datter af ungkarl Jacob Adamsen og Anne Christensdatter, plejebarn af degn Thomas Hoppe og Cathrine Hee), døbt 11. september 1808 i Flade degnebolig, død 24. december 1879.
Told- og konsumtionsunderbetjent København 23. december 1823, konst. overbetjent Rudkøbing 26. august 1837. Toldinspektør i Rønne 21. september 1843. Tre år senere blev han udnævnt til havnekontrollør i København, men valgte at blive på Bornholm.
Kammerråd 1852.

1866-1875
Gerhard Colbjørnsen (søn af godsejer Hans Christian C. og Wilhelmine Lisette Maack), født 2. november 1818 på Gammel Kirstineberg, Tingsted sogn, Maribo amt, død 24. februar 1888 i København (Garnisons). Gift 13. april 1850 i København (Trinitatis) med Ingrid Louise Rosengren, født 2. marts 1815 i Bjöveshög (?), Sverige, død 25. april 1872 i København (Frelsers).
Student 1836, cand.jur. 1842 (København) og 1853 (Flensburg). Volontør i Generaltoldkammerets 1. danske revisionskontor, kopist i Generaltoldkammerets 2. ekspeditionskontor 25. februar 1846, fuldmægtig i Finansministeriets 1. toldekspeditionskontor 24. november 1848, kontorchef for Finansministeriets slesvigske toldekspeditionskontor 6. april 1852, tillige kommitteret for de slesvigske toldanliggender i Generaltolddirektoratet 19. maj 1854, afskediget på ventepenge 28. oktober 1864. – Toldinspektør for Bornholm 31. maj 1866. Toldinspektør i Odense 15. december 1877, afskediget 15. august 1881.
Hofjunker 1843, kammerjunker 1847. – R. 1858, D.M. 1876. – S.V.3, S.N.3.

1878-1885
Sophus Gradman (søn af købmand Gerhard Adam G. og Cathrine Marie Amdrup), født 7. juni 1832 i Helsingør (Olai), død 20. december 1900 i Hellerup, Gentofte sogn, Københavns amt. Gift 27. oktober 1860 i Helsingør (Olai) med Marie Louise Lundvall (datter af købmand Johan Peter L. og Cathrine Marie Appelrod), født 3. januar 1835 i Helsingør (Olai), død 23. december 1907 i Hellerup, Hellerup sogn, Københavns amt.
Volontør ved Øresunds toldkammer 16. februar 1848, senere assistent, afskediget på ventepenge 1858. Konstitueret toldassistent i København 26. januar 1861. Toldassistent i Roskilde (med funktion i København) 21. oktober 1861. Toldassistent i København 18. oktober 1862, kgl. bestalling 23. marts 1866. Toldkontrollør i Odense 16. maj 1873. Toldinspektør for Bornholm 26. januar 1878. Toldinspektør i København 8. august 1885.
R. 1892. D.M. 1898. – R.St.A.3. 1893.

1885-1892
Carl Frederik Thorning Christensen (søn af sognepræst Michael Paludan Thorning C. og Johanne Larsen), født 15. maj 1845 i Søndbjerg præstegård, Søndbjerg sogn, Thisted amt, død 5. marts 1934 i Aalborg (Hasseris). Gift 2. november 1875 i Birkerød med Karen Christiane Christiansen (datter af proprietær Lars C. og Johanne Seierøe), født 27. august 1847 i Fredtofte, Karlebo sogn, Frederiksborg amt, død 15. februar 1878 i København (Matthæus).
Student 1864, cand.polit. 1868. – Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 21. marts 1871, fuldmægtig sst. 10. januar 1885. Toldinspektør for Bornholm 15. oktober 1885. Toldinspektør i Aalborg 13. februar 1892, afskediget 27. november 1920.
R. 1895, D.M. 1920. – S.V.3.

1892-1897
Niels Juel (søn af landinspektør, senere amtsforvalter Niels J. og Elise Henriette Landt), født 24. januar 1833 i Frederikshavn, død 24. maj 1897 i Rønne. Gift 23. marts 1858 i Hjørring med Anne Rømer (datter af sognedegn Lars Vadum R. og Karen Iversdatter), født 13. april 1830 i Sindal degnebolig, Sindal sogn, Hjørring amt.
Toldkontorist i Aarhus. Konstitueret toldassistent i Randers 11. oktober 1856, toldassistent sst. 27. oktober 1860, forflyttet til København 8. oktober 1864, kgl. bestalling 21. maj 1872. Toldkontrollør sst. 3. november 1874. Toldinspektør for Bornholm 2. april 1892.
R. 1894, S.N.3.

1897-1906
Frederik Henning Jørgensen (navneforandring 1916: Teist) (søn af murermester Jørgen Frederik J. og Inger Kirstine Hansen), født 8. august 1863 i Kalundborg, død 14. januar 1936 i Det Gule Palæ ved Torbenfeldt, Frydendal sogn, Holbæk amt. Gift 19. november 1898 i Rønne med Harriet Marie Josephine Lerche (datter af overretssagfører, senere amtsforvalter på Bornholm Hannibal Henrik L. og Pauline Emilie Mathilde Müller), født 5. juli 1878 i Hørsholm, død 10. maj 1952 i Næstved.
Student 1881 (Sorø), cand.jur. 1886. – Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 25. februar 1888. Toldinspektør for Bornholm 1. september 1897. Toldinspektør Randers 22. marts 1906. Toldkasserer Odense 25. august 1916, afskediget 4. juni 1933. – Udgav ’Af det dansk-norske Toldvæsens Historie i det 18. Aarhundrede’.
R. 1913, D.M. 1931. – S.N.3.

1906-1917
Hans Jacob Lerche-Jørgensen (søn af toldassistent Frederik Christian Schønau L.-J. og Dorothea Magdalene Louise von Schaumburg), født 6. oktober 1844 i København (Garnisons), død 14. december 1917 i Rønne. Gift 30. oktober 1875 i Kolding med Kirstine Georgine Møller (datter af bogtrykker Bertel Christopher M. og Georgine Deisner), født 31. marts 1854 i Kolding, død 13. oktober 1911 i Rønne.
Exam.jur. 1864. – Sekondløjtnant ved Fodfolket 1868. – Volontær på Odense Toldkammer. Toldmedhjælper i Kerteminde 22. juli 1871. Toldassistent i Kerteminde 9. december 1872, forflyttet til Kolding 9. december 1874, forflyttet til København 20. maj 1880, kgl. bestalling 18. juli 1883. Toldkontrollør i København 25. maj 1889. Toldinspektør for Bornholm 24. april 1906.
R. 1910. – S.N.3.

1918-1939
Charles Conrad Ludvig Brunke (søn af overspillemand Conrad Christoph Ludvig B. og Conradine Christiane Cassel), født 12. august 1869 i Aalborg (Frue), død 1947. Gift 1895 med Emma Emilie Hintsche (datter af billedhugger Christian Traugott H. og Cathrine Margrethe Henriette Dibbern), født 29. december 1869 i Odense (Frue).
Toldfuldmægtig i Aalborg. Toldmedhjælper i Faaborg 22. juni 1893. Konstitueret toldassistent i København 17. marts 1898. Toldassistent i København 31. oktober 1898, kgl. bestalling 11. august 1904. Toldkontrollør i Esbjerg 6. juni 1910. Toldinspektør for Bornholm 6. februar 1918, afskediget 1939.

* * * Toldkasserere

1804-1819
Ulrich Frederik Heiberg (søn af stiftamtsskriver Jesper Sørensen H. og Anne Beate Finde), født 1750 i Bergen, død 2. november 1819 i Rønne. Gift 23. december 1788 i Rønne kirke med Johanne Gotfriede Magdalene Cecilie Christine Schepelern (datter af Frederik Anthon Adolph S. og Elisabeth Schorr), døbt 28. december 1759 i Helsingør, død 30. januar 1835.
Fuldmægtig på Bornholms amtstue 1787. Konst. toldkontrollør i Rønne 1785, konst. tolder sst. 11. august 1801, kasserer og regnskabsfører ved toldeoppebørslerne sst. 9. maj 1804. Tillige vejer og måler i Rønne og Vester herred 10. august 1804.

1820
Gomme Hansen Brandt (søn af toldkontrollør Frederik B. og Marie Elisabeth Gram), født 26. december 1787 i Faaborg, død 14. februar 1820 i Rønne. Gift med Johanne Cathrine Nicoline Lohmann (datter af prokurator Christian Peter L. og Andrea Juliane Fensholt), født 4. oktober 1794 i Thisted.
Ansat i Generaltoldkammerets revisionskontor. Konst. toldkasserer i Rønne 1817, virkelig kasserer og regnskabsfører for toldoppebørslerne sst. 1. januar 1820.

1820-1830
Christian Valentin Krumm (søn af købmand Jacob Kayser og Jacobe Krumm), født 23. juni 1783 i Drammen, død 27. januar 1830 i Rønne. Gift 11. oktober 1817 med Maren Thue (datter af købmand Jens T. og Hanne Juel), født ca. 1787 i Arendal, død 8. juni 1863 i Rønne.
Told- og konsumtionskasserer i Nysted 23. december 1809. Toldkasserer i Rønne 16. maj 1820

1831-1851
Hans Frederik Jørgen Heggelund (søn af degn Wilhelm H. og Birgitte Margrethe Jørgensdatter Schütte), født 18. februar 1791 i Hedensted sogn, død 8. september 1860 i Horsens. Gift 13. januar 1838 i Rønne med Ida Anina Christiane Hasselriis (datter af byskriver Christen Lassen H. og Anne Cathrine Richter), døbt 8. april 1811 i Hasle, død 10. april 1900 i København (Helligkors).
Exam.jur. 1817. Amtsfuldmægtig i Rønne. Toldoppebørselsbetjent i Neksø 19. november 1822, toldkasserer i Rønne 5. oktober 1831. Tillige postekspeditør sst. 5. maj 1841. Toldkasserer i Horsens 20. maj 1851. - Medlem af Folketinget 1849-51.
Kammerråd 1840.

* * * Toldkontrollører

1804-1814
Sebastian Wilhelm Lintrup (søn af gartner Jens Johansen L. og Johanne Marie Hansdatter Holst), døbt 16. april 1772 i Enrum, Søllerød sogn, død 1. september 1841 i Nærum, Søllerød sogn. Gift 12. december 1797 i København (Garnisons) med Anne Cathrine Jensen (datter af arbejdskarl Anders J. og Anne Kirstine Hansdatter), født 12. december 1768 i Kalundborg, død 18. januar 1852 i København (begr. i Søllerød).
Kontorbetjent ved Det kgl. Teater ca. 1794. - Kgl. toldbetjent i Rønne 28. maj 1804. Havnekontrollør i København 3. september 1814, afskediget 22. september 1838.

1815-1821
Jørgen Christian Schmidt (søn af tømrersvend Jacob Christensen S. og Ellen Kirstine Schlegel), født 8. april 1793 i København (Frue), død 3. oktober 1830 i Rønne. Ugift.
Volontør i Generalstabens bureau i 4½ år. Kgl. toldbetjent i Rønne 4. juli 1815, afskediget pga. drikfældighed 22. september 1821.

1821-1829
Caspar Henrik Wolfsen
Se ovenfor.

1829-1850
Petrus Octavius Hoffmann (søn af apoteker, postmester Johan Christoffer H. og Vibeke Sølling), født 10. august 1785 i Maribo, død juni 1855 i København. Gift 26. april 1815 i Vejle med Anne Mette Magdalene Ulf (datter af tømmermand Bertel U. og Cecilie Marie Møller), døbt 9. februar 1794 i Vejle, død 4. maj 1862 i København.
Student 1805 (Vordingborg). Premierløjtnant. Kgl. toldbetjent i Rønne 16. december 1829, toldinspektionsassistent 30. december 1840, afskediget 3. november 1850. Embedet blev nedlagt få måneder senere.
Karakteriseret kaptajn 1829.

* * * Toldoppebørselskontrollører i Rønne

1851-1860
Johan Thorbjørn Bayer (søn af toldassistent, vejermester Gotfred Carl B. og Jensine Helene Marie Thorbjørnsen), født 31. maj 1818 i København (Frue), død 29. april 1905 i København (Maria). Gift 2. juli 1847 i København (Trinitatis) med Laura Elisabeth Sørensen (datter af prokurator Søren S. og Louise Frederikke Dein), født 20. marts 1826 i København (Trinitatis), død 26. august 1894.
Toldfuldmægtig i Roskilde, konst. told- og konsumtionskasserer Holbæk 23. marts - 31. december 1843, assistent i Statistisk tabelkontor. Toldkontrollør i Ribe 18. juli 1846. Oppebørselskontrollør i Rønne 20. maj 1851. Toldkontrollør i København 15. juni 1860, afskediget 9. februar 1878. Statistiker ved Det Forenede Dampskibsselskab (D.F.D.S.) 1880.
Kammerassessor 1860.

1860-1889
Andreas Christian Raabye (søn af kommandersergent Christian Jensen R. og Anne Kirstine Andersen), født 15. september 1814 i København (Garnisons), død 13. marts 1889 i Rønne. Gift 8. april 1843 i København (Helligånds) med Magdalene Marentze Mariager (datter af skræddermester Peter Nielsen M. og Cathrine Marie Mylius), født 8. april 1818 i København (Trinitatis), død 8. september 1884 i Rønne.
Premierløjtnant. – Toldkontrollør i Nakskov 1. oktober 1854. Toldoppebørselskontrollør i Rønne 8. december 1860.
Karakteriseret kaptajn 1861. – D.M. 1847, R. 1886.

1889-1893
Peter Herman Tofte (søn af tolder Johan Fritz T. og Wilhelmine Henriette Hartz), født 6. maj 1843 i Besser, Besser sogn, Holbæk amt, død 14. september 1893 i Rønne. Gift med Julie Hedevig Christence Strømbeck (datter af urmager Bernhard Christian S. og Elisabeth Helene Hedevig Mønsted), født 24. juni 1850 i København (Garnisons), død 4. maj 1923 i København (Stefans).
Assistent i Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen 26. maj 1868. Toldoppebørselskontrollør i Thisted 17. maj 1881. Toldoppebørselskontrollør i Rønne 6. juni 1889.

1893-1901
Anders Lauritsen (søn af snedker Sillas L. og Kirstine Marie Lauritsdatter), født 26. december 1846 i Odden, Nordby sogn, Ribe amt, død 24. juli 1901 i Rønne. Gift 17. maj 1874 i Torslev (Hjørring amt) med Marie Kirstine Amalie Pedersen Nysum (datter af arbejdsmand Niels Pedersen N. og Maren Kirstine Haslund), født 21. februar 1844 i Aalborg (Budolfi).
Toldkontorist i Frederikshavn 1. december 1863. Toldfuldmægtig sst. 1. april 1865. Toldmedhjælper sst. 4. juni 1872. Toldassistent sst. 25. oktober 1873, forflyttet til Skagen 22. december 1873. Toldforvalter i Skagen 31. januar 1881. Toldoppebørselskontrollør i Rønne 25. november 1893.
S.V.3.

1901-1904
Henry Daniello Castonier (søn af toldinspektør, major Daniel Storm C. og Henriette Laurine Frederikke Hollensted), født 4. september 1853 i Varde, død 7. september 1904. Gift 29. august 1879 i København (Johannes) med Henriette Susanne Petrine Würtz (datter af kongens jæger Andreas Ernst W. og Frederikke Wilhelmine Hansen), født 2. april 1835 i København (Slotskirken), død 17. maj 1920 i Gentofte (gift 1. gang 1861 med varemægler Carl Laurits Jensen, 1817-1873).
Toldkontorist i Varde 25. maj 1868, senere i Grenaa. Toldfuldmægtig i Grenaa. Toldmedhjælper i Vejle 27. oktober 1873. Konstitueret toldassistent i Fredericia 22. april 1876, virkelig 17. oktober 1876, forflyttet til Aalborg 28. august 1877, forflyttet til København 5. marts 1879, kgl. bestalling 11. juli 1888. Toldkontrollør i Faaborg 3. februar 1893. Toldoppebørselskontrollør i Rønne 31. december 1901.

1904-1914
Thomas Adolph Julius Thomsen (søn af snedkermester Carsten T. og Henriette Cathrine Harder), født 22. marts 1855 i Fredericia, død 23. november 1914 i Rønne. Gift 6. maj 1881 i Vejle med Cathrine Hansen (datter af bådfører Hans Nielsen og Elisabeth Ludvigsen), født 7. september 1858 i Vejle.
Toldfuldmægtig i Fredericia. Toldmedhjælper i Aarhus 8. december 1877. Konstitueret toldassistent i Aarhus 30. juni 1879. Toldassistent i Aarhus 26. august 1880, forflyttet til København 27. januar 1886, kgl. bestalling 7. maj 1892. Toldkontrollør i København 22. december 1894. Toldoppebørselskontrollør i Rønne 7. november 1904.
S.V.3,1

1915-1928
Hugo Charles Victor Alexander Aquarius Castonier (søn af toldinspektør, major Daniel Storm C. og Henriette Laurine Frederikke Hollensted), født 10. maj 1858 i Hjerting, Guldager sogn, Ribe amt, død 7. december 1931 i Rønne. Gift 1. gang 4. september 1883 i Varde med Marie Christine Frederikke Ruffert (datter af buntmager Frantz Carl Wilhelm August R. og Andrea Christine Peterse), født 23. april 1856 i Varde, død 8. december 1891 i København. Gift 2. gang 10. maj 1894 i Varde med svigerinden Caroline Amalie Ruffert, født 17. juli 1869 i Varde.
Toldfuldmægtig i Nibe. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 28. april 1879. Toldoppebørselskontrollør i Struer 16. februar 1894, kgl. bestalling 28. april 1894. Toldforvalter i Nykøbing M. 8. maj 1906. Oppebørselskontrollør i Rønne 8. januar 1915.NEXØ

* * * Toldkontrollører

1805-1822
Lars Gram (søn af forpagter Niels G. og Margrethe Hedevig Fogh), født 28. februar 1778 i Reerslev, Reerslev sogn, død 30. juni 1831 i Neksø. Gift ca. 1805 med Louise Dirch (datter af apoteker Caspar Frederik D. og Barbara Johanne Fuglsang), døbt 18. juni 1779 i Rønne, død 24. juli 1849 i Daler præstegård, Daler sogn.
Student 1795 (Roskilde). Assistent hos toldinspektør Lohmann i Rønne i 3 år. Kgl. toldbetjent i Neksø 26. juli 1805, afskediget pga. tunghørighed 19. november 1822.

1822-1831
Hans Frederik Jørgen Heggelund
Se ovenfor.

1832-1841
Christen Heiberg Jespersen (søn af byfoged Christian J. og Elisabeth Cathrine Smith Heiberg), født 3. november 1799 i Neksø, død 15. juli 1841 i Ibsker, Ibsker sogn. Ugift.
Student 1821, men opgav videre studier pga. tunghørighed. - Kammerskriver i Generaltoldkammeret i 9 år. Kgl. toldbetjent i Neksø 11. januar 1832, afskediget 26. marts 1841.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1841-1854
Christian Frederik Frandsen (søn af spisemester Lars F. og Inger Larsdatter), født 18. september 1806 i København (Trinitatis), død 12. oktober 1860 i Varde. Gift 8. marts 1839 på Frederiksberg med Hanne Sophie Elise Rauch (datter af kapelmusikus Johan Frederik R. og Ida Elisabeth Omoth), født 24. november 1813 i København (Hof- og Slotskirken).
Skriver i Generaltoldkammeret. Toldoppebørselskontrollør i Nexø 10. april 1841. Toldoppebørselskontrollør i Varde 3. august 1854.

1854-1874
Jens Christian Henning Theodor Smidt (søn af kaptajn Rasmus S. og Anne Marie Elisabeth Juncker), født 25. september 1807 i København (Garnisons), død 10. april 1882 i København. Gift med Georgine Cathrine Ancher (datter af skipper Jørgen A. og Cathrine Sophie Mahler), født 13. maj 1824 i Rønne, død 15. september 1906.
Toldbetjent i Skive 23. april 1831, forflyttet til Næstved 5. juni 1833, forflyttet til Korsør 3. marts 1838, forflyttet til Rønne 30. marts 1841. Toldassistent i Rønne 20. maj 1851, kgl. bestalling 1. juni 1851. Toldassistent i København 12. august 1852. Toldoppebørselskontrollør i Nexø 30. december 1854, afskediget 4. juli 1874.

1874-1876
Johan Philip Wilhelm Frederik Rohde (søn af kommandersergent Johan Frederik R. og Laura Louise Nicoline Schmidt), født 29. april 1831 i København (Garnisons), død 9. juni 1914. Gift 14. november 1863 i Rudkøbing med Cathrine Cecilie Tidemand (datter af købmand Jens Peter T. og Marthe Kirstine Pedersen), født 4. marts 1834 i Rudkøbing.
Toldassistent ved Bragernes færge (under Fredrikstad). Toldassistent i Frederikshavn 10. januar 1854, forflyttet til Fjaltring (under Lemvig) 26. november 1856, forflyttet til Rudkøbing 11. august 1862, kgl. bestalling 9. marts 1866. Toldoppebørselskontrollør i Nexø 10. september 1874, afskediget 20. oktober 1876. Konstitueret toldassistent og strandkontrollør i Lohals (under Rudkøbing) 25. oktober 1876, virkelig 21. marts 1903, kgl. bestalling 14. april 1903.

1876-1877
Georg Sønderberg (søn af fuldmægtig, senere havneskriver Hartvig Georg S. og Beate Lucie Lohmann), født 2. oktober 1836 i København (Helligånds), død 20. august 1877 i Nexø. Ugift.
Toldoppebørselskontrollør i Nexø 1876.

1877-1910
Jørgen Hansen Stub (søn af avlsbruger og skomagermester Hans Jørgen S. og Kirstine Kaas), født 21. oktober 1835 i Allinge, død 4. maj 1916 i Nexø. Gift 3. maj 1859 i Rutsker med Caroline Hansine Schou (datter af gårdmand Jens Clausen S. og Kirstine Margrethe Lund), født 31. januar 1832 i Rutsker, Rutsker sogn, Bornholms amt.
Fisker i Allinge. Toldofficiant i Vang under Allinge. Toldassistent sst. 30. november 1871, forflyttet til Rønne 19. marts 1872. Toldoppebørselskontrollør i Nexø 25. oktober 1877, kgl. bestalling 14. november 1881, afskediget 1. november 1910.

1910-1917
Alfred Christian Hovald Mortensen (søn af styrmand Jens Christian M. og Anne Cathrine Holm), født 5. februar 1862 i Rønne, død 18. april 1939 i København (Christians). Gift 1. marts 1891 i Svendborg (Nikolaj) med Olga Cathrine Hansine Hansen (datter af sejlmager Carl Thorvald H. og Marie Bolette Rieber), født 13. juli 1870 i Svendborg (Nikolaj).
Toldfuldmægtig i Rønne. Toldmedhjælper i Svendborg 21. juni 1886. Toldassistent i Svendborg 23. juni 1890, forflyttet til Korsør 21. januar 1891, forflyttet til Svendborg 29. marts 1893, kgl. bestalling 28. marts 1903, forflyttet til Rønne 25. maj 1903. Toldoppebørselskontrollør Svaneke 8. januar 1909. Toldoppebørselskontrollør Nexø 5. december 1910. Toldforvalter Vordingborg 2. februar 1917.

1917-1922
Halvor Høgsbro (søn af sognepræst Sabinus H. og Henriette Andrea Bay), født 13. oktober 1870 i Farup præstegård, Farup sogn, Ribe amt, død 22. april 1954 i København. Gift 1898 med Marie Caroline Margrethe Jørgensen (datter af oversergent Niels J. og Caroline Florentine Jacobsen), født 23. september 1875 i København, død 2. maj 1948.
Løjtnant. – Toldkontorist i Rudkøbing. Toldmedhjælper i Thisted 29. april 1895. Toldassistent i Stege 29. marts 1899, forflyttet til Odense 28. maj 1900, kgl. bestalling 23. oktober 1905, forflyttet til Helsingør 23. januar 1907. Toldoppebørselskontrollør i Nexø 26. april 1917. Toldkontrollør i Faxe 30. maj 1922.SVANEKE

* * * Toldoppebørselskontrollører

1841-1877
Hans Peter Bohn (søn af Anders Pedersen, København og Anne Pedersdatter Bohn), døbt 24. januar 1808 i Rønne, død 16. november 1877 i Svaneke. Gift 15. februar 1841 i Rønne med Hanne Ditlevine Sehestedt (datter af amtsforvalter Christian S. og Karen Børgesen), født 6. marts 1814 i Rønne, død 18. april 1878.
Konst. krydstoldbetjent. Toldkontrollør med oppebørsler i Svaneke 14. april 1841, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.

1878-1888
Otto Ludvig Andreas Marckmann (søn af prokurator Wilhelm M. og Sigrid Hedevig Cathrine Grønvold), født 30. november 1829 i Assens, død 12. maj 1909. Gift 4. oktober 1871 i København (Frue) med Agathe Fischer (datter af saltraffinadør, cand.pharm. Jens Peter Christoffer F. og Maren Agerholm Ryegaard), født 8. september 1847 i Odden, Nordby sogn, Ribe amt.
Toldfuldmægtig i Rønne. Toldassistent sst. 1. juni 1861, forflyttet til Nykøbing F. 7. august 1869, forflyttet til København 22. april 1876, kgl. bestalling 7. november 1876. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 8. februar 1878. Toldforvalter i Stubbekøbing 10. april 1888, afskediget 3. september 1904.

1888-1892
Hans Peter Rasmussen (søn af murer Rasmus Jensen og Elisabeth Johanne Rasmussen), født 24. februar 1852 i Kettinge, Kettinge sogn, Maribo amt, død 25. februar 1892 i Svaneke. Gift med Leonsine Angelique Wilhelmine Olupha Eugenie Christophersen (datter af ugifte Kirsten Marie C., adopteret af grosserer Oluf Christophersen og Erikke Hansine Petrine Brun), født 4. juli 1862 i København (Fødselsstiftelsen).
Toldkontorist i Nysted 1. november 1868. Assistent i Finansministeriets 2. revisionsdepartement. Toldassistent i København 15. februar 1882, kgl. bestalling 1. oktober 1885. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 6. juli 1888.

1892-1900
Henrik Schou (søn af skræddermester Jens S. og Anne Kirstine Svendsen), født 4. maj 1836 i København (Frelsers), død 25. august 1900 i Svaneke. Gift 8. november 1872 i København (Johannes) med Hansine Frederikke Schultz (datter af bødkersvend Carl Frederik Marcus S. og Kirstine Margrethe Krag), født 11. marts 1845 i København (Frelsers).
Fuldmægtig i Brænderiafgiftsoppebørsels- og Kortstemplingskontoret i København. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 6. maj 1892.

1901-1908
Sophus Erik Martinus Gjedsted (søn af fotograf Jørgen Martinus G. og Christiane Berth), født 19. februar 1859 i København (Trinitatis). Gift 22. april 1884 på Frederiksberg med Johanne Marie Philipsen (datter af snedker Peder P. og Oline Hansen), født 21. august 1860 i Gjellerup, Brabrand sogn, Aarhus amt.
Toldfuldmægtig i Vordingborg. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 26. maj 1882. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 24. september 1901, kgl. bestalling 4. december 1901. Toldforvalter i Kerteminde 23. september 1908. Toldforvalter i Assens 20. oktober 1915.

1909-1910
Alfred Christian Hovald Mortensen (søn af styrmand Jens Christian M. og Anne Cathrine Holm), født 5. februar 1862 i Rønne, død 18. april 1939 i København (Christians). Gift 1. marts 1891 i Svendborg (Nikolaj) med Olga Cathrine Hansine Hansen (datter af sejlmager Carl Thorvald H. og Marie Bolette Rieber), født 13. juli 1870 i Svendborg (Nikolaj).
Toldfuldmægtig i Rønne. Toldmedhjælper i Svendborg 21. juni 1886. Toldassistent sst. 23. juni 1890, forflyttet til Korsør 21. januar 1891, forflyttet til Svendborg 29. marts 1893, kgl. bestalling 28. marts 1903, forflyttet til Rønne 25. maj 1903. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 8. januar 1909. Toldoppebørselskontrollør i Nexø 5. december 1910. Toldforvalter Vordingborg 2. februar 1917.

1911-1916
August Martin Victor Hartfelt (født Andersen, navneforandring 1902) (søn af skibstømrer Wilhelm August Julius A. og Maren Mathilde Christensen), født 20. april 1865 i København (Frelsers). Gift 1897 med Michala Anna Sophie Petersen (datter af mejeriforpagter Nicolaj Severin Gottlieb P. og Karen Marie Olsen), født 19. december 1867 i Allindemagle, Allindemagle sogn, Sorø amt.
Kontorist på Christianshavns Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i Svaneke 26. april 1890. Konstitueret toldassistent i Roskilde 27. april 1894. Toldassistent sst. 6. oktober 1894, forflyttet til Holbæk 27. august 1897, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 3. januar 1911. Toldforvalter i Kerteminde 25. februar 1916. Toldforvalter i Ærøskøbing 10. april 1920, tillige amtstuefilialbestyrer sst.

1916-1918
Otto Frederik Sørensen Hærvigen (født Sørensen, navneforandring 1908) (søn af styrmand Jørgen S. og Karen Marie Pedersen), født 29. august 1867 i Kalundborg. Gift med Mette Marie Pauline, født 2. oktober 1879.
Toldfuldmægtig i Sæby. Toldmedhjælper i Klåby under Egebæk 24. juni 1890. Toldassistent i Herning 6. oktober 1894, forflyttet til Vejle 22. august 1896, kgl. bestalling 28. marts 1903, forflyttet til Silkeborg 15. september 1903. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 15. maj 1916. Toldforvalter i Løgstør 15. november 1918. Toldkontrollør 21. maj 1924.

1919-1922
Christian Vitus Jørgensen (søn af toldassistent Hans Jørgen J. og Jacobine Cathrine Grønbeck), født 15. juni 1871 Vester Mærsk, Fjaltring sogn, Ringkøbing amt, død 17. april 1936 i Nexø. Gift 1901 med Elna Kirstine Dam (datter af planter, senere dampskibsekspeditør i Nexø Christian Ulrik D. og Marie Margrethe Holm), født 19. april 1870 i Christianssted, Sankt Croix, Dansk Vestindien, død 22. juni 1952 i Nexø.
Toldfuldmægtig i Gudhjem. Toldmedhjælper i Nexø 7. marts 1898. Toldassistent sst. 29. marts 1899, kgl. bestalling 13. marts 1908. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 30. januar 1919. Toldkontrollør i Nexø 30. juni 1922.HASLE

* * * Toldoppebørselskontrollører

1841-1849
Kjeld Kjeldsen Andersen (søn af gårdmand Anders Mortensen og Kirsten Marie Kjeldsdatter), døbt 7. august 1814 i Gammelgård, Ølgod sogn, død 29. april 1854 i Varde. Gift 29. oktober 1845 i Rønne kirke med Wilhelmine Christine Colberg (datter af købmand Hans C. og Karen Kirstine Ipsdatter), født 14. april 1820 i Rønne, død 26. april 1892.
Skriver i Generaltoldkammeret. Toldkontrollør med oppebørsler i Hasle 14. april 1841. Toldoppebørselskontrollør Varde 9. november 1849.

1850-1875
Lars Caspar Fogh Larsen (søn af branddirektør Niels L. og Anne Elisabeth Hansen), døbt 27. februar 1805 i Odense (Skt. Knuds), død 1. marts 1877. Gift 3. november 1841 i Odense Skt. Knuds kirke med Marianne Eriksen (datter af skræddermester Henrik E. og Dorthea Jepsdatter), født 29. juni 1807 i Odense (Skt. Knuds), død 9. februar 1880.
Toldfuldmægtig i Odense. Toldkontrollør i Hasle 4. februar 1850, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851, afskediget 11. august 1875. Legatstifter.
Kammerråd 1875.

1875-1882
Wilhelm Christian Eduard Frihling, født 1. april 1827 i Flensburg, død 11. november 1904 i København (Sions) (begr. i Frederikssund). Ugift.
Handelslærling i Eckernförde. Assistent i Generaltoldkammerets slesvigske revisionskontor. Assistent i Kolonialkontoret 17. august 1865. Konstitueret toldoppebørselskontrollør i Hasle 17. august 1875, virkelig 23. oktober 1875, kgl. bestalling 31. oktober 1876. Toldforvalter i Frederikssund 15. december 1882, afskediget 26. marts 1901.

1883-1898
Viggo Emil Colberg (søn af købmand Hans Andersen C. og Hansine Marie Kofoed), født 6. november 1845 i Rønne, død 18. februar 1907. Gift 1. gang 11. juni 1873 på Frederiksberg med Johanne Marie Sørensen (datter af possementmager Westfeldt Theodor S. og Johanne Petrine Julie Jørgensen), født 4. maj 1849 i København (Helligånds). Gift 2. gang 1894 med Christiane Marie Frederikke Pedersen (datter af skomager Peder Jensen P. og Johanne Marie Jensen), født 15. november 1866 i Rønne.
Toldkontorist i Rønne 1. april 1863. Toldfuldmægtig i Helsingør 1. marts 1867. Assistent i Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 26. marts 1870. Toldoppebørselskontrollør i Hasle 19. marts 1883, kgl. bestalling 17. april 1883. Toldforvalter i Hillerød 10. september 1898. Toldforvalter i Nykøbing S.
Gr.Fr.3.

1898-1906
Christian Harms (søn af murermester Fritz Theodor H. og Maren Cathrine Fick), født 3. december 1859 i Nysted. Gift 1. gang 24. september 1891 i København (Helligkors) med Christina Fredrika Andersson (datter af Ola A. og Johanna Christina Nilsson), født 15. december 1863 i Malmö, Sverige. Gift 2. gang med Josefa Cathrine Christine Jensen (datter af detailhandler Jens Peter J. og Anna Caroline Josephine Storch), født 14. september 1885 i Vejle.
Toldfuldmægtig i Stubbekøbing. Assistent i Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 29. april 1879. Toldassistent i Aalborg 26. august 1887, forflyttet til København 29. november 1890, kgl. bestalling 4. april 1898. Toldoppebørselskontrollør i Hasle 15. december 1898. Toldforvalter på Fanø 11. januar 1906, afskediget 18. maj 1925.

1906-1910
Peder Kristian Kofod (søn af skolelærer Jokum Peter K. og Marie Martha Winther, født 1. juni 1865 i Klemensker, Klemensker sogn, Bornholms amt, død 18. august 1910 i Hasle. Gift med Elise Christine Birkholm (datter af assistent i Finansministeriet Søren Christian B. og Severine Løth), født 14. september 1864 på Frederiksberg.
Toldkontorist 1. april 1885. Toldfuldmægtig i Rønne. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 12. september 1889. Toldoppebørselskontrollør i Hasle 9. maj 1906, kgl. bestalling 12. juni 1906.

1910-1914
Jens Marius Jensen (søn af skipper Søren J. og Kirstine Hansen), født 2. januar 1866 i Middelfart. Gift 28. oktober 1904 i Svaneke med Ragnhild Elise Marie Høst (datter af by- og herredsfuldmægtig Niels Peter Nielsen H. og Augusta Thomine Anthon), født 30. juni 1873 i Svaneke.
Toldfuldmægtig i Middelfart. Toldmedhjælper i Allinge 27. november 1888. Toldassistent i Svaneke 18. februar 1893, forflyttet til København 10. november 1894, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldoppebørselskontrollør i Hasle 12. oktober 1910. Toldforvalter i Stubbekøbing 16. oktober 1914. Toldforvalter i Faaborg 16. juni 1919. Toldforvalter i Holbæk 28. april 1926. – Jensens hustru var søster til kunstmaleren Oluf Høst.

1914-1919
Peter Ditlev Kølpin Bøegh (søn af købmand, vicekonsul Jens Christian B. og Margrethe Marie Kirstine Frederikke Paulsen), født 24. december 1864 i Vejle, død 23. august 1925 i Sakskøbing. Gift 4. november 1907 med Johanne Medea Henrikke Sprogøe (datter af sejl- og kompasmager Ludvig Stephansen S. og Jacobine Charlotte Møller), født 19. december 1876 i Odense (Hans).
Toldfuldmægtig i Vejle. Toldmedhjælper sst. 24. august 1888. Toldassistent sst. 23. april 1892, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldoppebørselskontrollør i Hasle 11. december 1914. Toldforvalter i Stubbekøbing 28. juli 1919.

1919-1924
Jens Frederik Albrecht Jensen (søn af bomuldsvæver Ferdinand J. og Anne Marie Christiansen), født 13. februar 1873 i Skælskør. Gift med Sidsel Kirstine Grundtvigne Andersen (datter af arbejdsmand Lars A. og Anne Kirstine Jensen), født 25. november 1878 i København (Sundby).
Toldfuldmægtig i Skælskør. Toldmedhjælper i Svaneke 19. august 1898. Toldassistent sst. 29. marts 1899, forflyttet til Korsør 19. december 1901, forflyttet til Svaneke 19. september 1903, kgl. bestalling 15. februar 1908. Toldoppebørselskontrollør i Hasle 12. september 1919. Toldforvalter i Nykøbing S. 13. august 1924.ALLINGE-SANDVIG

* * * Toldoppebørselskontrollører

1840-1844 (Sandvig)
Søren Jørgensen (søn af skipper Jørgen J. og Dorthea Sørensdatter), født 5. juli 1784 i København (Nikolaj), død 15. november 1844 i Sandvig. Gift 7. maj 1809 i København (Trinitatis) med Anne Marie Rohde (datter af brændevinsbrænder Peter R. og Anne Marie Pedersdatter), født 7. august 1785 i København (Nikolaj), død 1. december 1866.
Grosserer i København. Fyrinspektør ved Hammershus. Tillige toldoppebørselskontrollør i Allinge og Sandvig 16. december 1840.

1845-1851 (Sandvig)
Adolph Conrad Valdemar Herbst (søn af generalkrigskommissær Michael Johan Christian H. og Michelle Elisabeth Charlotte Christiane Stibolt), født 8. april 1814 i København (Garnisons), død 11. januar 1862 på Sankt Hans hospital (Roskilde). Gift 19. april 1845 i København (Frue) med Juliane Dorthea Willerup (datter af forpagter Peter Kisbye W. og Anne Cathrine Hansen), født 15. februar 1817 i Brorup, Slagelse Skt. Mikkels landsogn, død 12. august 1900 i København (Andreas).
Exam.jur. 1833, surnumerær assistent ved guvernementet i Guinea 1836, afsked med ventepenge 1841. Toldkontrollør i Sandvig og fyrinspektør ved Hammershus 11. marts 1845, toldassistent sst. 20. maj 1851. Postmester i Rønne 7. juli 1852.
Prædikat af kontrollør 1851. Kammerråd 1860.

1845-1859 (Allinge, fra 1851 også Sandvig)
Thomas Jacob Lorentzen (søn af koffardikaptajn Jacob L. og Ingeborg Margrethe Rasmussen), født 26. juni 1813 i København (Holmens), død 18. november 1887 i Aarhus. Gift 19. september 1845 i København (Frue) med Marie Anthonette Bech (datter af købmand Niels B. og Charlotte Dorthea Larsen), født 30. september 1816 i Assens, død 7. februar 1887 i Aarhus.
Toldbetjent i Allinge, toldkontrollør sst. 11. juni 1845, toldoppebørselskontrollør i Allinge og Sandvig 20. maj 1851. Toldkontrollør i Aarhus 31. oktober 1859.

1861-1901
Otto Wilhelm Alexander Marckmann (søn af forvalter Wilhelm M. og Sigrid Hedevig Cathrine Grønvold), født 27. februar 1820 på Glorup, Svindinge sogn, død 15. oktober 1911 i Svaneke. Gift 16. august 1848 i Rønne med Charlotte Johanne Conradine Copmann (datter af fyrværker Poul Johan Frederik C. og Sophie Frederikke Schmall), født 16. august 1827 i Frederiksværk (Vinderød sogn), død 24. oktober 1909 i Svaneke.
Farver og kæmner i Rønne. Toldoppebørselskontrollør i Allinge og Sandvig 7. marts 1861, afskediget 31. marts 1901. Tillige postekspeditør sst. 5. marts 1866 (kgl. udnævnt 30. august 1889), postmester sst. 1. september 1902, afskediget 23. september 1904. Tillige borgmester sst. 1. november 1870, afskediget 31. oktober 1890.
R. 1876, D.M. 1904. - S.V.3.

1901-1905
Carl Rantzau Bohn (søn af toldkontrollør Hans Peter B. og Hanne Ditlevine Sehestedt), født 30. juni 1853 i Svaneke, død 3. august 1905 i Allinge. Gift 17. oktober 1881 i København (Stefans) med Bertha Marie Caroline Petersen (datter af gæstgiver Jacob P. og Caroline Emilie Frederiksen), født 5. februar 1857 i Osted, Osted sogn, Roskilde amt.
Premierløjtnant. – Toldkontorist i Svaneke. Toldmedhjælper i Rønne 24. november 1877. Toldassistent i Rønne 18. december 1880, kgl. bestalling 24. februar 1893. Toldoppebørselskontrollør i Gudhjem 21. maj 1895. Toldoppebørselskontrollør i Allinge 27. juni 1901.
Karakteriseret kaptajn 1888.

1905-
Carl Erik Peter Christensen (søn af tømrersvend Hans Peter C. og Anne Marie Henriksen), født 1. november 1860 i Næstved (Peders). Gift 17. december 1887 i Præstø med Caroline Marie Petrea Jacobsen (datter af bødkersvend Rasmus J. og Caroline Mathilde Larsen), født 15. marts 1861 i Præstø.
Toldfuldmægtig i Faaborg. Toldmedhjælper i Helsingør 20. juni 1885. Toldassistent i Nykøbing p. født 12. april 1889, kgl. bestalling 4. december 1901. Toldoppebørselskontrollør i Allinge 20. oktober 1905.GUDHJEM


* * * Toldoppebørselskontrollør 

1880-1895
Hans Jørgen Jørgensen (søn af fisker Nicolaj J. og Cecilie Hammer), født 18. januar 1828 i Allinge, død 10. oktober 1901 i Neksø. Gift 7. august 1853 i Allinge med Jacobine Cathrine Grønbech (datter af avlsmand Nicolaj Jespersen G. og Karen Cathrine Holm), født 15. oktober 1832 i Allinge.
Toldopsynsbetjent i Sandvig. Toldassistent i Lemvig 26. september 1862, forflyttet til Gudhjem (under Svaneke) 12. februar 1874, kgl. bestalling 28. november 1877. Toldoppebørselskontrollør i Gudhjem 23. august 1880, afskediget 23. marts 1895.
Justitsråd 1895. – R. 1887.

1895-1901
Carl Rantzau Bohn (søn af toldkontrollør Hans Peter B. og Hanne Ditlevine Sehestedt), født 30. juni 1853 i Svaneke, død 3. august 1905 i Allinge. Gift 17. oktober 1881 i København (Stefans) med Bertha Marie Caroline Petersen (datter af gæstgiver Jacob P. og Caroline Emilie Frederiksen), født 5. februar 1857 i Osted, Osted sogn, Roskilde amt.
Premierløjtnant. – Toldkontorist i Svaneke. Toldmedhjælper i Rønne 24. november 1877. Toldassistent i Rønne 18. december 1880, kgl. bestalling 24. februar 1893. Toldoppebørselskontrollør i Gudhjem 21. maj 1895. Toldoppebørselskontrollør i Allinge 27. juni 1901.
Karakteriseret kaptajn 1888.

1903-1923
Henrik Christian Peter Bruun (søn af møller Frederik B. og Marie Larsdatter), født 14. juli 1853 i Skarresholm, Bjergsted sogn, Holbæk amt. Gift 2. maj 1881 i København (Stefans) med Ellen Hansdatter (datter af husmand Hans Andersen og Anne Pedersdatter), født 13. januar 1855 i Ammendrup, Allerslev sogn, Præstø amt.
Toldfuldmægtig i Vordingborg. Toldmedhjælper i Vang (under Allinge) 21. december 1882. Toldassistent i Hasle 26. maj 1886, forflyttet til Rønne 26. juni 1895, kgl. bestalling 10. juni 1899. Toldoppebørselskontrollør i Gudhjem 20. april 1903, afskediget 29. juli 1923.CHRISTIANSØ

* * * Toldoppebørselskontrollør, senere toldopsynsmænd

1817-1821
Thomas Ludvig Schrøder, født ca. 1774 i Norge, død 19. maj 1821 på Christiansø. Gift med Frederikke Charlotte Amalie Nick, født ca. 1786, død tidligst 1840 i København.
Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø. Tillige fyrinspektør og toldoppebørselsbetjent sst.
Krigskancellisekretær.

1821-1841
Peter Johannes Funch (søn af koffardikaptajn Peder Nielsen F. og Sidsel Nielsdatter Wesberg), født 18. juli 1792 i København (Nikolaj), død 25. november 1846 i København. Gift 8. november 1811 i København (Holmens) med Sophie Frederikke Rundt (datter af geworben soldat Johan Christoffer R. og Marie Dorthea Gundel), døbt 4. maj 1783 i København (Garnisons).
Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø. Tillige fyr- og toldinspektør sst.
Krigsassessor.

1841-1848
Christian Frederik Nissen (søn af kopist Ulrich Frederik N. og Christiane Magdalene Bjerring), født 30. maj 1791 i København (Garnisons), død 13. september 1848 på Christiansø. Gift 7. september 1821 i København (Frelsers) med Anne Cathrine Olesen (datter af artillerist Lars O. og Maren Eskildsdatter), døbt 11. juni 1795 på Christiansø, død 17. juni 1867 i København.
Frivillig i Livjægerkorpset 1807, assistent hos forvalteren på Christiansø 1815, skibsskriver i ostindiefart 1819. Konst. proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø, fast ansat 27. oktober 1838, tillige toldforvalter sst. 1841. Gift med Anne Cathrine Olesen død 17. juni 1867 i København.


1848-1856
Jacob Lorentzen (søn af købmand Peter L. og Elisabeth Magdalene Baadh), født 12. januar 1797 i København (Petri), død 12. september 1856. Gift med Henriette Georgette Frederikke Schrøder, født ca. 1802 i Hamburg, død 25. september 1875.
Forvalter på det kongelige vagtskib ved Altona. – Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø 1848. Tillige toldforvalter sst. 1848, toldoppebørselskontrollør sst. 1851.
Søkrigskommissær. Prædikat af toldforvalter.

1857-1867
Peter Julius Eigtved (søn af fyrværker ved artillerikorpset Hans Peter E. og Anne Kirstine Hansen), født 6. oktober 1827 i København (Garnisons), død 29. februar 1880 i København (Garnisons). Gift med Jacobine Schrøder (datter af pakhusforvalter, løjtnant Andreas Jacob S. og Johanne Birgitte Humble), født 23. februar 1833 i København (Frelsers), død 21. maj 1878.
Proviantforvalter under Marineministeriet (folketællingen 1850). – Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø 1857. Tillige toldoppebørselskontrollør sst. 8. januar 1857, afskediget 30. september 1867. Kontrollør ved Orlogsværftet.
Krigsråd. – R.

1867-1884
Peter Andreas Petersen (søn af styrmand Christian Søren P. og Johanne Margrethe Bødker), født 5. september 1810 i København (Frelsers), død 18. december 1884 på Christiansø. Gift 20. juli 1838 i København (Frederiks tyske) med Dorothea Jensen (datter af skipper Gerhard Jørgen J. og Christine Margrethe Hansen), født 3. juli 1813 i Aabenraa.
Skibskaptajn i København. – Konstitueret forvalter på Christiansø 13. november 1867. Tillige toldfunktionær på øen.
D.M.

1885-1898
Ole Christian Frydenreich Christensen (søn af værtshusholder Christen C. og Else Sørensdatter), født 28. december 1829 i København (Garnisons). Gift 21. februar 1855 på Frederiksberg med Antorine Gerhardine Rose Ipsen, født ca. 1825 i København
Forvalter i Marinen (folketællingen 1880). – Konstitueret forvalter på Christiansø 1. marts 1885. Tillige toldfunktionær på øen.

1898-1928
Carl Mourier With (søn af fuldmægtig i Krigsministeriet, senere højesteretsassessor Reinhard Christian W. og Collina Emilie Binzer), født 15. september 1858 i København (Trinitatis). Ugift.
Kadet 1875. Sekondløjtnant i flåden 6. august 1879, premierløjtnant 24. august 1881, afskediget pga. svagelighed 28. februar 1898. – Konstitueret forvalter på Christiansø 1. marts 1898, afskediget 1. oktober 1927. Tillige toldfunktionær på øen.
Karakteriseret kaptajn 1899. – R. 1911, D.M. 1928. – Gr.Fr.4, S.Sv.3, Tun.N.I.4.