mandag den 17. oktober 2011

Toldere på Bornholm

Bornholms toldvæsen var naturligt centreret til øens hovedstad Rønne. Her boede og virkede topembedsmændene, mens toldbetjente (og senere toldkontrollører) tog sig af opsynet i øens øvrige søkøbstæder.

Længe var det en tolder og en toldkontrollør i Rønne, der stod i spidsen for øens toldvæsen. De blev udnævnt til et virke ”på Bornholm” og ikke blot ”i Rønne”.

Efter tolder Topps død i 1754 håbede Rentekammeret at kunne bortforpagte toldforretningerne på Bornholm, men dette lykkedes ikke. En ny tolder blev ansat året efter og i samme forbindelse bestemtes det, at byskriverne i Hasle, Allinge, Svaneke og Neksø forsøgsvis skulle have opsigt med ind- og udskibningen i de respektive havnebyer (jf. kgl. resol. 7.7.1755). I praksis varetog byskriverne regnskaberne og oppebørslerne, mens privatansatte toldbetjente tog sig inspektionen i havnene. Ordningen varede ved indtil 1841.

I 1784 blev der udnævnt en toldinspektør for hele øen, men ordningen gjaldt foreløbig kun for en treårig periode. Men - som det vil ses - med mulighed for forlængelse. Det blev toldinspektør Lohmanns lod de næste tyve år. I de første tre triennier delte han forretningerne med øens gamle tolder Krog. Da Krog døde i 1793, kunne man have ventet en reform, men Generaltoldkammeret nøjedes foreløbigt med at konstituere en ny tolder, først Lucas og fra 1801 Heiberg. Begge kaldtes snart toldere, snart toldkasserere, og der er næppe tvivl om, at deres rolle i forhold til toldinspektøren, var identisk med toldkasserernes i landets øvrige købstæder.

I 1804 blev det endelig tid til en reform at Bornholms toldvæsen. Den fungerende toldinspektør Lohmann blev fastansat og den konst. tolder Heiberg blev toldkasserer. Og endelig blev der ansat en kgl. toldbetjent (jf. kgl. resol. 9.5.1804).

Året efter blev der oprettet et toldklareringssted for ind- og udgående skibe i Neksø og en kgl. toldoppebørselsbetjent ansat. Toldstedet var underordnet Rønne (jf. kgl. resol. 26.7.1805).

På fæstningen Christiansø havde de skiftende forvaltere i umindelige tider varetaget toldforretningerne, og i forbindelse med Bornholms toldreform af 1804 bestemtes det, at forvalterne fremover skulle oppebære 10 pct. af samtlige toldindkomster.

Bornholms toldvæsen blev atter reformeret omkring årsskiftet 1840/41. Toldinspektørens årsløn blev fastsat til 1.200 rdl. og til to heste modtog han yderligere 160 rdl. Toldkassererens løn fastsattes til 800 rdl. og til kontorhold 200 rdl. Den kgl. toldbetjent fik titel af inspektionsassistent og fik 600 rdl. + 100 rdl. til hestehold. Dertil kom en undertoldbetjent og en strandbetjent. - Neksø fik en toldkontrollør (løn 450 rdl.), mens byskriveren skulle have 150 rdl. for at varetage oppebørslerne. Byen fik også en undertoldbetjent. - Svaneke fik en toldkontrollør (løn 380 rdl.) og en undertoldbetjent skulle varetage forretningerne i Gudhjem. - I Allinge og Sandvig blev fyrinspektøren på Hammershus toldkontrollør (løntillæg 200 rdl.), mens en undertoldbetjent skulle tage bopæl i Allinge. De to fyrpassere på Fyrbjerget skulle have opsyn med de tre naturlige landingssteder Sænebugt, Vang og Helligpeder. - Hasle fik en toldkontrollør (løn 500 rdl.) og en undertoldbetjent. - På Christiansø skulle proviantforvalteren fremdeles varetage toldforretningerne (løntillæg 97 rdl.) (jf. kgl. resol. 5.12.1840). Den nyudnævnte toldkontrollør Frandsen fik allerede i september 1841 overdraget toldoppebørslerne, og hermed var den 86 år gamle ordning med byskrivernes toldopsyn endeligt afskaffet.

Med lønningsloven af 1851 beholdt Bornholm sit toldinspektørembede (løn 1.500 rdl.), mens toldkassereren blev erstattet af en en toldoppebørselskontrollør i Rønne (løn 1.000 rdl. + kontorhold 200 rdl.). Toldbetjentembedet blev nedlagt og erstattet af tre toldassistentembeder (løn 400 + 400 + 300 rdl.).

Neksø beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.) og fik en toldassistent (løn 300 rdl.).

Svaneke beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.) og fik to toldassistenter, den ene i Svaneke (løn 300 rdl.), den anden i Gudhjem (løn 400 rdl.).

Allinge beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.), mens kontrollørembedet i Sandvig blev ændret til et halvt toldassistentembede, idet assistenten tillige var fyrmester (løn 200 rdl.).

Hasle beholdt sin toldoppebørselskontrollør (løn 600 rdl.) og fik en toldassistent (løn 300 rdl.)

Gudhjem fik sin egen toldoppebørselskontrollør i 1880.

På Christiansø beholdt sin toldoppebørselskontrollør, men embedet var kun normeret til en sjettedel af kollegaernes på Bornholm (løn 100 rdl.).

Den samlede normering af toldvæsenet på Bornholm var altså en toldinspektør, fem og en sjettedel toldoppebørselskontrollører og syv og en halv toldassistenter. Hertil kom to toldkarle. Lønsummen var på sammenlagt 8.100 rdl.

Bornholm har aldrig haft konsumtionsvæsen.


RØNNE

* * * Toldere

1658-1663
Hans Christensen
Tolder i Rønne 29. december 1658. Tillige tingskriver i Nørre og Vestre herreder.

1663-1676
Laurits Mikkelsen

1676-1684
Mads Olesen
Tolder i Rønne 27. juli 1676. Tillige tingskriver i Nørre og Vestre herreder.

1684-1685
Frederik Johansen, død oktober 1685
Tolder i Rønne 7. maj 1684. Hans søster var gift med sognepræsten i Asminderød Jens Jacobsen Vind.

1686-1703
Mogens Pedersen. Gift med Anne Hansdatter.
Tolder i Rønne 16. oktober 1686, toldforpagter sst. 1. januar 1696.

1703-1704
Daniel Brugmann
Tolder i Rønne 22. maj 1703

1704-1711
Bertel Møller. Gift med Anne.
Tjente i Rentekammeret i otte år. Tolder i Rønne 10. oktober 1704.

1711-1754
Johan Christian Topp (søn af hoftrompeter Hans Jørgen T.), født ca. 1682, død 18. april 1754 i Rønne (indført i Aakirkeby kirkebog). Gift 1. gang 13. august 1711 i København Vor Frue kirke med Lisbeth Røder. Gift 2. gang 14. november 1731 i Svaneke kirke med Margrethe Elisabeth Jørgensdatter Ancher (datter af Jørgen Poulsen A. og Johanne Elisabeth Pedersdatter Kofoed), døbt 5. september 1708 i Østerlars sogn, begr. 5. marts 1788 i Rønne.
Auditør ved Grev Laurvigs regiment. Tolder i Rønne 18. maj 1711. Præsten skrev i 1754, at Topp var ” berømt for sin Retsindighed og ærlige Opførsel i sit Embede”. Efter Topps død forsøgte Rentekammeret at bortforpagte tolden på Bornholm, men forgæves.

1755-1793
Hans Krog, født ca. 1724, død 24. juni 1793 i Rønne. Gift 26. september 1755 i Strøby kirke med Esther Ide Frost (datter af amtsforvalter Mathias Corfitz F. og Bodil Marie Rennemann), født ca. 1722 i Strøby, begr. 30. december 1768 i Rønne.
Kammerskriver i Rentekammerets sjællandske stiftskontor 1745. Tolder i Rønne 7. juli 1755.

1793-1801
Daniel Benjamin Lucas, født ca. 1734, død 9. august 1801 i Rønne. Gift med Frederikke Salome Andersdatter, født ca. 1736, begr. 2. marts 1797 i Rønne.
Toldbetjent i Rønne senest 1787, konstitueret tolder sst. ca. 1793. Ved sin død kaldtes han toldkasserer.

1801-1804
Ulrich Frederik Heiberg
Konstitueret toldkontrollør i Rønne 1785, konstitueret tolder sst. 11. august 1801, toldkasserer sst. 9. maj 1804 (se nedenfor)

* * * Toldkontrollører

1662-
Niels Jensen
Visitør i Rønne 21. april 1662, konfirmeret 4. august 1670.

1675-
Morten Jensen
Visitør i Rønne 30. juli 1675.

1696-1714 (?)
Jens Hansen Storch. Gift 5. december 1704 i Aakirkeby kirke med Karen Baltzersdatter.
Adjungeret kontrollør og visitør i Rønne (med successionsret efter Niels Turn) oktober 1686. Toldbetjent og visitør sst. 1. januar 1696.

1714-1719
Peder Pedersen Gartner, død 16. juni 1719 i Rønne.
Tjente hos storkansler Conrad Reventlow. Visitør i Rønne 1. oktober 1714.

1719-1729
Jens Gudmandsen, død 30. marts 1729 i Rønne.
Toldbetjent og visitør i Rønne 8. juli 1719. Ved sin død kaldtes han kontrollør.

1729-1738
Peter Worm, død 21. december 1738 i Rønne. Gift med Dorthe Mathiasdatter, født ca. 1692, begr. 25. januar 1748 i Rønne.
Skibsassistent i ostindiefart. Kontrollør og toldbetjent i Rønne 14. april 1729.

1739-1765
Gert Pedersen Hammer (søn af birkefoged Peder H.), døbt 14. marts 1708 i Kalvehave sogn, Præstø amt, begr. 24. april 1765 i Rønne. Gift 20. juli 1742 med Inger Othelia Krabbe, født ca. 1723, død 16. december 1794 i Rønne.
Forvalter på prinsesse Charlotte Amalies jordegods på Sjælland. Kontrollør og toldbetjent i Rønne 29. januar 1739. Tillige by- og herredsskriver sst. 11. maj 1743. Tillige adjungeret vejer og måler sst. (med successionsret) 22. juli 1744.

1765-1772
Hans Peter Hammer (søn af toldkontrollør Gert Pedersen H. og Inger Othelia Krabbe), døbt 26. januar 1744 i Rønne, begr. 25. maj 1772 i Rønne. Ugift.
Adjungeret kontrollør samt vejer og måler i Rønne (med successionsret) 16. maj 1763. Tillige by- og herredsskriver sst. 7. juni 1765.

1772-1786
Andreas Hansen Hjorth (søn af skomagermester Hans Jørgensen H. og Cathrine Mortensdatter Brandt), døbt 29. juli 1748 i Aalborg (Budolfi), død 14. maj 1810 i Rønne. Gift 1. gang 28. august 1772 i København med Gertrud Pedersdatter. Gift 2. gang 15. februar 1774 i Bodilsker med Karen Kirstine Hansdatter, født ca. 1756, begr. 4. januar 1787 i Rønne. Gift 3. gang 13. juli 1788 i Poulsker med Dorthea Gad (datter af sognepræst Jørgen Jensen G. og Elisabeth Hansdatter Hammer), født 7. april 1764 i Vejby præstegård, Vejby sogn, Frederiksborg amt, død 14. marts 1843 i Rønne.
Kgl. løber. Kontrollør samt vejer og måler i Rønne 22. juli 1772, afskediget 6. december 1786. Hjorth havde ved flere lejligheder vakt kongens mishag og blev til sidst afskediget med den bestemmelse, at han skulle forblive på øen og ikke blande sig i toldvæsenets sager eller andre sager, der ikke vedkom ham. I modsat fald ville han miste sin årlige pension på 100 rdl. 

* * * Strandkontrollører

1696-1718
Jacob Thomsen Tornovius (søn af sognepræst Thomas Jacobsen T. og Anne Nicolajsdatter), født omkring 1660/70 i Pedersker præstegård, Pedersker sogn, Bornholms amt, død 1718 i Rønne (?).
Strandvisitør på Bornholm 30. maj 1696.

1718-1757
Lars Jacobsen Tornovius (søn af strandvisitør Jacob Thomsen T.), født ca. 1700, begr. 22. januar 1757 i Rønne. Ugift.
Strandvisitør på Bornholm 12. november 1757.

Selv om embedet blev ophævet ved Lars Tornovius’ død i 1757, modtog byskriver Johan Frederik Kramer i Neksø et gagetillæg på 25 rdl. for at bestride dele af afdødes visitørembede (kgl. bev. 12. april 1757). Tredive år senere var Kramer stadig byskriver og (privat) toldbetjent i Neksø.

1765-1782
Jacob Jacobsen, død august 1782 i Rønne (jf. skifte). Gift 17. oktober 1766 i Rønne med Else Hansdatter Marcher (datter af skipper Hans Rasmussen M. og Elisabeth Madsdatter Wolfsen), døbt 29. september 1744 i Rønne, død 25. august 1814 i Rønne.
Strandkontrollør på Bornholm 12. februar 1765.

1782-1804
Johan Mathias Subclef, født ca. 1727, begr. 11. april 1804 i Rønne. Gift med Anne Cathrine Schiøtz, født ca. 1740, begr. 21. august 1810 i Rønne.
Birkeskriver ved Einsidelborg-Kørup birk 12. august 1774. Strandkontrollør på Bornholm 22. august 1782, bosat i Rønne 1787 og 1801.


PERIODEN EFTER 1804

* * * Toldinspektører

1784-1814
Hans Christian Lohmann (søn af korporal Jørgen Alexander L. og Cathrine Marie Hylling), født 25. august 1749 i Horsens, død 19. februar 1820 i Knudsker. Gift 9. november 1784 i København (Frue) med Anne Cathrine From (datter af sognepræst Thomas Jacobsen F. og Margrethe Sophie Rigelsen), døbt 11. september 1759 i Klemensker præstegård, død 19. november 1823 i Knudsker.
Løjtnant. Toldinspektør på Bornholm 2. november 1784. Udnævnelsen skete foreløbig for tre år og blev siden fornyet hvert 3. år (første gang 10. januar 1788). Toldinspektør 9. maj 1804, afskediget 3. juni 1814. Ejer af Rabækkegård i Knudsker sogn.

1814-1829
Christian Gotfred Ditlev Lohmann (søn af toldinspektør Hans Christian L. og Anne Cathrine From), døbt 24. december 1786 i Rønne, død 18. april 1829 i Rønne. Gift 1. gang 18. februar 1812 i Hasle med Dorthea Magdalene Arboe (datter af birkedommer Mads Høegh Pedersen A. og Anna Dorthea Bidstrup), døbt 18. juni 1786 i Hasle, død 3. november 1821 i Rønne. Gift 20. september 1826 med Elisabeth Cathrine Wassard (datter af grosserer Hans Mathias W. og Lucie Emerence Aagaard), født ca. 1793 i København, død 22. marts 1876.
Kaptajn og adjudant hos Bornholms guvernør. Adjungeret toldinspektør i Rønne 3. december 1811, virkelig toldinspektør sst. 3. juni 1814.
Kancelliråd 1814.

1829-1836
Caspar Henrik Wolfsen (søn af skibsfører Christian Leegaard W. og Else Cathrine Boss), født 16. december 1781 i Rønne, død 29. november 1836 i Rønne. Gift 1. gang 21. september 1804 i København (Nikolaj) med Marie Elisabeth Undall (datter af major Andreas U. og Charlotte Dorthea Røder), født 4. juni 1786 i Helsingør, død 22. december 1808 i København (Frue). Gift 2. gang 25. juni 1811 i København (Frelsers) med Johanne Sabine Behrens (datter af kleinsmedemester Didrik B. og Johanne Sabine Thamsen), født 18. december 1784 i København (tysk reformerte menighed), død 1. juli 1845 i Rønne.
Skibsfører i København 1802, sejlede på Vestindien. Kaperfører 1807-09. Kgl. toldbetjent i Rønne 4. november 1821, toldinspektør sst. 20. oktober 1829. Som toldinspektør viste han sig meget virksom i bekæmpelsen af smuglerier. Han deltog i oprettelsen af Rønne Teater i 1823 og spillede ofte selv med.
R. 1809

1837-1843
Jacob Peter Lemvig (søn af konsumtionskontrollør Jørgen L. og Else Kirstine), døbt 1. april 1791 i Hjørring, død 7. juni 1851 i Køge. Ugift.
Premierløjtnant. Told- og konsumtionskasserer i Skagen 1. juli 1820. Konst. told- og konsumtionsinspektør i Svendborg 9. august 1831 – 15. maj 1832. Toldinspektør i Rønne 7. marts 1837. Told- og konsumtionsinspektør i Køge 21. september 1843, afskediget 20. maj 1851.
Krigsråd 1820.

1843-1865
Christian Terp (født Christen Mikkelsen, søn af gårdmand Mikkel Larsen og Sophie Jepsdatter), døbt 4. juni 1803 i Terp, Tversted sogn, død 11. maj 1865 i Rønne. Gift 16. august 1827 i Hals med Christine Hoppe (født Christine Jacobsdatter, datter af ungkarl Jacob Adamsen og Anne Christensdatter, plejebarn af degn Thomas Hoppe og Cathrine Hee), døbt 11. september 1808 i Flade degnebolig, død 24. december 1879.
Told- og konsumtionsunderbetjent København 23. december 1823, konst. overbetjent Rudkøbing 26. august 1837. Toldinspektør i Rønne 21. september 1843. Tre år senere blev han udnævnt til havnekontrollør i København, men valgte at blive på Bornholm.
Kammerråd 1852.

1866-1875
Gerhard Colbjørnsen (søn af godsejer Hans Christian C. og Wilhelmine Lisette Maack), født 2. november 1818 på Gammel Kirstineberg, Tingsted sogn, Maribo amt, død 24. februar 1888 i København (Garnisons). Gift 13. april 1850 i København (Trinitatis) med Ingrid Louise Rosengren, født 2. marts 1815 i Bjöveshög (?), Sverige, død 25. april 1872 i København (Frelsers).
Student 1836, cand.jur. 1842 (København) og 1853 (Flensburg). Volontør i Generaltoldkammerets 1. danske revisionskontor, kopist i Generaltoldkammerets 2. ekspeditionskontor 25. februar 1846, fuldmægtig i Finansministeriets 1. toldekspeditionskontor 24. november 1848, kontorchef for Finansministeriets slesvigske toldekspeditionskontor 6. april 1852, tillige kommitteret for de slesvigske toldanliggender i Generaltolddirektoratet 19. maj 1854, afskediget på ventepenge 28. oktober 1864. – Toldinspektør for Bornholm 31. maj 1866. Toldinspektør i Odense 15. december 1877, afskediget 15. august 1881.
Hofjunker 1843, kammerjunker 1847. – R. 1858, D.M. 1876. – S.V.3, S.N.3.

1878-1885
Sophus Gradman (søn af købmand Gerhard Adam G. og Cathrine Marie Amdrup), født 7. juni 1832 i Helsingør (Olai), død 20. december 1900 i Hellerup, Gentofte sogn, Københavns amt. Gift 27. oktober 1860 i Helsingør (Olai) med Marie Louise Lundvall (datter af købmand Johan Peter L. og Cathrine Marie Appelrod), født 3. januar 1835 i Helsingør (Olai), død 23. december 1907 i Hellerup, Hellerup sogn, Københavns amt.
Volontør ved Øresunds toldkammer 16. februar 1848, senere assistent, afskediget på ventepenge 1858. Konstitueret toldassistent i København 26. januar 1861. Toldassistent i Roskilde (med funktion i København) 21. oktober 1861. Toldassistent i København 18. oktober 1862, kgl. bestalling 23. marts 1866. Toldkontrollør i Odense 16. maj 1873. Toldinspektør for Bornholm 26. januar 1878. Toldinspektør i København 8. august 1885.
R. 1892. D.M. 1898. – R.St.A.3. 1893.

1885-1892
Carl Frederik Thorning Christensen (søn af sognepræst Michael Paludan Thorning C. og Johanne Larsen), født 15. maj 1845 i Søndbjerg præstegård, Søndbjerg sogn, Thisted amt, død 5. marts 1934 i Aalborg (Hasseris). Gift 2. november 1875 i Birkerød med Karen Christiane Christiansen (datter af proprietær Lars C. og Johanne Seierøe), født 27. august 1847 i Fredtofte, Karlebo sogn, Frederiksborg amt, død 15. februar 1878 i København (Matthæus).
Student 1864, cand.polit. 1868. – Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 21. marts 1871, fuldmægtig sst. 10. januar 1885. Toldinspektør for Bornholm 15. oktober 1885. Toldinspektør i Aalborg 13. februar 1892, afskediget 27. november 1920.
R. 1895, D.M. 1920. – S.V.3.

1892-1897
Niels Juel (søn af landinspektør, senere amtsforvalter Niels J. og Elise Henriette Landt), født 24. januar 1833 i Frederikshavn, død 24. maj 1897 i Rønne. Gift 23. marts 1858 i Hjørring med Anne Rømer (datter af sognedegn Lars Vadum R. og Karen Iversdatter), født 13. april 1830 i Sindal degnebolig, Sindal sogn, Hjørring amt.
Toldkontorist i Aarhus. Konstitueret toldassistent i Randers 11. oktober 1856, toldassistent sst. 27. oktober 1860, forflyttet til København 8. oktober 1864, kgl. bestalling 21. maj 1872. Toldkontrollør sst. 3. november 1874. Toldinspektør for Bornholm 2. april 1892.
R. 1894, S.N.3.

1897-1906
Frederik Henning Jørgensen (navneforandring 1916: Teist) (søn af murermester Jørgen Frederik J. og Inger Kirstine Hansen), født 8. august 1863 i Kalundborg, død 14. januar 1936 i Det Gule Palæ ved Torbenfeldt, Frydendal sogn, Holbæk amt. Gift 19. november 1898 i Rønne med Harriet Marie Josephine Lerche (datter af overretssagfører, senere amtsforvalter på Bornholm Hannibal Henrik L. og Pauline Emilie Mathilde Müller), født 5. juli 1878 i Hørsholm, død 10. maj 1952 i Næstved.
Student 1881 (Sorø), cand.jur. 1886. – Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet 25. februar 1888. Toldinspektør for Bornholm 1. september 1897. Toldinspektør Randers 22. marts 1906. Toldkasserer Odense 25. august 1916, afskediget 4. juni 1933. – Udgav ’Af det dansk-norske Toldvæsens Historie i det 18. Aarhundrede’.
R. 1913, D.M. 1931. – S.N.3.

1906-1917
Hans Jacob Lerche-Jørgensen (søn af toldassistent Frederik Christian Schønau L.-J. og Dorothea Magdalene Louise von Schaumburg), født 6. oktober 1844 i København (Garnisons), død 14. december 1917 i Rønne. Gift 30. oktober 1875 i Kolding med Kirstine Georgine Møller (datter af bogtrykker Bertel Christopher M. og Georgine Deisner), født 31. marts 1854 i Kolding, død 13. oktober 1911 i Rønne.
Exam.jur. 1864. – Sekondløjtnant ved Fodfolket 1868. – Volontær på Odense Toldkammer. Toldmedhjælper i Kerteminde 22. juli 1871. Toldassistent i Kerteminde 9. december 1872, forflyttet til Kolding 9. december 1874, forflyttet til København 20. maj 1880, kgl. bestalling 18. juli 1883. Toldkontrollør i København 25. maj 1889. Toldinspektør for Bornholm 24. april 1906.
R. 1910. – S.N.3.

1918-1939
Charles Conrad Ludvig Brunke (søn af overspillemand Conrad Christoph Ludvig B. og Conradine Christiane Cassel), født 12. august 1869 i Aalborg (Frue), død 1947. Gift 1895 med Emma Emilie Hintsche (datter af billedhugger Christian Traugott H. og Cathrine Margrethe Henriette Dibbern), født 29. december 1869 i Odense (Frue).
Toldfuldmægtig i Aalborg. Toldmedhjælper i Faaborg 22. juni 1893. Konstitueret toldassistent i København 17. marts 1898. Toldassistent i København 31. oktober 1898, kgl. bestalling 11. august 1904. Toldkontrollør i Esbjerg 6. juni 1910. Toldinspektør for Bornholm 6. februar 1918, afskediget 1939.

* * * Toldkasserere

1804-1819
Ulrich Frederik Heiberg (søn af stiftamtsskriver Jesper Sørensen H. og Anne Beate Finde), født 1750 i Bergen, død 2. november 1819 i Rønne. Gift 23. december 1788 i Rønne kirke med Johanne Gotfriede Magdalene Cecilie Christine Schepelern (datter af Frederik Anthon Adolph S. og Elisabeth Schorr), døbt 28. december 1759 i Helsingør, død 30. januar 1835.
Fuldmægtig på Bornholms amtstue 1787. Konst. toldkontrollør i Rønne 1785, konst. tolder sst. 11. august 1801, kasserer og regnskabsfører ved toldeoppebørslerne sst. 9. maj 1804. Tillige vejer og måler i Rønne og Vester herred 10. august 1804.

1820
Gomme Hansen Brandt (søn af toldkontrollør Frederik B. og Marie Elisabeth Gram), født 26. december 1787 i Faaborg, død 14. februar 1820 i Rønne. Gift med Johanne Cathrine Nicoline Lohmann (datter af prokurator Christian Peter L. og Andrea Juliane Fensholt), født 4. oktober 1794 i Thisted.
Ansat i Generaltoldkammerets revisionskontor. Konst. toldkasserer i Rønne 1817, virkelig kasserer og regnskabsfører for toldoppebørslerne sst. 1. januar 1820.

1820-1830
Christian Valentin Krumm (søn af købmand Jacob Kayser og Jacobe Krumm), født 23. juni 1783 i Drammen, død 27. januar 1830 i Rønne. Gift 11. oktober 1817 med Maren Thue (datter af købmand Jens T. og Hanne Juel), født ca. 1787 i Arendal, død 8. juni 1863 i Rønne.
Told- og konsumtionskasserer i Nysted 23. december 1809. Toldkasserer i Rønne 16. maj 1820

1831-1851
Hans Frederik Jørgen Heggelund (søn af degn Wilhelm H. og Birgitte Margrethe Jørgensdatter Schütte), født 18. februar 1791 i Hedensted sogn, død 8. september 1860 i Horsens. Gift 13. januar 1838 i Rønne med Ida Anina Christiane Hasselriis (datter af byskriver Christen Lassen H. og Anne Cathrine Richter), døbt 8. april 1811 i Hasle, død 10. april 1900 i København (Helligkors).
Exam.jur. 1817. Amtsfuldmægtig i Rønne. Toldoppebørselsbetjent i Neksø 19. november 1822, toldkasserer i Rønne 5. oktober 1831. Tillige postekspeditør sst. 5. maj 1841. Toldkasserer i Horsens 20. maj 1851. - Medlem af Folketinget 1849-51.
Kammerråd 1840.

* * * Toldkontrollører

1804-1814
Sebastian Wilhelm Lintrup (søn af gartner Jens Johansen L. og Johanne Marie Hansdatter Holst), døbt 16. april 1772 i Enrum, Søllerød sogn, død 1. september 1841 i Nærum, Søllerød sogn. Gift 12. december 1797 i København (Garnisons) med Anne Cathrine Jensen (datter af arbejdskarl Anders J. og Anne Kirstine Hansdatter), født 12. december 1768 i Kalundborg, død 18. januar 1852 i København (begr. i Søllerød).
Kontorbetjent ved Det kgl. Teater ca. 1794. - Kgl. toldbetjent i Rønne 28. maj 1804. Havnekontrollør i København 3. september 1814, afskediget 22. september 1838.

1815-1821
Jørgen Christian Schmidt (søn af tømrersvend Jacob Christensen S. og Ellen Kirstine Schlegel), født 8. april 1793 i København (Frue), død 3. oktober 1830 i Rønne. Ugift.
Volontør i Generalstabens bureau i 4½ år. Kgl. toldbetjent i Rønne 4. juli 1815, afskediget pga. drikfældighed 22. september 1821.

1821-1829
Caspar Henrik Wolfsen
Se ovenfor.

1829-1850
Petrus Octavius Hoffmann (søn af apoteker, postmester Johan Christoffer H. og Vibeke Sølling), født 10. august 1785 i Maribo, død juni 1855 i København. Gift 26. april 1815 i Vejle med Anne Mette Magdalene Ulf (datter af tømmermand Bertel U. og Cecilie Marie Møller), døbt 9. februar 1794 i Vejle, død 4. maj 1862 i København.
Student 1805 (Vordingborg). Premierløjtnant. Kgl. toldbetjent i Rønne 16. december 1829, toldinspektionsassistent 30. december 1840, afskediget 3. november 1850. Embedet blev nedlagt få måneder senere.
Karakteriseret kaptajn 1829.

* * * Toldoppebørselskontrollører i Rønne

1851-1860
Johan Thorbjørn Bayer (søn af toldassistent, vejermester Gotfred Carl B. og Jensine Helene Marie Thorbjørnsen), født 31. maj 1818 i København (Frue), død 29. april 1905 i København (Maria). Gift 2. juli 1847 i København (Trinitatis) med Laura Elisabeth Sørensen (datter af prokurator Søren S. og Louise Frederikke Dein), født 20. marts 1826 i København (Trinitatis), død 26. august 1894.
Toldfuldmægtig i Roskilde, konst. told- og konsumtionskasserer Holbæk 23. marts - 31. december 1843, assistent i Statistisk tabelkontor. Toldkontrollør i Ribe 18. juli 1846. Oppebørselskontrollør i Rønne 20. maj 1851. Toldkontrollør i København 15. juni 1860, afskediget 9. februar 1878. Statistiker ved Det Forenede Dampskibsselskab (D.F.D.S.) 1880.
Kammerassessor 1860.

1860-1889
Andreas Christian Raabye (søn af kommandersergent Christian Jensen R. og Anne Kirstine Andersen), født 15. september 1814 i København (Garnisons), død 13. marts 1889 i Rønne. Gift 8. april 1843 i København (Helligånds) med Magdalene Marentze Mariager (datter af skræddermester Peter Nielsen M. og Cathrine Marie Mylius), født 8. april 1818 i København (Trinitatis), død 8. september 1884 i Rønne.
Premierløjtnant. – Toldkontrollør i Nakskov 1. oktober 1854. Toldoppebørselskontrollør i Rønne 8. december 1860.
Karakteriseret kaptajn 1861. – D.M. 1847, R. 1886.

1889-1893
Peter Herman Tofte (søn af tolder Johan Fritz T. og Wilhelmine Henriette Hartz), født 6. maj 1843 i Besser, Besser sogn, Holbæk amt, død 14. september 1893 i Rønne. Gift med Julie Hedevig Christence Strømbeck (datter af urmager Bernhard Christian S. og Elisabeth Helene Hedevig Mønsted), født 24. juni 1850 i København (Garnisons), død 4. maj 1923 i København (Stefans).
Assistent i Generaldecisoratet for det indirekte skattevæsen 26. maj 1868. Toldoppebørselskontrollør i Thisted 17. maj 1881. Toldoppebørselskontrollør i Rønne 6. juni 1889.

1893-1901
Anders Lauritsen (søn af snedker Sillas L. og Kirstine Marie Lauritsdatter), født 26. december 1846 i Odden, Nordby sogn, Ribe amt, død 24. juli 1901 i Rønne. Gift 17. maj 1874 i Torslev (Hjørring amt) med Marie Kirstine Amalie Pedersen Nysum (datter af arbejdsmand Niels Pedersen N. og Maren Kirstine Haslund), født 21. februar 1844 i Aalborg (Budolfi).
Toldkontorist i Frederikshavn 1. december 1863. Toldfuldmægtig sst. 1. april 1865. Toldmedhjælper sst. 4. juni 1872. Toldassistent sst. 25. oktober 1873, forflyttet til Skagen 22. december 1873. Toldforvalter i Skagen 31. januar 1881. Toldoppebørselskontrollør i Rønne 25. november 1893.
S.V.3.

1901-1904
Henry Daniello Castonier (søn af toldinspektør, major Daniel Storm C. og Henriette Laurine Frederikke Hollensted), født 4. september 1853 i Varde, død 7. september 1904. Gift 29. august 1879 i København (Johannes) med Henriette Susanne Petrine Würtz (datter af kongens jæger Andreas Ernst W. og Frederikke Wilhelmine Hansen), født 2. april 1835 i København (Slotskirken), død 17. maj 1920 i Gentofte (gift 1. gang 1861 med varemægler Carl Laurits Jensen, 1817-1873).
Toldkontorist i Varde 25. maj 1868, senere i Grenaa. Toldfuldmægtig i Grenaa. Toldmedhjælper i Vejle 27. oktober 1873. Konstitueret toldassistent i Fredericia 22. april 1876, virkelig 17. oktober 1876, forflyttet til Aalborg 28. august 1877, forflyttet til København 5. marts 1879, kgl. bestalling 11. juli 1888. Toldkontrollør i Faaborg 3. februar 1893. Toldoppebørselskontrollør i Rønne 31. december 1901.

1904-1914
Thomas Adolph Julius Thomsen (søn af snedkermester Carsten T. og Henriette Cathrine Harder), født 22. marts 1855 i Fredericia, død 23. november 1914 i Rønne. Gift 6. maj 1881 i Vejle med Cathrine Hansen (datter af bådfører Hans Nielsen og Elisabeth Ludvigsen), født 7. september 1858 i Vejle.
Toldfuldmægtig i Fredericia. Toldmedhjælper i Aarhus 8. december 1877. Konstitueret toldassistent i Aarhus 30. juni 1879. Toldassistent i Aarhus 26. august 1880, forflyttet til København 27. januar 1886, kgl. bestalling 7. maj 1892. Toldkontrollør i København 22. december 1894. Toldoppebørselskontrollør i Rønne 7. november 1904.
S.V.3,1

1915-1928
Hugo Charles Victor Alexander Aquarius Castonier (søn af toldinspektør, major Daniel Storm C. og Henriette Laurine Frederikke Hollensted), født 10. maj 1858 i Hjerting, Guldager sogn, Ribe amt, død 7. december 1931 i Rønne. Gift 1. gang 4. september 1883 i Varde med Marie Christine Frederikke Ruffert (datter af buntmager Frantz Carl Wilhelm August R. og Andrea Christine Peterse), født 23. april 1856 i Varde, død 8. december 1891 i København. Gift 2. gang 10. maj 1894 i Varde med svigerinden Caroline Amalie Ruffert, født 17. juli 1869 i Varde.
Toldfuldmægtig i Nibe. Assistent under Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 28. april 1879. Toldoppebørselskontrollør i Struer 16. februar 1894, kgl. bestalling 28. april 1894. Toldforvalter i Nykøbing M. 8. maj 1906. Oppebørselskontrollør i Rønne 8. januar 1915.NEXØ

* * * Toldkontrollører

1805-1822
Lars Gram (søn af forpagter Niels G. og Margrethe Hedevig Fogh), født 28. februar 1778 i Reerslev, Reerslev sogn, død 30. juni 1831 i Neksø. Gift ca. 1805 med Louise Dirch (datter af apoteker Caspar Frederik D. og Barbara Johanne Fuglsang), døbt 18. juni 1779 i Rønne, død 24. juli 1849 i Daler præstegård, Daler sogn.
Student 1795 (Roskilde). Assistent hos toldinspektør Lohmann i Rønne i 3 år. Kgl. toldbetjent i Neksø 26. juli 1805, afskediget pga. tunghørighed 19. november 1822.

1822-1831
Hans Frederik Jørgen Heggelund
Se ovenfor.

1832-1841
Christen Heiberg Jespersen (søn af byfoged Christian J. og Elisabeth Cathrine Smith Heiberg), født 3. november 1799 i Neksø, død 15. juli 1841 i Ibsker, Ibsker sogn. Ugift.
Student 1821, men opgav videre studier pga. tunghørighed. - Kammerskriver i Generaltoldkammeret i 9 år. Kgl. toldbetjent i Neksø 11. januar 1832, afskediget 26. marts 1841.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1841-1854
Christian Frederik Frandsen (søn af spisemester Lars F. og Inger Larsdatter), født 18. september 1806 i København (Trinitatis), død 12. oktober 1860 i Varde. Gift 8. marts 1839 på Frederiksberg med Hanne Sophie Elise Rauch (datter af kapelmusikus Johan Frederik R. og Ida Elisabeth Omoth), født 24. november 1813 i København (Hof- og Slotskirken).
Skriver i Generaltoldkammeret. Toldoppebørselskontrollør i Nexø 10. april 1841. Toldoppebørselskontrollør i Varde 3. august 1854.

1854-1874
Jens Christian Henning Theodor Smidt (søn af kaptajn Rasmus S. og Anne Marie Elisabeth Juncker), født 25. september 1807 i København (Garnisons), død 10. april 1882 i København. Gift med Georgine Cathrine Ancher (datter af skipper Jørgen A. og Cathrine Sophie Mahler), født 13. maj 1824 i Rønne, død 15. september 1906.
Toldbetjent i Skive 23. april 1831, forflyttet til Næstved 5. juni 1833, forflyttet til Korsør 3. marts 1838, forflyttet til Rønne 30. marts 1841. Toldassistent i Rønne 20. maj 1851, kgl. bestalling 1. juni 1851. Toldassistent i København 12. august 1852. Toldoppebørselskontrollør i Nexø 30. december 1854, afskediget 4. juli 1874.

1874-1876
Johan Philip Wilhelm Frederik Rohde (søn af kommandersergent Johan Frederik R. og Laura Louise Nicoline Schmidt), født 29. april 1831 i København (Garnisons), død 9. juni 1914. Gift 14. november 1863 i Rudkøbing med Cathrine Cecilie Tidemand (datter af købmand Jens Peter T. og Marthe Kirstine Pedersen), født 4. marts 1834 i Rudkøbing.
Toldassistent ved Bragernes færge (under Fredrikstad). Toldassistent i Frederikshavn 10. januar 1854, forflyttet til Fjaltring (under Lemvig) 26. november 1856, forflyttet til Rudkøbing 11. august 1862, kgl. bestalling 9. marts 1866. Toldoppebørselskontrollør i Nexø 10. september 1874, afskediget 20. oktober 1876. Konstitueret toldassistent og strandkontrollør i Lohals (under Rudkøbing) 25. oktober 1876, virkelig 21. marts 1903, kgl. bestalling 14. april 1903.

1876-1877
Georg Sønderberg (søn af fuldmægtig, senere havneskriver Hartvig Georg S. og Beate Lucie Lohmann), født 2. oktober 1836 i København (Helligånds), død 20. august 1877 i Nexø. Ugift.
Toldoppebørselskontrollør i Nexø 1876.

1877-1910
Jørgen Hansen Stub (søn af avlsbruger og skomagermester Hans Jørgen S. og Kirstine Kaas), født 21. oktober 1835 i Allinge, død 4. maj 1916 i Nexø. Gift 3. maj 1859 i Rutsker med Caroline Hansine Schou (datter af gårdmand Jens Clausen S. og Kirstine Margrethe Lund), født 31. januar 1832 i Rutsker, Rutsker sogn, Bornholms amt.
Fisker i Allinge. Toldofficiant i Vang under Allinge. Toldassistent sst. 30. november 1871, forflyttet til Rønne 19. marts 1872. Toldoppebørselskontrollør i Nexø 25. oktober 1877, kgl. bestalling 14. november 1881, afskediget 1. november 1910.

1910-1917
Alfred Christian Hovald Mortensen (søn af styrmand Jens Christian M. og Anne Cathrine Holm), født 5. februar 1862 i Rønne, død 18. april 1939 i København (Christians). Gift 1. marts 1891 i Svendborg (Nikolaj) med Olga Cathrine Hansine Hansen (datter af sejlmager Carl Thorvald H. og Marie Bolette Rieber), født 13. juli 1870 i Svendborg (Nikolaj).
Toldfuldmægtig i Rønne. Toldmedhjælper i Svendborg 21. juni 1886. Toldassistent i Svendborg 23. juni 1890, forflyttet til Korsør 21. januar 1891, forflyttet til Svendborg 29. marts 1893, kgl. bestalling 28. marts 1903, forflyttet til Rønne 25. maj 1903. Toldoppebørselskontrollør Svaneke 8. januar 1909. Toldoppebørselskontrollør Nexø 5. december 1910. Toldforvalter Vordingborg 2. februar 1917.

1917-1922
Halvor Høgsbro (søn af sognepræst Sabinus H. og Henriette Andrea Bay), født 13. oktober 1870 i Farup præstegård, Farup sogn, Ribe amt, død 22. april 1954 i København. Gift 1898 med Marie Caroline Margrethe Jørgensen (datter af oversergent Niels J. og Caroline Florentine Jacobsen), født 23. september 1875 i København, død 2. maj 1948.
Løjtnant. – Toldkontorist i Rudkøbing. Toldmedhjælper i Thisted 29. april 1895. Toldassistent i Stege 29. marts 1899, forflyttet til Odense 28. maj 1900, kgl. bestalling 23. oktober 1905, forflyttet til Helsingør 23. januar 1907. Toldoppebørselskontrollør i Nexø 26. april 1917. Toldkontrollør i Faxe 30. maj 1922.SVANEKE

* * * Toldoppebørselskontrollører

1841-1877
Hans Peter Bohn (søn af Anders Pedersen, København og Anne Pedersdatter Bohn), døbt 24. januar 1808 i Rønne, død 16. november 1877 i Svaneke. Gift 15. februar 1841 i Rønne med Hanne Ditlevine Sehestedt (datter af amtsforvalter Christian S. og Karen Børgesen), født 6. marts 1814 i Rønne, død 18. april 1878.
Konst. krydstoldbetjent. Toldkontrollør med oppebørsler i Svaneke 14. april 1841, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.

1878-1888
Otto Ludvig Andreas Marckmann (søn af prokurator Wilhelm M. og Sigrid Hedevig Cathrine Grønvold), født 30. november 1829 i Assens, død 12. maj 1909. Gift 4. oktober 1871 i København (Frue) med Agathe Fischer (datter af saltraffinadør, cand.pharm. Jens Peter Christoffer F. og Maren Agerholm Ryegaard), født 8. september 1847 i Odden, Nordby sogn, Ribe amt.
Toldfuldmægtig i Rønne. Toldassistent sst. 1. juni 1861, forflyttet til Nykøbing F. 7. august 1869, forflyttet til København 22. april 1876, kgl. bestalling 7. november 1876. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 8. februar 1878. Toldforvalter i Stubbekøbing 10. april 1888, afskediget 3. september 1904.

1888-1892
Hans Peter Rasmussen (søn af murer Rasmus Jensen og Elisabeth Johanne Rasmussen), født 24. februar 1852 i Kettinge, Kettinge sogn, Maribo amt, død 25. februar 1892 i Svaneke. Gift med Leonsine Angelique Wilhelmine Olupha Eugenie Christophersen (datter af ugifte Kirsten Marie C., adopteret af grosserer Oluf Christophersen og Erikke Hansine Petrine Brun), født 4. juli 1862 i København (Fødselsstiftelsen).
Toldkontorist i Nysted 1. november 1868. Assistent i Finansministeriets 2. revisionsdepartement. Toldassistent i København 15. februar 1882, kgl. bestalling 1. oktober 1885. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 6. juli 1888.

1892-1900
Henrik Schou (søn af skræddermester Jens S. og Anne Kirstine Svendsen), født 4. maj 1836 i København (Frelsers), død 25. august 1900 i Svaneke. Gift 8. november 1872 i København (Johannes) med Hansine Frederikke Schultz (datter af bødkersvend Carl Frederik Marcus S. og Kirstine Margrethe Krag), født 11. marts 1845 i København (Frelsers).
Fuldmægtig i Brænderiafgiftsoppebørsels- og Kortstemplingskontoret i København. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 6. maj 1892.

1901-1908
Sophus Erik Martinus Gjedsted (søn af fotograf Jørgen Martinus G. og Christiane Berth), født 19. februar 1859 i København (Trinitatis). Gift 22. april 1884 på Frederiksberg med Johanne Marie Philipsen (datter af snedker Peder P. og Oline Hansen), født 21. august 1860 i Gjellerup, Brabrand sogn, Aarhus amt.
Toldfuldmægtig i Vordingborg. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 26. maj 1882. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 24. september 1901, kgl. bestalling 4. december 1901. Toldforvalter i Kerteminde 23. september 1908. Toldforvalter i Assens 20. oktober 1915.

1909-1910
Alfred Christian Hovald Mortensen (søn af styrmand Jens Christian M. og Anne Cathrine Holm), født 5. februar 1862 i Rønne, død 18. april 1939 i København (Christians). Gift 1. marts 1891 i Svendborg (Nikolaj) med Olga Cathrine Hansine Hansen (datter af sejlmager Carl Thorvald H. og Marie Bolette Rieber), født 13. juli 1870 i Svendborg (Nikolaj).
Toldfuldmægtig i Rønne. Toldmedhjælper i Svendborg 21. juni 1886. Toldassistent sst. 23. juni 1890, forflyttet til Korsør 21. januar 1891, forflyttet til Svendborg 29. marts 1893, kgl. bestalling 28. marts 1903, forflyttet til Rønne 25. maj 1903. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 8. januar 1909. Toldoppebørselskontrollør i Nexø 5. december 1910. Toldforvalter Vordingborg 2. februar 1917.

1911-1916
August Martin Victor Hartfelt (født Andersen, navneforandring 1902) (søn af skibstømrer Wilhelm August Julius A. og Maren Mathilde Christensen), født 20. april 1865 i København (Frelsers). Gift 1897 med Michala Anna Sophie Petersen (datter af mejeriforpagter Nicolaj Severin Gottlieb P. og Karen Marie Olsen), født 19. december 1867 i Allindemagle, Allindemagle sogn, Sorø amt.
Kontorist på Christianshavns Havneoppebørselskontor i København. Toldmedhjælper i Svaneke 26. april 1890. Konstitueret toldassistent i Roskilde 27. april 1894. Toldassistent sst. 6. oktober 1894, forflyttet til Holbæk 27. august 1897, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 3. januar 1911. Toldforvalter i Kerteminde 25. februar 1916. Toldforvalter i Ærøskøbing 10. april 1920, tillige amtstuefilialbestyrer sst.

1916-1918
Otto Frederik Sørensen Hærvigen (født Sørensen, navneforandring 1908) (søn af styrmand Jørgen S. og Karen Marie Pedersen), født 29. august 1867 i Kalundborg. Gift med Mette Marie Pauline, født 2. oktober 1879.
Toldfuldmægtig i Sæby. Toldmedhjælper i Klåby under Egebæk 24. juni 1890. Toldassistent i Herning 6. oktober 1894, forflyttet til Vejle 22. august 1896, kgl. bestalling 28. marts 1903, forflyttet til Silkeborg 15. september 1903. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 15. maj 1916. Toldforvalter i Løgstør 15. november 1918. Toldkontrollør 21. maj 1924.

1919-1922
Christian Vitus Jørgensen (søn af toldassistent Hans Jørgen J. og Jacobine Cathrine Grønbeck), født 15. juni 1871 Vester Mærsk, Fjaltring sogn, Ringkøbing amt, død 17. april 1936 i Nexø. Gift 1901 med Elna Kirstine Dam (datter af planter, senere dampskibsekspeditør i Nexø Christian Ulrik D. og Marie Margrethe Holm), født 19. april 1870 i Christianssted, Sankt Croix, Dansk Vestindien, død 22. juni 1952 i Nexø.
Toldfuldmægtig i Gudhjem. Toldmedhjælper i Nexø 7. marts 1898. Toldassistent sst. 29. marts 1899, kgl. bestalling 13. marts 1908. Toldoppebørselskontrollør i Svaneke 30. januar 1919. Toldkontrollør i Nexø 30. juni 1922.HASLE

* * * Toldoppebørselskontrollører

1841-1849
Kjeld Kjeldsen Andersen (søn af gårdmand Anders Mortensen og Kirsten Marie Kjeldsdatter), døbt 7. august 1814 i Gammelgård, Ølgod sogn, død 29. april 1854 i Varde. Gift 29. oktober 1845 i Rønne kirke med Wilhelmine Christine Colberg (datter af købmand Hans C. og Karen Kirstine Ipsdatter), født 14. april 1820 i Rønne, død 26. april 1892.
Skriver i Generaltoldkammeret. Toldkontrollør med oppebørsler i Hasle 14. april 1841. Toldoppebørselskontrollør Varde 9. november 1849.

1850-1875
Lars Caspar Fogh Larsen (søn af branddirektør Niels L. og Anne Elisabeth Hansen), døbt 27. februar 1805 i Odense (Skt. Knuds), død 1. marts 1877. Gift 3. november 1841 i Odense Skt. Knuds kirke med Marianne Eriksen (datter af skræddermester Henrik E. og Dorthea Jepsdatter), født 29. juni 1807 i Odense (Skt. Knuds), død 9. februar 1880.
Toldfuldmægtig i Odense. Toldkontrollør i Hasle 4. februar 1850, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851, afskediget 11. august 1875. Legatstifter.
Kammerråd 1875.

1875-1882
Wilhelm Christian Eduard Frihling, født 1. april 1827 i Flensburg, død 11. november 1904 i København (Sions) (begr. i Frederikssund). Ugift.
Handelslærling i Eckernförde. Assistent i Generaltoldkammerets slesvigske revisionskontor. Assistent i Kolonialkontoret 17. august 1865. Konstitueret toldoppebørselskontrollør i Hasle 17. august 1875, virkelig 23. oktober 1875, kgl. bestalling 31. oktober 1876. Toldforvalter i Frederikssund 15. december 1882, afskediget 26. marts 1901.

1883-1898
Viggo Emil Colberg (søn af købmand Hans Andersen C. og Hansine Marie Kofoed), født 6. november 1845 i Rønne, død 18. februar 1907. Gift 1. gang 11. juni 1873 på Frederiksberg med Johanne Marie Sørensen (datter af possementmager Westfeldt Theodor S. og Johanne Petrine Julie Jørgensen), født 4. maj 1849 i København (Helligånds). Gift 2. gang 1894 med Christiane Marie Frederikke Pedersen (datter af skomager Peder Jensen P. og Johanne Marie Jensen), født 15. november 1866 i Rønne.
Toldkontorist i Rønne 1. april 1863. Toldfuldmægtig i Helsingør 1. marts 1867. Assistent i Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 26. marts 1870. Toldoppebørselskontrollør i Hasle 19. marts 1883, kgl. bestalling 17. april 1883. Toldforvalter i Hillerød 10. september 1898. Toldforvalter i Nykøbing S.
Gr.Fr.3.

1898-1906
Christian Harms (søn af murermester Fritz Theodor H. og Maren Cathrine Fick), født 3. december 1859 i Nysted. Gift 1. gang 24. september 1891 i København (Helligkors) med Christina Fredrika Andersson (datter af Ola A. og Johanna Christina Nilsson), født 15. december 1863 i Malmö, Sverige. Gift 2. gang med Josefa Cathrine Christine Jensen (datter af detailhandler Jens Peter J. og Anna Caroline Josephine Storch), født 14. september 1885 i Vejle.
Toldfuldmægtig i Stubbekøbing. Assistent i Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 29. april 1879. Toldassistent i Aalborg 26. august 1887, forflyttet til København 29. november 1890, kgl. bestalling 4. april 1898. Toldoppebørselskontrollør i Hasle 15. december 1898. Toldforvalter på Fanø 11. januar 1906, afskediget 18. maj 1925.

1906-1910
Peder Kristian Kofod (søn af skolelærer Jokum Peter K. og Marie Martha Winther, født 1. juni 1865 i Klemensker, Klemensker sogn, Bornholms amt, død 18. august 1910 i Hasle. Gift med Elise Christine Birkholm (datter af assistent i Finansministeriet Søren Christian B. og Severine Løth), født 14. september 1864 på Frederiksberg.
Toldkontorist 1. april 1885. Toldfuldmægtig i Rønne. Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 12. september 1889. Toldoppebørselskontrollør i Hasle 9. maj 1906, kgl. bestalling 12. juni 1906.

1910-1914
Jens Marius Jensen (søn af skipper Søren J. og Kirstine Hansen), født 2. januar 1866 i Middelfart. Gift 28. oktober 1904 i Svaneke med Ragnhild Elise Marie Høst (datter af by- og herredsfuldmægtig Niels Peter Nielsen H. og Augusta Thomine Anthon), født 30. juni 1873 i Svaneke.
Toldfuldmægtig i Middelfart. Toldmedhjælper i Allinge 27. november 1888. Toldassistent i Svaneke 18. februar 1893, forflyttet til København 10. november 1894, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldoppebørselskontrollør i Hasle 12. oktober 1910. Toldforvalter i Stubbekøbing 16. oktober 1914. Toldforvalter i Faaborg 16. juni 1919. Toldforvalter i Holbæk 28. april 1926. – Jensens hustru var søster til kunstmaleren Oluf Høst.

1914-1919
Peter Ditlev Kølpin Bøegh (søn af købmand, vicekonsul Jens Christian B. og Margrethe Marie Kirstine Frederikke Paulsen), født 24. december 1864 i Vejle, død 23. august 1925 i Sakskøbing. Gift 4. november 1907 med Johanne Medea Henrikke Sprogøe (datter af sejl- og kompasmager Ludvig Stephansen S. og Jacobine Charlotte Møller), født 19. december 1876 i Odense (Hans).
Toldfuldmægtig i Vejle. Toldmedhjælper sst. 24. august 1888. Toldassistent sst. 23. april 1892, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldoppebørselskontrollør i Hasle 11. december 1914. Toldforvalter i Stubbekøbing 28. juli 1919.

1919-1924
Jens Frederik Albrecht Jensen (søn af bomuldsvæver Ferdinand J. og Anne Marie Christiansen), født 13. februar 1873 i Skælskør. Gift med Sidsel Kirstine Grundtvigne Andersen (datter af arbejdsmand Lars A. og Anne Kirstine Jensen), født 25. november 1878 i København (Sundby).
Toldfuldmægtig i Skælskør. Toldmedhjælper i Svaneke 19. august 1898. Toldassistent sst. 29. marts 1899, forflyttet til Korsør 19. december 1901, forflyttet til Svaneke 19. september 1903, kgl. bestalling 15. februar 1908. Toldoppebørselskontrollør i Hasle 12. september 1919. Toldforvalter i Nykøbing S. 13. august 1924.ALLINGE-SANDVIG

* * * Toldoppebørselskontrollører

1840-1844 (Sandvig)
Søren Jørgensen (søn af skipper Jørgen J. og Dorthea Sørensdatter), født 5. juli 1784 i København (Nikolaj), død 15. november 1844 i Sandvig. Gift 7. maj 1809 i København (Trinitatis) med Anne Marie Rohde (datter af brændevinsbrænder Peter R. og Anne Marie Pedersdatter), født 7. august 1785 i København (Nikolaj), død 1. december 1866.
Grosserer i København. Fyrinspektør ved Hammershus. Tillige toldoppebørselskontrollør i Allinge og Sandvig 16. december 1840.

1845-1851 (Sandvig)
Adolph Conrad Valdemar Herbst (søn af generalkrigskommissær Michael Johan Christian H. og Michelle Elisabeth Charlotte Christiane Stibolt), født 8. april 1814 i København (Garnisons), død 11. januar 1862 på Sankt Hans hospital (Roskilde). Gift 19. april 1845 i København (Frue) med Juliane Dorthea Willerup (datter af forpagter Peter Kisbye W. og Anne Cathrine Hansen), født 15. februar 1817 i Brorup, Slagelse Skt. Mikkels landsogn, død 12. august 1900 i København (Andreas).
Exam.jur. 1833, surnumerær assistent ved guvernementet i Guinea 1836, afsked med ventepenge 1841. Toldkontrollør i Sandvig og fyrinspektør ved Hammershus 11. marts 1845, toldassistent sst. 20. maj 1851. Postmester i Rønne 7. juli 1852.
Prædikat af kontrollør 1851. Kammerråd 1860.

1845-1859 (Allinge, fra 1851 også Sandvig)
Thomas Jacob Lorentzen (søn af koffardikaptajn Jacob L. og Ingeborg Margrethe Rasmussen), født 26. juni 1813 i København (Holmens), død 18. november 1887 i Aarhus. Gift 19. september 1845 i København (Frue) med Marie Anthonette Bech (datter af købmand Niels B. og Charlotte Dorthea Larsen), født 30. september 1816 i Assens, død 7. februar 1887 i Aarhus.
Toldbetjent i Allinge, toldkontrollør sst. 11. juni 1845, toldoppebørselskontrollør i Allinge og Sandvig 20. maj 1851. Toldkontrollør i Aarhus 31. oktober 1859.

1861-1901
Otto Wilhelm Alexander Marckmann (søn af forvalter Wilhelm M. og Sigrid Hedevig Cathrine Grønvold), født 27. februar 1820 på Glorup, Svindinge sogn, død 15. oktober 1911 i Svaneke. Gift 16. august 1848 i Rønne med Charlotte Johanne Conradine Copmann (datter af fyrværker Poul Johan Frederik C. og Sophie Frederikke Schmall), født 16. august 1827 i Frederiksværk (Vinderød sogn), død 24. oktober 1909 i Svaneke.
Farver og kæmner i Rønne. Toldoppebørselskontrollør i Allinge og Sandvig 7. marts 1861, afskediget 31. marts 1901. Tillige postekspeditør sst. 5. marts 1866 (kgl. udnævnt 30. august 1889), postmester sst. 1. september 1902, afskediget 23. september 1904. Tillige borgmester sst. 1. november 1870, afskediget 31. oktober 1890.
R. 1876, D.M. 1904. - S.V.3.

1901-1905
Carl Rantzau Bohn (søn af toldkontrollør Hans Peter B. og Hanne Ditlevine Sehestedt), født 30. juni 1853 i Svaneke, død 3. august 1905 i Allinge. Gift 17. oktober 1881 i København (Stefans) med Bertha Marie Caroline Petersen (datter af gæstgiver Jacob P. og Caroline Emilie Frederiksen), født 5. februar 1857 i Osted, Osted sogn, Roskilde amt.
Premierløjtnant. – Toldkontorist i Svaneke. Toldmedhjælper i Rønne 24. november 1877. Toldassistent i Rønne 18. december 1880, kgl. bestalling 24. februar 1893. Toldoppebørselskontrollør i Gudhjem 21. maj 1895. Toldoppebørselskontrollør i Allinge 27. juni 1901.
Karakteriseret kaptajn 1888.

1905-
Carl Erik Peter Christensen (søn af tømrersvend Hans Peter C. og Anne Marie Henriksen), født 1. november 1860 i Næstved (Peders). Gift 17. december 1887 i Præstø med Caroline Marie Petrea Jacobsen (datter af bødkersvend Rasmus J. og Caroline Mathilde Larsen), født 15. marts 1861 i Præstø.
Toldfuldmægtig i Faaborg. Toldmedhjælper i Helsingør 20. juni 1885. Toldassistent i Nykøbing p. født 12. april 1889, kgl. bestalling 4. december 1901. Toldoppebørselskontrollør i Allinge 20. oktober 1905.GUDHJEM


* * * Toldoppebørselskontrollør 

1880-1895
Hans Jørgen Jørgensen (søn af fisker Nicolaj J. og Cecilie Hammer), født 18. januar 1828 i Allinge, død 10. oktober 1901 i Neksø. Gift 7. august 1853 i Allinge med Jacobine Cathrine Grønbech (datter af avlsmand Nicolaj Jespersen G. og Karen Cathrine Holm), født 15. oktober 1832 i Allinge.
Toldopsynsbetjent i Sandvig. Toldassistent i Lemvig 26. september 1862, forflyttet til Gudhjem (under Svaneke) 12. februar 1874, kgl. bestalling 28. november 1877. Toldoppebørselskontrollør i Gudhjem 23. august 1880, afskediget 23. marts 1895.
Justitsråd 1895. – R. 1887.

1895-1901
Carl Rantzau Bohn (søn af toldkontrollør Hans Peter B. og Hanne Ditlevine Sehestedt), født 30. juni 1853 i Svaneke, død 3. august 1905 i Allinge. Gift 17. oktober 1881 i København (Stefans) med Bertha Marie Caroline Petersen (datter af gæstgiver Jacob P. og Caroline Emilie Frederiksen), født 5. februar 1857 i Osted, Osted sogn, Roskilde amt.
Premierløjtnant. – Toldkontorist i Svaneke. Toldmedhjælper i Rønne 24. november 1877. Toldassistent i Rønne 18. december 1880, kgl. bestalling 24. februar 1893. Toldoppebørselskontrollør i Gudhjem 21. maj 1895. Toldoppebørselskontrollør i Allinge 27. juni 1901.
Karakteriseret kaptajn 1888.

1903-1923
Henrik Christian Peter Bruun (søn af møller Frederik B. og Marie Larsdatter), født 14. juli 1853 i Skarresholm, Bjergsted sogn, Holbæk amt. Gift 2. maj 1881 i København (Stefans) med Ellen Hansdatter (datter af husmand Hans Andersen og Anne Pedersdatter), født 13. januar 1855 i Ammendrup, Allerslev sogn, Præstø amt.
Toldfuldmægtig i Vordingborg. Toldmedhjælper i Vang (under Allinge) 21. december 1882. Toldassistent i Hasle 26. maj 1886, forflyttet til Rønne 26. juni 1895, kgl. bestalling 10. juni 1899. Toldoppebørselskontrollør i Gudhjem 20. april 1903, afskediget 29. juli 1923.CHRISTIANSØ

* * * Toldoppebørselskontrollør, senere toldopsynsmænd

1817-1821
Thomas Ludvig Schrøder, født ca. 1774 i Norge, død 19. maj 1821 på Christiansø. Gift med Frederikke Charlotte Amalie Nick, født ca. 1786, død tidligst 1840 i København.
Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø. Tillige fyrinspektør og toldoppebørselsbetjent sst.
Krigskancellisekretær.

1821-1841
Peter Johannes Funch (søn af koffardikaptajn Peder Nielsen F. og Sidsel Nielsdatter Wesberg), født 18. juli 1792 i København (Nikolaj), død 25. november 1846 i København. Gift 8. november 1811 i København (Holmens) med Sophie Frederikke Rundt (datter af geworben soldat Johan Christoffer R. og Marie Dorthea Gundel), døbt 4. maj 1783 i København (Garnisons).
Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø. Tillige fyr- og toldinspektør sst.
Krigsassessor.

1841-1848
Christian Frederik Nissen (søn af kopist Ulrich Frederik N. og Christiane Magdalene Bjerring), født 30. maj 1791 i København (Garnisons), død 13. september 1848 på Christiansø. Gift 7. september 1821 i København (Frelsers) med Anne Cathrine Olesen (datter af artillerist Lars O. og Maren Eskildsdatter), døbt 11. juni 1795 på Christiansø, død 17. juni 1867 i København.
Frivillig i Livjægerkorpset 1807, assistent hos forvalteren på Christiansø 1815, skibsskriver i ostindiefart 1819. Konst. proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø, fast ansat 27. oktober 1838, tillige toldforvalter sst. 1841. Gift med Anne Cathrine Olesen død 17. juni 1867 i København.


1848-1856
Jacob Lorentzen (søn af købmand Peter L. og Elisabeth Magdalene Baadh), født 12. januar 1797 i København (Petri), død 12. september 1856. Gift med Henriette Georgette Frederikke Schrøder, født ca. 1802 i Hamburg, død 25. september 1875.
Forvalter på det kongelige vagtskib ved Altona. – Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø 1848. Tillige toldforvalter sst. 1848, toldoppebørselskontrollør sst. 1851.
Søkrigskommissær. Prædikat af toldforvalter.

1857-1867
Peter Julius Eigtved (søn af fyrværker ved artillerikorpset Hans Peter E. og Anne Kirstine Hansen), født 6. oktober 1827 i København (Garnisons), død 29. februar 1880 i København (Garnisons). Gift med Jacobine Schrøder (datter af pakhusforvalter, løjtnant Andreas Jacob S. og Johanne Birgitte Humble), født 23. februar 1833 i København (Frelsers), død 21. maj 1878.
Proviantforvalter under Marineministeriet (folketællingen 1850). – Proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Christiansø 1857. Tillige toldoppebørselskontrollør sst. 8. januar 1857, afskediget 30. september 1867. Kontrollør ved Orlogsværftet.
Krigsråd. – R.

1867-1884
Peter Andreas Petersen (søn af styrmand Christian Søren P. og Johanne Margrethe Bødker), født 5. september 1810 i København (Frelsers), død 18. december 1884 på Christiansø. Gift 20. juli 1838 i København (Frederiks tyske) med Dorothea Jensen (datter af skipper Gerhard Jørgen J. og Christine Margrethe Hansen), født 3. juli 1813 i Aabenraa.
Skibskaptajn i København. – Konstitueret forvalter på Christiansø 13. november 1867. Tillige toldfunktionær på øen.
D.M.

1885-1898
Ole Christian Frydenreich Christensen (søn af værtshusholder Christen C. og Else Sørensdatter), født 28. december 1829 i København (Garnisons). Gift 21. februar 1855 på Frederiksberg med Antorine Gerhardine Rose Ipsen, født ca. 1825 i København
Forvalter i Marinen (folketællingen 1880). – Konstitueret forvalter på Christiansø 1. marts 1885. Tillige toldfunktionær på øen.

1898-1928
Carl Mourier With (søn af fuldmægtig i Krigsministeriet, senere højesteretsassessor Reinhard Christian W. og Collina Emilie Binzer), født 15. september 1858 i København (Trinitatis). Ugift.
Kadet 1875. Sekondløjtnant i flåden 6. august 1879, premierløjtnant 24. august 1881, afskediget pga. svagelighed 28. februar 1898. – Konstitueret forvalter på Christiansø 1. marts 1898, afskediget 1. oktober 1927. Tillige toldfunktionær på øen.
Karakteriseret kaptajn 1899. – R. 1911, D.M. 1928. – Gr.Fr.4, S.Sv.3, Tun.N.I.4.

lørdag den 8. oktober 2011

Toldere på Anholt

Øens toldere omtales første gang i Hof- og statskalenderen for 1818 – de første to år var embedet dog vakant. Muligvis er der blevet oprettet et toldsted på Anholt umiddelbart efter de engelske besættelsestropper forlod øen i 1815.

Indtil 1866 var det de skiftende fyrinspektører (fra 1857 fyrmestre), der varetog toldforretningerne på øen. Som tolderne sorterede også fyrvæsenets personale under Generaltoldkammeret.

Ifølge kgl. resol. 22. maj 1845 måtte tolderne på Anholt, Bandholm, Læsø og Samsø nu kalde sig for toldforvaltere.

Lønningsloven af 1851 omtaler ikke Anholt. Når Hof- og statskalenderen op gennem 1850'erne anvender embedsbetegnelsen "toldoppebørselskontrollør" er det en fejl, og omkring 1860 bruges atter betegnelsen "toldforvalter".

Anholts selvstændighed som toldsted ophørte i 1906. Herefter var øen underlagt toldkammeret i Grenaa.


* * * Toldere

1819-1821
Mathias Stephansen Kruse (søn af gårdejer Stephan K. og Agnete Hack), døbt 16. november 1768 på Grøndal, Frederiksberg sogn, død 8. april 1821 på Anholt. Gift med Sophie Marie Juul, født ca. 1773, druknet natten mellem 1. og 2. oktober 1821 i Kattegat (begr. på Anholt).
Styrmandseksamen 1787, overstyrmand på Ceres 1799, skipperborgerskab i København 1802. Månedsløjtnant 1808-14. Fyrinspektør på Anholt 27. februar 1819. Tillige tolder (jf. Hof- og statskalenderen 1820). Ved sin død kaldes han told- og fyrinspektør. Hans enke og tre børn samt seks besætningsmedlemmer omkom på havet ud for Anholts kyst, da de var på vej til Helsingør.

1821-1845
Christian Thunboe, født ca. 1785 i Bergen, død 24. august 1856 i Fornæs, Hammelev sogn. Gift 8. december 1821 i Københavns Slotskirke med Anne Cathrine Elisabeth Møller, født ca. 1786, død senest 1840.
Styrmandseksamen 1803. Månedsløjtnant 1808-14. Skipperborgerskab 2. maj 1814. Fyrinspektør på Anholt 26. juni 1821. Tillige fungerende tolder (jf. Hof- og statskalenderen 1822-45). Tillige konst. birkefoged ca. 1831-38. Fyrinspektør på Fornæs fyr ved Grenaa 9. juni 1845.
R. 1851

* * * Toldforvaltere

1845-1857
Andreas Andreasen Rauberg (søn af styrmand Jens Andreasen R. og Bodil Iversen), født 19. december 1786 i Aabenraa, død 3. februar 1871 i Kastrup, Store Magleby sogn. Gift 26. januar 1810 i København Garnisons kirke med Cathrine Marie Juul, født ca. 1787, død 28. november 1848 på Anholt.
Skibsfører. Fyrinspektør og toldforvalter på Anholt 29. august 1845, afskediget 7. august 1857. Han forlod kort efter øen og slog sig ned i Kastrup på Amager.

1857-1864
Andreas Dam Hansen (søn af gårdmand Hans Friis Henriksen og Maren Rasmusdatter), født 12. februar 1802 på Strynø, død 29. februar 1864 på Anholt. Gift 4. februar 1847 i Hundstrup kirke med Kirstine Sophie Mortensen, født ca. 1815 ved Svendborg
Skibsfører i København. Fyrmester og fung. toldforvalter på Anholt, ankom til øen 2. september 1857.

1864-1866
Jacob Frederik Hansen (søn af skipper Jacob Frederik H. og Margrethe Elisabeth Andersen), født 20. januar 1811 i Sønderborg, død 14. februar 1889 i København. Gift med Andrea Bolette Østen, født ca. 1818 i København, død senest 1864.
Skibsfører i København. Fyrmester og fungerende toldforvalter på Anholt, ankom til øen 24. maj 1864. Forlod atter øen 3. oktober 1871, da han var blevet forflyttet til fyret ved Hanstholm.

1866-1871
Christian Frederik Vilhelm Ferdinand Ostenfeld (søn af kancellisekretær Christen Nicolaj Lind O. og Petronelle Abigael Tostrup), født 22. april 1819 i København (Helligånds), død 25. august 1906 i Queensland, Australien. Gift 27. februar 1852 på Anholt med Elise Margrethe Andersen (datter af købmand Lars A. og Maren Pommer), født 18. marts 1832 i Odense (Knuds), død 18. marts 1900 i Queensland, Australien.
Exam.jur. 1842. Godsforvalter på Anholt 1850, tillige sandflugtskommissær, politifuldmægtig og toldvæsenets funktionær, det sidste fra 1866, afskediget 19. september 1871, forlod øen 13. oktober samme år. Ernærede sig siden ved handel og regnskabsforretninger inden han og familien emigrerede til Australien i 1887.

1871-1878 & 1879-1887
Jens Christian Christiansen (søn af møllerkarl Christian Ludvig Schmelling, Hving Mølle, og indsidder Maren Christensdatter, Nørre Tornby), født 21. november 1828 i Nørre Tornby, Tornby sogn, Hjørring amt, død tidligst 1911. Gift 23. november 1855 på Anholt med Anne Sørensen (datter af indsidder, senere fyroppasser på Anholt Søren Peter Andersen og Sidsel Olesdatter), født 20. marts 1829 i Hammelev, Hammelev sogn, Randers amt, død tidligst 1901.
Fyrassistent på Anholt 1855, fyrmester 1871. Tillige toldopsynsmand. Forlod øen i 1887 og blev tømrer i Gammelsogn ved Grenaa.

1878-1879
August Anton Jean Nicolai Thierry (søn af godsforvalter James Lorentz Gottlieb Jens Frederic Guillaume T. og Petrea Marie Hammer), født 10. juni 1842 på Sæbyholm, Maribo amt. Gift 3. december 1872 i Nykøbing F. med Anne Elisabeth Møller (datter af købmand Jens Peter M. og Laurentze Frantzine Berthelsen), født 19. december 1845 i Nykøbing F.
Student 1865, cand.med. 1872. - Distriktslæge på Anholt 17. oktober 1872, distriktslæge i Videbæk 4. november 1879, atter distriktslæge på Anholt 6. juni 1887.
R. 1893.

1887-1906
Jacob Frederiksen (søn af gårdmand Frederik Jacobsen og Margrethe Sørensdatter), født 28. februar 1838 på Anholt, død 16. august 1922 på Anholt. Gift 1. gang 12. december 1862 på Anholt med Karen Frederiksdatter (datter af husmand Frederik Pedersen og Bodil Andersdatter), født 16. marts 1840 på Anholt, død 20. februar 1865 på Anholt. Gift 2. gang 23. november 1869 på Anholt med svigerinden Marie Frederiksdatter, født 21. februar 1844 på Anholt, død 23. november 1872 på Anholt. Gift 3. gang 4. december 1874 på Anholt med Pedernille Marie Stephensdatter (datter af husmand Stephen Pedersen og Anne Rasmusdatter), født 8. maj 1833 på Anholt, død 26. marts 1916 på Anholt (gift 1. gang med indsidder på Anholt Søren Christensen, 1835-1872).
Indsidder og fisker. Opsynsmand ved redningsvæsenet på Anholt, tillige toldopsynsmand 1887.

1906-1915
Christen Jørgensen Christensen (søn af krydsskipper Hans C. og Karen Boye), født 3. december 1855 i Marstal, død tidligst 1925. Gift 14. oktober 1881 i Tandslet med Marie Cathrine Faurholm (datter af bolsmand Jens Jørgensen F. og Louise Sophie Bonefeldt), født 10. januar 1858 i Tandslet, Tandslet sogn, Sønderborg amt, død tidligst 1925.
Krydstoldbetjent. Krydstoldassistent 19. december 1888. Strandkontrollør i Snaptun under Horsens 19. august 1901, kgl. bestalling 28. marts 1903. Strandkontrollør på Anholt under Grenaa 9. april 1906, afskediget 19. maj 1915. Forlod øen i 1915 og slog sig som pensionist ned i Vejle.

1915-1917
Niels Christian Sørensen (søn af skolelælrer Carl Christian S. og Maren Jensen), født 24. juli 1870 i Hellum skole, Hellum sogn, Aalborg amt, død tidligst 1930. Gift med Alma Josephine ..., født 1. april 1878 i Aalborg,
Fungerende toldfuldmægtig i Køge. Konstitueret toldassistent i Aalborg 2. marts 1905, virkelig 16. maj 1905, kgl. bestalling 31. august 1908. Strandkontrollør på Anholt under Grenaa 20. maj 1915. Strandkontrollør i Hals under Aalborg 17. marts 1917. Strandkontrollør i Hadsund tidligst 1920.

1917-
Stephen Laurits Stephensen (søn af gårdmand Lars S. og Marie Larsdatter), født 12. april 1870 på Anholt, død 30. marts 1957 på Anholt. Gift 29. november 1895 på Anholt med Elisabeth Karen Cathrine Rasmussen (datter af indsidder og fisker Hans Christian R. og Elisabeth Cathrine Rasmusdatter), født 21. december 1876 på Anholt, død 13. september 1953 på Anholt.
Landmand og fisker på Anholt. Tillige toldopsynsmand 1917. Kendt som Stephen Graa.

Toldere i Skanderborg

Skanderborg har været et selvstændigt toldsted i slutningen af 1600-tallet, et par udnævnelser kendes fra 1688 og 1691. Men herefter opgav man toldstedet og Skanderborg lå i øvrigt også langt fra de østjyske havne.

Ved statens overtagelse af konsumtionsvæsenet i 1779 blev der ansat en konsumtionsforvalter og en kontrollør i Skanderborg. Da konsumtionsforvalterembedet blev ledigt i 1792, besluttede Generaltoldkammeret at dele embedet og ansatte en konsumtionsinspektør (Dahlstrøm) og en konsumtionskasserer (den hidtidige kontrollør Uch). Forsøget var åbenbart for ambitiøst, så da Dahlstrøm døde tre år senere (1795), opretholdt man kun et konsumtionsforvalterembede. End ikke et kontrollørembede kunne det blive til.

Med oprettelsen af den nye handelsplads ved Silkeborg (1846), besluttede Generaltoldkammeret i februar 1847 at konstituere en toldkontrollør til at føre tilsyn med markederne i Silkeborg og forsøge at dæmme op for det omfattende, ulovlige brændevinsbrænderi i Midtjylland. Kontrolløren, Jansen, fik straks overladt den attraktive byggegrund på hjørnet af Vestergade og Søndergade og opførte en ejendom, hvor han boede og havde sit kontor.

Med lønningsloven af 1851 blev der oprettet et embede som toldoppebørselskontrollør for Silkeborg og Skanderborg (løn 1.000 rdl. + kontorhold 150 rdl.). Hertil kom tre toldassistenter (alle med løn 400 rdl.) og fire toldkarle. Den hidtidige konsumtionsforvalter Sletting fik nyt embede i Ringkøbing, mens den konstituerede toldkontrollør i Silkeborg, Jansen, blev toldoppebørselskontrollør med pligt til at tage bopæl i Skanderborg.

Toldkontrollen i Silkeborg ophørte helt i 1851, og blev først genoptaget i sommeren 1853, da en toldassistent fra Skanderborg fra tid til anden foretog inspektioner i Silkeborg. Fra 1856 boede en af de tre toldassister imidlertid fast i Silkeborg, først Sophus Carl Ferdinand Bjørnsen (1804-1882) og fra 1863 Johan Frederik Wilhelm Schrøder (1806-1879).

Skanderborg fik jernbaneforbindelse i 1863 og Silkeborg otte år senere. I 1879 blev den nyudnævnte toldforvalter Ahlefeldt-Laurvigen pålagt at tage fast ophold i Silkeborg. Herefter var Skanderborg blot et kontrolsted. En adskillelse af de to købstæder i toldmæssig henseende skete først i 1958.

Toldboderne i begge byer lå ved banegårdene, men i 1920 opførtes et nyt, stort toldkammer i Silkeborg (arkt. Hack Kampmann).


* * * Toldere

1688-
Georg Frederik Eggers
Tolder i Skanderborg 4. september 1688.

* * * Toldkontrollører

1691-
Johan Plate
Visitør og toldbetjent i Skanderborg 18. april 1691.


PERIODEN 1779-1792

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1785
Laurits Laurberg, født ca. 1745, død 17. november 1817. Gift 21. juni 1779 i Skanderborg slotskirke med Ellen Cathrine Hatting (datter af sognepræst Hans Henriksen H. og Ellen Hansdatter Toxværd), født 4. juli 1739 i Hatting præstegård, død 23. februar 1804.
Ansat på Skanderborg amtstue. Konsumtionsforvalter i Skanderborg 11. juni 1778, tolder og konsumtionsforvalter i Svendborg 28. december 1785, told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797.

1785-1792
Christian Johan Adolph Storm (søn af sognepræst Rasmus Pedersen S. og Helene Sophie Guldager), døbt 28. januar 1739 i Mørke præstegård, begr. 5. marts 1792 i Skanderborg. Gift 1. gang 18. maj 1773 i Rødding kirke med Karen Lind, begr. 24. september 1783 i Skanderborg. Gift 2. gang 27. maj 1789 i Horsens Vor Frelser kirke med Marie Elisabeth Schade (datter af gartner Frands Rasmussen S.), døbt 12. marts 1741 på Hessel, Ålsø sogn, død 6. juni 1812 i Aarhus (Frue).
Forvalter og forpagter på Spøttrup, forpagter på Fævejle, ejer af Saraberg ved Skanderborg. Konsumtionsbetjent i Skanderborg ca. 1783, konsumtionsforvalter sst. 28. december 1785.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1790
Peder Lagesen Saxild (søn af degn Jens Olesen S. og Elisabeth Pedersdatter Lagesen), døbt 3. september 1739 i Fruering degnebolig, begr. 7. december 1790 i Skanderborg. Ugift.
Fuldmægtig på Thisted amtstue. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Skanderborg 11. juni 1778.

1790-1792
Christian Ludvig Uch
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Skanderborg 1791 (jf. Hof- og statskalenderen), konsumtionskasserer sst. 30. maj 1792 (se nedenfor)


PERIODEN 1792-1795

* * * Konsumtionsinspektører

1792-1795
Nicolaj Dahlstrøm (søn af regimentsskriver Mathias D. og Anne Margrethe Krebs), døbt 14. september 1753 i Hillerød, begr. 6. april 1795 i Skanderborg. Gift 13. november 1782 i København Garnisons kirke med Sophie Magdalene Sulckendorff (datter af visitør Rasmus S.), født ca. 1757, begr. 7. april 1795 i Skanderborg.
Underofficer i Livgarden til fods. Toldbetjent og visitør i København 5. september 1782. Konsumtionsinspektør i Skanderborg 30. maj 1792.

* * * Konsumtionskasserere

1792-1795
Christian Ludvig Uch
Kasserer og regnskabsfører ved konsumtionsoppebørslerne sst. 30. maj 1792, konsumtionsforvalter 29. april 1795 (se nedenfor)


PERIODEN EFTER 1795

* * * Konsumtionsforvaltere

1795-1814
Christian Ludvig Uch (søn af købmand Johan Bartholomæus U. og Anna Jacobine Gabeln), døbt 18. maj 1762 i København (Petri), død 8. februar 1814 i Skanderborg. Gift 29. august 1792 i København Skt. Nikolaj kirke med Birthe Kirstine Petersen, født ca. 1767.
Skolar ved ridebanen. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Skanderborg 9. februar 1791, kasserer og regnskabsfører ved konsumtionsoppebørslerne sst. 30. maj 1792, konsumtionsforvalter 29. april 1795

1814-1835
Frederik Carl Emil Holck (søn af kaptajn Andreas H. og Conradine Lem), født 9. april 1792 i Mørdrup, Tikøb sogn, død 15. november 1857. Gift 20. juli 1816 i Skanderborg slotskirke med Anne Margrethe Grarup (datter af tobakspinder Peder Andersen G. og Maren Nielsdatter), født 4. juni 1796 i Randers, død 8. juli 1866 i Bogense.
Konsumtionsforvalter i Skanderborg 27. maj 1814, konst. told- og konsumtionsinspektør Horsens 17. marts 1835, konst. konsumtionsinspektør Slagelse 12. august 1844, virkelig 4. januar 1851, afskediget 20. maj 1851.

1835-1843
Jens Michael Beck (søn af toldkasserer Frederik B. og Christine Frederikke Friis), døbt 24. juni 1805 i Kerteminde, død 19. november 1859. Gift ca. 1834 med Valborg Georgine Sophie Juliane Friese, født ca. 1811 i Brunn, Østrig.
Konst. konsumtionsforvalter i Skanderborg 17. marts 1835. Told- og konsumtionsinspektør i Rudkøbing 28. april 1843, toldforvalter sst. 20. maj 1851, toldforvalter Faaborg 16. juni 1851, afskediget 14. september 1859.
Kammerråd 1852.

1843-1844
Christian Wilhelm Ernst, født ca. 1799, død 10. juni 1844 i Skanderborg. Gift 31. oktober 1824 i København Garnisons kirke med Amalie Jacobine Lokaizek, født ca. 1806.
Undertold- og konsumtionsbetjent i Kalundborg 9. december 1832, konst. undertold- og konsumtionsbetjent i Store Heddinge, konst. konsumtionsforvalter i Skanderborg 7. juni 1843.

1845-1851
Jacob Sletting (søn af mønsterskriver Ebbe Jacob S. og Christiane Jansen), født 16. maj 1808 i København (Holmens), død 26. september 1858 i Nakskov. Gift 16. maj 1845 i København Vor Frue kirke med Eleonore Sophie Starinsky (datter af regimentskirurg Samuel S. og Johanne Justine Brøndlund), født 20. juni 1826 i Næstved (Peders), død 23. august 1893.
Student 1825, cand.jur. 1833. – Kommandersergent i Kongens livkorps, sekondløjtnant 12. juli 1829, premierløjtnant 7. maj 1833, kaptajn og kompagnichef 23. november 1834, afskediget 17. september 1844. – Konstitueret konsumtionsforvalter i Skanderborg 18. juli 1844, virkelig 3. januar 1849. Toldinspektør Ringkøbing 20. maj 1851, toldforvalter Nakskov 1. juli 1854.

* * * Toldoppebørselskontrollører, fra 1870 toldforvaltere

1851-1867
Frederik Julius Jansen (søn af byfoged Hans Billeskov J. og Elise Juliane Høm), født 15. november 1820 i Hobro, død 20. april 1903 på Frederiksberg (Markus). Gift 30. december 1847 i Damsholte kirke med Wilhelmine Marie Pontoppidan (datter af sognepræst Børge P. og Mette Marie Jansen), født 3. februar 1822 på Bogø, død 20. februar 1908 på Frederiksberg (Markus).
Exam.jur. 1841. Fuldmægtig på Nørvang-Tørrild herredskontor i Vejle. Konst. toldkontrollør i Silkeborg 20. februar 1847. Toldoppebørselskontrollør i Skanderborg og Silkeborg 20. maj 1851. Grænsepolitichef under krigen 1864. Toldforvalter Assens 20. november 1867, afskediget 20. marts 1902.
Kammerassessor 1862. Etatsråd 1902.

1868-1872
Frederik Dræbye, født 29. juli 1815, død 9. april 1872.
Kammerskriver Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet. Toldassistent Silkeborg 17. august 1847, kgl. bestalling 10. august 1859. Toldkontrollør i Korsør 29. januar 1863. Toldoppebørselskontrollør i Skanderborg 27. maj 1868, toldforvalter 28. september 1870.

1872-1878
Niels Peter Nielsen, født 23. september 1822, død 12. december 1881.
Toldfuldmægtig i Odense. Toldoppebørselskontrollør i Løkken (Hjørring) 25. januar 1862. Toldkontrollør i Assens 28. september 1870. Toldforvalter i Skanderborg 18. juli 1872. Toldforvalter i Svendborg 15. november 1878.

1879-1904
Frederik Ferdinand Henrik Emil greve Ahlefeldt-Laurvigen (søn af forst- og jagtjunker Christian Conrad greve A.-L. og Agnes Frederikke Linnich), født 23. april 1830 på Tranekær, Tranekær sogn, Svendborg amt, død 7. juni 1904 i Silkeborg. Gift 1. gang 14. januar 1865 i Korsør med Caroline Bolette Ortved (datter af hjulmand Johan Peter Thorning O. og Pauline Cathrine Svare), født 1. juli 1840 i Korsør, død 13. juli 1869 i Korsør. Gift 2. gang 30. juli 1870 i Odense (Frue) med Eleonore Christine Octavia Borch (datter af urmager Christian Carl Brodersen B. og Gertrud Birgitte Aagaard), født 24. oktober 1834 i Odense (Knuds), død 25. februar 1872 i Silkeborg. Gift 3. gang 9. november 1873 i Silkeborg med Anna Nielsen (datter af krydstoldbetjent Baltzer N. og Cathrine Eriksen), født 9. juli 1848 i Aalborg (Budolfi), død 1. februar 1932 i Silkeborg.
Toldfuldmægtig i Korsør. Konstitueret toldassistent i Korsør 1. september 1860. Toldassistent i Roskilde med funktion i Korsør 23. marts 1867, forflyttet til Silkeborg 30. september 1870, kgl. bestalling 1. oktober 1877. Toldforvalter for Skanderborg-Silkeborg 7. april 1879. Tillige skovkasserer og godsforvalter ved Silkeborg Skov- og Godsdomæne 11. december 1882.

1904-1910
Claus Clausen (søn af skrædder Anders C. og Johanne Larsdatter), født 8. april 1859 i Kristrup, Kristrup sogn, Randers amt, død 28. august 1938 i Hillerød. Gift 12. december 1884 i Silkeborg med Emilie Agnes komtesse Ahlefeldt-Laurvigen (datter af toldassistent, senere toldforvalter Frederik Ferdinand Henrik Emil greve A.-L. og Caroline Bolette Ortved), født 15. november 1865 i Korsør, død 17. april 1937 i Hillerød.
Toldfuldmægtig i Silkeborg. Toldmedhjælper i Silkeborg 20. april 1882. Toldassistent i Silkeborg 19. marts 1886, kgl. bestalling 27. januar 1899. Toldforvalter i Skanderborg-Silkeborg 1. september 1904. Toldforvalter i Frederiksværk 26. august 1910, tillige skovkasserer 28. september 1910.

1910-
Søren Axel Albrethsen, født 18. december 1866.
Sergent. Toldassistent i Nykøbing M. 17. juni 1889, forflyttet til Svendborg 21. januar 1891, forflyttet til Odense 18. februar 1896, kgl. bestalling 28. marts 1903. Toldforvalter i Skanderborg-Silkeborg 12. oktober 1910, tillige skovkasserer for Silkeborg skovdistrikt.

onsdag den 5. oktober 2011

Toldere i Frederikshavn

Fæstningsbyen Fladstrand blev i 1818 ophøjet til købstad og fik navnet Frederikshavn.

Ved statens overtagelse af konsumtionsvæsenet i 1779 blev konsumtionsforvalterembedet forenet med tolderembedet, mens konsumtionskontrollørembedet forblev et selvstændigt embede.

Ved toldvæsenets omorganisering i 1790'erne blev tolder Rold ny told- og konsumtionsinspektør og konsumtionskontrollør Schultz told- og konsumtionskasserer. Toldkontrollør Dreyer blev told- og konsumtionsoverbetjent, men beholdt titel af kontrollør. Dette gjaldt også hans eneste efterfølger Christoffer Severin (1803-13).

Efter lønningsloven af 1851 blev der i Frederikshavn oprettet et toldforvalterembede (løn 1500 rdl. + kontorhold 150 rdl.) og ansat fem toldassistenter (højeste løn 500 rdl.) og en toldkarl. Toldkasserer Reutze var død kort forinden og toldinspektør Barfred fik et nyt embede i Aalborg. Den nye toldforvalter (Holstein) fandt man på Mors.

Med lønningsloven af 1870 fik toldforvalteren 1600 rdl. + kontorhold 400 rdl., og toldvæsenet på Læsø blev henlagt under Frederikshavn. Toldoppebørselskontrolløren på øen fik 800 rdl. i løn (+ 50 rdl. kontorhold). Uanset den administrative sammenlægning behandles Læsø fortsat i en særskilt blog.

I 1873 blev der oprettet et nyt toldkontrollørembede i Frederikshavn med 900 kr. løn.

Toldkammeret på havnen blev opført 1854 (arkt. V.Th. Walther), men erstattet af et nyt toldkammer i 1915 (arkt. Hack Kampmann). Det gamle toldkammer blev derefter indrettet til tjenestebolig.


* * * Toldere

1684-1700
Peter Wisberg, født 18. oktober 1647 i Holstein, død 24. marts 1704 i Fladstrand. Gift med Cathrine Christensdatter (datter af sognepræst Christen Jensen Snedsted og Cathrine Hansdatter), født 16. februar 1672 i Elling præstegård.
Overkirurg i flåden. Tolder i Fladstrand 18. marts 1684, atter 1. januar 1696. Tillige proviantforvalter for Fladstrand og Hals skanser. Ligsten på Frederikshavn kirkegård.

1701-1709 (?)
Anders Poulsen, død 30. september 1730.
Tolder i Skagen 29. februar 1696, tillige tolder i Fladstrand og Hjørring 15. januar 1701. I sommeren 1706 mistede han toldforpagtningen i Fladstrand og Hjørring og søgte forgæves et kontrollørembede i Rørvig. Forpagter af tolden og konsumtionen af vin, brændevin og salt i Fladstrand for årene 1707, 1708 og 1709.

1709 (?)-1721
Abraham Holm, død 1721. Gift med Kirsten Rasmusdatter, født ca. 1670, begr. august 1756 i Fladstrand.
Tolder i Fladstrand.

1722-1743
Johan Andreas Hjorth, født ca. 1688, død 29. maj 1743 i Fladstrand. Gift med Mette Mogensdatter Gutte, født ca. 1689, død 20. januar 1763 i Fladstrand.
Korporal i Livgarden til hest. Tolder i Fladstrand 16. marts 1722. Ifølge skiftet var hans arvinger i Norge.

1743-1749
Lars Falster, født ca. 1693 i Norge, død 23. juli 1764 i Fladstrand.
Gjorde militær tjeneste i tyve år og deltog bl.a. i kampene ved Stralsund og Marstrand. Afslørede et fangeoprør på Holmen i København i 1732. Tolder i Fladstrand 25. juli 1743, kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Atter tolder 1761. Tillige postmester i Fladstrand, Sæby og Skagen 8. maj 1751, tillige vejer og måler i Fladstrand 7. november 1752.

1750-1761 (tre toldforpagtere)
Erik Christian Spentrup (søn af byskriver Niels Christensen S. og Maren Eriksdatter Kjær), døbt 7. september 1708 i Mariager, begr. 7. januar 1756 i Aalborg (Frue). Gift 29. juli 1744 i Aalborg Vor Frue kirke med Margrethe Marie Aspach (datter af sognepræst, magister Sixtus A. og Dorthea Marie Rose), døbt 7. september 1720 i Aalborg (Frue), død efter 1770. (Hun gift 1. gang 1741 med købmand Andreas Nysum, Aalborg, død 1743, og 3. gang 1757 med købmand Johannes Meyland Fuuess, Aalborg)
Købmand i Aalborg.

Morten Sørensen Hjorth, født ca. 1688, begr. 1. juli 1754 i Aalborg (Budolfi). Gift 1. gang 19. november 1722 i Aalborg Budolfi kirke med Maren Pedersdatter Styhr, født ca. 1687, begr. 24. april 1726 i Aalborg (Budolfi). Gift 2. gang 30. april 1727 i Aalborg Budolfi kirke med Massen Andreasdatter Munchert (datter af købmand Andreas M. og Gertrud Pedersdatter Clementin), døbt 16. januar 1703 i Aalborg (Budolfi), begr. 15. august 1774 i Aalborg (Budolfi).
Købmand i Aalborg.

Jens Thagaard (søn af Laurits Jensen T.), født ca. 1718 i Humlum sogn, begr. 15. januar 1794 på Søholt, Fuglslev sogn. Gift 1. gang 28. maj 1743 i Aalborg Budolfi kirke med Johanne Andreasdatter Balling (datter af købmand Andreas B. og Mette Lucasdatter Calow), født ca. 1703 i Aalborg, begr. 14. april 1773 i Aalborg (Budolfi) (hun gift 1. gang 1727 med Laurits Lund, købmand, Aalborg, død 1741). Gift 2. gang 15. september 1776 i Aalborg Vor Frue kirke med Helene Cathrine Brønsdorph (datter af kaptajn Christian B.), født ca. 1732, begr. 28. november 1780 i Aalborg (Budolfi). Gift 3. gang 28. september 1781 i Strandby kirke med Anna Elisabeth Lüttichau (datter af ritmester Wulf Caspar L. og Lucie Magdalene Ocksen), døbt 5. juli 1736 i Aarhus (Domsogn), begr. 8. juni 1796 i Horsens (hun gift 1. gang med major Hans Wilhelm Kaalund, død 1777).
Købmand i Aalborg. Ejer af Knivholt. Justitsråd.

1761-1764
Lars Falster
Tiltrådte atter som tolder efter forpagtningstidens udløb (se ovenfor).

1764-1789
Peder Larsen Hedemarch, født 4. juli 1724 i Christiania, Norge, død 31. juli 1789 i Fladstrand. Gift med Ingeborg Marie Falster (datter af tolder Lars Falster), født 26. august 1726 i Christiania, Norge, død 4. januar 1797 i Fladstrand.
Adjungeret tolder i Fladstrand 1759, virkelig 4. september 1764. Tillige postmester i Fladstrand, Sæby og Skagen 30. november 1764, tillige vejer og måler. Ligsten på Frederikshavn kirkegård.

1789-1797
Henrik Rold (søn af købmand Niels Mouritsen R. og Christine Henriksdatter Lassen), døbt 11. maj 1738 i Viborg (Gråbrødre), begr. 26. maj 1803 i Fladstrand. Gift 22. oktober 1790 i Lendum kirke med Kirstine Louise Thodberg (datter af sognepræst Thomas Bæhr T. og Kirstine Marie Rasmusdatter), døbt 6. februar 1761 i Elling præstegård, begr. 31. marts 1812 i Fladstrand.
Skolediscipel i Viborg. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Fladstrand 1779, tolder sst. 6. november 1789, told- og konsumtionsinspektør 1. marts 1797, afskediget 28. maj 1800. Tillige postmester 5. januar 1790, tillige vejer og måler.

* * * Toldkontrollører

1696-1706
Frantz Melving, født ca. 1627, begr. 10. juli 1706 i Fladstrand. Gift med Dorthe Nielsdatter.
Rådmand i Sæby og toldinspektør i Fladstrand 4. august 1670, tillige toldinspektør i Sæby tolddistrikt 19. november 1672. Kroholder i Fladstrand 24. august 1670. Toldbetjent og visitør i Fladstrand 1. januar 1696, men omtales allerede som toldbetjent otte år tidligere.

1706-1729
Hans Hansen Bow, født ca. 1668, begr. 28. november 1729 i Fladstrand.
Skriverkarl hos proviantskriver Peter Wisberg, hvis søstersøn han var. Proviant-, ammunitions- og materialskriver for Fladstrand og Hals skanser 12. april 1704, tillige toldbetjent og visitør sst. 30. juli 1706.

1729-1750
Andreas Ulrich, død 21. maj 1772 i Fladstrand. Gift med Anne Mikkelsdatter, født ca. 1695, begr. 10. december 1772 i Fladstrand.
Skibsskriver på fregatten Sødragonen. Proviantskriver og kontrollør i Fladstrand 7. december 1729, afskediget 27. januar 1750, idet hans pension dog ville bortfalde, hvis han gik i toldforpagternes tjeneste. Atter toldkontrollør 1761.

1750-1761
Lars Falster
Kontrollør imod toldforpagterne 1750-61 (se ovenfor)

1761-1772
Andreas Ulrich
Tiltrådte atter som toldkontrollør efter forpagtningstidens udløb (se ovenfor)

1772-1797
Mathias Dreyer, født ca. 1740, begr. 18. maj 1802 i Fladstrand. Gift ca. 1776 med Ellen Karen Hedemarch, født ca. 1752, død 9. juni 1817 i Fladstrand.
Kontrollør i Fladstrand 22. juli 1772, told- og konsumtionsoverbetjent 1. marts 1797.

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1789
Peder Larsen Hedemarch
Tolder i Fladstrand 1764, tillige konsumtionsforvalter 1779 (se ovenfor)

1789-1797
Henrik Rold
Tolde og konsumtionsforvalter i Fladstrand 6. november 1789, told- og konsumtionsinspektør sst. 1. marts 1797 (se ovenfor)

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1789
Henrik Rold
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Fladstrand 1779, tolder sst. 6. november 1789 (se ovenfor)

1790-1797
Christian Schultz
Kontrollør og konsumtionsbetjent i Fladstrand 24. februar 1790, told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797 (se nedenfor)


PERIODEN EFTER 1797

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1797-1800
Henrik Rold
Told- og konsumtionsinspektør 1. marts 1797, afskediget 28. maj 1800 (se ovenfor)

1800-1811
Hans Jørgen Ancher, født ca. 1756. Gift med Bolette Cathrine Frøderup, født ca. 1738.
Boede som afskediget vagtmester i Køge 1787. Toldbetjent og visitør i København 10. juli 1789, grænsekontrollør 24. februar 1790. Told- og konsumtionsinspektør i Fladstrand 28. maj 1800, afskediget 11. november 1811.

1812-1818
Niels Frederik Læssøe (søn af hørkræmmer Herman L. og Ellen Kirstine Lindskov), født 27. oktober 1775 i København, død 19. juni 1831 i København. Gift 1. gang 1798 med Anne Johanne Neergaard (datter af prokurator Sigvard Thomas N. og Petrea Sophie Staal), født 16. juni 1779, død 10. september (ægteskabet opløst, hun gift 2. gang med generalmajor Carl Rømeling, død 1839). Gift 2. gang 10. januar 1806 i København med Margrethe Juliane Signe Abrahamson (datter af premierløjtnant Werner Hans Frederik A. og Benedicte Rosine Marie Rothe), født 30. maj 1781 i København, død 24. juli 1870.
Grosserer i København. Told- og konsumtionsinspektør i Fladstrand 14. april 1812. Havnekontrollør i København 15. august 1818. Hans hustru Signe Læssøes omfattende brevveksling med H.C. Andersen blev udgivet i 2005.

1818-1831
Hans Jacob Wolthers (søn af malermester Christian Albert W. og Anne Sophie Ilberg), døbt 6. februar 1768 i Ribe (Catharinæ), død 6. februar 1831 i Frederikshavn. Gift 1. gang ca. 1804 med Sara Sørensdatter Buch (datter af Søren Jacobsen B. og Mette Rasmusdatter), døbt 15. december 1772, død 23. oktober 1818 i Frederikshavn. Gift 2. gang 13. januar 1821 i Frederikshavn kirke med Anne Kirstine Thuren (datter af skipper Andreas Nielsen T. og Marie Elisabeth Kindt), født 3. februar 1788, død 30. januar 1861 i Haderslev.
Student 1785, dr.phil. (Kiel universitet). Told- og konsumtionskasserer i Fladstrand 18. maj 1803, told- og konsumtionsinspektør sst. 6. oktober 1818. Tillige postmester 4. november 1803, tillige vejer, måler og vrager 24. december 1818.

1831-1851
Jens Laurits Barfred (søn af godsejer Jens Laurits B. og Frederikke Elisabeth Thrane), født 25. august 1789 på Benzonsdal, Thorslunde sogn, død 12. oktober 1855 i Aalborg (Frue). Gift med Marie Diderichsen, født ca. 1794, død 16. november 1875.
Kaptajnløjtnant. Told- og konsumtionsinspektør i Frederikshavn 31. maj 1831 Tillige vejer, måler og vrager. Toldinspektør i Aalborg 20. maj 1851.
Generalkrigskommissær 1846. R. 1843.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1797-1803
Christian Schultz (søn af skovrider Johan Christoffer S.), døbt 25. september 1735 på Estrup, Auning sogn, død 24. marts 1803 i Fladstrand. Gift 15. maj 1776 i Hvirring kirke med Øllegaard Niemann (datter af degn Hans Mathiasen N. og Gertrud Clausdatter Væhr), døbt 5. oktober 1759 i Uth degnebolig, begr. 1. maj 1806.
Adjungeret skovrider i Silkeborg amt samt Vor og Thyrsting herreder 13. marts 1753. Imidlertid kom han aldrig til at efterfølge faderen, idet de kgl. skove sammen med rytergodset blev solgt på auktion i 1767. Fuldmægtig på Rask 1776, siden ejer af Kolpengård. Grænsekontrollør i Vamdrup 30. november 1785. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Fladstrand 24. februar 1790, told- og konsumtionskasserer sst. 1. marts 1797.

1803-1818
Hans Jacob Wolthers
Told- og konsumtionskasserer i Fladstrand 18. maj 1803, told- og konsumtionsinspektør sst. 6. oktober 1818 (se ovenfor)

1819-1827
Søren Nicolaj Agrie, født ca. 1768, død 15. november 1841. Gift med Charlotte Amalie Printzling, født ca. 1774 på Samsø (?), død 28. april 1854 i Frederikshavn.
Skriver hos stiftamtmand Høegh-Guldberg i Aarhus 1787. Ankom som skibsskriver til Ostindien i februar 1800, kopist i Frederiksnagore, 1. fuldmægtig 1805, tillige by- og skifteskriver, vendte hjem til Danmark i 1817. Told- og konsumtionskasserer i Frederikshavn 2. januar 1819, afskediget 7. juli 1827. Syv år senere boede familien i København, han omtales da som toldkasserer på vartpenge og surnumerær maleværkskontrollør. En endelig udnævnelse til maleværkskontrollør ses ikke.

1827-1842
Frederik Christian Krohn, født 13. marts 1772, død 24. maj 1842 i Frederikshavn. Gift 23. oktober 1814 i København Garnisons kirke med Helene Elisabeth von Munthe af Morgenstjerne (datter af overlods og havnemester Troels Smith Munthe von M. af M. og Felicia Carolina Spulcioni), født 23. oktober 1787 på Skt. Croix, død 23. juli 1874.
Kaptajn. Told- og konsumtionskasserer i Frederikshavn 7. november 1827.
Kar. major 1827. Justitsråd 1830.

1842-1851
Mathias Axel Reutze (søn af sognepræst Ove Høegh Guldberg R. og Christine Johanne Bøgh), født ca. 1777 i Allerup præstegård, død 12. februar 1851 i Frederikshavn. Gift 15. april 1843 i Skagen kirke med Ingeborg Johanne Kjærsgaard (datter af bødkermester Niels K.), født ca. 1813, død 3. februar 1851 i Frederikshavn.
Student 1794, cand.theol. Told- og konsumtionskasserer i Frederikshavn 29. august 1842. Forligelseskommissær.
Kancelliråd.

* * * Toldforvaltere

1851-1866
Frode Hjalmar Holstein (søn af adjudant ved livgarden Henning Christoffer Holstein og Marie Stibolt), født 23. september 1808 i København (Garnison), død 24. april 1878. Gift med Marie Augusta Carøe, født 25. maj 1815 i København, død 20. februar 1854 i Frederikshavn.
Løjtnant i Prins Christian Frederiks Regiment. Konsumtionsforvalter i Nykøbing M. 8. april 1835, tillige toldforvalter sst. 28. september 1841. Toldforvalter i Frederikshavn 20. maj 1851, afskediget pga. kassemangel 1866.
Kammerjunker. Kar. kaptajn 1849.

1866-1880 
Peter Petersen, født 6. april 1808, død 1. maj 1882. 
Toldfuldmægtig Kalundborg. Toldbetjent og tillige konstitueret overtoldbetjent Middelfart 28. april 1838. Overtoldbetjent Assens 29. november 1843. Toldkontrollør sst. 22. maj 1845. Toldkontrollør Præstø 12. maj 1847. Toldkontrollør Horsens 8. april 1848. Toldkontrollør Vejle 20. august 1852. Toldforvalter Frederikshavn 31. maj 1866, afskediget 11. august 1880. 
Kammerråd 1869.

1880-1904 
Anders Jørgen Gormsen (søn af snedkermester Johan Jørgen G. og Frederikke Johanne Møller), født 8. november 1831 i Assens, død 11. februar 1920 på Frederiksberg. Gift med Jacobine Margrethe Sophie Behrendt (datter af købmand Jan Koenen B. og Johanne Frederikke Edsberg), født 11. december 1834 i Middelfart, død 25. august 1914 på Frederiksberg.
Toldfuldmægtig i Middelfart. Toldassistent i Nibe 1. september 1860, forflyttet til Skagen 24. december 1862. Toldoppebørselskontrollør på Læsø 28. oktober 1873, kgl. bestalling 2. juni 1875. Toldforvalter i Skagen 15. oktober 1878. Toldforvalter i Frederikshavn med Læsø 8. november 1880, afskediget 31. august 1904. 
R. 1895.

1904-1906 
Albert August Uhl, født 20. august 1849, død 9. maj 1906. 
Løjtnant. – Toldkontorist i Middelfart 1. november 1864. Toldfuldmægtig i Køge 1. maj 1868. Toldmedhjælper i Odense 30. juni 1874. Toldassistent i Odense 21. november 1874, forflyttet til Kalundborg 27. juni 1878, forflyttet til Vordingborg 17. september 1881, kgl. bestalling 28. januar 1886. Toldkontrollør i Odense 15. maj 1888. Toldforvalter i Frederikshavn 7. november 1904.

1906-1921 
Frederik Johan Thomsen Brandt, født 21. oktober 1858, død 7. maj 1923. 
Toldfuldmægtig i Nakskov. Assistent i Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen 18. august 1881. Fuldmægtig i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 11. december 1899. Toldforvalter i Frederikshavn 24. juli 1906. Toldinspektør i Helsingør 1. december 1921. 
S.V.3,1.

* * * Toldkontrollører

1873-1875 
Otto Christian Diderichsen, født 28. maj 1824, død 27. juli 1899. 
Toldassistent Neustadt. Konstitueret toldassistent Horsens 30. marts 1865. Toldassistent sst. 17. juli 1866, kgl. bestalling 7. januar 1870. Toldkontrollør Frederikshavn 30. maj 1873. Toldforvalter Skagen 30. august 1875. Toldinspektør Lemvig 29. juli 1878. Toldforvalter sst. 25. august 1880, afskediget 24. december 1898. 
R. 1899.

1875-1881 
Julius Christian Conig, født 25. juni 1817, død 23. juni 1889. 
Cand.philos. – Toldassistent Rendsburg. Konstitueret toldassistent Aarhus. Toldassistent Vordingborg 28. september 1870, forflyttet til Assens 29. maj 1872, forflyttet til Kalundborg 14. oktober 1873, kgl. bestalling 11. maj 1875. Toldkontrollør Frederikshavn 24. juni 1875. Toldkontrollør Aalborg 12. november 1881, afskediget 26. februar 1889.

1881-1887 
Ferdinand Gudmann Erecius, født 12. oktober 1838, død 4. juni 1913. 
Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for Nørrejylland. Konstitueret toldassistent ved landtoldgrænsen 9. maj 1868. Toldassistent i Løgstør med vedblivende funktion ved landtoldgrænsen 10. maj 1871, forflyttet til Randers med vedblivende funktion ved landtoldgrænsen 11. december 1872, forflyttet til Næstved med vedblivende funktion ved landtoldgrænsen 23. maj 1873, forflyttet til landtoldgrænsen 12. juni 1873, forflyttet til København 10. november 1874, kgl. bestalling 29. november 1881. Toldkontrollør i Frederikshavn 27. december 1881. Toldkontrollør i Aarhus 17. februar 1887. Toldforvalter i Næstved 2. juni 1898, afskediget 28. oktober 1908. 
R. 1908.

1887-1903 
Peter Deodatus Jürgensen, født 7. juli 1841, død 15. juli 1903. 
Toldkontorist i Vejle 1. august 1856. Toldfuldmægtig i Helsingør 1. december 1867. Toldmedhjælper i Helsingør 29. marts 1871. Toldassistent i Roskilde 27. marts 1872, forflyttet til København 22. april 1876, kgl. bestalling 7. november 1882. Toldkontrollør i Frederikshavn 26. marts 1887.

1903-1923 
Emanuel Floor, født 5. august 1860. 
Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet for Nørrejylland. Toldmedhjælper i Aarhus 15. december 1882. Toldassistent i Mariager 29. april 1886, forflyttet til Aarhus 29. august 1888, kgl. bestalling 10. juni 1899. Toldkontrollør Frederikshavn 8. september 1903, afskediget 24. september 1923.