søndag den 27. november 2011

Toldere i Varde og Hjerting

Varde var en af landets få middelalderkøbstæder, der ikke lå ved kysten, men små handelsskibe kunne uden større besvær besejle den 15 km lange å fra Ho bugt til Varde. Bybrande, krige og epidemier var dog hårde mod den lille købstad, der i løbet af 1600-tallet mistede sin betydning. Den søværts handel flyttede andre steder hen, og fra 1591 til 1641 havde byen slet ikke toldsted – det lå i stedet i Ribe. Da Varde atter blev toldsted, var det kun for en kort årrække, for allerede i 1692 blev det flyttet til Hjerting, Vardes ladeplads ved Ho bugt. Toldkontrolløren var allerede flyttet til denne driftige ladeplads tolv år tidligere, og i 1729 flyttede også tolderen til Hjerting. Herefter var købstaden underlagt sin ladeplads i toldmæssig henseende – et forhold der varede ved indtil 1846.

Et strandinspektørembede blev oprettet i 1765.

Da den private forpagtning af konsumtion ophørte i 1779, blev der ansat en konsumtionsforvalter og en konsumtionskontrollør i Varde.

Personalereformerne i 1790’erne nåede Varde og Hjerting i 1794. Herefter var der ansat en toldinspektør, en toldkasserer og en overtoldbetjent (kontrollør) i Hjerting. I købstaden blev der ansat en konsumtionsinspektør, en konsumtionskasserer og en overkonsumtionsbetjent (kontrollør) – i alt seks embedsposter, men da de to inspektørembeder var forenede, var der kun fem embedsmænd.

I 1823 blev det øverste toldopsyn i Varde og Hjerting overladt til toldinspektøren i Ribe. Den hidtidige told- og konsumtionsinspektør Lybecker i Hjerting flyttede til Varde og var nu udelukkende konsumtionsinspektør. Overkonsumtionsbetjenten i Varde blev pensioneret ved samme lejlighed. Da Lybecker døde otte år senere, blev konsumtionsvæsenets inspektør- og kassererembeder forenet under ét konsumtionsforvalterembede (jf. kgl. resol. 7.12.1831). Herefter var antallet af embedsmænd i Varde og Hjerting reduceret til tre.

Mod slutningen af 1842 oprettede Generaltoldkammeret atter et toldsted i Varde. De varer, der førtes ad landevejene til købstaden, skulle nu atter undersøges og klareres i byen. Det gjaldt også varer, der ankom til Hjerting, men som blev ombord i skibene helt op til Varde. Den nye ordning trådte i kraft 1. marts 1843 og medførte på embedsmandssiden at der blev ansat en toldinspektør for både Varde og Hjerting samt to toldkasserere. Toldinspektøren og den ene toldkasserer var bosat i Varde, mens den anden toldkasserer var bosat i Hjerting. Den hidtidige overtoldbetjent i Hjerting flyttede til Varde. De tre embedsmænd i Varde varetog også konsumtionen (jf. plakat 15.12.1842).

Ordningen var åbenbart ikke tilfredsstillende, for allerede tre år senere besluttede Generaltoldkammeret at tildele Varde den fuldstændige toldstedsret. Told- og konsumtionsinspektøren i Varde blev i sit embede, mens de to toldkassererembeder blev forenede til ét. Denne manøvre blev klaret ved at pensionere kasserer Petersen i Varde og bede kasserer Juncker flytte til Varde. Hjerting skulle stadig være sæde for undersøgelse og forsegling af skibe, og dette skulle fremover varetages af en toldoppekørselskontrollør (jf. plakat 10.10.1846).

I forbindelse med afskedigelsen af toldkasserer Juncker i 1849 blev hans embede og kontrollørembedet (tidligere overtoldbetjentembedet) forenede til ét toldoppekørselskontrollørembede (kgl. resol. 14.6.1849).

Efter lønningsloven af 1851 skulle det forenede toldsted for Varde og Hjerting have en toldinspektør (løn 1.500 rdl.), en toldoppebørselskontrollør i Varde (løn 1.000 rdl. + kontorhold 200 rdl.) og en toldoppebørselskontrollør i Hjerting (løn 800 rdl.). Hertil kom fem toldassistenter (500 + 400 + 400 + 300 + 300 rdl.) og to toldkarle. I 1860 var to af toldassisterne bosat i Varde, to andre bosat i Hjerting, og den sidste bosat i Oksby.

Efter tabet af hertugdømmerne i 1864 anlagde staten kort efter havnen ved Esbjerg, og allerede i 1874 opnåede den hurtigt voksende havneby selvstændig toldstedsret. I den forbindelse overgik Hjerting i toldmæssig henseende fra Varde til Esbjerg.

Note: Bestemmelserne i 1842 og 1846 omfattede også toldstedet på Fanø, der hidtil havde sorteret under Ribe, men nu sorterede under Varde. Fællesskabet med Fanø ophørte dog allerede ved personalereformen i 1851, og øens embedsmænd behandles derfor særskilt.

PERIODEN INDTIL 1794

* * * Toldere i Varde, fra 1729 Hjerting

Før 1651-1669 og 1670-1673
Jacob Bjørn(sen)
Tolder i Varde senest 1651, tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter sst. 26. marts 1662, afstået til Johan Suhr 26. juli 1669. Atter tolder i Varde 20. september 1670, afstået til Morten Christensen 28. april 1673. Tolderen var broder til admiral Jørgen Bjørnsen.

1669-1670
Johan Suhr
Tolder i Varde 26. januar 1669. Han er muligvis identisk med den Johan Suhr, der blev udnævnt til tolder i Aarhus 20. juni 1676 og som havde embedet indtil toldforpagtningen i 1701.

1673
Laurits Thorsen, død 1707 i Varde. Gift 1. gang med Cathrine Reinholdsdatter, død juli 1684 i Viborg. Gift 2. gang med Anne.
Borgmester og hospitalsforstander i Varde 1667. Tolder sst. 17. januar 1673. Ridefoged over Riberhus amts gods 28.10.1680.

1673-1686
Morten Christensen Friede, død 1686 i Varde. Gift med Maren Jacobsdatter Bjørn (hun gift 2. gang med tolder Jens Bertelsen Thaulow).
Kgl. lakaj. Tolder i Varde 28. april 1673.

1686-1726
Jens Bertelsen Thaulow, født ca. 1658, begr. 8. september 1733 i Varde (Jacobi). Gift ca. 1686 med Maren Jacobsdatter Bjørn (datter af tolder Jacob B.), født ca. 1658, begr. 22. maj 1745 i Varde (Jacobi).
Kirkeskriver i Ribe stift 11. marts 1682. Tolder i Varde 16. januar 1686, toldforpagter sst. 1. januar 1696. Tillige borgmester sst. 26. april 1708. Postmester sst. 1711. Afstod borgmester- og postmesterembederne til sin søn Bertel Thaulow i 1728.

1726-1754
Søren Sørensen Wedel (søn af sognepræst Søren Pedersen W. og Mette Dorthea Clausdatter), født 20. juni 1696 i Rejsby præstegård, død 16. april 1766 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 3. juli 1727 i Varde med Anne Hedevig Jensdatter Thaulow (datter af tolder Jens Bertelsen T. og Maren Jacobsdatter Bjørn), født 25. april 1697 i Varde, død 29. januar 1758 i Hjerting, Guldager sogn.
Kammertjener hos kammerherre Gabel. Tolder i Varde 20. maj 1726, men flyttede til Hjerting tre år senere. Kontrollør imod toldforpagterne 1755, afskediget 14. juli 1759.

1755-1760
Henrik Molrath Richter, født ca. 1715, bisat 3. marts 1777 i Fredericia (Michaelis). Gift 29. marts 1746 i Lemvig kirke med Kirstine Mathiasdatter (datter af købmand Mathias Pedersen og Anne Marie Pedersdatter), døbt 8. oktober 1719 i Lemvig, bisat 14. september 1773 i Fredericia (Michaelis)
Vicerådmand i Fredericia 1736, viceborgmester sst. 1746, hospitalsforstander sst. 13. august 1751, borgmester sst. 30. oktober 1754. Han og rådmand Bertel Johansen Bruun forpagtede tolden og konsumtionen i Ribe stift i årene 1752-54 (kgl. resol. 30.11.1751). Richter og medinteressenter forpagtede konsumtionen i Ribe stifts købstæder i årene 1755-60 (kgl. resol. 12.11.1754). Ejer af Kirstineberg på Trelde bys marker. Han og hustruen blev begravet i Bredstrup kirke.
Kammerråd.

1761-1794
Michael Møller, født ca. 1727, død 14. juni 1799 i Christiansfeld. Gift 1. gang 1759 (bev. 31. august) med Maren Sørensdatter Wedel (datter af tolder Søren W. og Anne Hedevig Thaulow), døbt 22. oktober 1728 i Varde (Jacobi), begr. 31. august 1765 i Guldager, Hjerting sogn. Gift 2. gang med Ellen Kirstine Bruun (datter af sognepræst Peder Nielsen B. og Margrethe Thuresdatter), født 4. december 1732 i Hemmet præstegård, død efter 1803.
Tolder ved øksne- og hestetolden samt kontrollør imod toldforpagterne i Varde 14. juli 1759, afskediget 30. april 1794. Han og hustruen flyttede derpå til Christiansfeld, hvor sønnen var læge.

* * * Toldkontrollører i Varde, fra 1680 Hjerting

1667-1680 (?)
Christoffer Jacobsen
Visitør i Varde 9. maj 1667, toldbetjent sst. 19. september 1670.

1680-1695
Hans Brygmann, død 23. marts 1707 i Ringkøbing. Gift med Anne Jacobsdatter Bjørn (datter af tolder Jacob B.), død mellem 1723 og 1734 (hun gift 2. gang 1710 med borgmester Peder Iversen Schelde, død 1719 i Fredericia).
Toldbetjent i Hjerting 18. september 1680. Toldbetjent i Ringkøbing 1. januar 1696.

1696-1723
Didrik Mouritsen Krey (søn af ankersmed Mourits Didriksen K. og Mette Jansdatter), født 4. december 1670 i København, død 29. marts 1731 i Ringkøbing. Gift 16. marts 1700 i Alslev kirke med Mette Cathrine Rasch (datter af regimentsskriver Andreas Hansen R. og Johanne Lauritsdatter), født ca. 1682, død 23. december 1733 i Ringkøbing.
Kgl. lakaj. Toldbetjent og visitør i Varde 18. februar 1696. Tillige toldinspektør i Aarhus og Ribe stifter 22. februar 1701. Tillige toldforpagter i Ringkøbing i 1707-09. Tolder i Ringkøbing 1710, kgl. bestalling 21. januar 1724. Selvom han således i 1710 udnævntes til tolder i Ringkøbing, beholdt han dog kontrollørembedet i Hjerting. Dette forhold fremgår med al tydelighed ved udnævnelsen af hans efterfølger Hans Nielsen. I Kreys fravær har kontrollørtjenesten sikkert været bestyret af den i Hjerting bosiddende vejer og måler, først Morten Steffensen (ca. 1707-20) og derpå Jens Regelsen (1720-27), der begge var gift med tolder Jacob Bjørns datter Karen.

1723-1730
Hans Nielsen, begr. 15. september 1730 i Hjerting, Guldager sogn. Gift med Cathrine Luffe, begr. 3. september 1735 i Hjerting, Guldager sogn.
Toldinspektør i Ribe stift 1711. Tillige toldkontrollør i Varde 1. november 1723. Med udnævnelsen fulgte en pligt til at bosætte sig i Varde, men allerede året efter boede han i Hjerting. Tillige vejer og måler i Hjerting 8. marts 1727.

1730-1752
Niels Christensen Bang, død senest december 1752 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 15. december 1723 i København Helligånds kirke med Inger Marie Eriksdatter (søsterdatter af kammerråd Anders Jørgensen).
Mønsterskriver i det vestjyske distrikt. Toldkontrollør i Varde, Hjerting og Grådyb 11. december 1730. Tillige vejer og måler sst. 5. januar 1731.

1753-1754
Peter Ellung, født ca. 1697, begr. 20. maj 1775 i Hjerting, Guldager sogn. Gift med Else Marie Nielsdatter Rømer, født ca. 1715, begr. 28. februar 1794 i Hjerting, Guldager sogn.
Kammertjener hos geheimeråd Rosenkrantz. Toldkontrollør samt vejer og måler i Varde 16. januar 1753, kontrollør ved øksne- og hestetolden sst. 1755, atter toldkontrollør sst. 1761. Selvom bestallingen i 1753 lød på Varde, boede Ellung dog, ligesom sine forgængere, i Hjerting.

1755-1759
Søren Sørensen Wedel
Tolder i Varde 20. maj 1726, men flyttede til Hjerting tre år senere. Kontrollør imod toldforpagterne 1755, afskediget 14. juli 1759 (se ovenfor).

1759-1760
Michael Møller
Tolder ved øksen- og hestetolden samt kontrollør imod toldforpagterne i Varde 14. juli 1759, tolder 1761 (se ovenfor).

1761-1775
Peter Ellung
Toldkontrollør samt vejer og måler i Varde 16. januar 1753, kontrollør ved øksne- og hestetolden sst. 1755, atter toldkontrollør sst. 1761 (se ovenfor).

1775-1794
Morten Henningsen, født ca. 1729, begr. 22. juli 1795 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 14. januar 1757 i Horsens Vor Frelser kirke med Anne Bræstrup (datter af købmand Søren Andersen B. og Ellen Cathrine Henriksdatter Hatting), døbt 13. september 1730 i Horsens.
Købmand i Horsens, men gjorde opbud 1770. Tobaksoplagskommissær i Varde 1774. Kontrollør samt vejer og måler i Hjerting 27. juli 1775, overtold- og konsumtionsbetjent i Hjerting 30. april 1794, toldkasserer sst. 8. april 1795.

* * * Konsumtionsforvaltere i Varde

1779-1794
Jes Christensen Mulvad (søn af degn Christen Pedersen M. og Anne Kirstine Hansdatter Hagedorn), født ca. 1735 i Jelling degnebolig, død 3. juni 1816 i Varde (Jacobi). Gift 18. maj 1770 i København Vor Frue kirke med Anne Margrethe Hansdatter, født ca. 1738, død 18. december 1809 i Varde (Jacobi).
Kgl. taffeldækker. Konsumtionsforvalter i Varde 20. august 1778, konsumtionskasserer sst. 30. april 1794, afskediget 20. marts 1805.

* * * Konsumtionskontrollører i Varde

1779-1780
Lars Arenholt, født ca. 1739, begr. 17. april 1801 i Aalborg (Budolfi). Gift 2. gang 3. februar 1781 i Varde Skt. Jacobi kirke med Cathrine Sophie Nyeland, født ca. 1755.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Varde 11. juni 1778. Konsumtionskontrollør i Sæby 4. december 1780, toldbetjent (med navn af kontrollør) i Aalborg 20. juni 1782.

1780-1785
Andreas Grønbech. Gift 20. december 1771 i Biersted kirke med Dorthe Marie Schmidt (datter af … Erik Pedersen S. og Ingeborg Christensdatter Lund), døbt 11. februar 1748 i Løkken, Furreby sogn.
Forpagter af Rævkærgård, Åby sogn 1771. Konsumtionskontrollør i Sæby 11. juni 1778. Konsumtionskontrollør i Varde 4. december 1780, afskediget 22. juni 1785. Familiens skæbne herefter kendes ikke.

1785-1788
Hans Peter Nissen, født ca. 1755, begr. 30. april 1795 i Ringkøbing. Gift med Anne Christiane Jensdatter, født ca. 1752, død efter 1801.
Handelskontorist i fire år. Konsumtionskontrollør i Varde 28. juni 1785. Kontrollør og toldbetjent i Ringkøbing 19. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794.

1788-1794
Christen Foght (søn af Lars F. og Pernille Rudolphsdatter), døbt 21. juni 1747 i København, død 26. august 1801 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 28. februar 1781 i Ringkøbing kirke med Marie Kirstine Kiborg (datter af Johan Christian K. og Sidsel Cathrine Poulsdatter), døbt 23. juli 1757 i København, død 19. juni 1802 i Varde (Jacobi).
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ringkøbing 31. januar 1780. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Varde 26. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794, toldkasserer i Hjerting 9. september 1795.

* * * Strandinspektører i Hjerting

1761-1771
Niels Jensen Wrang (søn af fisker Jens Jensen W. og Maren Nielsdatter), døbt 25. november 1734 i Amsterdam, Nørup sogn, begr. 8. marts 1771 i Hjerting, Guldager sogn. Gift ca. 1760 med Magdalene Kirstine Jacobsdatter, født ca. 1731, død 29. maj 1817 i Horsens.
Bosat i Horsens. Strandinspektør i Varde 6. august 1761, bosat i Hjerting. Begik selvmord ved at skyde sig selv i sit hjem.

1771-1778
Johan Johnsen Broholt, født ca. 1729 i Askim sogn, Akershus amt, begr. 12. marts 1779 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 25. maj 1770 i Nibe kirke med Maren Andersdatter Asaae.
Kontrollør og toldbetjent i Dragsminde 12. november 1764, forflyttet [til Nibe] 28. november 1769. Strandinspektør i Varde 22. april 1771, bosat i Hjerting.

1779-1794
Hans Adam Stockmann, født ca. 1740 i Norge (?), død 16. februar 1823 i Aarhus (Domsogn). Gift 27. september 1770 i Tirstrup kirke med Inger Clemensdatter Møller (datter af købmand Clemen Pedersen M. og Sidsel Marie Sørensdatter), født ca. 1742 i Mariager, begr. 10. maj 1803 i Aarhus (Domsogn).
Strandinspektør i Varde 22. marts 1779, bosat i Hjerting. Told- og konsumtionsinspektør i Hjerting og Varde 30. april 1794. Told- og konsumtionsinspektør i Aarhus 1. marts 1797, afskediget 18. februar 1812.
Kammerråd 1812.


PERIODEN 1794-1843

* * * Told- og konsumtionsinspektører i Hjerting og Varde

1794-1797
Hans Adam Stockmann
Strandinspektør i Varde 22. marts 1779, told- og konsumtionsinspektør i Hjerting og Varde 30. april 1794. Told- og konsumtionsinspektør i Aarhus 1. marts 1797 (se ovenfor).

1797-1823
Johan Georg Lybecker (søn af prokurator Johan Ludvig L. og Anne Bentzen), født ca. 1768 i Nibe, død 13. juli 1831 i Varde. Gift 19. september 1792 i Skagen kirke med Regina Ferslev (datter af byfoged Hans Christoffer F. og Cathrine Holm), døbt 12. marts 1766 i Skagen, død 25. juni 1818 i Hjerting, Guldager sogn.
Premierløjtnant. Told- og konsumtionsinspektør i Hjørring 12. juni 1793. Told- og konsumtionsinspektør i Hjerting og Varde 1. marts 1797, udelukkende konsumtionsinspektør i Varde 24. marts 1823. Tillige vejer og måler i Varde 26. februar 1817.
Kar. premierløjtnant 1803. Overkrigskommissær 1812.

* * * Toldinspektører i Varde

1823-1843
Embedet betjentes af toldinspektøren i Ribe

* * * Toldkasserere i Hjerting

1794-1795
Didrik Günther Zeuthen (søn af sognepræst Niels Henriksen Z. og Anne Fahrenhorst), født 7. september 1745 i Skamby præstegård, død 4. marts 1795 i Hjerting, Guldager sogn. Gift ca. 1772 med Mette Hedevig Rosted (datter af godsforvalter Henrik R. og Karen Busch), døbt 6. maj 1750 på Bistrupgård, Sankt Jørgensbjerg sogn, død 7. oktober 1826.
Overkollektør ved det københavnske tallotteri. Forvalter over universitetsgodset på Sjælland. Konsumtionsforvalter i Sæby 26. august 1783. Toldkasserer i Hjerting 30. april 1794.

1795
Morten HenningsenToldkontrollør samt vejer og måler i Hjerting 27. juni 1775, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794, toldkasserer sst. 8. april 1795 (se ovenfor).

1795-1801
Christen Foght
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ringkøbing 31. januar 1780. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Varde 26. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794, toldkasserer i Hjerting 9. september 1795 (se ovenfor).

1802-1806
Henrik Nielsen, født ca. 1746, begr. 19. december 1806 i Hjerting, Guldager sogn. Gift ca. 1779 med Margrethe Dorthea Dall, født ca. 1746.
Told- og strandinspektør i Hals (under Aalborg tolddistrikt) 19. august 1779, konsumtionsforvalter i Løgstør 23. januar 1789, konsumtionsinspektør i Viborg 30. april 1794. Toldkasserer i Hjerting 6. januar 1802.

1807-1810
Hans Henrik Petersen, født ca. 1769, begr. 16. maj 1810 i Hjerting, Guldager sogn. Ugift.
Underofficer ved Sjællandske Rytterregiment. Skriver ved den kgl. karantænekommission, senere kopist i Søkortarkivet. Toldkasserer i Hjerting 20. februar 1807.

1810-1827
Johannes Dall (søn af sognepræst Damianus Thomsen D. og Helene Marie Steenfeldt), født 7. august 1757 i Dalbyneder præstegård, død 24. november 1830 i Korup sogn. Gift 19. september 1788 i Gudum kirke med Cecilie Cathrine Obel (datter af sognepræst Hans Jørgen O. og Cecilie Brasch), døbt 3. januar 1753 i Gudum præstegård, død 26. juni 1824 i Odense (Skt. Hans).
Exam.jur. 1783. Amtsfuldmægtig i Odense 1789, kasserer ved Odense kanal 1796, forligskommissær senest 1801. Toldkasserer i Hjerting 2. juli 1810, afskediget 3. april 1827.

1827-1833
Frederik Wilhelm Warhuus (søn af tambur Andreas Johansen W. og Anne Elisabeth), født 29. juli 1797 i København (Garnisons), død 24. november 1876 i København. Gift 24. december 1825 i København Garnisons kirke med Christine Amalie Mariager (datter af bødkermester Christian M. og Amalie Cathrine Unger), født 14. august 1801 i København (Frue), død 7. oktober 1860 i Svendborg
Exam.jur. 1813. Kopist i Generaltoldkammeret 27. oktober 1818. Toldkasserer i Hjerting 8. august 1827. Told- og konsumtionskasserer i Skælskør 15. maj 1833, told- og konsumtionskasserer i Svendborg 29. oktober 1842, afskediget 7. januar 1869.
Kammerråd 1847. Justitsråd 1859. Etatsråd 1869

1833-1843
Wilhelm Emil Juncker (søn af klædefabrikant Christian Frederik J.), født ca. 1798 i København, død 25. oktober 1851 i Vester Nebel sogn. Gift ca. 1826 med Anne Cathrine Petersen, født ca. 1801 i Schleswig, død 9. september 1861.
Assistent hos grænsetoldinspektøren 11. juli 1826. Konsumtionsforvalter i Skive 26. maj 1830. Toldkasserer i Hjerting 25. september 1833, told- og konsumtionskasserer i Varde 24. oktober 1846, fradømt ved Varde bytings dom 7. marts 1849.

* * * Overtoldbetjente (kontrollører) i Hjerting

1794-1795
Morten Henningsen
Kontrollør samt vejer og måler i Hjerting 27. juli 1775, overtold- og konsumtionsbetjent i Hjerting 30. april 1794, toldkasserer sst. 8. april 1795 (se ovenfor).

1795-1797
Niels Møller, født ca. 1758, begr. 4. april 1809 i Aalborg (Budolfi). Ugift.
Konsumtionskontrollør i Næstved 1779, toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 23. marts 1791, overtold- og konsumtionsbetjent i Hjerting 8. april 1795, overtold- og konsumtionsbetjent i Aalborg 19. april 1797.

1797-1798
Hans Georg Møller, født ca. 1756, død 17. juni 1826 i Guldager, Guldager sogn. Gift 1. gang 26. juni 1778 i Kolding Skt. Nikolaj kirke med Bothilla Cathrine Raben, født ca. 1750, begr. 2. november 1798 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 2. gang 5. december 1812 i Guldager kirke med Bodil Eskilsdatter, født ca. 1764, død 28. september 1819 i Guldager, Guldager sogn .
Købmand i Kolding, gik fallit 1785. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 16. april 1788, overtold- og konsumtionsbetjent i Aalborg 30. april 1794, overtold- og konsumtionsbetjent i Hjerting 19. april 1797, afskediget 25. juli 1798.

1798-1821
Andreas Peter Bagge, født ca. 1752, død 9. september 1824 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 13. januar 1792 i Guldager kirke med Ingeborg Jensdatter (datter af Jens Hansen), født ca. 1758, begr. 10. oktober 1810 i Hjerting, Guldager sogn.
Fuldmægtig hos tolder Michael Møller, Varde 1787. Overtold- og konsumtionsbetjent i Hjerting 25. juli 1798, afskediget 17. marts 1821.

1821-1834
Holger Thorsen Starup (søn af gårdmand Thor Madsen og Sidsel Holgersdatter), døbt 9. september 1781 i Ferup, Lejrskov sogn, død 23. februar 1841 i Gamst, Andst sogn. Gift med Karen Sørensdatter, født ca. 1785.
Voksede op hos morforældrene i Øster Starup, deraf tilnavnet. Konst. tolder i Foldingbro, konst. patruljebetjent ved toldgrænsen 25. januar 1820, afskediget 10. april 1821. Overtoldbetjent i Hjerting 11. april 1821, afskediget 5. august 1834. Gårdejer i Gamst, Andst sogn.

1834-1843
Daniel Storm Castonier
Overtoldbetjent i Hjerting 15. oktober 1834. Konst. overtoldbetjent i Roskilde 9. februar 1843, konst. havnekontrollør i København 29. april 1846, told- og konsumtionskontrollør sst. 25. maj 1848. Toldinspektør i Varde 20. august 1852, afskediget 28. september 1870 (se nedenfor).

* * * Konsumtionsinspektører i Varde

1794-1797
Hans Adam Stockmann
Strandinspektør i Varde 22. marts 1779, told- og konsumtionsinspektør i Hjerting og Varde 30. april 1794. Told- og konsumtionsinspektør i Aarhus 1. marts 1797 (se ovenfor).

1797-1831
Johan Georg Lybecker
Told- og konsumtionsinspektør i Hjerting og Varde 1. marts 1797, udelukkende konsumtionsinspektør i Varde 24. marts 1823 (se ovenfor).

* * * Konsumtionskasserere i Varde

1794-1805
Jes Christensen Mulvad
Konsumtionsforvalter i Varde 20. august 1778, konsumtionskasserer sst. 30. april 1794, afskediget 20. marts 1805 (se ovenfor).

1805-1806
Jens Jørgen Fæster (søn af kaptajn og kinafarer Henrik F.), døbt 2. september 1747 i København (Frelsers), død 29. juli 1825 i Ringkøbing. Gift 1. gang ca. 1770 med Anne Cathrine Sørensdatter Elkjær (datter af undergraver Søren Hansen E. og Kirstine Andersdatter Lie), døbt 16. juli 1750 i København (Skt. Nikolaj), begr. 24. november 1813 i Ringkøbing. Gift 2. gang 25. marts 1814 i Ringkøbing kirke med Anne Kolbye (datter af købmand Bertel K. og Obel Cathrine Mørch), født 29. april 1784 i Ringkøbing, død 3. maj 1859 i Ringkøbing (hun gift 2. gang med Thomas Iversen Koed, 1770-1846, postmester i Ringkøbing).
Bosat i Frederikssund i 1770’erne. Købmand i København ca. 1780. Konsumtionskontrollør i Skælskør 1790, strandtoldbetjent i Karrebæksminde (under Næstved toldsted) 23. marts 1791. Konsumtionskasserer i Varde 20. marts 1805. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 5. september 1806, suspenderet 4. november 1820, fradømt 24. juni 1823.
Kammerråd 1813.

1806-1814
Caspar Herman Storm Branth (søn af møntkontrollør Kay B. og Olea Knoph), døbt 18. januar 1766 i Jevnaker, Opplands amt, Norge, død 8. juni 1814 i Varde (Jacobi). Ugift.
Exam.jur. 1791. Fuldmægtig hos sorenskriver Niels Wamberg i Øvre Telemarken. Konst. fuldmægtig hos broderen, møntmester Hans Jacob Arnold Branth i København ca. 1795. Konsumtionskasserer i Varde 5. december 1806.

1814-1831
Rasmus Petersen (søn af tjenestepige Karen Rasmusdatter, plejebarn af skolelærer Hans Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter), døbt 6. august 1786 i Haldrup skole, Vær sogn, død 26. juli 1859 på Fredensberg, Torstrup sogn. Gift 30. september 1814 i Frederiksberg kirke med Marie Jensine Jacobine Betzer (datter af købmand Johannes B. og Johanne Kirstine Iversen), døbt 25. marts 1781 i Middelfart, død 20. december 1854 på Fredensberg, Torstrup sogn
Sekondløjtnant ved Københavnske Infanteriregiment 1814. Konsumtionskasserer i Varde 10. august 1814, konsumtionsforvalter sst. 18. februar 1832, told- og konsumtionskasserer sst. 11. maj 1843, afskediget 22. august 1846.
Krigskancellisekretær 1814. Krigsassessor 1815.

* * * Konsumtionsforvaltere i Varde

1831-1843
Rasmus Petersen
Konsumtionskasserer i Varde 10. august 1814, konsumtionsforvalter sst. 18. februar 1832, told- og konsumtionskasserer sst. 11. maj 1843, afskediget 22. august 1846 (se ovenfor).

* * * Overkonsumtionsbetjente (kontrollører) i Varde

1794-1795
Christen Foght
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ringkøbing 31. januar 1780. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Varde 26. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794, toldkasserer i Hjerting 9. september 1795 (se ovenfor).

1795-1812
Christen Linde Haunstrup (søn af sognepræst Rasmus Eskildsen H. og Susanne Bredstrup), født 9. december 1760 i Nørup præstegård, død 23. oktober 1812 i Varde. Gift 9. april 1790 med Anna Cornelia von der Recke (datter af kaptajn Ernst David von der R. og Louise Reedtz), født ca. 1766 i Norge.
Overtold- og konsumtionsbetjent i Varde 9. september 1795.

1813-1823
Bernhard Ludvig Stuhlmann, født ca. 1772, død 18. september 1829 i Varde. Gift med Anne Louise Albertine Kløcker (datter af trompeter Johan Henrik Ditlev K. og Magdalene Charlotte Grønbech), født ca. 1789 i Slagelse, død 29. marts 1852 i Varde.
Told- og konsumtionsoverbetjent i Varde 19. februar 1813, afskediget 9. august 1823.


PERIODEN 1843-1864

* * * Told- og konsumtionsinspektører i Varde og Hjerting

1843-1849
Peter Ifversen (søn af gårdejer Peter I. og Sophie Kirstine Henningsen), født 25. marts 1794 i Hunderup, Skallerup sogn, død 22. december 1850 i Varde. Gift 3. september 1829 i København Trinitatis kirke med Cathrine Marie Bilsted (datter af landinspektør Ole Severin B. og Cathrine Marie Selchau), født 29. juni 1808 i Holbæk, død 27. januar 1887 i Varde.
Konst. strandopsynsbetjent i Hjerting 1823. Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Frederikshavn 1827, konst. told- og konsumtionsinspektør i Frederikshavn 30. juli 1831, adjungeret told- og konsumtionsinspektør i Kalundborg 6. november 1832, fung. told- og konsumtionsinspektør i Korsør ca. 1837. Toldinspektør i Hjerting 9. februar 1843, told- og konsumtionsinspektør i Varde 1846, afskediget 5. august 1849.

1849-1850
Frederik Ludvig Trojel (søn af godsinspektør Frands Wilhelm T. og Christine Margrethe Hansen), født 29. juni 1794 på Annebjerggård, Højby sogn, død 9. august 1873. Gift 1. gang 16. februar 1820 i Kolding Skt. Nikolaj kirke med Karen Seest (datter af købmand Jeppe Jepsen S. og Anne Cathrine Pedersdatter), født 4. juni 1793 i Kolding, død 21. marts 1820 i Kolding. Gift 2. gang 15. maj 1838 i Skanderborg slotskirke med Emilie Augusta Christensen (datter af løjtnant Christian Peter C. og Kirstine Bang), født 26. oktober 1805 i Randers.
Premierløjtnant ved Holstenske lansenerregiment. Told- og konsumtionsinspektør i Lemvig 1. maj 1838. Told- og konsumtionsinspektør i Varde med underliggende distrikter 21. oktober 1849. Told- og konsumtionsinspektør i Ribe 6. maj 1850, afskediget 15. februar 1867.
Emilie Trojel var søster til politikeren Balthazar Christensen.
Ritmester. R. 1866.

1850-1852
Bendt Christian Aarøe, født 2. april 1794 på Sankt Thomas, død 8. juni 1852. Gift med Anne Johanne Diderich (datter af kontorbetjent Johan D. og Mette Margrethe Wohler), født 14. marts 1798 i København, død 13. marts 1873.
Kaptajn. Undertold- og konsumtionsbetjent i København 14. december 1825. Told- og konsumtionsinspektør i Ribe 25. januar 1843. Told- og konsumtionsinspektør i Varde 6. maj 1850.
Krigsassessor.

1852-1870
Daniel Storm Castonier (søn af major Falck Daniel Christian C. og Maren Fibiger), født 8. oktober 1806 på Sankt Thomas, død 22. april 1872 i Varde. Gift 1. gang 20. november 1834 i Fredericia Trinitatis kirke med Gustava Charlotte Christiane Michaelsen (datter af major Gustav Emanuel M. og Charlotte Bolette Richardt), født 2. juni 1813 i Helsingør (Skt. Mariæ), død 6. januar 1887 i København (ægteskabet opløst, hun gift 2. gang med fabrikant, landskabsmaler Louis Ferdinand Edmond Olsen). Gift 2. gang 21. februar 1851 i Petersdorf kirke (Fehmarn) med Henriette Laurine Frederikke Hollensted (datter af toldassistent Lars Jensen H. og Frederikke Dreyer), født 9. april 1827, død 5. november 1912 i København.
Premierløjtnant i Fynske Infanteriregiment 1833. Overtoldbetjent i Hjerting 15. oktober 1834. Konst. overtoldbetjent i Roskilde 9. februar 1843, konst. havnekontrollør i København 29. april 1846, told- og konsumtionskontrollør sst. 25. maj 1848. Toldinspektør i Varde 20. august 1852, afskediget 28. september 1870. I krigsåret 1849 var han kompagnikommandør i 3. Reservebataljon.
Kammerjunker 1829. Kar. kaptajn 1834. Kar. major 1850. R. 1849. Medaljen for ædel Dåd.

* * * Told- og konsumtionskasserere i Varde

1843-1846
Rasmus Petersen
Konsumtionskasserer i Varde 10. august 1814, konsumtionsforvalter sst. 18. februar 1832, told- og konsumtionskasserer sst. 11. maj 1843, afskediget 22. august 1846 (se ovenfor).

* * * Told- og konsumtionskasserere i Hjerting

1843-1846
Wilhelm Emil Juncker
Toldkasserer i Hjerting 25. september 1833, told- og konsumtionskasserer i Varde 24. oktober 1846, fradømt ved Varde bytings dom 7. marts 1849 (se ovenfor).

* * * Told- og konsumtionskontrollører i Varde

1843-1849
Christian Mouritz Tüchsen, født 20. maj 1812 i København, død 9. september 1882 i København. Gift med Hanne Marie Louise Blom, født ca. 1819 i Rudkøbing, død 25. februar 1875 i København.
Kammerskriver, kopist i Generaltoldkammeret 10. marts 1841. Konst. overtoldbetjent i Varde ca. 1843, told- og konsumtionskontrollør sst. 22. maj 1845. Told- og konsumtionsinspektør i Lemvig 9. november 1849, toldinspektør i København 8. august 1862.
Kammerråd 1860. Justitsråd 1869. R. 1876.

* * * Told- og konsumtionskasserere i Varde

1846-1849
Wilhelm Emil Juncker
Toldkasserer i Hjerting 25. september 1833, told- og konsumtionskasserer i Varde 24. oktober 1846, fradømt ved Varde bytings dom 7. marts 1849 (se ovenfor).

* * * Toldoppebørselskontrollører i Hjerting

1847-1854
Hector Willibald Diderichsen (søn af løjtnant Johan Nicolaj D. og Sophie Smith), født 8. januar 1814 i Frederiksværk, Vinderød sogn, død 22. marts 1879 i Thisted. Gift 22. august 1842 på Skt. Croix med Jacobine Isabella Møller (datter af byfoged Johannes Ludvig M. og Sarah Dorothea Keutsch), født 3. september 1822 på Skt. Croix, død efter 1885.
Voksede op på de vestindiske øer, hvor faderen var toldinspektør. Sekondløjtnant ved de vestindiske tropper. Toldoppebørselskontrollør i Hjerting 29. januar 1847. Toldkasserer i Tønder 20. november 1854, toldinspektør i Eckernförde 2. december 1860, afskediget ved fredsslutningen 28. oktober 1864. Toldkontrollør i Helsingør 18. maj 1866, toldinspektør i Thisted 2. oktober 1871.
Boede 1850 i Hjerting. Enken boede med tre døtre på Vesterbro i Kbh. i 1885.

1855-1865
Georg Meno Haas (søn af økonom Jean Meno H. og Marie Charlotte Arentzen), født ca. 1821 i København, død 6. juli 1867 i Nysted. Gift 15. november 1855 i København (Garnisons) med Rasmine Marie Brøndum (datter af brændevinsbrænder Anders Anthon B. og Karen Marie Rasmussen), født 26. august 1831 i København (Trinitatis), død 18. juli 1865.
Revisor i Generaldirektoratet for det indirekte skattevæsen 31. marts 1854. Toldoppebørselskontrollør i Hjerting 11. maj 1855. Toldoppebørselskontrollør i Nysted 22. marts 1865.

1866-1873
Peder Christian Freiesleben (søn af premierløjtnant, senere generalmajor Johannes F. og Anette Sophie Emilie Stribolt), født 8. oktober 1825 i Aarhus (Domsogn), død 21. december 1905 i Randers. Gift 7. maj 1857 med Elise Amalie Magens (datter af landmand Herman M. og Ide), født 12. maj 1838 i Kollmar, Holstein, død 28. juni 1914 i Fredericia (Trinitatis).
Student. – Vigilanceinspektør i Holsten. Toldoppebørselskontrollør i Hjerting 18. maj 1866. Toldforvalter i Viborg 22. december 1873. Toldkasserer i Randers 15. november 1878, afskediget 3. november 1889.

* * * Toldoppebørselskontrollører i Varde

1849-1854
Kjeld Kjeldsen Andersen (søn af gårdmand Anders Mortensen og Kirsten Marie Kjeldsdatter), døbt 7. august 1814 i Gammelgård, Ølgod sogn, død 29. april 1854 i Varde. Gift 29. oktober 1845 i Rønne kirke med Wilhelmine Christine Colberg (datter af købmand Hans C. og Karen Kirstine Ipsdatter), født 14. april 1820 i Rønne, død 26. april 1892.
Skriver i Generaltoldkammeret. Toldkontrollør i Hasle 14. april 1841. Toldkontrollør Varde 9. november 1849.

1855-1860
Christian Frederik Frandsen, født ca. 1804 i København, død 12. oktober 1860. Gift 8. marts 1839 i Frederiksberg kirke med Hanne Sophie Elise Rauch (datter af kapelmusikus Johan Frederik R. og Ida Elisabeth Omoth), født 24. november 1813 i København (Hof- og Slotskirken).
Skriver i Generaltoldkammeret. Toldkontrollør i Neksø 10. april 1841, toldoppebørselskontrollør sst. 1851. Toldoppebørselskontrollør i Varde 3. august 1854.

1861-1865
Christian Gustav Schøsler (søn af postbud og bedemand Jacob Henrik S. og Inger Kirstine Throensen), født 3. oktober 1804 i Faaborg, død 26. januar 1867. Gift 1. gang 1829 med Dorthea Marie Larsen (datter af købmand Johannes L. og Anne Marie Nielsen), født 25. april 1798 i Odense, død 8. juli 1860 i Fakse. Gift 2. gang 17. maj 1861 i Faaborg kirke med Caroline Sophie Marie Bodholt (datter af købmand Frederik Julius Christian B. og Anne Cathrine Gaarn), født 23. januar 1834 i Byrum (Læsø).
Toldfuldmægtig i Aalborg, toldassistent i Vejle 20. maj 1851, Horsens 1852, Aalborg 1854, toldoppebørselskontrollør i Fakse 20. december 1857. Toldoppebørselskontrollør i Varde 15. januar 1861, afskediget 16. august 1865.

1865-1874
Hans Christian Nissen (søn af prokurator Christian Ditlev Høegh N. og Helene Birgitte Grandjean), født 11. juni 1818 i Kalundborg, død 5. december 1900 i Varde. Gift 18. oktober 1847 i Besser med Hertha Alvilda Mønsted (datter af distriktskirurg Christian Frederik M. og Juliane Henriette Petersen), født 7. april 1826 i Langemark, Besser sogn, Holbæk amt, død 14. juni 1894 i Varde.
Toldfuldmægtig på Samsø. Overtoldopsynsassistent i Køge 22. juli 1845. Toldassistent i Roskilde 21. maj 1851, forflyttet til Helsingør 19. januar 1854, kgl. bestalling 30. oktober 1856, forflyttet til Korsør og tillige konstitueret toldkontrollør i Korsør 15. september 1860. Toldoppebørselskontrollør i Varde 24. november 1865. Toldforvalter i Varde 11. april 1874, afskediget 20. august 1900.
Etatsråd 1900. – R. 1878.

* * * Toldforvaltere i Varde
1874-1900
Hans Christian Nissen 
Toldoppebørselskontrollør i Varde 24. november 1865. Toldforvalter i Varde 11. april 1874, afskediget 20. august 1900.

1900-1911
Christian Nicolai Ancher Kofoed Hoffmann (søn af kæmner, cand.jur. Christian Ancher H. og Nicoline Jumine Kofoed), født 29. august 1850 i Rønne, død 25. juli 1911 i Varde. Gift 25. juli 1884 i Svaneke med Christine Charlotte Low (datter af løjtnant Anders Peter L. og Anne Kirstine Hansen), født 7. november 1861 i Svaneke.
Toldkontorist 1. november 1867. Toldfuldmægtig i Svendborg. Assistent i Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 22. juni 1875. Fuldmægtig i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 6. marts 1897. Toldforvalter i Varde 19. november 1900.

1911-1921
Richard Nicolai Jørgensen (søn af toldassistent, senere toldoppebørselskontrollør Hans Jørgen J. og Jacobine Cathrine Grønbech), født 7. februar 1866 i Vester Mærsk, Fjaltring sogn, Ringkøbing amt. Gift med Elene Nicoline Margrethe Dahl (datter af styrmand Jens Pedersen D. og Andrine Margrethe Hansen), født 1. december 1869 i Listed, Ibsker sogn, Bornholms amt.
Toldfuldmægtig i Nexø. Toldmedhjælper i Thisted 13. april 1887. Toldassistent i Roskilde 20. oktober 1891, forflyttet til København 24. april 1894, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldforvalter Holstebro 10. september 1908. Toldforvalter Varde 30. august 1911. Toldkasserer Randers 31. oktober 1921.

* * * Strandtoldkontrollører i Blåvand

1833-1843
Niels Christian Grooss (søn af byskriver Peter Andreas G. og Elisabeth Anne Brasen), født 15. oktober 1799 i Ringkøbing, død 10. juni 1878 i Middelfart. Gift 1. august 1833 i Vilslev med Georgine Kirstine Friis (datter af herredsskriver Gabriel Michael F. og Frederikke Tranberg), født 29. august 1807 i Endrup mølle, Nykirke sogn, død 26. februar 1886 i Middelfart.
Styrmandseksamen 1814. Exam.jur. 1819. Prokurator i Ringkøbing amt 29. juli 1822. Prokurator ved underretterne i Ribe stift 5. januar 1825. Tillige sandflugtskommissær i Ribe amt 21. april 1832. Konst. strandtoldkontrollør i Hjerting tolddistrikt 11. maj 1833, ankom til Blåvand 1. august 1833. Told- og konsumtionsinspektør i Kerteminde 15. december 1843. Told- og konsumtionsinspektør i Middelfart 29. marts 1847, toldforvalter 20. maj 1851.
Medlem af Landstinget 1855-59. Medstifter af Østifternes Kreditforening 1856.
Kammerråd 1840. Justitsråd 1862. R. 1865.

1844-1851
Jes Nielsen Horne (søn af bolsmand Niels Jessen og Maren Jensdatter), født 26. december 1795 i Horne kirkeby, Horne sogn, død ca. 1856. Gift ca. 1827 med Anne Cecilie Hansdatter (datter af daglejer Hans Andersen og Kirsten Pedersdatter), døbt 19. juni 1803 i Rønne, død 26. december 1891 i Langlibjerge, Ho sogn.
Kommandersergent ved 3. Jægerkorps. Strandtoldbetjent i Hjerting tolddistrikt 12. februar 1844, ankom til Blåvand 1. maj 1844, strandtoldkontrollør 22. maj 1845, afskediget 20. maj 1851.
D.M. 1841.