lørdag den 27. oktober 2018

Toldere i Ringsted

Konsumtionsvæsenet i Ringsted blev omorganiseret i 1796. Den hidtidige konsumtionsforvalter Adam Gottlob Anthon blev konsumtionsinspektør, mens den hidtidige konsumtionskontrollør Ole Tønder Olrik blev forflyttet til Køge. I stedet blev Ole August Fremming udnævnt til ny konsumtionskasserer.

Ved folketællingen i 1801 havde Ringsted syv konsumtionsunderbetjente, men den vigtige hovedlandevej mellem København, Roskilde og Korsør løb også gennem købstaden, og desuden stod byen i forbindelse med Køge og Næstved. I 1801 havde Ringsted 1380 indbyggere.

Ifølge Toldkalenderen fra 1847 fik konsumtionskasserer Fog en årsløn på 1300 rdl., men han var også konstitueret konsumtionsinspektør. Overopsynsassistent Lilienskiold modtog 350 rdl. og fem konsumtionsunderbetjente tjente hver 240 rdl. om året.

To særlige overopsynsassistentembeder i Slagelse og Ringsted - og kun i disse to købstæder - blev oprettet i 1845. Hvad deres rolle bestod i, er ikke klart, men lønmæssigt lå de nogenlunde på linje med told- og konsumtionskontrollørerne i landets øvrige hovedstæder.

Efter lønningsloven af 1851 blev de tre nabokøbstæder Slagelse, Sorø og Ringsted sammenlagt i toldmæssig henseende. Den hidtidige konsumtionskasserer Henrik Georg Fog i Ringsted blev udnævnt til toldoppebørselskontrollør med en årsløn på 1200 rdl. + 200 rdl. kontorhold. Han flyttede kort efter til Slagelse, der med lidt over 4.000 indbyggere var betydeligt større end de to andre købstæder.

Da jernbanen mellem Roskilde og Korsør blev åbnet i 1856 fik Ringsted et fast toldsted på den nye banegård.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1796

* * * Konsumtionsforvaltere


1779-1789
Thor Hansen Wederkinch (søn af købmand Hans Jørgensen W. og Cathrine Elisabeth Jensdatter Sandager), døbt 27. maj 1732 i Assens, død 8. juli 1789 i Ringsted. Gift 1. gang 2. juni 1774 i Nyborg med Marie Magdalene Saxesen (datter af amtsforvalter Peter S. og Anne Margrethe Krag), født 15. august 1745 i Tybrind sogn, død 26. januar 1786 i Ringsted. Gift 2. gang 27. marts 1787 i København (Garnisons) med Elisabeth Flindt (datter af major Henrik F. og Wilhelmine Elisabeth Charlotte Merckel), døbt 22. juni 1743 i Kerteminde, død 18. juni 1819 i København (Garnisons) (gift 2. gang 1790 med generalitets- og kommissariatsdeputeret Otto Christopher von Munthe af Morgenstjerne, død 1809).
Student 1752 (Odense, privat), cand.theol. 1756, exam.jur. 1769. Landstingshører og -skriver ved Sjællands landsting 29. september 1769. Tillige konsumtionsforvalter i Ringsted 1778. - Wederkinch boede i Sankt Jørgensgård i Ringsteds landdistrikt.
Kammerråd 1774.

1789-1796
Adam Gottlob Anthon (søn af hofbygmester George David A. og Anne Margrethe Eigtved), døbt 20. juni 1756 i København (Petri), død 24. februar 1829 i Ringsted. Gift 25. november 1795 i Ringsted med Else Margrethe Huusher (datter af møller Johan Frederik H. og Johanne Kirstine Thomasdatter), døbt 28. januar 1763 i Jydstrup sogn, død 14. marts 1822 i Ringsted (gift 1. gang med Anthoni Freiesleben).
Student 1774 (Frederiksborg), cand.jur. 1779. Kopist i det Generaltoldkammeret 12. februar 1781. Konsumtionsforvalter i Ringsted 9. oktober 1789, konsumtionskasserer sst. 16. november 1796, konsumtionsinspektør sst. 18. juni 1802, afskediget 10. april 1824. - Anthon boede i Sankt Jørgensgård i Ringsteds landdistrikt.
Kammerråd 1812.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1790
Johannes Mailand Fuus, født ca. 1727, død 11. juli 1790 i København (Helligånds). Gift 15. juni 1757 i Aalborg (Frue) med Margrethe Marie Aspach (datter af sognepræst, tit. biskop Sixtus A. og Dorothea Marie Rose), døbt 7. september 1720 i Aalborg (Frue), begr. 14. november 1786 i Aalborg (Frue) (gift 1. gang 1741 med købmand Andreas Nysum, død 1743 i Aalborg, gift 2. gang med købmand Erik Spendrup, død 1755 i Aalborg).
Købmand i Aalborg, men gjorde opbud flere gange og senest i 1770. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ringsted 1778. Han og hustruen levede adskilt fra hinanden. Han døde under et besøg hos sine søstre i København, af hvilke den ene var konsumtionsskriver Christian Smiths enke Anne Marie Fuus i Brolæggerstræde 100.

1790-1796
Ole Tønder Olrik (søn af sognepræst Benjamin O. og Elisabeth Margrethe Brix), født 1756 i Hosanger præstegård, Hordaland fylke, død 4. februar 1799 i Køge. Gift 1793 med Anne Margrethe Haste (datter af sognepræst Espen H. og Sophie Magdalene Cathrine Horrebow), født 4. august 1761 i Fakse præstegård, død 24. september 1825 i København.
Assistent i Kgl. Grønlandske Handel. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ringsted 3. november 1790. Told- og konsumtionskasserer i Køge 16. november 1796.

KONSUMTIONSVÆSENET 1796-1851

* * * Konsumtionsinspektører


1796-1802
Ole August Fremming (søn af handelsmand Augustinus F. og Ellen Gullerund), døbt 14. marts 1759 i Christiania (Frelsers), død 24. marts 1804 på Sankt Croix, Vestindien. Gift 1800 med Marie Magdelene Nelle (datter af regimentsfeltskær Peter Christian N. og Elisabeth Ulrikke Reinhardt), døbt 12. maj 1758 i København (Garnisons tyske), død 19. januar 1838 i København.
Forvalter ved det kgl. glasværk i Norge i syv år. Regimentskvartermester og auditør ved Artilleridetachementet i Norge 1. november 1788, afskediget 7. december 1792. Exam.jur. 1793. Overvisitør ved maleværkets konsumtionskontor i København 16. september 1795. Konsumtionsinspektør i Ringsted 16. november 1796. Landfoged på Sankt Croix 28. maj 1802.
Prædikat af kontrollør 1795.

1802-1824
Adam Gottlob Anthon,
Konsumtionsforvalter i Ringsted 9. oktober 1789, konsumtionskasserer sst. 16. november 1796, konsumtionsinspektør sst. 18. juni 1802, afskediget 10. april 1824.

1824-1836
Jørgen Christian Anthon (søn af konsumtionsinspektør Adam Gottlob A. og Else Margrethe Huusher), født 15. juli 1796 i Ringsted, død 8. juni 1865 i Horsens. Gift 25. september 1824 i Osted med Juliane Edzardine Caroline komtesse Holstein-Ledreborg (datter af godsejer Christian Edzard lensgreve Holstein-Ledreborg og Sophie Charlotte Emilie rigsfriherreinde zu Innhausen und Knyphausen), født 1. august 1803 på Ledreborg, Allerslev sogn, død 28. august 1871 i København (Garnisons).
Premierløjtnant ved Artilleriet. Konsumtionsinspektør i Ringsted 10. april 1824. Konsumtionsinspektør i Slagelse 22. november 1836. Konstitueret told- og konsumtionsinspektør i Horsens 12. august 1844, virkelig 4. januar 1849, afskediget 7. april 1860.
Karakteriseret kaptajn 1836. Justitsråd 1856. – R. 1848.

1837-1838
Joachim Frederik von Moltke (søn af generalmajor Friedrich Philipp Victor von M. og Henrietta Sophia Paschen), født 22. maj 1799 på Horst ved Mölln, død 3. august 1874 i Berlin (begr. i Flensburg). Gift 20. april 1834 med Marie Elisabeth Bölte, født 12. oktober 1798, død 27. oktober 1864 i Flensburg.
Kadet 1812, sekondløjtnant ved Slesvigske infanteriregiment 1818, premierløjtnant 1828, skoleofficer, afskediget 1837. Konsumtionsinspektør i Ringsted 3. oktober 1837, konsumtionskasserer sst. 28. december 1838, atter konsumtionsinspektør sst. 13. februar 1840. Postmester i Aabenraa 21. november 1842, suspenderet af den provisoriske regering 4. maj 1848, afskediget 3. august 1848. Fungerende feltpostmester 1848-49. Genansat som postmester i Aabenraa 21. september 1849. Postmester i Flensburg 17. januar 1853, tillige chef for den slesvigske jernbanes postekspedition 1857, afskediget fra begge embeder 1. november 1866. – Familien blev naturaliseret i 1806. – Moltke søgte forgæves valg til den slesvigske stænderforsamling i1847. – Han tilbragte sine sidste leveår hos sin broder, den berømte preussiske generalfeltmarskal Helmuth von Moltke (1800-91), i Berlin.
Karakteriseret kaptajn 1837. Kammerherre 1856. – R. 1848, D.M. 1852.

1838-1840
Christian Heilmann (søn af sognepræst Johan Ernst H. og Karen Buch), født 28. februar 1778 i Lunde præstegård, død 24. januar 1840 i Ringsted. Gift 19. februar 1820 i Holbæk med Mille Johanne Smith (datter af sognepræst Troels S. og Anne Agnete Plum), født 30. august 1789 i Holbæk, død 13. juni 1869 i Allerslev sogn (gift 1. gang 1811 med kunstmaler Christian Cottlieb Kratzenstein Stub, død 1816).
Student 1799 (Odense, privat), cand.jur. 1815. Underofficer i Kongens livkorps, sekondløjtnant 1808, premierløjtnant 1808, kaptajn og kompagnichef 1812, afskediget 1820. Toldkasserer i Gredstedbro 25. januar 1820, afskediget 16. februar 1824. Konsumtionskasserer i Ringsted 23. marts 1824, konsumtionsinspektør sst. 15. december 1838.
Virkelig kammerråd 1820.

1840-1842
Joachim Frederik von Moltke,
Konsumtionsinspektør i Ringsted 3. oktober 1837, konsumtionskasserer sst. 28. december 1838, atter konsumtionsinspektør sst. 13. februar 1840.

1843-1851, konst.
Henrik Georg Fog (søn af sognepræst Rasmus F. og Johanne Henriette Müller), født 13. august 1800 i Næstved (Mortens), død 14. april 1868 i Slagelse (Mikkels). Gift 23. marts 1822 i Slagslunde med Johanne Didrikke Rønne (datter af skibsfører, senere gæstgiver Ole Hansen R. og Birthe Marie Dideriksen), født 18. november 1801 i København (Nikolaj), død 28. december 1879 i København.
Exam.jur. 1823. Kopist i Statsgældskontoret 17. maj 1823, fuldmægtig 29. maj 1830. Bogholder og revisor ved regeringen i Trankebar 12. august 1834. Konsumtionskasserer i Ringsted 20. maj 1840, tillige konstitueret konsumtionsinspektør sst. 11. januar 1843, toldoppebørselskontrollør i Ringsted, Slagelse og Sorø 20. maj 1851.
Kammerråd 1837. Prædikat af konsumtionsforvalter 1851.

* * * Konsumtionskasserere

1796-1802
Adam Gottlob Anthon,
Konsumtionsforvalter i Ringsted 9. oktober 1789, konsumtionskasserer sst. 16. november 1796, konsumtionsinspektør sst. 18. juni 1802, afskediget 10. april 1824.

1802-1807
Thomas Christian Werliin (søn af sognepræst Andreas W. og Anne Elisabeth Christensen), født 2. marts 1740 i Vorbasse præstegård, død 5. december 1807 i Ringsted. Gift 3. januar 1786 i Sørbymagle med Birgitte Schou (datter af godsejer Anders S.), døbt 23. oktober 1749 på Trudsholm, Sonnerup sogn, død 11. januar 1806 i Ringsted.
Exam.jur. 1780. Landfoged paa Sankt Jan og prokurator for alle retter på de dansk-vestindiske øer 27. april 1787, afskediget fra landfogedembedet 28. maj 1802. Konsumtionskasserer i Ringsted 18. juni 1802.

1808-1824
Hans Christian Mahler (søn af sognepræst Lars Hansen M. og Johanne Marie Randers), født 21. april 1763 i Olsker præstegård, død 25. januar 1824 i Ringsted. Gift med sin tante Anne Cathrine Pedersdatter Hald (datter af gårdmand Peder Andersen H. og Kirstine Jørgensdatter), døbt 25. marts 1749 i Nyker sogn, død 26. februar 1829 i Ringsted (gift 1. gang senest 1777 med øltapper Christian Mahler, død senest 1793 i København).
Student 1786 (Helsingør). Skibsskriver. Toldbetjent i Arendal 31. oktober 1798. Konsumtionskasserer i Ringsted 26. januar 1808.

1824-1838
Christian Heilmann,
Konsumtionskasserer i Ringsted 23. marts 1824, konsumtionsinspektør sst. 15. december 1838.

1838-1840
Joachim Frederik von Moltke,
Konsumtionsinspektør i Ringsted 3. oktober 1837, konsumtionskasserer sst. 28. december 1838, atter konsumtionsinspektør sst. 13. februar 1840.

1840-1851
Henrik Georg Fog,
Konsumtionskasserer i Ringsted 20. maj 1840, tillige konstitueret konsumtionsinspektør sst. 11. januar 1843, toldoppebørselskontrollør i Ringsted, Slagelse og Sorø 20. maj 1851.

* * * Overopsynsassistenter

1845-1849
Hans Gustav Lillienskiold (søn af oberst, kammerherre Anthon Christian L. og Christiane Louise Pauline Stemann), født 22. marts 1811 i Horsens, død 6. december 1884 i Skive. Gift 23. maj 1862 med Charlotte Sophie Frederikke Emilie Lillienskiold (datter af proprietær Hans Gustav L. og Dorthea Hansen), født 27. oktober 1833 i Hørsholm, død 27. juli 1916 i København (Frihavns).
Student 1832, cand.jur. 1837. Volontør i Generaltoldkammerets 2. danske revisionskontor. Overopsynsassistent i Ringsted 22. juli 1845. Strandkontrollør i Kalvehave 13. marts 1849. Konstitueret toldoppebørselskontrollør i Fakse 15. november 1849, kgl. bestalling 20. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør i Skive 31. juli 1857, toldforvalter 28. september 1870.

1849-1851
Hans Ivar Rudolph Kornerup (søn af fuldmægtig, senere sportelkasserer i Generaltoldkammeret Christian Julius K. og Anne Frederikke Møller), født 16. december 1807 i København, død 18. april 1897 i Falslev, Falslev sogn. Ugift.
Assistent i Generaltoldkammeret. Strandtoldbetjent i Norsminde (under Aarhus toldsted) ca. 1843, strandkontrollør sst. 1845. Overopsynsassistent i Ringsted 1849. Toldassistent i Holbæk 21. maj 1851, forflyttet til Roskilde 1852, afskediget 1855. – Han levede herefter som pensionær på Falslevgård ved Mariager Fjord.

Toldere i Sorø

Konsumtionsvæsenet i Sorø bestod fra statens overtagelse i 1779 af en konsumtionsforvalter og en konsumtionskontrollør, men da sidstnævnte blev forflyttet til Korsør i 1793 blev embedet ikke genbesat.

Ved folketællingen i 1801 havde Sorø blot tre konsumtionsunderbetjente. Købstaden, der dengang kun talte knap 600 indbyggere, ligger ved hovedlandevejen mellem København og Korsør. Desuden stod byen også i landevejsforbindelse med Næstved.

Ifølge toldkalenderen fra 1847 fik konsumtionsforvalter Oehlenschläger en årsløn på 825 rdl. - som var en af de laveste cheflønninger i landet. Der var desuden stadig tre konsumtionsunderbetjente, der hver modtog 200 rdl. i løn.

Med lønningsloven af 1851 blev nabokøbstæderne Slagelse, Sorø og Ringsted sammenlagt i toldmæssig henseende og ledelsen blev henlagt til Slagelse.

Da jernbanen mellem Roskilde og Korsør åbnede i 1856, blev der indrettet et mindre toldekspeditionslokale på den nye banegård. Da der i 1902 blev anlagt en sidebane til byen flyttede toldekspeditionen med til den nye bystation ved nuværende Rådhusvej.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsforvaltere


1779-1782
Maximilian Wilhelm Hansen (søn af kromand Ditlev Johan H. og Inger Sørensdatter Basse), døbt 16. maj 1745 i Tørring kro, Tørring sogn, død 23. maj 1794 i Middelfart. Gift 2. juni 1773 i Roskilde (Domsogn) med Karen Brønniche (datter af drejermester Peder Jacobsen B. og Anne Cathrine Jensdatter Rosenquist), født 12. september 1756 i Roskilde (Domsogn), død 1817.
Forvalter på Saltø. Konsumtionsforvalter i Skive 11. juni 1778, men tiltrådte ikke embedet. Konsumtionsforvalter i Sorø 1778. Konsumtionsforvalter i Middelfart 1782, tillige tolder sst. 3. september 1790, told- og konsumtionsinspektør sst. 30. oktober 1793.

1783-1821
Christian Abel Warming, født ca. 1747, død 30. maj 1827 i Sorø. Gift 31. august 1781 i København (Garnisons) med Louise Schwartz (datter af Gotfred S. og Cecilie Nielsen), døbt 10. januar 1758 i København (Petri), død 16. marts 1842 i Sorø.
Sekondløjtnant ved Holstenske Infanteriregiment 5. september 1770, afskediget 30. januar 1782. Konsumtionsforvalter i Sorø 23. januar 1782, afskediget 12. maj 1821.
Justitsråd 1821.

1821-1833
Hans Frederik Warming (søn af konsumtionsforvalter Christian Abel W. og Louise Schwartz), født 5. september 1781 i København, død 5. marts 1833 i Sorø. Gift 1. gang 15. april 1814 i København (Helligånds) med Mariane Christiane Mossin (datter af skibskaptajn Niels Peter M. og Sarah Fielding), født 16. december 1793 i Ostindien, død 22. november 1827 i Sorø. Gift 2. gang 10. februar 1832 med Rosine Elisabeth Tillisch (datter af ritmester Georg Frederik T. og Augusta Elisabeth Stemann), født 16. december 1802 i Haderslev, død 26. april 1888.
Skibskaptajn. Konsumtionsforvalter i Sorø 15. maj 1821.

1833-1834
Henning Andreas Gether (søn af ritmester Carl Christian Leopold G. og Anne Sophie Magdalene Elisabeth Gjøe), født 7. november 1800 i Jægersborg, Gentofte sogn, død 27. september 1854 i Køge. Gift med Birgitte Caroline Selchau (datter af godsejer Christian Andreas S. og Karen Kjær), født 18. oktober 1795 på Selchausdal, Sæby sogn, død 15. august 1864.
Ritmester. Konsumtionsforvalter i Sorø 23. oktober 1833. Branddirektør i Ringkøbing amt 12. juli 1834. Postmester i Køge 27. januar 1835.

1834-1840
Gregorius Martinus de Klaumann (søn af premierløjtnant Gregorius de K. og Barbara Charlotte Thye), født 24. november 1780 i Ondløse sogn, død 30. juni 1840 i Sorø. Gift 1. gang 26. august 1809 i København (Garnisons) med Sophie Margrethe Louise von Beck (datter af generalløjtnant Christian Frederik von B. og Ingeborg Astrup), født 9. juli 1784 på Eskilstrupgård, Sneslev sogn, død 24. juli 1829 i København (ægteskabet opløst 1811). Gift 2. gang med Anna Gram (datter af prokurator Frederik G. og Lene Krarup Thye), født 3. januar 1780 på Østrupgård, Kirkerup sogn, død 16. september 1862 i Sorø.
Page hos enkedronning Juliane Marie. Fænrik ved Norske livregiment 1796, sekondløjtnant 1801, premierløjtnant 1803, sekondritmester ved Prins Frederik Ferdinans regiment 1807, afskediget 1816. Branddirektør i Ringkøbing amt. Konsumtionsforvalter i Sorø 27. august 1834.
Karakteriseret major 1818.

(1836-1840)
Carl Christian Heiberg (søn af handelsbestyrer Eduard Christie H. og Eleonora Cornelia Castonier), født 17. maj 1804 i Julianehåb, Grønland, død 23. november 1850 i København (Trinitatis). Gift 1. gang med Thomasine Cathrine Charlotte Flindt (datter af premierløjtnant Henrik Wilhelm F. og Nielsine Henrikke de Moldrup), født 21. marts 1800 i København (Fødselsstiftelsen), død 24. november 1847 i København (Frederiks hospital) (ægteskabet opløst). Gift 2. gang med Cathrine Hirsch (datter af skomagermester H.), født ca. 1794 i København, død 2. august 1853 i København (Trinitatis).
Kammerskriver i Generaltoldkammeret. Adjungeret konsumtionsforvalter i Sorø 20. december 1836. Told- og konsumtionsunderbetjent i København 18. marts 1843, toldassistent 25. maj 1845.

1840-1844/47
Johan Christian Julius Lehmann (søn af styrmand Johan Frederik Ludvig L. og Ellen Margrethe Nyegaard), født 10. april 1801 i København (Garnisons), død 14. marts 1888 i København (Pauls). Gift 1. gang 28. november 1828 med Helene Dorothea Christine Fog (datter af sognepræst Rasmus F. og Johanne Henriette Müller), født 6. maj 1803 i Næstved (Mortens), død 4. august 1837 i København (Frue). Gift 2. gang 22. oktober 1844 med Erasmine Henriette Fog (søster til foregående), født 23. juli 1810 i Køge, død 20. august 1885 i København (Pauls).
Kopist i Generaltoldkammerets danske fag 27. oktober 1827, fuldmægtig. Konsumtionsforvalter i Sorø 28. oktober 1840. Konstitueret told- og konsumtionsinspektør i Nykøbing F. 12. august 1844, virkelig 15. april 1847. Toldkasserer i Odense 2. april 1853, afskediget 12. marts 1875.
Kammerråd 1852. Justitsråd 1859. Etatsråd 1875. – R. 1869.

1844/47-1849/51
Johannes Wolfgang Oehlenschläger (søn af digteren Adam Gottlob O. og Christiane Georgine Elisabeth Heger), født 7. februar 1813 i København (Garnisons), død 30. november 1874 i København (begr. på Frederiksberg). Gift 1. gang 23. december 1844 i København (Slotskirken) med Francisca Hedemann (datter af kaptajn i Søetaten Johan Christoph Friederich von H. og Frederikke Louise Høyer), født 21. februar 1822 i København (Holmens), død 3. oktober 1861 i København (begr. på Frederiksberg). Gift 2. gang 29. oktober 1867 med Bodil Cathrine Juell (datter af biskop Daniel Bremer J. og Caroline Boeck), født 25. maj 1838 i Kragerø, Norge, død 24. juni 1912 i København (Frederiks).
Student 1829 (privat), cand.jur. 1835. Konstitueret konsumtionsforvalter i Sorø 12. august 1844, virkelig 15. april 1847. Konstitueret toldkontrollør 10. februar 1849, virkelig 20. maj 1851, toldinspektør sst. 28. marts 1861.
Hofjunker 1840. Kammerjunker 1844.

1849-1851
Niels Carl Friess (datter af kaptajn Wilhelm Albrecht Ludvig Herman F. og Birgitte Kirstine Munch), født 4. april 1787 i København (Garnison), død 23. november 1862. Gift med Sophie Wilhelmine Dahlbom (datter af urmagersvend Niels Henrik D. og Frederikke Voigt), født 19. november 1802 på Frederiksberg, død 17. februar 1883 i Hjembæk præstegård, Hjembæk sogn (begr. i København).
Surnumerær kontrollør ved maleværket i København 17. februar 1824, virkelig 16. august 1825, havnekontrollør sst. 7. september 1839, told- og konsumtionskontrollør sst. 25. maj 1848. Konstitueret konsumtionsforvalter i Sorø 10. februar 1849, afskediget 20. maj 1851.
Krigskancellisekretær. Overkrigskommissær 1834.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1793
Ulrich Carl Lütken (søn af forvalter Hans Frederik L. og Anne Christine Frigast), døbt 9. januar 1749 på Skjoldenæsholm, Valsølille sogn, død 21. januar 1821. Ugift.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Sorø 1778. Told- og konsumtionsinspektør i Korsør 17. juli 1793.

Toldere i Slagelse

Slagelse blev nedlagt som toldsted i 1672.

Konsumtionsvæsenet i Slagelse blev omorganiseret i 1797. Den hidtidige konsumtionsforvalter Albert Winding blev konsumtionsinspektør, og den hidtidige konsumtionskontrollør Thomas Hansen Lange blev konsumtionskasserer.

Ved folketællingen i 1801 havde Slagelse desuden otte konsumtionsunderbetjente, men den vigtige hovedlandevej mellem København og Korsør løb også gennem købstaden, og fra Løvegade, Bjergbygade og Slotsgade gik vejene til hhv. Kalundborg, Skælskør og Næstved.

To af byens gamle acciseboder er bevaret. Boden i Bjergbygade 11 er fra 1783, mens boden i Smedegade 27 (opført 1798) blev genopført i anlægget ved Parkvej i 1928.

Ifølge Toldkalenderen fra 1847 fik konsumtionsinspektør Holck en årsløn på 1450 rdl., mens konsumtionskasserer Lindberg fik 100 rdl. mindre. Overopsynsassistent Thaning modtog 350 rdl. og de ti konsumtionsunderbetjente tjente hver 240 rdl. om året.

To særlige overopsynsassistentembeder i Slagelse og Ringsted - og kun i disse to købstæder - blev oprettet i 1845. Hvad deres rolle bestod i, er ikke klart, men lønmæssigt lå de nogenlunde på linje med told- og konsumtionskontrollørerne i landets øvrige hovedstæder.

Efter lønningsloven af 1851 blev de tre nabokøbstæder Slagelse, Sorø og Ringsted sammenlagt i toldmæssig henseende. Den hidtidige konsumtionskasserer Henrik Georg Fog i Ringsted blev udnævnt til toldoppebørselskontrollør med en årsløn på 1200 rdl. + 200 rdl. kontorhold. Han flyttede kort efter til Slagelse, der med lidt over 4.000 indbyggere var betydeligt større end de to andre købstæder.

Under Fog sorterede tre toldassistenter med årslønninger på 400, 400 og 300 rdl. samt to toldkarle. Da jernbanen mellem Roskilde og Korsør blev åbnet i 1856 fik Slagelse et fast toldsted på den nye banegård.


TOLDVÆSENET

* * * Toldere


1661-1672
Peder Christensen. Gift 11. september 1664 i Slagelse (Mikkels) med Annike ...datter.
Tolder i Slagelse samt konsumtionsforvalter i Antvorskov-Korsør len 2. marts 1661.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1797

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1781
Frederik Winding (søn af sognepræst Anders Westenhoff W. og Magdalene Christine Moldrup), født 5. januar 1745 i Vestervig præstegård, død 23. marts 1815 i Aalborg (Budolfi). Ugift.
Student 1763 (Aalborg), men opgav sine teologiske, senere juridiske, studier efter 15 år. Konsumtionsforvalter i Slagelse 1778. Konsumtionsinspektør i Aalborg og Nørresundby 1781, told- og konsumtionskasserer sst. 30. april 1794.
Kammerråd 1781.

1781-1797
Albert Winding (søn af sognepræst Anders Westenhoff W. og Magdalene Christine Moldrup), født 4. september 1724 i Vestervig præstegård, død 10. marts 1805 i Slagelse (Peders). Gift ca. 1763 med Elisabeth Lund (datter af amtsforvalter Andreas L. og Mette Cathrine Arctander), født 2. august 1732 i Skive, død 5. juni 1784 i Slagelse (Peders) (gift 1. gang 1748 med sognepræst til Tårnby Christopher Wøldike, død 1761).
Kornet ved Slesvigske Rytterregiment 15. september 1756, sekondløjtnant 20. juni 1759. Premierløjtnant ved Slesvigske Kyrasserregiment 19. oktober 1763, afskediget 17. april 1764. Ejer af hovedgården Højris på Mors 1763-76. Konsumtionsforvalter i Slagelse ca. 1781, konsumtionsinspektør sst. 1. marts 1797.
Karakteriseret major.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1797
Thomas Hansen Lange, født ca. 1737, død 12. februar 1822 i Slagelse (Mikkels). Ugift.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Slagelse 1778, konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797, afskediget 27. august 1810.


KONSUMTIONSVÆSENET 1797-1851

* * * Konsumtionsinspektører

1797-1804
Albert Winding,
Konsumtionsforvalter i Slagelse ca. 1781, konsumtionsinspektør sst. 1. marts 1797.

1804-1812
Niels Rosing Bull (søn af kapellan Jens Lemvig B. og Anne Johanne Grøn), født 9. september 1760 i Kristiansund (Norge), død 9. december 1841 i Aarhus (Domsogn). Gift 26. juli 1797 i Holsteinsborg (Grønland) med Else Sophie Meldahl (datter af premierløjtnant Johan Michael M. og Else Margrethe Hammond), født 9. juni 1769 i Meldal ved Trondhjem (Norge), død 2. juli 1813 i Aarhus.
Sekondløjtnant 1782, premierløjtnant 1787, afsked med kaptajns karakter 1789. Inspektør for Sydgrønland 1796-1803. Konsumtionsinspektør i Slagelse 9. maj 1804. Told- og konsumtionsinspektør i Aarhus 7. maj 1812.
Justitsråd 1811. Etatsråd 1828. – R. 1836.

1812-1836
Henning Christoffer von Holstein (søn af by- og herredsfoged Adam Caspar von H. og Birgitte Schandorph), født 12. marts 1769 i Store Heddinge, død 29. august 1836 i København. Gift 12. maj 1797 med Marie Stibolt (datter af kommandørkaptajn Andreas Henrik S. og Christiane de Hemmer), født 15. januar 1778 i København, død 3. september 1821 i Slagelse (Mikkels).
Kornet 1787, sekondløjtnant 1791, premierløjtnant 1796, kaptajn 1803, kompagnichef 1809, afskediget 1812. Konsumtionsinspektør i Slagelse 7. maj 1812.
Karakteriseret major 1813.

1836-1844/49
Jørgen Christian Anthon (søn af konsumtionsinspektør Adam Gottlob A. og Else Margrethe Huusher), født 15. juli 1796 i Ringsted, død 8. juni 1865 i Horsens. Gift 25. september 1824 i Osted kirke med Juliane Edzardine Caroline komtesse Holstein-Ledreborg (datter af godsejer Christian Edzard lensgreve Holstein-Ledreborg og Sophie Charlotte Emilie rigsfriherreinde zu Innhausen und Knyphausen), født 1. august 1803 på Ledreborg, Allerslev sogn, død 28. august 1871 i København (Garnisons).
Premierløjtnant ved Artilleriet. Konsumtionsinspektør i Ringsted 10. april 1824. Konsumtionsinspektør i Slagelse 22. november 1836. Konstitueret told- og konsumtionsinspektør i Horsens 12. august 1844, virkelig 4. januar 1849, afskediget 7. april 1860.
Karakteriseret kaptajn 1836. Justitsråd 1856. – R. 1848.

1844/49-1851
Frederik Carl Emil Holck (søn af kaptajn Andreas H. og Conradine Lem), født 9. april 1792 i Mørdrup, Tikøb sogn, død 15. november 1857. Gift 20. juli 1816 i Skanderborg slotskirke med Anne Margrethe Grarup (datter af tobakspinder Peder Andersen G. og Maren Nielsdatter), født 4. juni 1796 i Randers, død 8. juli 1866 i Bogense.
Konsumtionsforvalter i Skanderborg 27. maj 1814. Konstitueret told- og konsumtionsinspektør Horsens 17. marts 1835. Konstitueret konsumtionsinspektør Slagelse 12. august 1844, virkelig 4. januar 1849, afskediget 20. maj 1851.

* * * Konsumtionskasserere

1797-1810
Thomas Hansen Lange,
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Slagelse 1778, konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797, afskediget 27. august 1810.

1810-1820
Frederik Beck (søn af plantageejer, kancelliråd Jens Mikkelsen B. og Louise Sophie Hagen), født 17. marts 1773 i København (Petri), død 23. juni 1832 i København (Frederiks hospital). Gift 19. april 1804 i Haslund med Christiane Frederikke Friis (datter af skoleholder Isak F. og Eva Marie Samuels), født 17. juni 1782 i Feldballe skole, Feldballe sogn, død 17. september 1866 i Visby sogn.
Exam.jur. 1791, student 1795. Told- og konsumtionskasserer i Kerteminde 11. januar 1804. Konsumtionskasserer i Slagelse 28. november 1810. Told- og konsumtions- samt strømkasserer i Fredericia 20. juni 1820.
Kammerråd 1816.

1820-1826
Stanislaus August Poniatowsky von Bertouch (søn af amtmand Ernst Albrecht von B. og Marie Magdalene le Sage de Fontenay), født 27. april 1790 i Tønder, død 23. oktober 1861 i Altona. Gift 1820 med Isabella Eleonora Dorothea von Dorrien (datter af generalmajor Johan von D. og Sophia Amalia von Stemann), født 2. maj 1792 i København, død 23. april 1857 i Altona.
Søkadet 1802, månedsløjtnant 1807, sekondløjtnant 1809, afskediget 1815. Konsumtionskasserer i Slagelse 5. september 1820. Toldforvalter i St. Margarethen 4. april 1826. Toldforvalter i Ottensen 4. april 1840. Toldkasserer på Altona banegård 13. august 1852, afskediget 6. december 1857.
Karakteriseret premierløjtnant 1815. Karakteriseret kaptajnløjtnant 1817. Kammerherre 1842. – St. Helena Medaljen 1858.

1826-1850
Johan Henrik Lindberg, født 23. december 1777 i Schleswig (Michaelis), død 30. oktober 1855. Gift 1. gang 19. december 1808 i Horsens med Christine Sophie Neiling (datter af distriktskirurg Peter N. og Anne Cathrine Weidemann), født 24. maj 1782 i Tønder, død 9. september 1815 i Horsens. Gift 2. gang 21. oktober 1825 i Slagelse (Mikkels) med Anne Mathea Dajon (datter af forvalter Niels Holst D. og Anne Cathrine Ludvigsen), døbt 2. marts 1786 på Antvorskov, Slagelse Skt. Peders landsogn, død 29. marts 1864.
Tambour ved Fynske Regiment. Sekondløjtnant ved 2. Østre jyske Landeværnsregiment 1806, premierløjtnant à la suite ved 1. jyske Jægerkorps 1807, afskediget med ventepenge 1814. Told- og konsumtionskasserer i Skælskør 21. november 1818. Konsumtionskasserer i Slagelse 13. september 1826, afskediget 24. marts 1850.
Karakteriseret kaptajn.

1850-1851, konst.
Hans Henrik Thaning (søn af grænsetoldkontrollør Jens Iskov T. og Marie Christine Dein), født 22. april 1819 i Ejstrup, Harte sogn, død 12. februar 1880. Gift 8. juni 1847 i Viuf med Marthine Henriette Ingwersen (datter af proprietær, major Johannes Peter I. og Christine Poder), født 18. juni 1820 på Viufgård, Viuf sogn, død 27. januar 1887.
Overopsynsassistent i Slagelse 22. juli 1845, tillige konstitueret konsumtionskasserer sst. 29. marts 1850. Toldassistent i København 20. maj 1851, kgl. bestalling 24. januar 1856, toldkontrollør sst. 23. februar 1867.

* * * Overopsynsassistenter

1845-1851
Hans Henrik Thaning,
Overopsynsassistent i Slagelse 22. juli 1845, tillige konstitueret konsumtionskasserer sst. 29. marts 1850. Toldassistent i København 20. maj 1851, kgl. bestalling 24. januar 1856, toldkontrollør sst. 23. februar 1867.


TOLDVÆSENET FOR SLAGELSE, SORØ OG RINGSTED

* * * Toldoppebørselskontrollører


1851-1868
Henrik Georg Fog (søn af sognepræst Rasmus F. og Johanne Henriette Müller), født 13. august 1800 i Næstved (Mortens), død 14. april 1868 i Slagelse (Mikkels). Gift 23. marts 1822 i Slagslunde med Johanne Didrikke Rønne (datter af skibsfører, senere gæstgiver Ole Hansen R. og Birthe Marie Dideriksen), født 18. november 1801 i København (Nikolaj), død 28. december 1879 i København.
Exam.jur. 1823. Kopist i Statsgældskontoret 17. maj 1823, fuldmægtig 29. maj 1830. Bogholder og revisor ved regeringen i Trankebar 12. august 1834. Konsumtionskasserer i Ringsted 20. maj 1840, tillige konstitueret konsumtionsinspektør sst. 11. januar 1843, toldoppebørselskontrollør i Ringsted, Slagelse og Sorø 20. maj 1851.
Kammerråd 1837. Prædikat af konsumtionsforvalter 1851.

torsdag den 25. oktober 2018

Toldere i Nykøbing Falster

TOLDVÆSENET

* * * Toldere


1661-1663
Morten Lauritsen,
Tolder i Nykøbing F. 1. februar 1661.

1663-1665
Jørgen Lauritsen Lundt,
Borgmester i Nykøbing F., tillige tolder sst. 26. maj 1663.

1665-1696
Caspar Wichmann (søn af købmand Bertel W. og Karen Jørgensdatter Leth), født i Odense, død ca. december 1696 i Nykøbing F. Gift 1. gang med Maren Pedersdatter, død ca. 1672. Gift 2. gang med Karen Andersdatter Schiødt, død ca. marts 1697 i Nykøbing F.
Tolder i Nykøbing F. 14. februar 1665, kgl. konf. 1. maj 1670, atter udnævnt 1. januar 1696.

1697-1717
Frantz Carl Gotfred Voigt, begr. 24. januar 1718 i Nykøbing F. Gift ca. 1702 med Agathe Hedevig Gölner (datter af ... Margrethe, gift 2. gang med slotsfoged Johan Jæger), født ca. 1660, død 25. december 1708 i Nykøbing F.
Overvisitør i København 1696. Tolder i Nykøbing F. 2. februar 1697.

1717-1719
Jens Thaysen Thilsen, født ca. ca. 1669, begr. 5. oktober 1719 i Nykøbing F. Gift 19. december 1705 i Nykøbing F. med Sophie Amalie Rosenfeldt (datter af amtsskriver Hans Rasmussen R. og Bodil Iversdatter), født ca. 1674, begr. 29. december 1721 i Nykøbing F. (gift 1. gang med borgmester Hans Eilers, død 1705 i Nykøbing F.).
Borgmester i Nykøbing F. 2. marts 1709, tillige tolder sst. 5. april 1717.

1719-1729
Jens Gyemoes, født ca. 1676, begr. 28. april 1729 i Nykøbing F. Gift 1. gang 3. juli 1710 i Nykøbing F. med Anne Marie Møller, født ca. 1693, begr. 15. september 1719 i Nykøbing F. Gift 2. gang 25. august 1722 i Nykøbing F. med Inger Dorthea Hvalsøe (datter af amtsforvalter Jacob Jørgensen og Christiane Hansdatter), født 17. august 1703 i Nykøbing F., begr. 9. februar 1729 i Nykøbing F.
Fiskemester og husfoged på Nykøbing Slot samt ridefoged over Nykøbing amt 14. januar 1710. Tolder i Nykøbing F. 13. november 1719.

1729-1733
Borchardt Wæbe, født ca. 1692, begr. 18. februar 1733 i Nykøbing F. Gift 6. juni 1730 i Stubbekøbing med Dorthea Cathrine Flindt (datter af købmand Ditlev F. og Engel Jacobsdatter Lind), døbt 1. januar 1712 i Stubbekøbing, begr. 22. marts 1796 i Vordingborg (gift 2. gang med købmand Peder Pedersen Staal, død 1785 i Vordingborg).
Lakaj hos dronning Anne Sophie. Tolder i Nykøbing F. samt husfoged på Nykøbing Slot 12. maj 1729.

1733-1735
Thomas Wilrath, født ca. 1690, begr. 21. december 1735 i Nykøbing F.
Tolder i Nykøbing F. samt husfoged på Nykøbing Slot 23. marts 1733, tillige vejer sst. 10. april 1733.

1736-1743
Johan Wilhelm Nolte, født ca. 1701, begr. 10. august 1743 i Nykøbing F.
Slotsforvalter på Hørsholm Slot. Tolder i Nykøbing F. samt husfoged på Nykøbing Slot 16. januar 1736, tillige vejer sst. 27. januar 1736.

1743-1757
Johan Gertz, død 1757 (?). Gift 16. maj 1747 i Nykøbing F. med Marie Dorthea Lerche.
Lakaj hos prinsesse Sophie Hedevig. Tolder i Nykøbing F. samt husfoged på Nykøbing Slot 2. september 1743, tillige måler sst. 15. november 1743.

Toldvæsenet i Nykøbing F. var i årene 1750-54 bortforpagtet til købmand Laurits Poulsen Martner fra Stubbekøbing (død 1773 som toldbetjent i Brevik, Norge) og i årene 1755-60 til rådmand og birkedommer Wilhelm Kruse (d. 1760 i Nykøbing F.).

1757-1776
Jørgen Bruun, begr. 26. august 1776 i Nykøbing F.
Toldkontrollør imod toldforpagterne samt vejer og måler i Nykøbing F. 1. februar 1757, [tolder sst. 22. januar 1761]. Bruun havde desuden ekspektance på husfogedembedet.

1776-1796
Peter Lund, født ca. 1738 i hertugdømmet Slesvig, død 28. november 1796 i Nykøbing F. Gift 18. december 1776 i København (Slotskirken) med Johanne Kirstine Schwartzkopf (datter af sognepræst Isak S. og Hedvig Christine Bruun), døbt 21. februar 1748 i Kregme præstegård, Kregme sogn, Frederiksborg amt, død 21. juni 1830 i Kullerup præstegård, Kullerup sogn, Svendborg amt.
Kammertjener hos overhofmarskal Adam Gottlob greve Moltke. Tolder samt vejer og måler i Nykøbing F. 12. september 1776, told- og konsumtionskasserer sst. 18. maj 1796.

* * * Toldkontrollører

1682-1688
Frederik Lauritsen, død 1688.
Toldbetjent og visitør i Nykøbing F. 18. november 1682.

1688-1735
Laurits Nielsen Horn, født ca. 1660, begr. 8. april 1735 i Nykøbing F. Gift med Margrethe Simonsdatter, født ca. 1666, begr. 17. januar 1728 i Nykøbing F.
Visitør i Nykøbing F. 3. november 1688, atter antaget som toldbetjent og visitør 22. februar 1696, kgl konf. 30. december 1699.

1736-1767
Johan Peter Mulvad, død 1767 i Nykøbing F. Gift 1. gang 16. marts 1737 i Nykøbing F. med Christine Fischer (datter af Jørgen F.), født i København, begr. 17. december 1737 i Nykøbing F. Gift 2. gang 12. september 1738 i Nykøbing F. med Charlotte Amalie Fugl.
Tjener hos prinsesse Sophie Hedevig. Toldbetjent og visitør i Nykøbing F. 13. maj 1736.

1766/67-1796
Laurits Allerup Thura (søn af provst Hans Lauritsen A. og Barbara Margrethe Thura), født 23. september 1731 i Ringkøbing, begr. 7. marts 1797 i Nykøbing F. Gift 1. gang med Inger Cathrine Barchmann. Gift 2. gang ca. 1768 med Anne Frederikke Dahlstrøm, født ca. 1748.
Borgmester i Nykøbing F. 15. februar 1765, afskediget 13. november 1782, tillige byfoged sst. 15. februar 1765, afskediget 16. februar 1780. Birkedommer i Falsters birk 15. september 1779. Tillige adjungeret og succederende kontrollør og toldbetjent sst. 18. februar 1766.
Familien Thura boede i den tidligere kantorbolig ved Nykøbing Slot i købstadens landdistrikt i 1787.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsinspektører


1779-1796
Christian Nerger, født ca. 1733, død 16. april 1796 i Nykøbing F. Gift ca. 1768 med Kirstine Marie, født ca. 1749.
Sekondløjtnant. Konsumtionsinspektør i Nykøbing F. 20. august 1778. Klasselotterikollektør sst. 1783-88.
Kammerråd 1779.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1796
Søren Juel Bentzon (søn af købmand Peder B. og Charlotte Amalie Als), døbt 2. september 1746 i Thisted, død 9. marts 1815 i Nykøbing F. Gift 22. november 1780 i Nykøbing F. med Marie Eleonora Schrøder (datter af bagermester Jochum Mathias S. og Kirsten Hansdatter), født ca. 1760 i Nykøbing F.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Nykøbing F. 1778.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1796-1808
Johan Christian Rosen (søn af krudtmester Frederik R. og Birgitte Munkgaard), født 4. juli 1744 i Hillerød, død 6. marts 1825 i Rødby. Gift ca. 1778 med Elisabeth Kirstine Sletting, født 4. november 1758, død 13. juni 1837 i Aalborg.
Told- og konsumtionsinspektør i Nykøbing F. 18. maj 1796, afskediget 19. august 1808.

1808-1815
Christoffer Severin Hochland, født ca. 1757, død 14. februar 1830 i Nakskov. Gift 1. gang 18. november 1796 i Valløby med Hedevig Kirstine Carpus, født ca. 1762, død 4. februar 1798 i Stubbekøbing. Gift 2. gang 7. november 1812 i Nykøbing F. med Hanne Birgitte Siewers, født ca. 1787, død 10. august 1840 i Nakskov.
Fuldmægtig ved Tryggevælde amt. Told- og konsumtionsinspektør i Stubbekøbing 28. september 1796. Told- og konsumtionsinspektør i Nykøbing F. 23. september 1808. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 19. december 1815.
Kammerråd 1814.

1815-1832
Andreas Nissen (søn af premierløjtnant i søetaten Isaac N. og Dorothea Sophie Bruun), født 19. september 1766 i København, død 14. februar 1832. Gift 1805 med Anne Cathrine Nyerup, født 30. april 1780, død 21. februar 1856.
Kadet 1778, sekondløjtnant 6. marts 1789, premierløjtnant 27. oktober 1797, kaptajnløjtnant 16. december 1803, afskediget ved Generalkrigsrettens dom 26. maj 1815. Told- og konsumtionsinspektør i Nykøbing F. 19. december 1815.
Justitsråd 1816. – Erindringsmedaljen for 2. april 1801.

1831-1832 – konst.
Andreas Clementsen, født 1780, død 24. december 1846.
Sekondløjtnant. Assistent ved Opmudringsvæsenet. Told- og konsumtionskasserer i Vordingborg 1. oktober 1828. Konstitueret told- og konsumtionsinspektør i Nykøbing F. 9. august 1831 – 19. maj 1832. Told- og konsumtionskasserer Køge 30. december 1836.
Kammerråd 1828

1832-1847
Niels Peter Schierbeck (søn af købmand, kaptajn Peter Christian S. og Christiane Marie Morell), født 12. januar 1803 i Helsingør (Olai), død 14. oktober 1860 på Frederiksberg. Gift 14. juli 1832 i Hillerød med Helene Petronelle Marie ”Mimi” Treschow (datter af hof- og stadsretsassessor, senere amtmand Herman Gerhard T. og kgl. skuespillerinde Juliane Marie Funck), født 27. marts 1808 i København, død 14. februar 1883 i København (Johannes).
Student 1821 (Helsingør), cand.jur. 1826. Kommandersergent ved Kongens Livkorps, sekondløjtnant 17. september 1825, premierløjtnant 19. februar 1828, afskediget 20. juli 1828. Købmand i Helsingør. Told- og konsumtionsinspektør i Nykøbing F. 19. maj 1832. Konstitueret told- og konsumtionsinspektør i Aarhus 12. august 1844. Overtoldinspektør for Sjælland og Lolland-Falsters stift 8. april 1847. Overtoldinspektør ad interim for Fyn 16. august 1852 (fra 1. september 1852). Overtoldinspektør for Østifterne 27. november 1855 (fra 1. april 1856).
Kgl. agent 1828. Virkelig kammerråd 1840. Justitsråd 1847. Etatsråd 1854. – R. 1843.

1844/47-1853
Johan Christian Julius Lehmann (søn af styrmand Johan Frederik Ludvig L. og Ellen Margrethe Nyegaard), født 10. april 1801 i København (Garnisons), død 14. marts 1888 i København (Pauls). Gift 1. gang 28. november 1828 med Helene Dorothea Christine Fog (datter af sognepræst Rasmus F. og Johanne Henriette Müller), født 6. maj 1803 i Næstved (Mortens), død 4. august 1837 i København (Frue). Gift 2. gang 22. oktober 1844 med Erasmine Henriette Fog (søster til foregående), født 23. juli 1810 i Køge, død 20. august 1885 i København (Pauls).
Kopist i Generaltoldkammerets danske fag 27. oktober 1827, fuldmægtig. Konsumtionsforvalter i Sorø 28. oktober 1840. Konstitueret told- og konsumtionsinspektør i Nykøbing F. 12. august 1844, virkelig 15. april 1847. Toldkasserer i Odense 2. april 1853, afskediget 12. marts 1875.
Kammerråd 1852. Justitsråd 1859. Etatsråd 1875. – R. 1869.

1853-1861
Niels Christian Egebeck (søn af forpagter Ole E. og Anne Elisabeth Møller), født 12. december 1806 i Binnitze, Hillested sogn, død 18. marts 1892 i Nykøbing F. Gift med Nielsmine Amalie Hellemann (datter af kromand Poul H. og Nicoline Bøje), døbt 15. maj 1807 i Bandholm, Østofte sogn, død 17. september 1863 i Nykøbing F.
Overopsynsassistent i Nykøbing F., toldkontrollør sst. 20. maj 1851, konstitueret toldinspektør sst. 4. juni 1853, toldforvalter sst. 7. juni 1861, afskediget 20. marts 1882.
Kammerråd 1867. – R. 1876. D.M. 1882.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1796
Peter Lund,
Tolder samt vejer og måler i Nykøbing F. 12. september 1776, told- og konsumtionskasserer sst. 18. maj 1796.

1796-1824
Peter Dahlstrøm (søn af regimentsskriver Mathias D. og Anne Margrethe Krebs), døbt 17. august 1754 i Hillerød, død 10. april 1829 i Nykøbing F. Gift 1. gang 16. maj 1795 i Nykøbing F. med Cathrine Stibolt (datter af kommandørkaptajn Thiel Erik S. og Cathrine Bille), døbt 15. oktober 1759 i København (Holmens), død 9. oktober 1814 i Nykøbing F. Gift 2. gang med Sophie Henriette van Deurs (datter af grosserer Jacob Christian van D. og Dorothea Ployart), født 20. juni 1772 på Nellerupgård, Søborg sogn, død 2. august 1832 i Sønder Kirkeby sogn (gift 1. gang med sognepræst til Vålse Johan Henriksen Formann, 1747-1817).
Exam.jur. 1789. Virkelig landstingshører og -skriver ved Lollands og Falsters landsting 22. juni 1792. Tillige told- og konsumtionskasserer i Nykøbing F. 14. december 1796, afskediget 11. september 1824. Tillige birkedommer i Falsters birk 20. juni 1800, afskediget 20. november 1818. Landvæsenskommissær for Nykøbing amt.
Kammerråd 1803.
Familien boede i den tidlige amtmandsgård i købstadens landdistrikt i 1801.

1824-1847
Ole Adolph Winding (søn af provst Jens Philip W. og Hedevig Sabine Friedenreich), født 9. september 1779 i Vestervig sogn, død 27. juni 1847 i Nykøbing F. Gift 1. gang 16. februar 1819 i Godhavn med Frederikke West, død 16. september 1819 i Godhavn. Gift 2. gang 2. februar 1825 med Severine Dorthea Gierulff (datter af borgmester, vicelandsdommer Søren Frederik G. og Dorthea Margrethe Bøggild), født 15. juli 1785 i Viborg (Domsogn), død 8. juli 1871 i Øster Hassing sogn.
Student 1800 (privat), exam.jur. 1802. Assistant i Godhavn 1802. Assistent i Ritenbenk 1803. Hvalfangerassistent på Arveprinsens Eiland 1804. Assistent i Umanak 1805, konstitueret købmand sst. 1808, fast ansat sst. 1814. Købmand i Godhavn 1802. Købmand på Arveprinsens Ejland 1821, hjemgået med permission 1822, afskediget 1823. Told- og konsumtionskasserer i Nykøbing F. 11. december 1824.
Virkelig kammerråd 1843.

1847-1861
Johannes Theodor Koch (søn af provinsialkirurg Nicolaj Gottfried K.), født 15. august 1785 i Stubbekøbing, død 1. november 1864. Gift 14. april 1826 i København (Garnisons) med Louise Amalie Frederikke Margrethe Schoppe, født ca. 1798 i Itzehoe, død 12. januar 1867.
Sekondløjtnant ved Prins Frederik Christians Regiment 1809, premierløjtnant 1814, kaptajn 1827. Told- og konsumtionskasserer i Stubbekøbing 19. januar 1833, tillige vejer, måler og vrager 7. december 1840. Told- og konsumtionskasserer i Nykøbing F. 3. november 1847, afskediget 24. februar 1861.
Karakteriseret major 1833. – R. 1856, D.M. 1859.

* * * Toldforvaltere

1861-1882
Niels Christian Egebeck,
Overopsynsassistent i Nykøbing F., toldkontrollør sst. 20. maj 1851, konstitueret toldinspektør sst. 4. juni 1853, toldforvalter sst. 7. juni 1861, afskediget 20. marts 1882.

* * * Told- og konsumtionskontrollører

1796-1815
Søren Juel Bentzon,
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Nykøbing F. 1778.

1851-1861
Niels Christian Egebeck,
Overopsynsassistent i Nykøbing F., toldkontrollør sst. 20. maj 1851, konstitueret toldinspektør sst. 4. juni 1853, toldforvalter sst. 7. juni 1861, afskediget 20. marts 1882.

1861-1866
Jens Peter Johannes Theodor Woldbye Lejmann (søn af kæmner Johan Alexander L. og Hanne Calline Frederikke Jacobine Sørensen), født 30. januar 1821 i Stege, død 10. december 1901. Gift ca. 1853 med Hedevig Marie Mathiesen, født ca. 1829 i Oldesloe.
Toldassistent i Haderslev, afskediget 28. oktober 1864. Toldkontrollør i Nykøbing F. 10. november 1861. Toldkontrollør i Aarhus 18. maj 1866. Toldforvalter i Rudkøbing 20. april 1875. Toldforvalter i Svendborg 24. februar 1882, afskediget 24. august 1893.
Etatsråd 1893. – R. 1888.

Toldere i Stubbekøbing

TOLDVÆSENET

* * * Toldere


1660-1663
Joachim Wolff,
Tolder i Stubbekøbing 5. juni 1660, kgl. konf. 12. februar 1661.

1663-1681
Morten Lauritsen, begr. 10. januar 1681 i Stubbekøbing. Gift med Cathrine Langemach, begr. 26. februar 1675 i Stubbekøbing.
Tolder i Stubbekøbing 26. maj 1663, kgl. konf. 2. juni 1670. Tillige borgmester.

1681-1682
Jacob Paarup,
Tolder i Stubbekøbing 5. februar 1681.

1682-1683
Christen Olesen, begr. 4. februar 1683 i Stubbekøbing.
Tolder i Stubbekøbing 26. august 1682.

1683-1697
Hans Lauritsen, født ca. 1655, begr. 25. februar 1697 i Stubbekøbing.
Tolder i Stubbekøbing 10. februar 1683, gentaget 28. oktober 1690 og 1. januar 1696. Byfoged sst. 28. oktober 1690, afskediget 9. maj 1696.

1697-1706
Jørgen Simonsen, død 12. april 1706 i København. Gift ca. 1694 med Anne Andersdatter, født ca. 1662, begr. 16. maj 1704 i Stubbekøbing.
Tolder i Bandholm 18. september 1680. Ridefoged over Aalholm og Maribo kloster amter 29. juli 1686. Tolder i Stubbekøbing 23. februar 1697.

1706-1715
Andreas Kruckow, født ca. 1648, begr. 10. juli 1715 i Stubbekøbing. Gift med Anne, født ca. 1639, begr. 29. november 1717 i Stubbekøbing.
Tolder i Stubbekøbing.

1715-1719
Carl Ibsen Barfod (søn af sognepræst Ib Knudsen B. og Sophie Amalie Nim), født ca. 1687 i Ribe, begr. 17. december 1759 i Maribo. Gift 1. gang med N.N., begr. 4. oktober 1743 i Maribo. Gift 2. gang 27. oktober 1747 i Maribo med Sidsel Cathrine Kradepol (datter af birkedommer Cornelius K. og Mette Thomasdatter), begr. 31. august 1754 i Maribo (gift 1. gang 1736 med byskriver Niels Rasmussen, død 1743 i Maribo).
Tolder i Stubbekøbing 4. september 1715. Strandinspektør for Lolland-Falster 21. august 1719.

1719-1740
Christian Siegfred Bergen, født ca. 1678, begr. 9. juni 1756 i Stubbekøbing. Gift ca. 1712 med Anne Christine Illum, født i Faaborg, født ca. 1676, begr. 9. maj 1755 i Stubbekøbing.
Tolder i Stubbekøbing 21. august 1719, afskediget pga. svaghed 2. januar 1740. Tillige prokurator for alle over- og underretter på Lolland-Falster 3. februar 1725.

1740-1762
Andreas Nicolaj Berrig, født ca. 1715, begr. 27. oktober 1762 i Stubbekøbing. Gift 1. gang 26. februar 1740 i Stubbekøbing med Elisabeth Bergen (datter af tolder Christian Siegfred B. og Anne Christine Illum), født ca. 1717, begr. 1. april 1741 i Stubbekøbing. Gift 2. gang med Anne Cathrine Frandsen, født ca. 1712, død 28. maj 1797 i Stubbekøbing.
Tolder i Stubbekøbing 2. januar 1740, kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750, atter tolder 22. januar 1761.

Toldvæsenet i Stubbekøbing var i årene 1750-54 bortforpagtet til købmand Laurits Poulsen Martner (død 1773 som toldbetjent i Brevik, Norge) og i årene 1755-60 til byfoged Jørgen Scheel (d. 1793 i Stubbekøbing).

1762-1773
Jørgen Kofoed, født ca. 1715, begr. 26. maj 1792 i Horsens. Gift med N.N., født ca. 1713, begr. 15. januar 1779 i Horsens.
Tolder i Stubbekøbing 8. november 1762. Tolder i Horsens 22. juli 1773, afskediget 3. oktober 1781. Stiftede et legat til fordel for den lærde skole og spindeskolen i Horsens i 1792.

1773-1794
Carl Christian Mønster (søn af skovrider Peder Nielsen M. og Anne Dorthea Zøllner), født ca. 1731 i Storring, Storring sogn, død 2. december 1794 i Stubbekøbing. Gift 16. august 1770 i Søften med Christine Sophie Rosenquist Nissen (datter af sognepræst Hans Rosenquist N. og Nille Marie Hjersing), døbt 13. juli 1749 i Søften præstegård, død 26. oktober 1830 på Dalbygård.
I tjeneste hos greven på Frijsenborg i 1765. Toldkontrollør i Bogense 16. november 1772. Tolder i Stubbekøbing 22. juli 1773, tillige konsumtionsforvalter 1778, told- og konsumtionsinspektør sst. 18. december 1793.

* * * Toldkontrollører


1670-1701
Jacob Nielsen, født ca. 1632, begr. 16. marts 1701 i Stubbekøbing. Gift 1. gang med N.N., begr. 8. oktober 1665 i Stubbekøbing. Gift 2. gang med Maren Nielsdatter Soelgaard, død efter 1701.
Toldbetjent i Stubbekøbing 20. november 1670, toldbetjent og visitør sst. 1. januar 1696.

1701
Mourits Thomsen, død 19. november 1701. Ugift.
Toldbetjent og visitør samt vejer og måler i Stubbekøbing 15. marts 1701.

1701-1712
Lorentz Nicolajsen Lydersen, født ca. 1672, begr. 4. marts 1712 i Stubbekøbing.
Toldbetjent og visitør samt vejer og måler i Stubbekøbing 26. november 1701. Tillige bartskærer sst.

1712-1735
Christian Hansen Borg, født ca. 1677, begr. 20. december 1736 i Stubbekøbing. Gift med Elise Poulsdatter Horleuf, født ca. 1673, begr. 13. maj 1748 i Stubbekøbing.
Toldbetjent og visitør i Stubbekøbing 1. juni 1712. Tillige organist.

1735-1787
Hans Borg (søn af ... B. og Maren Jacobsdatter), født ca. 1712, død 16. marts 1792 i Stubbekøbing. Gift med Elisabeth Flindt (datter af købmand Andreas F. og Marie Hansdatter Osted), født ca. 1722 i Køge, begr. 30. juli 1785 i Stubbekøbing.
Visitør samt vejer og måler i Stubbekøbing 7. maj 1735. Hans Borg var brodersøn af den foregående toldkontrollør.

1787-1793
Laurits Stub, født ca. 1749, død 3. oktober 1793 i Stubbekøbing. Ugift.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Stubbekøbing 1778, tillige kontrollør og betjent ved toldvæsenet 13. december 1787.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1793
Carl Christian Mønster,
Toldkontrollør i Bogense 16. november 1772. Tolder i Stubbekøbing 22. juli 1773, tillige konsumtionsforvalter sst. 1778, told- og konsumtionsinspektør sst. 18. december 1793.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1793
Laurits Stub,
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Stubbekøbing 1778, tillige kontrollør og betjent ved toldvæsenet 13. december 1787.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1793-1794
Carl Christian Mønster,
Toldkontrollør i Bogense 16. november 1772. Tolder i Stubbekøbing 22. juli 1773, told- og konsumtionsinspektør sst. 18. december 1793.

1795-1796
Conrad Sparre (søn af sognepræst Corfitz Frederik S. og Birthe Marie Fabricius), født 15. august 1737 i Øster Hæsinge præstegård, Øster Hæsinge sogn, begr. 31. juli 1806 i Stubbekøbing. Gift 1. gang 16. oktober 1767 i Øster Hæsinge med Benedikte Cathrine Høyer (datter af sognepræst Frederik Hansen H. og Elisabeth Margrethe Steenberg), døbt 9. juli 1728 i Skivum præstegård, begr. 15. september 1768 i Ondrup, Odder sogn. Gift 2. gang 8. januar 1783 i Hobro (?) med Birgitte Kirketerp (datter af købmand Morten Nielsen Kirketerp og Anne Marie Wedege), født ca. 1736 i Hobro, død 31. maj 1797 i Hobro (gift 1. gang med byfoged, kammerråd Søren Pedersen Langballe, død 1774 i Hobro).
Fænrik reformé ved Fynske nationale Infanteriregiment 4. juni 1760, premierløjtnant reformé 19. januar 1763, sat i nummer som sekondløjtnant ved Mønske geworbne Infanteriregiment 19. september 1764, afskediget 21. maj 1766. Exam.jur. 1767. Herredsskriver i Hads herred 22. maj 1767. Konsumtionsforvalter i Hobro 2. april 1781. Told- og konsumtionsinspektør i Stubbekøbing 28. januar 1795, afskediget 28. september 1796.

1796-1808
Christoffer Severin Hochland, født ca. 1757, død 14. februar 1830 i Nakskov. Gift 1. gang 18. november 1796 i Valløby med Hedevig Kirstine Carpus, født ca. 1762, død 4. februar 1798 i Stubbekøbing. Gift 2. gang 7. november 1812 i Nykøbing F. med Hanne Birgitte Siewers, født ca. 1787, død 10. august 1840 i Nakskov.
Fuldmægtig ved Tryggevælde amt. Told- og konsumtionsinspektør i Stubbekøbing 28. september 1796. Told- og konsumtionsinspektør i Nykøbing F. 23. september 1808.
Kammerråd 1814.

1808-1815
Peter Leopold Nicolas (søn af garnisons- og distriktskirurg Henrik Leopold Gustav N. og Anne Elisabeth Lind), født 30. juni 1769 i Veksø skole, Veksø sogn, død 20. november 1815 i Stubbekøbing. Ugift.
Student. Told- og konsumtionsinspektør i Stubbekøbing 23. september 1808.

1816-1826
Johan Peter Berg (søn af overstyrmand Johan Christoffer B. og Cathrine Marie Løhr), født 3. maj 1782 i København (Nikolaj), død 26. juni 1826 i Stubbekøbing. Gift 1. gang 1804 med Mette Marie Thaning (datter af forpagter Jens T. og Marianne Lund), døbt 6. august 1784 på Cathrinebjerg, Sengeløse sogn, død 21. november 1855 (ægteskabet opløst). Gift 2. gang 1813 med Dorothea Mathiesen (datter af købmand Rudolph M. og Cathrine Marie Schmidt), født 10. januar 1791 i Randers, død 1. juni 1846 i Stubbekøbing.
Søkadet 1795, sekondløjtnant 27. december 1799, premierløjtnant 7. november 1806, kaptajnløjtnant 28. januar 1813, afskediget ved reduktionen 20. september 1815. Indrulleringsofficer i Randers 18. december 1806. Told- og konsumtionsinspektør i Stubbekøbing 2. januar 1816.
Kancelliråd 1816.

1826-1835
Thomas Ludvig Brixen (søn af forpagter Michael B. og Anne Margrethe Knie), døbt 8. oktober 1786 på Petersgård, Kalvehave sogn, død 5. august 1835 i Stubbekøbing. Gift 30. december 1812 i Øster Egesborg med Petrea Nicoline Krøyer (datter af købmand Johan Gotfred K. og Inger Margrethe Nohr), født ca. 1791 i Præstø, død 18. marts 1828 i Stubbekøbing.
Postfuldmægtig i Nakskov i syv år, postmester sst. 16. marts 1813. Told- og konsumtionsinspektør i Stubbekøbing 29. august 1826.

1835-1851
Even Breyen (søn af fourer, senere strandtoldinspektør Christoffer Evensen B. og Helmine Marie Adami), født 25. april 1802 i København (Garnisons), død 19. oktober 1874 i Roskilde (Domsogn). Gift ca. 1836 med Margrethe Mosine Nicoline Brixen (datter af postmester, senere toldinspektør Thomas Ludvig B. og Petrea Nicoline Krøyer), født 9. april 1813 i Nakskov, død 8. marts 1868 i Roskilde (Domsogn).
Krydsbetjent. Konstitueret told- og konsumtionsinspektør i Stubbekøbing, virkelig 20. oktober 1835. Toldforvalter i Roskilde 20. maj 1851.
Kammerråd 1854. Justitsråd 1869.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1793-1798
Niels Dræbye (søn af brændevinsbrænder Mads Frandsen og Inger Marie Nielsdatter), døbt 30. maj 1758 i København (Frue), død 15. juni 1806. Gift 1. gang ca. 1790 med Ingeborg Cathrine Suhm, født 3. juni 1753 i Arendal, død 18. november 1790 i Larvik. Gift 2. gang ca. 1794 med Hedevig Mønster (datter af tolder Carl Christian M. og Christine Sophie Rosenkvist Nissen), født 31. august 1770 i Søften, død 5. august 1819.
Student. Volontør i Rentekammeret i 3 år. Konsumtionsoverbetjent i Larvik 1. juni 1779, konsumtionsinspektør sst. 17. maj 1786, afskediget 6. marts 1793. Told- og konsumtionskasserer i Stubbekøbing 18. december 1793. Konsumtionsinspektør i Nykøbing Sj. 12. december 1798, konsumtionskasserer sst. 19. juni 1805.

1798-1832
Hans Hansen, født ca. 1756, død 15. oktober 1832 i Stubbekøbing. Gift ca. 1793 med Ida Hedevig Groskopf, død ca. 1798 i København.
Student. Told- og konsumtionskasserer i Stubbekøbing 12. december 1798.

1833-1847
Johannes Theodor Koch (søn af provinsialkirurg Nicolaj Gottfried K.), født 15. august 1785 i Stubbekøbing, død 1. november 1864. Gift 14. april 1826 i København (Garnisons) med Louise Amalie Frederikke Margrethe Schoppe, født ca. 1798 i Itzehoe, død 12. januar 1867.
Sekondløjtnant ved Prins Frederik Christians Regiment 1809, premierløjtnant 1814, kaptajn 1827. Told- og konsumtionskasserer i Stubbekøbing 19. januar 1833, tillige vejer, måler og vrager 7. december 1840. Told- og konsumtionskasserer i Nykøbing F. 3. november 1847, afskediget 24. februar 1861.
Karakteriseret major 1833. – R. 1856, D.M. 1859.

1848-1851
Johan Thomsen (søn af kancellisekretær Johan Mathias T. og Anne Cathrine Hansen), født 26. august 1811 i København (Helligånds), død 27. februar 1901. Gift med Emma Mathilde Sunckenberg, født ca. 1817 i København.
Skriver i Generaltoldkammeret. Konstitueret told- og konsumtionskasserer i Kalundborg 5. marts 1841. Told- og konsumtionskasserer i Stubbekøbing 21. januar 1848, toldforvalter sst. 20. maj 1851. Pakhusforvalter i København 18. maj 1866, afskediget 23. april 1890.
Kammerråd 1860. Etatsråd 1890. – R. 1877.

* * * Toldforvaltere

1851-1866
Johan Thomsen,
Told- og konsumtionskasserer i Stubbekøbing 21. januar 1848, toldforvalter sst. 20. maj 1851. Pakhusforvalter i København 18. maj 1866, afskediget 23. april 1890.

søndag den 21. oktober 2018

Toldere i Nakskov

TOLDVÆSENET

* * * Toldere

1658-1688
Jens Jacobsen, begr. 18. januar 1688 i Nakskov. Gift med Agnete Rasmusdatter, begr. 15. februar 1676 i Nakskov.
Konsumtionsbetjent i Nakskov 3. marts 1666, tolder sst. 25. juni 1670.

1675-1677
Claus Suhr,
Ansat ved hoffet i 35 år, senest som hoffourer. Succederende tolder i Nakskov 28. maj 1675.

1677-1709
Tønnes Rasmussen, begr. 3. maj 1709 i Nakskov. Gift 10. december 1690 i Nakskov med Else Sørensdatter Bay (datter af by- og rådstueskriver Søren Sørensen B.), født i Nakskov, død 3. maj 1739 i Nakskov.
Lakaj hos prins Jørgen. Adjungeret og succederende tolder i Nakskov 14. februar 1677, atter 28. januar 1688, atter 1. januar 1696.

1709-1731
Else Sørensdatter Bay, født i Nakskov, død 3. maj 1739 i Nakskov. Gift 10. december 1690 i Nakskov med Tønnes Rasmussen, begr. 3. maj 1709 i Nakskov.
Tolder Tønnes Rasmussens enke fik tilladelse til at fortsætte tolderembedet.

1731-1745
Rasmus Tønnesen, begr. 18. juni 1745 i Nakskov. Gift med Charlotte Amalie Berntsdatter Suhr (datter af sognepræst, mag. Bernt Frederiksen S. og Christine Hansdatter Hornemann), født ca. 1714 i Købelev præstegård, begr. 22. februar 1793 i Nakskov (gift 2. gang 1761 med sognepræst Oluf Frandsen Dorph, død 1777 i Nakskov).
Tolder i Nakskov 22. januar 1731.

1745-1750
Cay Frederik Weile (søn af sognepræst Gregers Lauritsen W. og Susanne Eleonore Langelo), født i Hørby præstegård, Holbæk amt, begr. 20. januar 1751 i Nakskov. Gift ca. 1746 med Margrethe Christiane Heding, begr. 11. august 1751 i Nakskov.
Tolder i Nakskov 1. juli 1745, [afskediget 27. januar 1750].

Toldvæsenet i Nakskov var i årene 1750-54 bortforpagtet til rådmand Andreas Brennecke (død 1754 i Nakskov) og bedemand Peder Top (død 1774 i Nakskov) og i årene 1755-60 til rådmand Poul Møller (d. 1776 i Nakskov).

1761-1763
Niels Lund, født ca. 1688, død 19. august 1770 i Nakskov. Gift 1. gang ca. 1728 med Karen Hansdatter Eismesse, begr. 30. september 1735 i Nakskov. Gift 2. gang 3. januar 1736 i Nakskov med Cathrine Marie Clausen (datter af købmand Claus Jacobsen Rostocker og Cathrine Sophie Marcusdatter), født i Nakskov, begr. 18. februar 1763 i Nakskov.
Kontrollør i Nakskov 22. januar 1728, kgl. kontrollør imod toldforpagterne sst. 27. januar 1751, tolder sst. 22. januar 1761, [afskediget 8. februar 1763]. Tillige borgmester sst. 29. november 1743.

1763-1769
Claus Jacob Lund (søn af toldkontrollør og borgmester Niels L. og Cathrine Marie Clausen), døbt 20. juni 1737 i Nakskov, død 22. december 1769 i Nakskov. Ugift.
Student 1754 (Nakskov), exam.jur. 1761. Tolder i Nakskov 8. februar 1763. Birkedommer ved Vintersborg birk 23. juni 1767, kgl. konf. 28. august s.å.

1770-1775
Peter Lorentzen (søn af sognepræst Christian L. og Cathrine Hedevig Tüchsen), født i Oksenvad præstegård, født ca. 1713, begr. 31. oktober 1775 i Nakskov. Ugift.
Kontrollør og toldbetjent i Nakskov 22. januar 1761, tolder sst. 9. januar 1770.

1775-1791
Iver Thorøe, født ca. 1740, død 2. marts 1804 i Nakskov. Gift 4. september 1787 i Arninge med Maren Mølmark (datter af forpagter Peder Johansen M. og Mette Marie Kjærrumgaard), døbt 27. juli 1749 på Gunderupgård, Herfølge sogn, født ca. 1755, begr. 30. juli 1795 i Nakskov (gift 1. gang 1779 med sognepræst Peder Samuel Dorn, Stubbekøbing, død 1786).
Kontrollør og toldbetjent i Bogense 3. juni 1766. Toldkontrollør i Nakskov 16. januar 1770, tolder sst. 18. december 1775, told- og konsumtionsinspektør sst. 23. marts 1791.

* * * Toldkontrollører


1665-1672
Henning Thomsen,
Visitør ved tolden og accisen i Nakskov 19. juni 1665, kgl. konf. 30. september 1670.

1672-1678
Abraham Schmidt, begr. 10. maj 1678 i Nakskov. Gift med Mette Jørgensdatter.
Toldbetjent i Nakskov 19. juni 1672, atter 28. februar 1673.

1678-1683
Henrik Butzbach (søn af Jørgen B.), født i Hessen, begr. 15. februar 1683 i Nakskov. Gift med Anne Marie Holtzhauser (gift 2. gang med toldbetjent Henrik Friis).
Drabant. Lakaj hos dronning Charlotte Amalie 14. september 1675. Toldbetjent i Nakskov 23. maj 1678.

1683-1693 og 1696-1707
Henrik Friis (søn af ... og Anne Marie, gift 2. gang med købmand Erik Bruun), begr. 25. juni 1707 i Nakskov. Gift 30. november 1683 i Nakskov med Anne Marie Holtzhauser, begr. 23. december 1692 i Nakskov (gift 1. gang med toldbetjent Henrik Butzbach). Gift 2. gang 17. december 1696 i Nakskov med Anne Marie Brønniche, begr. 5. februar 1740 i Nakskov (gift 1. gang med Andreas Schøel, død 1696 i Nakskov).
Toldbetjent i fæstningen Nakskov 3. marts 1683, toldbetjent og visitør sst. 1. januar 1696.

1693-1695
Abraham Olesen,
Toldbetjent i Nakskov 28. april 1693.

1696-
Bendt Jensen Malm,
Toldbetjent og visitør på Albuen 9. maj 1696.

1707-1727
Frederik With, begr. 29. december 1727 i Nakskov. Gift med Sille Mølmark, begr. 1. april 1733 i Nakskov.
Toldbetjent i Nakskov 16. juli 1707.

1728-1760
Niels Lund,
Kontrollør i Nakskov 22. januar 1728, kgl. kontrollør imod toldforpagterne sst. 27. januar 1751, tolder sst. 22. januar 1761. Tillige borgmester sst. 29. november 1743.

1761-1770
Peter Lorentzen,
Kontrollør og toldbetjent i Nakskov 22. januar 1761, tolder sst. 9. januar 1770.

1770-1775
Iver Thorøe,
Kontrollør og toldbetjent i Bogense 3. juni 1766. Toldkontrollør i Nakskov 16. januar 1770, tolder sst. 18. december 1775, told- og konsumtionsinspektør sst. 23. marts 1791.

1775-1794
Peter Holm, født ca. 1720, begr. 24. januar 1794 i Nakskov. Gift ca. 1758 med Anne Birgitte Stadager (datter af købmand Jørgen S. og Birgitte Sophie Skrike), døbt 21. november 1723 i Stubbekøbing, begr. 7. april 1787 i Nakskov (gift 1. gang med Poul Meyer)
Kontrollør og toldbetjent i Nakskov 18. december 1775.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsinspektører


1779-1786
Morten Wilhelm Hammer, født ca. 1736, begr. 10. juni 1786 i Nakskov. Gift ca. 1766 med Anne Cathrine.
Konsumtionsinspektør i Nakskov 1778.

1786-1791
Ludvig Ferdinand Rømer (søn af sukkerraffinadør Ludvig Ferdinand R. og Anne Cathrine Wedderkamp), døbt 8. januar 1757 i København (Petri), død 13. maj 1842 på Frederiksberg. Gift 1. gang ca. 1783 med Anne Cathrine Lykke (datter af ... Søren Christian Lykke og Anne Cecilie Hansdatter), døbt 10. september 1763 på Frederiksberg, begr. 30. august 1787 i Nakskov. Gift 2. gang 24. april 1788 i Nykøbing F. med Anne Margrethe Hincheldey (datter af købmand, agent Hans Bergishagen H. og Karen Staal), født ca. 1767 i Nykøbing F., død 29. oktober 1833 i Slagelse.
Kopist i Generaltoldkammerets københavnsk-sjællandske toldkontor 5. januar 1778, fuldmægtig i norske konsumtionskontor 20. november 1780, fuldmægtig i københavnsk-sjællandske toldkontor 13. juni 1781. Konsumtionsinspektør i Nakskov 2. august 1786. Konsumtionsinspektør i Næstved 23. marts 1791. Toldskriver i København 9. maj 1804, afskediget 5. februar 1841.
Kammerråd 1811.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1795
Rasmus Bergmøller (søn af købmand Daniel B. og Barbara Rasmusdatter), døbt 20. juli 1745 i Køge, død 24. januar 1795 i Nakskov. Gift med Marie Sophie Birch (eller Brix), født ca. 1739.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Nakskov 1778.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Told- og konsumtionsinspektører


1791-1797
Hans Benzon (søn af kaptajn Johannes B. og Frederikke Sophie With), født 10. januar 1749 på Sohngårdsholm, Nørre Tranders sogn, død 5. december 1817 i København (Frederiks hospital). Gift 1. gang 24. november 1769 i Ajstrup med Ide Louise komtesse Holck (datter af godsejer Schack Wittinghof greve H. og Christine Birgitte Bille), født 27. juni 1746, død 3. april 1772 på Gettrup, Ulsted sogn. Gift 2. gang 29. oktober 1773 i Udbyneder med Antonette Christiane Charlotte Arenstorff (datter af godsejer, højesteretsassessor Frederik A. og Øllegaard Sophie Ide Rantzau), født 9. oktober 1756 på Overgård, Udbyneder sogn, død 16. januar 1813 (ægteskabet opløst 1792). Gift 3. gang 10. december 1793 i Nakskov med Anne Margrethe Bech, født 19. maj 1763 i Flensburg, død 10. november 1814 i Sæby (gift 1. gang med købmand Christen Barfoed, død 1791 i Nakskov). Gift 4. gang 1815 med Joachimine Nicoline Dorothea Tronier (datter af regimentskvartermester Joachim Christopher T. og Anne Rosine Køppen), født 20. december 1788 i København (Frederiks tyske), død 17. marts 1841 i København (ægteskabet opløst 1815).
Sekondløjtnant à la suite 1760, premierløjtnant ved Slesvigske Kyrasserregiment 1766, kaptajn 1776, ritmester 1780, afskediget 1785. Major ved Nordre jyske Landeværnsregiment 1802, afskediget 1802. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 23. januar 1791. Forpagter af adskillige proprietærgårde i Nørrejylland, købte i 1804 Ålegård i Hjørring amt, men gik fallit og flyttede ruineret til København.
Kammerjunker 1768. Karakteriseret oberstløjtnant 1811.

1797-1813
Hans Henrik Bentzen, døbt 26. september 1755, død 11. oktober 1815. Gift 8. juni 1798 i Horsens med Elisabeth Cathrine Fussing (datter af postmester Jens Christian F. og Else Margrethe Spliid), døbt 3. november 1771 i Horsens, begr. 16. marts 1799 i Nakskov.
Sekondløjtnant ved Slesvigske Rytterregiment 1780, premierløjtnant 1789, ritmester 1795, afskediget 1797. Kompagnichef ved Søndre sjællandske Landeværnsregiment 1804, afskediget 1808. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 13. december 1797, tillige postmester 7. marts 1800, afskediget fra begge embeder 16. marts 1813.
Karakteriseret major 1804.

1815-1830
Christoffer Severin Hochland, født ca. 1757, død 14. februar 1830 i Nakskov. Gift 1. gang 18. november 1796 i Valløby med Hedevig Kirstine Carpus, født ca. 1762, død 4. februar 1798 i Stubbekøbing. Gift 2. gang 7. november 1812 i Nykøbing F. med Hanne Birgitte Siewers, født ca. 1787, død 10. august 1840 i Nakskov.
Fuldmægtig ved Tryggevælde amt. Told- og konsumtionsinspektør i Stubbekøbing 28. september 1796. Told- og konsumtionsinspektør i Nykøbing F. 23. september 1808. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 19. december 1815.
Kammerråd 1814.

1830-1841
Christian Frederik Langeland (søn af ritmester Christian L. og Elisabeth Margrethe With, døbt 5. januar 1776 i Korsør, død 26. februar 1841 i Nakskov. Gift 7. juli 1800 på Frederiksberg med Joachimine Adamine Ulrikke Broager (datter af sekretær ved Det kgl. Bibliotek Jonas B. og Anne Cathrine Birch), døbt 5. april 1781 i København (Frue), død 5. december 1861.
Fænrik ved Sjællandske Infanteriregiment 1795, sekondløjtnant 1799, afskediget 1800. Kompagnichef i Nordre jyske Landeværnsregiment 1801, afskediget 1811. Told- og konsumtionskasserer i Thisted 28. maj 1800, told- og konsumtionsinspektør sst. 5. september 1806, tillige vejer, måler og vrager 4. juni 1811. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 25. maj 1830.
Karakteriseret kaptajn 1800. Justitsråd 1811. – R. 1809.

1841-1848
Frederik Wilhelm greve Rantzau (søn af jægermester, kammerherre Christian Frederik Ernst greve Rantzau og Charlotte Wilhelmine von Huth) født 12. februar 1798 på Sandviggård, Hillerød landsogn, død 7. juli 1859 i Randers. Gift 1. gang 1. april 8. april 1827 i Vor med Cathrine Marie Clausen, født 17. februar 1802 i København, død 11. april 1855 i Aarhus (ægteskabet opløst). Gift 2. gang 2. oktober 1855 med Lorentzia Margaretha Rudebeck (illegitim datter af premierløjtnant Lorentz Rudebeck og Christine Marie Tvistmann), født 10. december 1814 i Aabenraa, død 26. november 1900 i Randers.
Kadet 1811, premierløjtnant ved 1. jyske Dragonregiment 1817, afskediget 1829. Konsumtionsforvalter i Hobro 28. april 1830, told- og konsumtionsinspektør sst. 31. juli 1839. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 8. maj 1841. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 25. oktober 1848.

1848-1854
Georg Wilhelm Louis Drechsel (søn af ritmester, senere oberstløjtnant, toldkasserer Christopher Ernst D. og Ida Cathrine Georgia de Tuxen), født 4. oktober 1814 i Gentofte sogn, død 28. juni 1889 i Rye sogn. Gift 16. marts 1849 i Ørum (Galten herred) med Elisabeth Charlotte von Posselt (datter af ritmester Christian Friedrich von P. og Charlotte Eleonora Ulrica Hviid), født 13. september 1824 i Haderslev (Frue), død 4. april 1916 i København (Jacobs).
Student 1831 (privat), cand.jur. 1834. Volontør i Generaltoldkammeret 1841, kopist 8. februar 1843, afskediget og udnævnt til 1. auskultant i kollegiets 1. sektion 18. februar 1846. Tillige konstitueret kontorchef ved Frederiksværks hovedkontor i København 1845-47 og konstitueret toldinspektør i Randers 1847-48. Told- og konsumtionsinspektør i Nakskov 18. december 1848. Birkedommer og skriver ved Silkeborg birk 20. marts 1854, afskediget 22. september 1886.
Kammerjunker 1853. Virkelig etatsråd 1888.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1791-1804
Iver Thorøe,
Kontrollør og toldbetjent i Bogense 3. juni 1766. Toldkontrollør i Nakskov 16. januar 1770, tolder sst. 18. december 1775, told- og konsumtionskasserer 23. marts 1791.

1804-1813
Christian Rosenberg Gamst (søn af kirurg Johannes G. og Kirstine Thye), døbt 6. august 1754 i København (Frue), begr. 5. november 1813 i Nakskov. Gift ca. 1780 med Gertrud Johansen (datter af købmand Peter J. og Anne Elisabeth Terkelsdatter), døbt 11. juli 1759 i København (Nikolaj), død 27. februar 1836 i Vordingborg.
Sekondløjtnant ved 2. sjællandske Rytterregiment 1778, premierløjtnant 1789, ritmester 1791, afskediget 1803. Major i Søndre sjællandske Landeværnsregiment 1804, afskediget 1810. Told- og konsumtionskasserer i Nakskov 18. april 1804.
Justitsråd 1810.

1814-1818
Hans Octavius Oldeland (søn af premierløjtnant Johan Frederik O. og Eva Marie Laurgreen), døbt 14. august 1759 i København (Garnisons), død 29. november 1818. Gift ca. 1791 med Cathrine Marie Klokofsky (datter af karetmagermester Immanuel K. og Agnete), født 4. juni 1766 i København (Petri), død 26. november 1830 i Stokkemarke, Stokkemarke sogn.
Sekondløjtnant ved Danske livregiment 1783, premierløjtnant 1789, kaptajn 1794, afskediget 1797. Major ved Søndre sjællandske Landeværnsregiment 1804, afskediget 1808. Toldinspektør i Bandholm 11. marts 1797. Told- og konsumtionskasserer i Nakskov 14. februar 1814.
Karakteriseret major.

1819-1838
Hans Jørgen Klemp (søn af stud.theol., senere degn til Vallekilde Jørgen Berger K. og Inger Sophie Grimethon), døbt 5. maj 1773 i København (Trinitatis), død 19. juni 1838 i Nakskov. Gift 1. gang 23. juni 1796 i København (Nikolaj) med Christine Belchow (datter af murermester Michael B. og Bodil Sophie Lange), døbt 13. juni 1774 i København (Nikolaj), død 9. december 1801 i København (Frue). Gift 2. gang 7. april 1806 på Frederiksberg med Gertrud Amalie Lentz (datter af tolder Hans L. og Christiane Blach), døbt 15. juli 1776 i Aarhus (Frue), død 29. marts 1841 i København.
Cand.phil. Lærer i København (1801). Toldforvalter i Heiligenhafen 8. oktober 1813. Told- og konsumtionskasserer i Nakskov 26. januar 1819, tillige postmester sst. 24. september 1826.
Krigsråd.

1838-1852
Peter Nicolaj Winding (søn af bogtrykker Hans Laurits Struch W. og Marie Louise Svarre), født 21. maj 1791 i København (Frue), død 30. maj 1853 i København (Trinitatis). Gift med Christiane Munch (datter af landinspektør Oluf M. og Cathrine Margrethe Harboe), født ca. 1787 i Nørlund, Ravnkilde sogn, død 14. marts 1850 i Nakskov.
Fuldmægtig ved Klasselotteriet 15. december 1818. Told- og konsumtionskasserer i Nysted 1. august 1827. Told- og konsumtionskasserer i Nakskov 28. november 1838, afskediget 20. august 1852.
Kammerråd 1843.

1852-1854 – konst.
Peter Erik Olavius Heinsvig (søn af kgl. skuespiller Peter H. og Anne Marie Büchling), født 18. november 1803 i København, død 21. december 1866 i Ringkøbing. Gift med Ida Sophie Margrethe Mathilde Bevers (datter af hushovmester Henrik B. og Christine Beck), født 17. januar 1811 i København (Frederiks tyske), død 12. marts 1874.
Kopist i Generaltoldkammerets jyske toldkontor 23. september 1834. Told- og konsumtionskasserer i Bogense 14. februar 1845, afskediget med ventepenge 20. maj 1851. Konstitueret told- og konsumtionskasserer i Nakskov 1852. Toldinspektør i Ringkøbing 24. juli 1854.

* * * Toldforvaltere

1854-1858
Jacob Sletting (søn af mønsterskriver Ebbe Jacob S. og Christiane Jansen), født 16. maj 1808 i København (Holmens), død 26. september 1858 i Nakskov. Gift 16. maj 1845 i København Vor Frue kirke med Eleonore Sophie Starinsky (datter af regimentskirurg Samuel S. og Johanne Justine Brøndlund), født 20. juni 1826 i Næstved (Peders), død 23. august 1893.
Student 1825 (Aalborg), cand.jur. 1833. Kommandersergent i Kongens livkorps. sekondløjtnant 12. juli 1829, premierløjtnant 7. maj 1833, kaptajn og kompagnichef 23. november 1834, afskediget 17. september 1844. Konstitueret konsumtionsforvalter i Skanderborg 18. juli 1844, virkelig 3. januar 1849. Toldinspektør Ringkøbing 20. maj 1851. Toldforvalter Nakskov 1. juli 1854.

1858-1875
Mathias Jensen Winchell (søn af købmand Søren W. og Magdalene Cathrine Walter), født 25. februar 1801 i Nakskov, død 12. februar 1879 i København (Holmens). Gift 19. september 1834 i Nakskov med Christiane Cathrine Conradine Klemp, født ca. 1806 i København, død 27. februar 1865 i Nakskov.
Toldfuldmægtig i Nakskov. Kopist i Generaltoldkammerets danske fag 20. september 1830. Told- og konsumtionskasserer i Thisted 19. august 1834, told- og konsumtionskasserer i Kalundborg 21. oktober 1847, toldforvalter sst. 20. maj 1851. Toldforvalter i Nakskov 18. december 1858, afskediget 16. april 1875.
Kammerråd 1852. Justitsråd 1869. – R. 1875.

* * * Told- og konsumtionskontrollører


1836-1846
Henrik Erpecom Schiøtt (søn af kræmmer Abraham Erpecon S. og Anne Marie Lystrup), født 8. maj 1796 i Sogndal, Nordre Bergenhus amt, Norge, død 22. marts 1870 i Sakskøbing. Gift 4. august 1822 i Helsingør med Anne Sophie Marie Fleron (datter af bøssemager Henri Servais F. og Sophie Frederikke Nægler), døbt 31. marts 1800 i København (romersk-katolsk), død 26. oktober 1862.
Fyrværker. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet København 24. oktober 1833. Konstitueret told- og konsumtionsoverbetjent i Nakskov 10. december 1836. Told- og konsumtionsinspektør i Sakskøbing 28. januar 1846, told- og konsumtionsforvalter sst. 29. marts 1848, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.
Karakteriseret løjtnant 1833. Kammerråd 1867.

1846-1851
Erik Torm (søn af landinspektør Emanuel T. og Agnete Cathrine Laurberg), døbt 29. august 1797 i Nykøbing M., død 13. december 1859 i Nakskov. Gift 25. april 1843 på Fejø med Fanny Cathinka Rosalia Petersen (datter af prokurator Jens Ditlev P. og Anne Sophie Cathrine Hansen), født 11. juli 1819 i Stege, død 7. marts 1892.
Konsumtionsunderbetjent i Viborg. Told- og konsumtionsinspektør i Sakskøbing 29. marts 1836. Toldkontrollør i Nakskov 28. januar 1846, afskediget 20. maj 1851.

1854-1860
Andreas Christian Raabye, født 15. september 1814 i København, død 13. marts 1889. Gift 9. april 1843 i København (Garnisons) med Magdalene Emerentze Mariager, født ca. 1821 i København, død 8. september 1884 i Rønne.
Premierløjtnant. Toldkontrollør i Nakskov 1. oktober 1854. Toldoppebørselskontrollør i Rønne 8. december 1860.
Karakteriseret kaptajn 1861. – D.M. 1847, R. 1886.

1861-1870
Hans Muus Fog (søn af toldinspektør Axel Frederik Preben F. og Laura Ovidia Mechtele Muus), født 25. september 1814 i København (Frue), død 10. februar 1890 på Frederiksberg. Gift 21. februar 1858 i København (Frue) med Anne Kirstine Larsen (datter af daglejer Lars Andersen og Anne Kirstine ...), født 1. november 1819 i Køge, død 7. august 1885 i Middelfart.
Student 1833 (Randers), cand.jur. 1841. Assistent i Rentekammeret maj 1842, assistent i Finansministeriets revisionsafdeling for toldvæsenet 1. januar 1850, tillige assistent i ministeriets ekspeditionssekretariat. Midlertidig regnskabsfører ved 3. Dragonregimentet i felttoget i 1850. Toldkontrollør i Nakskov 18. maj 1861. Toldkontrollør i Middelfart 28. september 1870, afskediget 10. april 1888.

søndag den 14. oktober 2018

Toldere i Rødby

Den lille købstad Rødby ligger i dag 5 km fra kysten, men var oprindelig en havneby, idet Rødby Fjord skabte en naturlig forbindelse mellem byen og Østersøen. Fjorden med dens mange små holme og landtanger var dog meget lavvandet og større handelsskibe måtte derfor lægge til ved Dragsminde, der var indløbet til fjorden SV for Rødby. Foruden handelsskibene var Dragsminde siden middelalderen det vigtige overfartssted til Femern og derfra videre til bl.a. hertugdømmerne. Den omfattende trafik af personer og varer sikrede Rødby-borgerne en række købstadslignende privilegier i 1454.

Rødby nedbrændte i 1551 og 1774 og ramtes af voldsomme stormfloder i 1625 og 1694. Åbningen af den nye postfærgeforbindelse mellem Assens og Årøsund i 1653 påvirkede færgefarten ved Dragsminde, hvor det efterhånden også var blevet vanskeligere at holde trit med tilsandingen. I slutningen af 1600-tallet begyndte man også at anvende indløbene ved Hominde og Kramnitze V for Dragsminde, men først i 1749 besluttede man sig for at opgive Dragsminde og forbedre havnen ved Kramnitze. Bestallingerne til toldere og kontrollører lyder skiftevis på Rødby, Dragsminde og Kramnitze, men de var alle bosatte i Rødby, hvorfra de sikkert med både er draget frem og tilbage mellem købstaden og udhavnene.

I begyndelsen af 1800-tallet kunne Rødby stadig sammenlignes med en stor landsby. I 1801 talte byen blot 776 indbyggere. Hundrede år senere var dette tal kun steget til 1726. I 1850’erne fik den hovedrige konsul Hage i Nakskov koncession på et inddæmme og udtørre den 33 km2 store Rødby Fjord og de store digearbejder påbegyndtes. Men alt viste sig forgæves, da den store stormflod ramte Lolland-Falster i 1872. Herefter sikrede staten det nye omfattende digebyggeri og inddæmningen af fjorden fortsatte indtil 1930'erne. Navnet Dragsminde er kun bevaret som navnet på den ene af områdets mange afvandingskanaler. Ved Kramnitze blev der opført en sluse og pumpestation, og havnen er bevaret til glæde for fritidssejlerne. Den moderne Rødby Havn åbnede i 1912 og efter krigen genåbnede færgeforbindelsen til Puttgarden på Femern.

Rødby fik købstadsrettigheder i 1682 og som sådan skulle beboerne også svare konsumtion. Ved folketællingen i 1787 havde byen fire konsumtionsbetjente, der kontrollerede fra små bomhuse ved indfaldsvejene. Fra Østergade stod byen i forbindelse med Maribo og Guldborgsund, fra Nørregade med Nakskov, fra Vestergade med fjorden og fra Søndergade med det sydøstlige opland. Ved Vestergade minder Bomhusvej stadig om et af byens gamle bomhuse.

I 1793 blev told- og konsumtionsvæsenet forenet i Rødby. Tolder Krummelin, der også var konsumtionsforvalter, blev afskediget, muligvis på grund af dårligt helbred - han døde blot to år senere. Toldkontrollør Grønnegaard blev ny told- og konsumtionskasserer og konsumtionskontrollør Muth blev ny told- og konsumtionsinspektør.

Da der i 1849 opstod vakance på inspektørposten, blev inspektør- og kassererembederne forenet til et toldforvalterembede, og blot to år senere – i forbindelse med den første lønningslov for toldpersonalet  i Danmark – blev Rødby normeret til et toldoppebørselskontrollørembede. Et strandkontrollørembede ved Kramnitze blev oprettet i 1845, men foreløbig på konstitution.

I 1847 fik inspektøren og kassereren hver 700 rdl. i løn om året, hvortil kom andre indtægter på hhv. 183 og 137 rdl. Begge havde embedsjord og inspektøren opgav, at hans marker sikrede ham en ekstra årsindtægt på 55 rdl. Strandkontrolløren ved Kramnitze tjente 400 rdl., som han supplerede med ekstra 63 rdl. i ”andre indtægter”. Derudover havde han fri embedsbolig. Endelig fik byens fem konsumtionsbetjente hver 200 rdl. i løn og yderligere 28 rdl. i ”andre indtægter”.

Efter lønningsloven af 1851 skulle den nye toldoppebørselskontor have 1.000 rdl. i løn om året og 150 rdl. til kontorhold. Toldassistenten ved Kramnitze (den tidligere strandkontrollør) fik 400 rdl. og en nyansat toldassistent i Rødby 300 rdl. De fem konsumtionsbetjente blev alle afskediget, da konsumtionen blev ophævet ved samme lejlighed.

Den nye lønningslov af 1870 nedsatte oppebørselskontrollørens løn til 800 rdl., mens assistenten ved Kramnitze stadig kunne hæve 400 rdl. Men Rødby var også det toldsted på Lolland, der tjente mindst til statskassen, kun godt 3.000 rdl. om året. Til sammenligning tjente Nysted og Sakskøbing hhv. 10 og 13.000 kr. og Bandholm og Nakskov hver over 40.000 rdl.


TOLDVÆSENET

* * * Toldere


1661-1668
Mads Poulsen,
Tolder i Rødby, kgl. konf. 18. marts 1661.

1668-1670
Johan Frederik Hüge,
Tolder i Rødby 15. oktober 1668.

1670-1677
Mathias Andersen,
Tolder i Rødby 20. juli 1670.

1677-1697
Jens Lauritsen Steenholt (søn af kgl. ridefoged Hans Jensen S. og Barbara Jørgensdatter Walther), død 24. marts 1697 i Rødby. Gift med Anne Sophie Rumohr, død 18. juli 1699 i Rødby (gift 2. gang med købmand Jacob Jacobsen Prip, død 1705 i Rødby).
Tolder i Rødby 13. marts 1677, tolder ved Dragsminde 1. januar 1696. Tillige færgemand ved Dragsminde 19. februar 1695. – Skifter 30. april 1698, 9. februar 1700, 11. november 1705 (Rødby byfoged).

1697-1715
Christen Pedersen Ruud (søn af sognepræst Peder Rasmussen R. og Elisabeth Troelsdatter), født i Øster Ulslev præstegård, død 1715 i Rødby. Gift med Elisabeth Thorsdatter.
Adjungeret tolder i Dragsminde 23. februar 1697. – Skifte 17. september 1715.

1715-1749
Eduard Ruud (søn af tolder Christen Pedersen R.), død 1752 i Rødby. Gift 1. gang med N.N., død 1732 i Rødby. Gift 2. gang med Abigael Marie Støedt (datter af sognepræst Frands Frederiksen S. og Gertrud Olesdatter Schmidt), født ca. 1700 i Horslunde præstegård, begr. 9. februar 1790 i Rødby.
Tolder i Dragsminde 29. april 1715, kontrollør imod toldforpagterne sst. 1750. – Skifter 29. maj 1752, 17. maj 1790.

Toldvæsenet i Rødby var i årene 1750-54 bortforpagtet til købmand Lars Ottesen (d. 1760 i Rødby) og købmand Hans Jørgen Mackeprang (død 1775 i Rødby) og i årene 1755-60 til Mackeprang og købmand Hans Zier (d. 1784 i Rødby). Mackeprang var i øvrigt svigerfar til toldkontrollør Lykke og Zier var besvogret med tolder Ruud.

1761-1766 
Frederik Jessen (søn af diakon Tycho J. og Anna Elisabeth Schrøder), født i Neuenkirchen ved Krempe, død 5. februar 1768 i Rødby. Gift 1. gang med Margrethe Dorthea Forbus (datter af sognepræst Claus Nielsen F. og Sophie Dorthea Ahlefeldt), født i Sønder Kirkeby præstegård, død 15 december 1758 i Rødby (gift 1. gang 1743 med sognepræst Mikkel Mikkelsen Nestius, død 1747 i Landet præstegård). Gift 2. gang med Maren Lauritsdatter (datter af købmand Laurits Ottesen og Margrethe Mortensdatter), født ca. 1733 i Rødby, begr. 21. august 1801 i Rødby (ægteskabet opløst 1765).
Exam.jur. 1756. Kontrollør imod toldforpagterne i Dragsminde 19. juni 1752, tolder sst. 22. januar 1761, afskediget 24. juli 1766. Tillige byskriver i Rødby og herredsskriver i Fuglse herred 6. februar 1756. – Skifter 11. december 1758, 8. februar 1768.

1766-1777
Johan Michael Hennecken, født ca. 1731, død 8. april 1777 i Rødby. Gift med Mette Margrethe Andersen, født ca. 1724, begr. 23. april 1776 i Rødby.
Exam.jur. 1766. Tolder i Kerteminde 13. marts 1764. Tolder i Dragsminde 24. juni 1766. Tolder i Rødby 5. februar 1768. Tillige byskriver i Rødby og herredsskriver i Fuglse herred 11. marts 1766.

1777-1793
Jens Winther Krummelin (søn af skipper Hans K. og Else Dorthea Berthelsen), født 19. maj 1749 i Nysted, død 7. august 1796 i Rødby. Gift 1. gang med Karen Hansdatter, født ca. 1750, begr. 15. oktober 1782 i Rødby. Gift 23. april 1788 i Rødby med Frederikke Sophie Thage.
Tolder i Kramnitze 11. september 1777, tillige konsumtionsforvalter 1778, [afskediget fra begge embeder 18. december 1793].

* * * Toldkontrollører

-1686
Jens Jensen,
Visitør i Dragsminde, afleverede sin bestalling 13. april 1686 til fordel for Nicolaj Winther.

1685-
Poul Fultman,
Toldbetjent i Dragsminde 28. marts 1685.

1686-1715
Nicolaj Winther, død 1715 i Rødby. Gift med N.N., død senest 1715.
Toldbetjent og visitør i Dragsminde 13. april 1686, gentaget 1. januar 1696. – Skifte 20. december 1715 (Rødby byfoged).

1692-1695
Niels Olsen,
Toldbetjent i Rødby 24. maj 1692.

1715-1725
Peder Valentinussen (søn af sognepræst Valentin Carstensen og Elisabeth Jørgensdatter Lundt), født i Østofte præstegård, død 1725 (?)
Borger i Rødby. Toldbetjent og visitør i Dragsminde 23. oktober 1715.

1725-1742
Jens Lauritsen Dalager, død 1742 i Rødby. Gift med Anne Hansdatter Gøde.
Toldbetjent og visitør i Dragsminde 3. oktober 1725. Tillige strandrider ved Gåbense og Guldborg 15. august 1727. – Skifte 30. maj 1743.

1742
Johan Hansen, død 1742.
Kok på Bremerholm. Toldbetjent i Dragsminde 3. april 1742.

1742-1749
Jacob Lykke, død 1755 i Rødby. Gift med Anne Mackeprang (datter af købmand Hans Jørgen M. og Johanne Marcusdatter Willer).
Byskriver i Rødby 7. januar 1715, tillige vejer, måler og vrager sst. 2. juli 1717, tillige toldbetjent i Dragsminde 30. april 1742.

1761-1764
Peter Opdahl,
Kontrollør og toldbetjent i Dragsminde 22. januar 1761. Kontrollør og tiendevisitør i Drammen 12. november 1764, afskediget 21. august 1783.

1764-1769
Johan Johnsen Broholt, født ca. 1729 i Askim sogn, Akershus amt, begr. 12. marts 1779 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 25. maj 1770 i Nibe med Marie Andersdatter Asaae.
Kontrollør og toldbetjent i Dragsminde 12. november 1764, forflyttet [til Nibe] 28. november 1769. Strandinspektør i Varde 22. april 1771, bosat i Hjerting.

1769-1780
Lorentz Isak Hildebrandt (søn af Christian Isak H. og Elisabeth), døbt 24. juni 1728 i Rinkenæs sogn, død 1780 i Rødby. Ugift.
Kontrollør og toldbetjent i Dragsminde 28. november 1769.

1780-1783
Niels Hurtigkarl [Braad] (søn af købmand og hospitalsforstander Simon Simonsen B. og Anne Christensdatter Hurtigkarl), født ca. 1731 i Horsens, død 8. august 1787 i Aarhus (Domsogn). Gift 9. oktober 1761 i Gadbjerg med Sophie Amalie Madsdatter Bagge, født ca. 1704 (gift 1. gang med birkedommer i Skovgård birk Lars Thistrup, død 1756).
Cand.theol. Ejer af Refstrup, Gadbjerg sogn, havde flere trætter med bønderne i årene 1772-75. Kontrollør og toldbetjent i Kramnitze 6. november 1780. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Aarhus 29. december 1783.

1784-1793
Valerius Grønnegaard, født ca. 1754, død 29. maj 1818 i Rødby. Gift med Johanne Cathrine Dyrhauge, født ca. 1737, død 26. oktober 1814 i Rødby.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Korsør 1782. Kontrollør og toldbetjent i Kramnitze 26. januar 1784, told- og konsumtionskasserer i Rødby 18. december 1793.KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsforvalter 

1779-1793
Jens Winther Krummelin,
Tolder i Kramnitze 11. september 1777, tillige konsumtionsforvalter 1778, [afskediget fra begge embeder 18. december 1793].

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1781
Nicolaj Barfod Wivet (søn af ritmester, senere tolder Lorentz W. og Annike Marie Thrane), født ca. 1729 i København, begr. 9. februar 1781 i Rødby. Gift 1760 i København (Nikolaj) med Helene Wilstrup.
Ostindiefarer. Traktør i Toldbod Vinhus i København. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Rødby 1778.

1781-1786
Poul Brendstrup, født ca. 1746, begr. 20. maj 1786 i Rødby. Gift 1. gang med Mette Marie Wissing (datter af byskriver Niels W. og Agnete Christensdatter), født ca. 1753 i Skanderborg, begr. 18 oktober 1781 i Rødby. Gift 2. gang 1. maj 1782 i Østofte med Idcke Sophie Holsteen (datter af klokker Lorentz Johansen H. og Mette Cathrine Gram), døbt 18. september 1743 i Vordingborg, død 20. oktober 1824 i Øbjerggård hospital, Køng sogn (gift 1. gang 1765 med forpagter Claus Nielsen Raahauge, død 1780 på Havlykkegård).
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Maribo 1778. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Rødby 1781. – Enken flyttede til fabrikken i Køng, hvor hun forestod spoleriet og oplærte drenge og piger i væveriet.

1786-1793
Ignatius Franciscus Michael Muth, født ca. 1749, død 27. oktober 1805 i Neustadt. Gift ca. 1778 med N.N. Gift 2. gang 18. juli 1787 i Græshave med Anne Helvig Weile (datter af sognepræst Hans Jacob W. og Mette Cathrine Selmer), døbt 31. juli 1740 i Hvornum præstegård, begr. 1. juni 1803 i Rødby.
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Rødby 1786, told- og konsumtionsinspektør sst. 18. december 1793, afskediget 8. december 1802.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET


* * * Told- og konsumtionsinspektører

1793-1802
Ignatius Franciscus Michael Muth,
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Rødby 1786, told- og konsumtionsinspektør sst. 18. december 1793, afskediget 8. december 1802.

1802-1812
Peter Krohn (søn af Johann Friederich K. og Anna Dorothea Fether), født13. januar 1769 i Tolk, Angeln, død 12. december 1864 på Gyllingnæs, Gylling sogn. Gift med Sophie Hedevig Helm (datter af sognepræst Martin Anthon H. og Wilhelmine Christine Eller), døbt 18. december 1782 i Svindinge præstegård, Svindinge sogn, død 6. oktober 1828 i Rudkøbing.
Told- og konsumtionsinspektør i Rødby 8. december 1802. Told- og konsumtionskasserer i Rudkøbing 14. april 1812, afskediget 18. februar 1832.

1812-1836
Pierre le Sage de Fontenay (søn af viceadmiral Charles Frédéric le Sage de F. og Ulrica Margrethe, f. le Sage de Fontenay), født 17. november 1781 i København (fransk-reformerte), død 11. november 1857 i Horsens. Gift 1. gang 23. oktober 1813 i Arninge med Anna Augusta Ely (datter af proprietær, overkrigskommissær Søren Heiberg E. og Frederikke Juliane Christiane baronesse Knuth), døbt 10. juni 1785 i Kappel sogn, død 10. november 1836 i Rødby. Gift 2. gang 8. januar 1838 i Svendborg (Nikolaj) med Christiane Lund (datter af landmåler, løjtnant Johan Henrik L. og Marie Elisabeth Didriksen), født 21. maj 1806 i Rødby, død 16. juni 1859 på Frederiksberg.
Exam.jur. 1801. Volontør i Generaltoldkammerets vestindisk-guineiske kontor, kopist i Finanskassedirektionens arkivkontor 9. december 1804, afskediget 3. september 1808. Told- og konsumtionsinspektør i Rødby 6. august 1812, afskediget 15. oktober 1836.
Sekretær 1808.

1836-1849
Holger Adolph Bille (søn af premierløjtnant, senere kommandørkaptajn Søren Adolph B. og Johanne Martine Lund), født 4. februar 1799 i København (Holmens), død 8. marts 1866. Gift 17. september 1823 i Kongens Lyngby med Karen Dorthea Frederikke Meisler (datter af bagermester Christian M. og Elisabeth Cathrine Ell), født 25. september 1803 i Fredensborg, død 8. december 1864 i Helsingør.
Styrmand. Underkonsumtionsbetjent i Hillerød 31. marts 1826. Undertold- og konsumtionsbetjent i Nykøbing S. 29. maj 1827. Krydsbetjent i Helsingør 17. maj 1829, told- og konsumtionsunderbetjent sst. 6. marts 1836. Told- og konsumtionsinspektør i Rødby 20. december 1836. Konstitueret told- og konsumtionskontrollør i Aarhus 1848, fast ansat 29. august 1849. Toldkontrollør og pakhusforvalter i Helsingør 16. januar 1863.

* * * Told- og konsumtionskasserere 

1793-1818
Valerius Grønnegaard,
Kontrollør og toldbetjent i Kramnitze 26. januar 1784, toldkasserer i Rødby 18. december 1793.

1818-1819, konst.
Hans Jørgen Klemp (søn af stud.theol., senere degn til Vallekilde Jørgen Berger K. og Inger Sophie Grimethon), døbt 5. maj 1773 i København (Trinitatis), død 19. juni 1838 i Nakskov. Gift 1. gang 23. juni 1796 i København (Nikolaj) med Christine Belchow (datter af murermester Michael B. og Bodil Sophie Lange), døbt 13. juni 1774 i København (Nikolaj), død 9. december 1801 i København (Frue). Gift 2. gang 7. april 1806 på Frederiksberg med Gertrud Amalie Lentz (datter af tolder Hans L. og Christiane Blach), døbt 15. juli 1776 i Aarhus (Frue), død 29. marts 1841 i København.
Lærer i København (1801). Toldforvalter i Heiligenhafen 8. oktober 1813. Told- og konsumtionskasserer i Nakskov 26. januar 1819.
Krigsråd.

1819-1823
Henrik Christoffer Petersen, født ca. 1782 i Altona, død 11. juni 1853 i København. Gift 27. september 1811 i Mou med Anne Elisabeth Brønnum (datter af forpagter Andreas Peter B. og Anne Margrethe Lassen), døbt 21. november 1794 i Hals sogn, død før 1834.
Månedsløjtnant. Fuldmægtig i Statsgældsdirektionen. Told- og konsumtionskasserer Rødby 14. december 1819. Told- og konsumtionsinspektør i Hjørring 16. december 1823, afskediget 20. maj 1851.
Karakteriseret sekretær 1820. Kammerråd 1845. – D.M. 1813.

1824-1845
Frederik Suhr (søn af købmand Bertel Wichmand S. og Anne Margrethe Læssøe), født 14. februar 1787 i Maribo, død 27. november 1844 i Rødby. Gift 1. november 1811 i Rødby med Karen Pedersen (datter af arbejdsmand Peder Hansen og Maren Hansdatter), født 25. august 1789 i Rødby, død 3. april 1873 i Rødby.
Told- og byfogedfuldmægtig i Rødby, postmester sst. 5. marts 1822, tillige told- og konsumtionskasserer sst. 2. marts 1824.
Kammerråd 1826.

1845-1849
Adam Ludvig Bruun (søn af major Johan Jacob B. og Margrethe Kirstine Bülow), født 7. september 1809 i Randers, død 14. november 1870 i København. Gift 24. oktober 1829 i Nørre Tranders med Dorthea Marie Schou (datter af auditør Christen S. og Elisabeth Nissen), født 12. november 1812 i Fredriksvern (Stavern præstegeld), Norge, død 20. januar 1859 i Rødby. Gift 2. gang 14. maj 1860 i Ullerup med Nora Adolphine Feilberg (datter af kontorchef Henning Frederik F. og Louise Christine Brummer), født 18. februar 1819 i København, død 15. oktober 1894 i København.
Toldfuldmægtig i Hjørring 1829, strandtoldbetjent i Vandborg 1834. Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Hjørring med forpligtelse til at bestyre kassererforretningerne 14. januar 1841, forlænget 22. december 1841, 11. januar 1843, 24. januar 1844 og 8. januar 1845. Told- og konsumtionskasserer i Rødby 3. april 1845, konstitueret told- og konsumtionsinspektør sst. 1848, told- og konsumtionsforvalter sst. 29. august 1849, toldoppebørselskontrollør 20. maj 1851. Toldforvalter i Assens 8. oktober 1860, afskediget 26. august 1867.
Prædikat af toldforvalter 1851.

* * * Told- og konsumtionsforvaltere

1849-1851
Adam Ludvig Bruun,
Told- og konsumtionskasserer i Rødby 3. april 1845, konstitueret told- og konsumtionsinspektør sst. 1848, told- og konsumtionsforvalter sst. 29. august 1849, toldoppebørselskontrollør 20. maj 1851. Toldforvalter i Assens 8. oktober 1860, afskediget 26. august 1867.

* * * Toldoppebørselskontrollører 


1851-1860
Adam Ludvig Bruun,
Told- og konsumtionskasserer i Rødby 3. april 1845, konstitueret told- og konsumtionsinspektør sst. 1848, told- og konsumtionsforvalter sst. 29. august 1849, toldoppebørselskontrollør 20. maj 1851. Toldforvalter i Assens 8. oktober 1860, afskediget 26. august 1867.

1861-1864
Niels Peter Ferdinand Bang (søn af restauratør Niels B. og Cathrine ...), født 21. august 1822 i København, død 29. januar 1872 i Ringsebølle, Ringsebølle sogn. Gift 1. maj 1849 i København (Frue) med Frederikke Louise Leerager (datter af bådebygger Hans Peter L. og Anne Cathrine Gerstendorff), født 29. marts 1819 i København (Holmens), død 4. oktober 1889.
Kammerskriver. Revisor i Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsens 2. danske toldrevisionskontor 18. september 1853. Toldoppebørselskontrollør i Rødby 7. marts 1861, afskediget 1. august 1864. – Kontorist i Rødby.

1864-1869
Jens Christian Herluf Trolle (søn af toldkontrollør Carl Ludvig August T. og Anne Cathrine Møller), født 23. august 1827 i Store Heddinge, død 6. september 1912 i Rudkøbing præstegård. Gift med Anne Christine Spring (datter af mægler Georg Christian S. og Margrethe Thomsen), født 1827 i Flensborg, død 17. juni 1906 i Svendborg (Frue).
Toldassistent i Aabenraa. Toldoppebørselskontrollør i Løgumkloster 15. juni 1860, afskediget 28. oktober 1864. Toldoppebørselskontrollør i Rødby 18. november 1864. Toldkontrollør i København 23. marts 1869. Toldforvalter i Fredericia 6. februar 1876. Toldkasserer i Odense 10. september 1884, afskediget 8. august 1902.
Etatsråd 1902. – R. 1888.

* * * Strandkontrollører i Kramnitze 

1845-1851
Ole Læssøe Suhr (søn af toldkasserer og postmester Frederik S.), født 10. maj 1812 i Rødby, død 14. juli 1884 i Rødby. Gift ca. 1842 med Frederikke Bredfeldt, født ca. 1811 i Rødby.
Konstitueret strandtoldbetjent i Rødby 16. december 1843, konstitueret strandkontrollør sst. 30. september 1845, toldassistent sst. 20. maj 1851, kgl. udnævnelse 14. december 1856, toldoppebørselskontrollør sst. 4. august 1869.