tirsdag den 5. juni 2018

Toldere i Randers

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1661-1669
Mads Poulsen (søn af borgmester Poul Nielsen og Kirsten Madsdatter), født 20. juni 1600 i Randers, død 1678 (?) i Randers. Gift 1621 med Anne Vestenie Nielsdatter (datter af borgmester Niels Jacobsen og Maren Pedersdatter Lassen), født ca. 1591 i Randers, død 1653.
Rådmand i Randers 1638, fritaget 6. december 1648. Tolder i Randers 15. september 1648, tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter sst. 16. juli 1661. Tillige borgmester 1655 og underskrev som sådan suverænitetsakten i 1661. Ejer af Tvilumgård 1661-78 og af Oxholm (Øland) 1667-70. Hans søn Peder Madsen (1635-1706) blev adlet med navnet Rosenørn i 1679.

1669-1700
Henrik von Hatten, død ca. marts 1713 i Randers. Gift med Engel Kop, død ca. maj 1713 i Randers.
Fyrbøder hos prins Georg 16. februar 1662. Succederende tolder i Randers 26. juli 1669, overtog fuldkomment embedet 25. november 1669 med virkning fra nytår 1670. Bestallingen bekræftet 2. juni 1670 og 1. januar 1696, kgl. konf. 19. december 1699. Toldforretningerne i Randers blev bortforpagtet i 1701 og året efter ansøgte von Hatten om kgl. pension – men forgæves. Juleaften 1703 mindede han atter myndighederne i København om sagen og lod forstå, at han gerne ville vende tilbage til sit embede, når forpagtningsperioden var omme. Det skete den 15. juni 1711. Der blev afholdt skifteforretninger efter von Hatten og enken den 21. marts og 21. maj 1713.

1701-1704
Jørgen Pedersen, født ca. 1666, begr. 16. oktober 1711 i Aarhus (Domsogn). Gift med Anne Jensdatter Laasbye (datter af borgmester Jens Rasmussen Laasbye og Maren Jensdatter Winther), begr. 20. juli 1747 i Fjellerup, Fjellerup sogn (gift 2. gang 19. april 1714 i Aarhus domkirke med toldbetjent og visitør i Aarhus Bartholomæus Kruse, ca. 1686-1714; gift 3. gang 10. september 1716 i Aarhus domkirke med proprietær Henrik Weghorst, død 1746).
Tolder i Randers 15. januar 1701. Tolder i Aarhus 20. oktober 1704. Hans enke giftede sig senere med visitør Bartholomæus Kruse og Henrik Weghorst. Sidstnævnte søgte forgæves tolderembedet i Horsens i 1716 og købte i stedet Fjellerup Østergård på Djursland, som han imidlertid mistede i 1730. Herefter levede han og hustruen i trange kår i Fjellerup sogn.

1704-1711
Niels Jørgensen, begr. 2. maj 1711 i Randers. Gift senest 1707 med Kirstine Lauritsdatter (datter af købmand Laurits Andersen Høgsgaard og Ingeborg Christensdatter Spliid), født ca. 1678 i Aarhus, begr. 24. januar 1718 i Aarhus (Domsogn).
Han omtales som tolder – eller rettere toldforpagter – i kirkebogen fra 1705. Den 4. februar 1710 blev han atter udpeget som toldforpagter for en ny treårig periode, men døde blot et år senere. Byens vejer og måler Mads Brøcher, der under Niels Jørgensens sygdom har varetaget toldforretningerne, søgte i maj 1711 om tolderembedet, men forgæves.

1711-1713
Henrik von Hatten
Tolder i Randers 15. juni 1711.

1713-1721
Rasmus Christensen Winther (søn af borgmester Christen Christensen Winther og Ide Sophie Rasmusdatter), begr. 15. december 1721 i Randers. Gift med Frederikke Jørgensdatter (datter af amtsskriver Jørgen Nielsen og Anne Byrgesdatter), født ca. 1688 i Kalundborg, begr. 24. marts 1773 i Randers.
Tolder i Randers 8. april 1713.

1721-1750
Niels Jørgensen (søn af amtsskriver Jørgen Nielsen og Anne Byrgesdatter), født ca. 1686 i Kalundborg, død 7. april 1773 i Randers. Ugift.
Tolder i Randers 31. december 1721, kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750, atter tolder 1761. Hof- og statskalenderne for 1734-38 har ham også opført som strandinspektør. Ejer af Billegård. Svoger til den foregående tolder.

1750-1755
Søren Simonsen og Rasmus Broch
Toldforpagtere i Randers

1756-1760 
Søren Simonsen
Toldforpagter i Randers

1761-1773
Niels Jørgensen Tolder i Randers 22. januar 1761.

1773-1781
Balthazar Ridtner, født ca. 1725 i Hamburg, begr. 20. juli 1781 i Randers. Ugift.
Kornet ved Holstenske Rytterregiment 1747, løjtnant 1755, kaptajn 1760, ritmester 1763, dimitteret 1773. Regimentet skiftede navn flere gange, fra 1772 hed det Slesvigske Regiments Rytteri. Tolder i Randers 26. april 1773, tillige regnskabsfører og kasserer 11. juni 1778.

1781-1787
Peter Nicolaj Nyegaard (søn af skoleholder Niels Pedersen Nyegaard og Kirstine Rodkjær), født 11. juni 1745 i Hals, Hals sogn, død 21. oktober 1799. Gift 31. maj 1771 i Hemmet med Mette Sophie Lemvigh (datter af sognepræst Hans Jørgen Caspersen L. og Karen Jensdatter Rahbek), døbt 27. april 1751 i Hemmet præstegård, Hemmet sogn, død 12. oktober 1827 i Frederikskilde, Lynge sogn (Sorø amt).
Den unge lærersøn studerede en tid i Sorø akademi, men kom derefter til landvæsenet og senere til handelen i København. I 1775 måtte han imidlertid opgive sit bo og kastede sig over oversættervirksomhed. Han oversatte bl.a. J.W. Goethes ”Werthers lidelser”, der dog straks blev forbudt. Fonden ad usus publicos skænkede ham senere 200 rdl. for oversættelsen af den populæe tyske børnebog "Salzmanns Tidsfordriv”. I 1778 stiftede han ”Det harmoniske Selskab”, der spillede en stor rolle i hovedstadens selskabs- og musikliv. Tolder i Randers 19. september 1781. I 1787 blev han suspenderet pga. kassemangel og afskedigelsen faldt den 30. januar 1788, idet Generaltoldkammeret dog anerkendte Nyegaards store dygtighed med at forøge toldindtægterne. Bogholder og administrator ved det af ham selv oprettede ”Enke-, Understøttelse- og Brudegaveselskab i København” . Bibliotekar ved læseselskabet ”Den periodiske Lekture”. Enken døde hos sønnen på Frederikskilde ved Sorø.

1787-1788, konst.
Peter Buch, født ca. 1751, død 30. marts 1796 i Foldingbro, Folding sogn. Gift 6. juli 1792 i Hjortlund kirke med Magdalene Foersom (datter af provst Christen Jespersen F. og Ellen Sophie Thun), født 1. juli 1772 i Øster Lindet præstegård, Øster Lindet sogn, død 22. december 1861 i Ribe (Skt. Catharinæ) (gift 2. gang 21. maj 1800 i Malt med kommandørkaptajn Bernhard Ulrich Middelboe, født 16. november 1768 i Aarhus (Frue), død 25. oktober 1825 i København).
Exam.jur. 1777. Grænsekontrollør ved Gredstedbro 24. februar 1790. Konst. konsumtionsinspektør i Viborg 25. januar 1792, fast ansat 29. maj 1793. Tolder i Foldingbro 30. april 1794.

1788-1792
Jens Luno (søn af brygger Jacob L. og Ingeborg Sophie Nørager), døbt 2. april 1748 i København (Helligånds), død 23. januar 1796 i Randers. Gift 29. november 1782 i Mariager kirke med Charlotte Elisabeth Boeck (datter af kornet Mathias B. og Dominica Sophie Bianco), døbt 23. december 1753 i Fredericia (Michaelis), død 2. februar 1815 i Randers.
Cand.jur. 1773. Kopist i Hof- og stadsrettens justitskontor, hans efterfølger blev udnævnt 18. april 1776. Prokurator for alle retter i Danmark-Norge 26. april 1776. Konsumtionsforvalter i Mariager 11. juni 1778, tillige tolder 5. september 1781. Tolder i Randers 30. januar 1788, told- og konsumtionskasserer sst. 22. juni 1792.

* * * Toldkontrollører

1667-1681
Jesper Sørensen Konst. visitør i Randers, udnævnt af generaltoldforpagter Müller 2. august 1667, toldbetjent sst. 12. oktober 1670.

1681-1696
Hans Jespersen (søn af toldbetjent og visitør Jesper Sørensen)
Toldbetjent i Randers 29. oktober 1681, toldbetjent og visitør ved Randers fjord 9. juni 1696.

1696-1703
Thorkild Lauritsen, død efter 1707.
Tjente i kongens vinkælder i tyve år. Kontrollør og visitør i Randers 22. februar 1696. Den 20. februar 1706 ansøgte han om det ledige kontrollørembede i Randers, han selv havde kvitteret to år tidligere. I 1707 ansøgte han om det ledige kontrollørembede i Christiania.

1703-1706
Laurits Lassen, begr. 15. april 1706 i Randers. Gift 26. juni 1693 med enken Else Anchersdatter (datter af rådmand Ancher Pedersen), født i Randers, begr. 28. juni 1734 i Randers (gift 1. gang 1. december 1686 i Randers med skipper Jens Madsen, død 1690 i Randers).
Købmand i Randers 21. december 1694. Kontrollør og visitør i Randers 9. januar 1703.

1706-1707
Henrik Ludvig, født ca. 1649, begr. 10. februar 1707 i Randers. Gift med Maren.
Kammerlakaj hos den svenske dronning Ulrika Eleonora, senere fyrbøder hos Frederik III og Christian V og gik senere med Prins Jørgen (Georg) til England. Visitør i Næstved 3. marts 1688. Toldbetjent og visitør i Thisted 7. marts 1696, bekræftet 2. april 1701. Kontrollør og visitør i Randers 22. april 1706.

1707-1710
Jens Christensen Kontrollør og visitør i Randers 5. marts 1707, forflyttet 1710.

1710-1737
Joachim Ditmar Fabich, begr. 21. februar 1737 i Randers. Gift med Dorthea Eleonora Brandt, født ca. 1680, begr. 2. marts 1744 i Langå.
Regne- og skrivelærer i København ca. 1705. Kontrollør og visitør i Randers 28. januar 1710. Hans enke døde hos sønnen, der var degn i Langå.

1737-1750
Henrik Dreyer, født ca. 1685, begr. 22. marts 1774 i Randers. Gift med Maren Henriksdatter Rafn, begr. 3. november 1755 i Randers.
Herredsskriver i Nørhald-Støvring herreder 6. juni 1729, afskediget 5. februar 1768. Tillige rådmand i Randers 25. juli 1729, et embede han beholdt til sin død. Tillige kontrollør og visitør i Randers 21. marts 1737, afskediget 27. januar 1750, atter kontrollør og visitør 22. januar 1761.

1750-1761
Niels Jørgensen
Tolder sst. 31. december 1721, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Indtrådte atter i tolderembedet, da forpagtningen ophørte ved årsskiftet 1760/61.

1761-1774
Henrik Dreyer
Kontrollør og visitør i Randers 22. januar 1761.

1774-1778
Peter Lund, født ca. 1701, begr. 30. september 1778 i Randers. Gift 8. august 1748 i Randers med Anne Kirstine Dreyer (datter af toldkontrollør Henrik D. og Maren Henriksdatter Rafn), født ca. 1714, død 2. april 1773.
Forvalter på Støvringgård. Adjungeret og succederende kontrollør og visitør i Randers 29. juni 1761, tiltrådte embedet i marts 1774, afskediget pga. alderdom 11. juni 1778.

1778-1792
Rasmus Friis Klingberg, født ca. 1738, død 20. januar 1810 i Vejle. Gift med Christiane Magdalene Hindsberg (datter af garver Hans Olufsen Hindsberg og Kirsten Thomasdatter Ungermann), født ca. 1746 i København, begr. 10. maj 1802 i Vejle.
Tolder i Stege 19. september 1776. Kontrollør og visitør i Randers 11. juni 1778. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 22. juni 1792, told- og konsumtionskasserer sst. 1. juni 1803.


KONSUMTIONSVÆSENET 

* * * Konsumtionsinspektører

1779-1792
Caspar Richard Voigt (søn af regimentsfeltskær Johan Barthold V. og Helene Marie Michelsen), født ca. 1744 i København, død 30. maj 1792 i Randers. Gift 1. oktober 1784 i København (Frelsers) med Anne Marie Foss (datter af skipper Henrik Mathiesen F. og Marie Jensdatter Berg), født 14. maj 1765 i København (Frelsers), død 9. marts 1802 (gift 2. gang 1793 med sin svoger, kaptajn, senere generalløjtnant Johan Mangelsen Voigt, 1748-1838).
Student 1760 (privat), cand.jur. 1767. Byfoged i Randers og herredsfoged i Sønderhald-Øster Lisbejrg-Rougsø herreder 28. januar 1773, tillige herredsskriver 6. august 1777, tillige birkedommer i Holbækgård birk 1783, afskediget fra samtlige retsbetjentembeder april 1791. Tillige konsumtionsinspektør i Randers 23. marts 1778.
Kancelliråd 1778.

* * * Konsumtionsoppebørselsbetjente

1779-1781
Balthazar Ridtner Tolder i Randers 26. april 1773, tillige regnskabsfører og kasserer (konsumtionsoppebørselsbetjent) 11. juni 1778.

1781-1787
Peter Nicolaj Nyegaard Tolder i Randers 19. september 1781, afskediget 30. januar 1788.

1787-1788, konst.
Peter Buch
Konst. tolder i Randers.

1788-1792
Jens Luno  
Tolder i Randers 30. januar 1788, told- og konsumtionskasserer sst. 22. juni 1792.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1788
Henrik Blichfeldt Kesselhahn (søn af kaptajn Georg Kesselhahn og Henrikke Blichfeldt Strømberg), døbt 8. september 1737 i Østergård, Harre sogn, død 7. februar 1804 i Store Heddinge. Gift 1. gang 26. juli 1776 i Horsens med Anne Cathrine Mulvad, født ca. 1746-52, begr. 4. april 1782 i Randers. Gift 2. gang 19. december 1782 i Randers med Birgitte Sørensdatter Udbye (datter af købmand Søren Nielsen Udbye og Maren Knudsdatter), døbt 5. juni 1757 i Randers, død tidligst 1801.
Vagtmester. Konsumtionsbetjent i Randers 11. juni 1778. Konsumtionsbetjent i Vejle 21. maj 1788. Konsumtionskontrollør i Store Heddinge samt strandrider ved Stevns klint 1. juni 1791, konsumtionsinspektør sst. 13. april 1796.
Prædikat af kontrollør 1788.

1788-1792
Lyder Roed (søn af forpagter Jens Weibel R. og Dorthea Marie Prom), født 24. december 1755 på Billesborg, Herfølge sogn, død 3. februar 1841 i Randers. Gift 1790 (kopulationsafgift 1. september) med Marie Cathrine Müller (datter af sognepræst Didrik M. og Frederikke Sophie Roed), døbt 19. januar 1756 i Terslev præstegård, Terslev sogn, død 20. maj 1831 i Randers.
Exam.jur. 1776. Konsumtionsbetjent i Vejle 11. juni 1778. Konsumtionskontrollør i Aarhus 5. september 1787. Konsumtionsbetjent i Randers 21. maj 1788, tillige overtoldbetjent 22. juni 1792, afskediget 24. april 1832.
Prædikat af kontrollør 1788.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1792

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1792-1820
Jacob Brøgger (søn af degn Hans Larsen Brøgger og Barbara Kruse), født 25. marts 1744 i Veerst, Veerst sogn, død 9. november 1822 i Randers. Gift 1. gang 19. marts 1773 i Møgeltønder med Hedvig Frederikke Clausen (hun gift 1. gang med inspektør Georg Wilhardus Fabritius, født ca. 1727, død 26. januar 1768 i Møgeltønder). Gift 2. gang 27. december 1779 i Kerteminde med Dorthea Marie Langhoff (datter af herredsfoged Hans Pedersen Langhoff og Karen Jacobsdatter Møller), født ca. 1749 i Klarskovgård, Marslev sogn, død 27. december 1806 i Randers.
Student. Konsumtionsinspektør i Kerteminde 11. juni 1778. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 11. juni 1791. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 22. juni 1792, afskediget 6. maj 1820.
Ejer af Kærsholm hovedgård, Thorning sogn. Fik bevilling til Knudstrup kro i 1788. Forligskommissær i Randers.
Virkelig kammerråd 1810.

1820-1824
Hans Hagerup (søn af kommitteret i Generaltoldkammeret, etatsråd Eiler Hagerup og Christine Marie Smidt), født ca. 1779 i København, død 19. april 1824 i Randers. Ugift.
Student. Volontør i Generaltoldkammerets fynske kontor, kopist i kammerets søndenfjeldske toldkontor 19. november 1800, fuldmægtig 5. juni 1809, første sekretær i Tabelkontoret 15. juli 1811, afskediget 30. marts 1816. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 6. maj 1820.
Krigskancellisekretær 1800. Virkelig kammerråd 1817.

1824-1829
Ludvig Frederik Brock (søn af kaptajn Hans Henrik B. og Johanne Haberdorff), født 20. august 1774 på Biri glassverk, Biri sogn, Biri prestegjeld, Oppland fylke, Norge, død 23. november 1853 i Randers. Gift 1. gang 1798 (kgl. bevilling 26. oktober) med Bolette Mathilde Frost (datter af proprietær Carl Adolph F. og Charlotte Amalie Borchsenius), født 22. januar 1770 på Aggersvold, død 7. februar 1799. Gift 2. gang 1801 (kgl. bevilling 11. december) med Elisabeth Andrea Lange (datter af oberstløjtnant Søren L. og Henrikke Cathrine), døbt 28. december 1781 i Christiania, død 17. januar 1842 i Randers.
Kadet 1787, fænrik ved Prins Frederiks Regiment 1791, sekondløjtnant 1795, premierløjtnant 1801, kaptajn 1807, oberstløjtnant 1817, afsked med obersts karakter 1824. Adjudant hos kronprins Frederik (VI) 1805, divisionsadjudant ved Generalstaben 1808, overadjudant 1811-13, på ny antaget 1815. Adjudant hos prins Christian Frederik i Norge 1813-15. Undersøgte 1799 Gudenåens sejlbarhed. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 3. august 1824, afskediget pga. blindhed på det øje 22. september 1829. Stænderdeputeret 1835 og 1840. Borgerrepræsentant i Randers 1838, borgerlig rådmand 1838.
R. 1813. K. 1840. S.K. 1853.

1830-1848
Axel Frederik Preben Fog (søn af sognepræst Lars Rasmussen Fog og Else Kirstine Bendz), født 6. marts 1788 i Stenstrup præstegård, Stenstrup sogn, død 29. juni 1848 i København (Frederiks hospital). Gift 26. juni 1813 med Laurentine Ovidia Megthele Muus (datter af toldinspektør Hans Bærentzen M. og Maren Bjørn Fog), født 7. maj 1794 i København (Helligånds), død 24. december 1858 i København (Holmens).
Student 1805. Portkontrollør i København 30. mats 1811. Konst. toldinspektør i Fredericia 1819. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 22. september 1829.
Kammerassessor 1828. Kammerråd 1840.

1848-1859
Frederik Wilhelm greve Rantzau (søn af jægermester, kammerherre Christian Frederik Ernst greve Rantzau og Charlotte Wilhelmine von Huth) født 12. februar 1798 på Sandviggård, Hillerød landsogn, død 7. juli 1859 i Randers. Gift 1. gang 1. april 8. april 1827 i Vor med Cathrine Marie Clausen, født 17. februar 1802 i København, død 11. april 1855 i Aarhus (ægteskabet opløst). Gift 2. gang 2. oktober 1855 med Lorentzia Margaretha Rudebeck (uægteskabelig datter af premierløjtnant Lorentz Rudebeck og Christine Marie Tvistmann), født 10. december 1814 i Aabenraa, død 26. november 1900 i Randers.
Kadet 1811, premierløjtnant ved 1. jyske Dragonregiment 1817, afskediget 1829. Konsumtionsforvalter i Hobro 28. april 1830, told- og konsumtionsinspektør sst. 31. juli 1839. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 8. maj 1841. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 25. oktober 1848.

1859-1860
Cosmus Johannes Ramus (søn af sognepræst Frederik Ramus og Birgitte Charlotte Lind), født 8. maj 1793 i Svendborg (Nikolaj), død 24. august 1860 i Randers. Gift 1. gang 8. maj 1822 i Københavns Slotskirke med Ernestine Marie Elisabeth Lange (datter af købmand Johan Emanuel Lange og Inger Hyller), døbt 6. marts 1799 i København (Petri), død 18. oktober 1833 i Randers. Gift 2. gang 14. januar 1835 i Tranekær kirke med Marianne Scheel (datter af godsforvalter Albrecht S. og Christiane Leopoldine Wisbech), døbt 29. april 1796 i Tranekær, Tranekær sogn, død 13. november 1873 i Tranekær, Tranekær sogn.
Exam.jur. 1819. Kopist i Statsgældskontoret 1819, fuldmægtig 1828. Told- og konsumtionsoverbetjent i Randers 23. oktober 1832, toldinspektør sst. 23. september 1859.
Virkelig kammerassessor 1835. Justitsråd 1860.

1860-1864
Carl Julius Klein (søn af isenkræmmer Peter Gabriel Klein og Anne Cathrine Rømer), født 10. maj 1796 i København (Frederiks tyske menighed), død 19. oktober 1864 i Randers. Gift 27. december 1832 i Horsens med Else Møller, født ca. 1797-1804, død 2. juni 1842 i Randers (gift 1. gang 9. februar 1821 i Horsens med købmand Gert Hansen Prip, født ca. 1795, død 13. marts 1824 i Horsens).
Assisterende toldbetjent hos overkontrolløren for Nørrejylland 1. november 1826 – 21. april 1829. Surnumerær overbetjent i Horsens 19. marts 1831. Told- og konsumtionsoverbetjent i Randers 23. oktober 1832. Toldforvalter i Stege 20. maj 1851. Toldinspektør i Randers 5. november 1860.
Virkelig kammerassessor 1847. Kammerråd 1856.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1792-1796
Jens Luno
Tolder i Randers 30. januar 1788, told- og konsumtionskasserer sst. 22. juni 1792.

1796-1809
Ludvig Holberg Windersleff (søn af ridefoged Lars W. og Birgitte Kirstine Jørgensdatter Loos), døbt 13. marts 1748 på Brorupgård, Slagelse Skt. Mikkels landsogn, død 1. maj 1824 i Aarhus (Domsogn). Gift 1775 i København Skt. Nikolaj kirke (kopulationsgebyr 23. november) med Christine Strøm, født ca. 1750, død 23. februar 1809 i Randers.
Student 1767 (privat), exam.jur. 1777. Skuespiller ved Det kongelige Teater, debuterede som Valerius i Molières ”Mændenes skole” i 1772 og spillede sidste gang i marts 1778. Stempler og forseglingsbetjent i Bergen 13. april 1778, afskediget 20. april 1781, tillige regnskabsfører ved konsumtionen 11. juni 1788. Tolder i Horsens 3. oktober 1781, told- og konsumtionskasserer sst. 26. oktober 1791. Toldkasserer i Randers 24. februar 1796, afskediget 22. maj 1809.
Tolderen anvendte aldrig sit fædrene navn Windersleff, men kaldte sig kun Ludvig Holberg, hvem han i øvrigt også var opkaldt efter, idet faderen var ridefoged på Brorupgård, der var ejet af baron Ludvig Holberg.
Kancelliråd 1806. Justitsråd 1809.

1809-1825
Svend Christian Lund (søn af farver Morten Brøchner L. og Anne Marie Haasum), døbt 5. maj 1771 i Randers, død 12. maj 1837 i København. Gift 28. september 1805 i København (Garnisons) med Margrethe Charlotte Sørensen, født ca. 1780, død 16. april 1811 i Randers.
Kancellisekretær. Toldkasserer i Næstved 1806. Told- og konsumtionskasserer i Randers 26. juni 1809. Konst. og adj. toldinspektør i Helsingør 23. september 1823, virkelig 16. august 1825.
Krigsassessor. Virkelig kancelliråd 1809. Virkelig justitsråd 1812. Etatsråd 1823. R. 1815

1825-1827, konst.
Erik Frederik Ehnhuus (søn af korporal, senere toldbetjent Erik Frederik E. og Karen Jensdatter), døbt 29. august 1792 i Fredericia (Michaelis), død 15. juli 1864 i Kolding. Gift 10. marts 1825 i Randers med Karen Christiane Aborg (datter af gartner på Clausholm Laurs Jensen A. og Dorthea Mikkelsdatter Grimstrup), døbt 17. maj 1792 i Voldum, Voldum sogn, død 10. november 1863 i Kolding.
Fuldmægtig. Konst. told- og konsumtionskasserer i Randers 12. januar 1825. Toldkasserer i Kolding 9. august 1831.
Kammerassessor. Virkelig kammerråd 1840. Justitsråd 1864

1827-1841
Frederik Carl de Fischer (søn af regimentskvartermester, senere krigs- og landkommissær Christian de F. og Frederikke Louise Monrad), født 9. februar 1789 i Horsens, død 5. juli 1853 i København (Garnisons). Gift 11. december 1812 i Aalborg (Budolfi) med Sophie Birgitte Obelitz Oldenburg (datter af toldkasserer Johan Jacob O. og Anne Marie Jelstrup), født 15. november 1787 i Aalborg (Budolfi), død 17. april 1853 i København (Garnisons).
Månedsløjtnant. Ejer af Ansgård, Grønbæk sogn indtil 1816. Told- og konsumtionskasserer i Ebeltoft 2. marts 1816. Konst. told- og konsumtionskasserer i Kolding 15. maj 1824. Told- og konsumtionskasserer i Randers 19. april 1826, afskediget 1. juli 1841. Boede som pensionist i Nyborg og senest i København. Her døde begge ægtefæller af kolera under den store epidemi i sommeren 1853.
Krigsråd 1816.

1838-1841, konst.
Thomas Secher (søn af proprietær, overkrigskommissær Jørgen Mørch S. og Caroline Wolff), født 16. september 1800 på Kvelstrup, Tved sogn, død 16. april 1886 i Nibe. Gift 3. maj 1850 i Bislev kirke med Christiane Margrethe Birgitte Johanne ”Minna” Kjær (datter af hospitalsforstander Jørgen K. og Frederikke Wilhelmine Galschiøtt), født 11. september 1819 i Horsens, død 26. maj 1904 i Nibe.
Exam.jur. 1818. Toldfuldmægtig i Thisted 1822, Randers 1831. Konst. toldkasserer i Randers 20. januar 1838 (for 1838), 10. november 1838 (for 1839), 15. oktober 1839 (for 1840) og 23. oktober 1840 (for 1841). Toldfuldmægtig i Skælskør 1842-44, hvor han også en til var konstitueret som toldkasserer. Konsumtionskasserer i Nibe 27. april 1844, told- og konsumtionsforvalter sst. 9. december 1847, toldoppebørselskontrollør 20. maj 1851, toldforvalter 28. september 1870, afskediget 16. november 1882.
Prædikat af toldforvalter 1851. Kammerråd 1856. R. 1881.

1841-1849
Johan Frederik Hansen (søn af sognepræst, professor Peter H. og Abel Marie Clausen), født 11. marts 1788 i København (Helligånds). Gift 1. gang 1812 (kgl. bevilling 20. december) med Serene Johanne Pfeiffer (datter af silke- og klædekræmmer Frederik Ludvig P. og Christiane Marie Winckler), født 1. oktober 1794 i København (Skt. Petri), død 28. januar 1824. Gift 2. gang 18. april 1828 i Aabenraa med Charlotte Marie Christine Schouw (datter af borgmester Bendix Frantz Ludvig S. og Johanne Christiane Georgine Sophie Callisen), født 28. december 1808 i Aabenraa, død november 1851.
Sekondløjtnant ved hertuginde Louise Augustas livjægerkorps 1808, premierløjtnant 1809, à la suite 1811, afskediget 1812. Adjungeret told- og konsumtionsinspektør i Stege 10. november 1818. Toldassistent i Holnis ca. 1819. Toldforvalter i Aabenraa 22. december 1825. Told- og konsumtionskasserer i Randers 26. september 1841. Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 15. juli 1849, afskediget 14. september 1849.
Karakt. major.

1849-1878
Henrik Ludvig Gether, født 11. juni 1807 i Wedel, Holstein, død 29. december 1891 på Frederiksberg (begr. i Randers). Gift 7. august 1835 i Hammel med Christiane Thommesen (datter af godsforvalter Jens Larsen T. og Mette Elisabeth Grüner), født 16. oktober 1808 på Frijsenborg, Hammel sogn, død 26. juli 1857 i Randers (Skt. Mortens).
Sekondløjtnant ved Prins Frederik Ferdinands lette dragonregiment. Told- og konsumtionskasserer i Grenaa 2. august 1834. Told- og konsumtionskasserer i Randers 15. juli 1849.
Karakt. ritmester 1836. R. 1865.

* * * Toldkontrollører

1792-1832
Lyder Roed Kontrollør og overbetjent ved konsumtionen ca. 1788. Overtoldbetjent i Randers 22. juni 1792, afskediget 24. april 1832.

1825-1827, surnumerær
Jens Iskov Thaning (søn af forpagter Jens T. og Marianne Lund), født 18. april 1782 på Cathrineberg, Sengeløse sogn, død 15. december 1852 på Schleswig sindssygeanstalt. Gift 1. gang 31. januar 1806 i København (Trinitatis) med Marie Christiane Dein (datter af slagtermester Rasmus Larsen D. og Mette Margrethe Sørensen), født 23. februar 1788 i København (Nikolaj), død 6. juni 1818 i Ejstrup, Harte sogn. Gift 2. gang 27. november 1818 i Seest med Anne Cathrine Nissen, født 18. august 1784 i Flensburg, død 12. maj 1875 i Aalborg (Budolfi).
Cand.pharm. 1802. Apoteker på Københavns Vesterbro 10. januar 1806, men mistede alt ved bombardementet det følgende år. Grænsekontrollør i Ejstrup 29. oktober 1811, i Stenderup 25. januar 1820. Surnumerær overtold- og konsumtionsbetjent i Randers 20. december 1825. Told- og konsumtionsoverbetjent i Aalborg 5. juni 1827, afskediget 21. juli 1850.
Prædikat af kontrollør 7. februar 1826.

1827-1832, surnumerær
Henrik Raundrup (søn af saltmåler ved vejerboden Hans Henriksen R. og Anne Pedersdatter Loft), født 12. februar 1793 i København (Frue), død 24. maj 1843 i Aarhus (Domsogn). Gift 11. februar 1820 i København (Frue) med Susanne Abeline Holst (datter af skipper Peder H. og Mette Andreasdatter Reds), født 20. april 1795 i Christiansand, Norge, død 13. maj 1877 i Aarhus (Domsogn).
Exam.jur. 1810. Kopist i Generaltoldkammerets fynske toldkontor 30. december 1812. Grænsekontrollør 25. januar 1820. Surnumerær overtold- og konsumtionsbetjent i Randers 5. juni 1827, fra ca. 1832 (og senest 1834) i Aarhus, afskediget 19. juni 1840.

1832-1851
Carl Julius Klein Told- og konsumtionsoverbetjent i Randers 23. oktober 1832. Toldforvalter i Stege 20. maj 1851. Toldinspektør i Randers 5. november 1860.

1832-1859
Cosmus Johannes Ramus
Told- og konsumtionsoverbetjent i Randers 23. oktober 1832, toldinspektør sst. 23. september 1859.

1851
Christian Wilhelm Winther (søn af toldinspektør Jacob W. og Anne Nicoline Margrethe Becker), født 10. september 1808 i København (Frue), død 18. februar 1875 i København (Holmens). Gift ca. 1837 med Margrethe Sophie Enevoldine Bolvig (datter af brygger Carl Christian B. og Anne Margrethe Lorentze Collin), født 2. august 1810 i København (Helligånds), død 5. marts 1856 i Helsingør (Skt. Olai).
Kammerskriver. Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Assens 5. september 1837. Told- og konsumtionsoverbetjent i Holbæk 10. oktober 1844. Toldkontrollør i Randers 20. maj 1851. Toldkontrollør i Helsingør 5. august 1851.
Kammerassessor 1867.

1851-1859
Mathias Wilhelm Jørgensen (søn af toldbetjent Thomas J. og Anne Marie Lange), født 16. juli 1814 i Stubbekøbing, død 20. april 1859 i Randers. Gift 1. gang 19. april 1839 i København (Slotskirken) med Sophie Juliette Theresia Grüner (datter af organist og kapelmusikus Frederik Christian G. og Cathrine Florentine Appelberg), født 21. juni 1817 i København (Vartov), død 4. marts 1840 i København (Frue). Gift 2. gang 8. oktober 1841 i København (Slotskirken) med Eline Frederikke Grüner (søster til foregående), født 28. januar 1820 i København (Vartov), død 17. december 1858 i Randers.
Kammerskriver. Kopist i Generaltoldkammeret 17. april 1844. Konst. told- og konsumtionskasserer i Grenaa 17. april 1844 – 1849. Toldoppebørselskontrollør i Lemvig 20. maj 1851. Toldkontrollør i Randers 5. august 1851

1859-1870 
Eduard Tüchsen (søn af assistent, senere pakhuskontrollør og arkivar Philip Christian T. og Anne Marie Junge), født 7. februar 1816 i København (Frelsers), død 25. juni 1878 i Vejle. Gift 19. maj 1847 i Gilleleje med Emilie Sophie Marie Mentz (datter af toldbetjent, senere gæstgiver Henrik M. og Birgitte Marie Thrane), født 2. juni 1826 i København, død 28. maj 1899 i København (Matthæus).
Strandkontrollør i Helsingør. Konst. toldassistent i København 30. oktober 1846, toldassistent ved told- og konsumtionsvæsenet København 5. september 1848. Toldkontrollør i Randers 4. juli 1859. Toldforvalter i Vejle 28. september 1870, afskediget 18. januar 1877.

1859-1865
Christian Balthazar Adolph Henrik Carl Frantz Wachs, født ca. 1797 i Rendsburg, død 26. januar 1877 i Randers. Gift 13. april 1832 i Næstved (Skt. Peders) med Henriette Caroline Bræmer (datter af skolelærer og kirkesanger Johan Henrik B. og Anne Hansdatter), født 6. december 1814 i Glumsø skole, Glumsø sogn, død 9. juli 1863 i Randers.
Sergent ved de vestindiske tropper. Told- og konsumtionsunderbetjent i Næstved 18. marts 1827, første strandtoldbetjent i Karrebæksminde 17. september 1831, told- og konsumtionsoverbetjent i Næstved 8. juni 1839. Toldkontrollør i Randers 14. december 1859, afskediget 24. marts 1865.
Krigskancellisekretær 1830 (frasagt 1874).