søndag den 26. august 2018

Toldere i Vejle

TOLDVÆSENET

* * * Toldere


1661-1662
Peder Mandixen, død 1662 (?)
Tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter i Vejle 1661 (udat.)

1662-1693
Lorentz Stielmacher, død 1693 i Vejle. Gift med Drude Rantzow, død 19. juni 1719 i Vejle (gift 2. gang med toldkontrollør i Fredericia Hans Schütz, død 1701).
Tolder i Vejle 12. november 1662. Tillige stiftsskriver i Ribe stift 19. februar 1670. Efter hans død udnævntes der ikke en ny tolder i Vejle. 

1693-1696
Vakant. Generaltolddirektør Edvard Kruse, der i årene 1692-96 forpagtede hele landets toldvæsen, har sikkert ladet en fuldmægtig bestyre forretningerne i Vejle.

1696-1699
Peder Pedersen, død mellem 1700 og 1706. Gift med Anne Cathrine Møller (gift 2. gang 1706 med postmester og byfoged i Kolding Knud Jørgensen, død 1722).
Amtsskriver i Koldinghus amt 24. august 1695. Efter kgl. resol. 18. februar 1696 skulle han tage ophold i Vejle, hvor han den 27. juni samme år blev udnævnt til tillige at være byens tolder. Tillige proviant-, ammunitions- og materialforvalter i Fredericia 26. marts 1698.

1699-1722
Hans Andersen, begr. 10. juli 1722 i Vejle. Gift ca. 1706 med Anne Margrethe Svane (se nedenfor).
Tolder i Vejle 25. november 1699. Tillige forpagter af konsumtionen 1704-06 (kgl. resol. 29.12.1703). Efter kgl. resol. 16. februar 1722 måtte han stadig nyde byens acciseindtægter, som han havde gjort det siden 1709.

1722-1739
Anne Margrethe Svane (datter af borgmester Claus Hansen S. og Margrethe Pedersdatter), født omkring 1680 i Vejle, begr. 22. oktober 1739 i Vejle.
Efter Hans Andersens død i sommeren 1722 opstod der den helt usædvanlige situation, at enken fik lov at videreføre tolderembedet, når blot hun kunne stille den nødvendige kaution og holde en fuldmægtig. I sin ansøgning havde enken ikke undladt at bemærke, at hendes fader havde nydt stor nåde hos kongen. Enkens bestalling blev bekræftet 23. april 1731, men tre år senere (1734) ville kongen ikke love, at hendes 27-årige søn Peder måtte efterfølge hende i embedet. Han måtte dog gerne vedblive at være fuldmægtig hos moderen. Ved denne lejlighed oplyste tolderenken, at hendes eneste indtægt stammede fra byens accise.

1739-1750
Peder Hansen Staal (søn af tolder Hans Andersen og Anne Margrethe Svane), født ca. 1707 i Vejle, begr. 23. september 1774 i Vejle. Gift 1. gang 19. juni 1737 i Øster Snede kirke med Margrethe Christine Selmer (datter af sognepræst Mathias S. og Ceciliane Funch), døbt 29. november 1711 i Øster Snede præstegård, begr. 18. oktober 1756 i Vejle. Gift 2. gang 1757 (kgl. bev. 30. september) med Barbara Andersdatter Thorning (datter af sognepræst, provst Anders Pedersen Thorning og Gedske Cathrine Preisler), døbt 17. juni 1716 i Gøl præstegård, død … (gift 1. gang med toldkontrollør i Aalborg Niels Jensen Wium, død 1751 i Sjørslev).
Tolder i Vejle 12. november 1739, tillige postmester 3. januar 1744. I sin ansøgning fra 1739 oplyste han, at han havde assisteret sin moder ved toldkontoret i elleve år og derefter i seks år reelt forestået embedet i håb om at overtage det ved moderens død. Ved kgl. resol. 30. april 1742 fik han lov til at beholde byens acciseindtægter.

1750-1754
Da toldvæsenet blev bortforpagtet i 1750 lykkedes det ikke at finde nogle pengestærke mænd, der ville overtage forpagtningen i Ribe stifts købstæder. Efter en fornyet henvendelse fra Rentekammeret tilbød købmændene i Ribe, Fredericia og Vejle at overtage forpagtningen for hhv. 1.330, 780 og 250 rigsdaler.

1755-1760
Henrik Molrath Richter, borgmester
Toldforpagter i Vejle.

1761-1774
Peder Hansen Staal Tolder i Vejle 22. januar 1761.

1774-1779
Claus Bang (søn af skibskirurg Claus B. og Anne Christine Wellejus), født 4. oktober 1740 i Utterslev, Utterslev sogn, Maribo amt (døbt i Allerslev kirke, Præstø amt), død 21. december 1805 i Nyborg. Gift 1. gang 2. juni 1775 i Fredericia (Michaelis) med Erika Pontoppidan (datter af biskop Erik P. og Johanne Marie Hofman), født 1. august 1750 i Bergen, død 6. juni 1778 i Vejle. Gift 2. gang 4. juni 1779 i Fredericia (Michaelis) med Pallene Urne Rosenvinge (datter af oberstløjtnant Hans Wilhelm R. og Edel Margrethe Gersdorf), født 9. maj 1755 på Bubelgård, Indslev sogn, død 28. november 1812 i Nyborg.
Student 1757 (Herlufsholm). Kornet ved Fynske Dragonregiment 1761, premierløjtnant ved de vestindiske tropper 15. oktober 1764. Tolder i Vejle 29. september 1774, tillige regnskabsfører og kasserer ved konsumtionen 11. juni 1778. Tillige postmester 27. oktober 1774. Succederende tolder i Nyborg 30. december 1776 (tiltrådte i efteråret 1779), toldkasserer sst. 1. marts 1797.
Karakteriseret kaptajn 1770.

1779-1791
Johan Groth, født ca. 1734, begr. 11. maj 1791 i Vejle. Gift ca. 1777 med Frederikke Louise Gjessing (datter af garver Niels Mortensen G. og Maren Jonasdatter Wærum), født 8. oktober 1747 i København, død 15. april 1820 i Vejle (gift 2. gang 23. juli 1795 med distriktskirurg i Vejle Christian Nicolaj Klevesahl, 1750-1821).
Fuldmægtig ved kongens sølvkammer i 17 år og ved enkedronning Juliane Maries sølvkammer i 14 år. Tolder i Vejle 27. august 1779, tillige konsumtionsoppebørselsbetjent. Tillige postmester 22. oktober 1779.

* * * Toldkontrollører

-1663-
Otte Sørensen Omtalt som toldbetjent 28. oktober 1663, hvor han midlertidigt opholdt sig i København. Han er sikkert identisk med Otte Sørensen, der den 2. januar 1668 blev herredsskriver ved Jerlev og Tørrild herreder samt birkeskriver ved Jelling birk. 

1750-1760
Peder Hansen Staal
Tolder i Vejle 12. november 1739. Kgl. kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Indtrådte atter i tolderembedet, da forpagtningen ophørte ved årsskiftet 1760/61.


KONSUMTIONSVÆSENET

* * * Konsumtionsinspektører

1779-1791
Nicolaj Frederik Michaelsen (søn af premierløjtnant, senere oberstløjtnant Gustav Joachim M. og Cathrine Elisabeth Harbou), født ca. 1723 i København (?), død 27. april 1805 i Rendsburg. Gift med Sophie Amalie Ziervogel (datter af konsumtionsinspektør, premierløjtnant Henrik Sigismund Z. og Christiane Charlotte la Roche de Galichon), født ca. 1721 i København, død februar 1788 i Vejle.
Fænrik ved Marineregimentet 1739, ved Ulriksdals geworbne Infanteriregiments 1742, ved Nordjyske nationale Infanteriregiment s.å., sekondløjtnant 1743, forsat til Bornholmske geworbne Infanteriregiment 1744, premierløjtnant ved Møns geworbne Infanteriregiment 1747, afsked 1756. Grænsekontrollør 27. december 1775. Konsumtionsinspektør i Vejle 11. juni 1778, told- og konsumtionskasserer sst. 25. maj 1791, afskediget 20. december 1797.
Karakteriseret kaptajn 1756.

* * * Konsumtionsoppebørselsbetjente

1779
Claus Bang
Tolder i Vejle 29. september 1774, tillige regnskabsfører og kasserer ved konsumtionen 11. juni 1778. Succederende tolder i Nyborg 30. december 1776 (tiltrådte i efteråret 1779).

1779-1791
Johan Groth Tolder i Vejle 27. august 1779, tillige konsumtionsoppebørselsbetjent.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1787
Lyder Roed (søn af forpagter Jens Weibel R. og Dorthea Marie Prom), født 24. december 1755 på Billesborg, Herfølge sogn, død 3. februar 1841 i Randers. Gift 1790 (kopulationsafgift 1. september) med Marie Cathrine Müller (datter af sognepræst Didrik M. og Frederikke Sophie Roed), døbt 19. januar 1756 i Terslev præstegård, Terslev sogn, død 20. maj 1831 i Randers.
Exam.jur. 1776. Konsumtionsbetjent i Vejle 11. juni 1778. Konsumtionskontrollør i Aarhus 5. september 1787. Konsumtionsbetjent i Randers 21. maj 1788, tillige overtoldbetjent 22. juni 1792, afskediget 24. april 1832. Tillige broforpagter ved Sønderbro 1792-1803.
Prædikat af kontrollør 1788.

1787-1788
Lorentz Petersen, født ca. 1758, død 19. februar 1816 i Vejle. Gift 30. januar 1790 i Vejle med Marie Sophie Gaarman (datter af byfoged Hans Lassen G. og Marie Christine Juliane Herrenkindt), døbt 13. juli 1764 i Vejle, død 23. juni 1822 i Vejle.
Hofjunker. Sekondløjtnant à la suite ved Livregimentets ryttere i Kolding 24. september 1783, afskediget 26. september 1787. Konsumtionsoverbetjent i Vejle 26. september 1787. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Aarhus 21. maj 1788, afskediget 1. marts 1797. Familien rejste derpå tilbage til Vejle, hvor han senere under krigen fungerede som feltpostekspeditør.
Prædikat af kontrollør 1787.

1788-1791
Henrik Blichfeldt Kesselhahn (søn af kaptajn Georg Kesselhahn og Henrikke Blichfeldt Strømberg), døbt 8. september 1737 i Østergård, Harre sogn, død 7. februar 1804 i Store Heddinge. Gift 1. gang 26. juli 1776 i Horsens med Anne Cathrine Mulvad, født ca. 1746-52, begr. 4. april 1782 i Randers. Gift 2. gang 19. december 1782 i Randers med Birgitte Sørensdatter Udbye (datter af købmand Søren Nielsen Udbye og Maren Knudsdatter), døbt 5. juni 1757 i Randers, død tidligst 1801.
Vagtmester. Konsumtionsbetjent i Randers 11. juni 1778. Konsumtionsbetjent i Vejle 21. maj 1788. Konsumtionskontrollør i Store Heddinge samt strandrider ved Stevns klint 1. juni 1791, konsumtionsinspektør sst. 13. april 1796.
Prædikat af kontrollør 1788.

TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET EFTER 1791

* * * Told- og konsumtionsinspektører 

1791-1792
Jacob Brøgger (søn af degn Hans Larsen Brøgger og Barbara Kruse), født 25. marts 1744 i Veerst, Veerst sogn, død 9. november 1822 i Randers. Gift 1. gang 19. marts 1773 i Møgeltønder med Hedvig Frederikke Clausen (hun gift 1. gang med inspektør Georg Wilhardus Fabritius, født ca. 1727, død 26. januar 1768 i Møgeltønder). Gift 2. gang 27. december 1779 i Kerteminde med Dorthea Marie Langhoff (datter af herredsfoged Hans Pedersen Langhoff og Karen Jacobsdatter Møller), født ca. 1749 i Klarskovgård, Marslev sogn, død 27. december 1806 i Randers.
Student. Konsumtionsinspektør i Kerteminde 11. juni 1778. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 11. juni 1791. Told- og konsumtionsinspektør i Randers 22. juni 1792, afskediget 6. maj 1820.
Ejer af Kærsholm hovedgård, Thorning sogn. Fik bevilling til Knudstrup kro i 1788. Forligskommissær i Randers.
Virkelig kammerråd 1810.

1792-1803
Rasmus Friis Klingberg, født ca. 1738, død 20. januar 1810 i Vejle. Gift med Christiane Magdalene Hindsberg (datter af garver Hans Olufsen Hindsberg og Kirsten Thomasdatter Ungermann), født ca. 1746 i København, begr. 10. maj 1802 i Vejle.
Tolder i Stege 19. september 1776. Kontrollør og visitør i Randers 11. juni 1778. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 22. juni 1792, told- og konsumtionskasserer sst. 1. juni 1803.

1803-1805
Bendix Andreas Heide (søn af kaptajn, senere oberstløjtnant Andreas Bendix H. og Gertrud Kirstine Tangen), døbt 6. august 1743 i Trondheim (Domsogn), død 8. marts 1805 i Vejle. Gift 1. gang 10. august 1780 i Viborg Sortebrødre kirke med Kirstine Frisenberg, født ca. 1749, begr. 7. juni 1791 i Ringkøbing (gift 1. gang 1768 med købmand i Viborg Søren Lauritsen Horslund, ca. 1720-1776). Gift 2. gang 16. september 1792 i Stadil kirke med Sophie Brockdorff (datter af ritmester Christian Ehrenreich B. og Henriette Christine Pultz), døbt 16. september 1776 på Slumstrup, Sædding sogn, død 23. juli 1855 på Voldbjerg mark, Hee sogn (gift 2. gang 1810 med gårdejer Jens Peter Fuglsang, 1780-1854).
Korporal ved Trondhjems Garnisonskompagni 1758, sekondløjtnant ved 1. trondhjemske nationale Infanteriregiment 1761, forsat til Kongens regiment 1767 og til Delmenhorsts geworbne Infanteriregiment 1772, afskediget 1778. Strandinspektør i Ringkøbing 27. august 1780. Konsumtionsinspektør i Nibe 30. april 1794. Konsumtionsinspektør i Hillerød 6. april 1796, told- og konsumtionsinspektør i Vejle 1. juni 1803.
Krigsråd.

1805-1818
Schack Brockdorff (søn af ritmester, senere oberst Jørgen B. og Elisabeth Christiane Lüttichau), døbt 27. juni 1773 på Højgård, Grejs sogn, død 14. januar 1858 i Wandsbek. Gift 1. juli 1802 med Caroline Frederikke Restorff (datter af oberst Adolph Frederik R. og Judith Caroline de Cercler de Lamonerie), født 25. februar 1777 i København, død 23. september 1873 i Preetz.
Kadet 1789, fænrik ved Sjællandske Infanteriregiment 1794, sat à la suite ved Livgarden til fods 1796, sekondløjtnant 1799, premierløjtnant 1803, afskediget 1805. Premierløjtnant à la suite ved 2. østre jyske landeværnsregiment 1805, sat i nummer 1807, forsat til Fynske Infanteriregiments annekterede bataljoner 1808, forsat til Jyske Skarpskyttekorps’ 2. bataljon, hvorfra han afskedigedes 1811. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 8. maj 1805. Toldforvalter i Ulzburg 15. august 1818. Ejer af Brandbjerg 1812, ejer af Petersholm 1814-20.
Kammerjunker 1800. Kammerherre 1854. Karakt. kaptajn 1805, karakt. major 1812, karakt. oberstløjtnant 1827. – R. 1826.

1818-1834
Anthon Jacob Coucheron (søn af kaptajn, senere oberstløjtnant Iver C. og Christine Charpland), født 23. marts 1771 i Christiania (Oslo), død 22. februar 1834 i Vejle. Gift 8. juni 1810 i Vejle med Marie Louise Ammitzbøll (datter af proprietær Hans Marcussen A. og Maren Nellemann), født 6. august 1788 på Fårupgård, Jelling sogn, død 30. maj 1868 i København (Helligånds).
Kadet 1783, kornet ved Jyske Dragonregiment 1794, sekondløjtnant 1799, premierløjtnant 1804, ritmester 1811, sat à la suite 1813, afskediget 1816. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 6. oktober 1818.
Justitsråd 1816.

1834-1838
Bredo Ove Ernst Munthe af Morgenstjerne (søn af kommandør Truels Munthe af M. og Caroline Felicia Spulciona), født 3. november 1781 på Skt. Croix, død 26. oktober 1838 i Vejle. Gift 30. december 1808 på Frederiksberg med Christiane Henriette Scharffenberg (datter af gehejmelegationsråd Michael Georg S. og Juliane Marie Schelde), født 10. november 1790 i København, død 12. marts 1874 i København (Holmens).
Kadet. Fænrik ved Prins Frederiks Regiment 1800, sekondløjtnant 1803, premierløjtnant 1808, kaptajn 1812, major 1828, afskediget 1833. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 3. juni 1834.
Kammerjunker 1804. Karakt. oberstløjtnant 1833.

1838-1862
August Diderich Schultz (søn af købmand, stadsmajor Johan Philip S. og Dorothea Augusta Schultz), født 12. maj 1788 i Kiel, død 5. april 1862 i Vejle. Gift med Christophine Louise Holm (datter af købmand og skibsreder Christopher Engelbrechtsen H. og Inger Louise Johanne Warnheim), født 5. september 1788 i Helsingør, død 21. juni 1873 i København (Holmens).
Kadet 1801, sekondløjtnant 1807, premierløjtnant 1815, à la suite 1816, kaptajnløjtnant 1820, kaptajn 1831, à la suite 1833, afskediget 1838. Konst. krydstoldinspektør 24. februar 1833. Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 29. december 1838.
Karakteriseret kommandørkaptajn 1840. – R. 1809. D.M. 1857. – St. Helena Medaljen 1858.

1862-1869
Carl Peter Ole Sanne (søn af urtekræmmer Jens Johan S. og Anne Hedevig Møller), født 28. maj 1816 i København (Garnisons), død 20. februar 1875 i Vejle. Gift med Emilie Marie Hansine Rebekka Thorup (datter af institutbestyrer Hans Ebbe T. og Dorthea Benedicte Holst), født 4. oktober 1816 i København.
Toldkontrollør i Kolding 29. august 1849. Toldinspektør i Vejle 25. august 1862, afskediget 31. december 1869.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1791-1797
Nicolaj Frederik Michaelsen 
Grænsekontrollør. Konsumtionsinspektør i Vejle 20. august 1778, told- og konsumtionskasserer sst. 25. maj 1791, afskediget 20. december 1797.

1798-1803
Peter Øllgaard (søn af købmand og skibsreder Christen Pedersen Ø. Og Maren Pedersdatter), døbt 5. januar 1766 i Ribe (Catharinæ), død 3. juni 1806 i Ringkøbing. Gift 2. maj 1798 i Vejle med Wilhelmine Frederikke Winther (datter af kapellan, senere sognepræst Peder Christiansen W. og Anna Halling), født 14. juli 1769 i Vejle, død 22. december 1837 i Lemvig.
Skriverkarl hos stiftamtmændene Urne og Hellfried i Ribe i ti år. Exam.jur. 30. januar 1793. Told- og konsumtionskasserer i Vejle 10. januar 1798, suspenderet pga. kassemangel 1802. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 1. juni 1803.

1803-1810
Rasmus Friis Klingberg
Told- og konsumtionsinspektør i Vejle 22. juni 1792, told- og konsumtionskasserer sst. 1. juni 1803.

1810-1813
Henrik Andreas Wetche (søn af sognepræst Andreas W. og Conradine Eleonora von Saldern), født 13. september 1777 i Starup præstegård, Sønder Starup sogn, Haderslev amt, død 16. november 1827 i Haderslev. Gift 13. august 1814 i Vejle med Sophie Amalie Wiimh (datter af proprietær Adam Gottlieb W. og Claudine Marie Plum), født 13. maj 1789 på Lundbygård, Lundby sogn, Præstø amt, død 16. oktober 1857 i Hornumbro Mølle, Vester Hornum sogn, Aalborg amt.
Sekondløjtnant 1797, premierløjtnant 1804, afsked 1808. Told- og konsumtionskasserer i Vejle 15. marts 1810. Told- og konsumtionskasserer i Kolding 30. juni 1813, afskediget 22. juni 1820.
Kammerråd 1810.

1813-1846
Andreas Løwe (søn af postmester Andreas L. og Marie Danchel West), født 1778 i Rendsburg, død 8. marts 1863 i Vejle. Gift 1. gang ca. 1805 med Christiane Louise Gjeding (datter af købmand Jens G. og Anne Marie Holmer), døbt 22. august 1777 i Middelfart, død 27. april 1815 i Vejle. Gift 2. gang 30. maj 1816 i Vejle emd Karen Hedevig Margrethe Bruun (datter af oberstløjtnant Frands Christian B. og Abel Sophie Weyer), født 20. maj 1792 i Vejle, død 2. juli 1851 i Vejle.
Kadet. Tjente siden ved Det ostindiske kompagni i 18 år. Ekvipagemester på Holmen. Månedsløjtnant, men faldt i engelsk fangenskab. Told- og konsumtionskasserer i Vejle 30. juni 1813, afskediget 6. maj 1846.
Krigsassessor. Kammerråd 1829. Virkelig justitsråd 1845.

1846-1856
Vincent Steno rigsgreve Sponneck (søn af oberstløjtnant Georg Wilhelm rigsgreve S. og Charlotte Amalie Hilleborg von Eppingen), født 4. januar 1800 i København (Garnisons), død 26. juni 1864 i København (Helligånds). Gift 8. september 1830 med Marie Hedevig Møller, født 14. maj 1809 i København, død 11. januar 1892 i København (Frue).
Kadet 1814. Sekondløjtnant à la suite ved Raketkorpset 1819, i nummer ved 1. jyske infanteriregiment 1820, afsked 1830. Told- og konsumtionskasserer i Ribe 15. maj 1830. Told- og konsumtionskasserer i Vejle 17. oktober 1846. Told- og konsumtionskasserer i Aalborg 21. juni 1856
Karakteriseret premierløjtnant 1830. Kammerjunker 1831. Kammerherre 1853. R. 1861.

1856-1866
Frederik Christian Gottlieb (søn af portkontrollør Frederik Christian G. og Marie Magdalene Braunbehrens), født 10. september 1800 i København, død 10. marts 1866 i Vejle. Gift 1. gang 26. oktober 1833 i København (Frelsers) med Birgitte Schou, født ca. 1798 i Karlebo sogn (?), død 26. december 1851 i Skive. Gift 2. gang 19. april 1854 i Balling med Marie Sophie Amalie Tjørring (datter af købmand Jens Tjørring og Johanne Marie Kirstine Schouboe), født 16. juli 1808 i Skive, død 8. februar 1899.
Kopist i Generaltoldkammerets sjællandske toldkontor 28. september 1830. Konsumtionsforvalter i Skive 8. januar 1834, tillige toldforvalter 28. september 1841, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldkasserer i Vejle 23. oktober 1856
Prædikat af toldforvalter 1852. Kammerråd 1852.

* * * Told- og konsumtionskontrollører

1824-1827
Mathias Bang (søn af organist, stadsmusikant Mathias B. og Anne Margrethe Torp), døbt 8. marts 1797 i Vejle, død 31. august 1856 i Næstved (Peders). Ugift.
Exam.jur. 1817. Toldfuldmægtig i Vejle i syv år. Konst. overtold- og konsumtionsbetjent sst. (med underbetjents gage) 21. december 1824, kgl. udnævnt 10. marts 1827, forflyttet til Faaborg samme dag, forflyttet til Holbæk 5. april 1837. Told- og konsumtionsforvalter i Korsør 16. januar 1843. Toldforvalter i Næstved 20. maj 1851.
Virkelig kammerråd 1847.

1827-1839
Erik Christoffer Clausen (søn af sognepræst Erik Paulin C. og Karen Lauritsdatter Bildthugger), født 11. november 1782 i Svanninge præstegård, Svanninge sogn, Svendborg amt, død 23. juli 1848 i Vejle. Gift 25. september 1805 i Faaborg med Anne Milling (datter af skipper, senere værtshusholder Peter Michael M. og Anne Henriksdatter), født 9. april 1787 i Faaborg, død 14. januar 1845 i Vejle.
Undertoldbetjent 1802. Overtold- og konsumtionsbetjent i Faaborg 18. januar 1820. Konst. told- og konsumtionsoverbetjent i Vejle 10. marts 1827, afskediget 21. september 1839.

1840-1843
Johan Christian Ryberg Madsen (søn af told- og konsumtionskasserer Hans M. og Maren Iversdatter), født 24. juli 1794 i Assens, død 28. november 1843 i Vejle. Gift ca. 1827 med Sophie Scheffmann (datter af godsforvalter Andreas S. og Dorthea Rasmusdatter), født 28. september 1804 i Odense (Frue), død 5. december 1872 i Odense (Knuds).
Told- og konsumtionsunderbetjent i Nykøbing, senere Vejle. Told- og konsumtionsoverbetjent i Vejle 9. april 1840.

1844-1852
Anthon Harboe Hertzberg Lemming (søn af kommandørkaptajn Hans L. og Johanne Christine Hertzberg), født 16. november 1809 i København (Fødselsstiftelsen), død 29. juli 1877 i Christiansted, Skt. Croix. Gift 27. oktober 1838 i København (Holmens) med Ida Cecilie Christine Marie Møller (datter af urtekræmmer Peter M. og Anne Cathrine Rosendahl), født 19. september 1815 i København (Helligånds), død 8. august 1872 i Christiansted, Skt. Croix.
Søkadet 1821. Sekondløjtnant 19. juli 1828, premierløjtnant 24. oktober 1836. Told- og konsumtionsoverbetjent i Vejle 29. januar 1844. Toldkontrollør i Horsens 20. august 1852, oprykket 14. december 1859, eneste kontrollør 13. januar 1860, afskediget 4. august 1869.

1852-1866
Peter Petersen (søn af bagermester Peder Nielsen og Anne Cathrine Jensdatter), født 6. april 1808 i Horsens, død 1. maj 1882 i Frederikshavn. Gift 2. april 1857 i Skærup med Wilhelmine Deodata Adolph (datter af farver Peter Daniel Zahrt A. og Magdalene Cathrine Boldt), født 2. april 1832 i Faaborg, død 5. januar 1894 i Vesterby, Skagen landsogn.
Kontorist hos toldkasserer Myhre, Horsens. Konst. overtoldbetjent i Middelfart. Told- og konsumtionsoverbetjent Assens 29. november 1843. Told- og konsumtionskontrollør i Præstø 12. maj 1847. Told- og konsumtionskontrollør i Horsens 1848. Toldkontrollør i Vejle 20. august 1852. Toldforvalter i Frederikshavn 31. maj 1866, afskediget 11. august 1880.
Kammerråd 1869. R. 1880.