torsdag den 1. januar 2015

Toldere i Hjørring

* * * Toldere

1661-1675
Mikkel Madsen Wendelboe, død efter 1682.
Tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter i Hjørring 16. februar 1661. Tillige byfoged sst. 20. november 1665, afskediget 5. oktober 1666. Tillige borgmester sst. 9. oktober 1668, afskediget 28. november 1671, atter ansat som borgmester 9. april 1674, afskediget 13. december 1682. Forpagter af byens konsumtion i 1674.
Verner Parsberg fik 27. marts 1674 ordre til at indsætte en ny tolder i Hjørring, da Wendelboe havde vist sig forsømmelig i tjenesten.

1674-1675
Henrik Jespersen
Midlertidig tolder i Hjørring 1674, afløstes af Jens Nielsen året efter.

1675-1696
Jens Nielsen, født ca. 1635, død natten mellem 28. og 29. november 1697 i Hjørring. Gift med Karen Rasmusdatter Holst, født ca. 1637, begr. 14. marts 1724 i Hjørring. 
Byfoged i Hjørring 5. juni 1672. Tillige tolder sst. 10. juni 1675. 

1696-1701
Christian Jørgensen Hesselberg, født ca. 1662, begr. 19. december 1718 i Høgsted, Vrejlev sogn. Gift 18. marts 1801 i Hjørring med Ide Marie Rantzau (datter af oberstløjtnant Poul R. og Birgitte Juel), født ca. 1663, begr. 21. marts 1735 i Høgsted, Vrejlev sogn (gift 1. gang med løjtnant Jesper Donaton, ægteskabet opløst).
Tolder og landfoged på Læsø 16. april 1689, forpagter af øens forstrand 1691-96. Tolder i Hjørring 20. juni 1696. Inspektør over Aalborg og Viborg distrikters toldsteder 3. januar 1702. Bosatte sig kort efter i Høgsted, Vrejlev sogn, som tilhørte hans hustru.

1701-1705
Anders Poulsen, død 1730.
Tolder i Skagen 1696, tillige tolder i Fladstrand og Hjørring 15. januar 1701.

1706-1724
Niels Poulsen Kjærulff (søn af sognepræst Poul Sørensen K. og Benedicte Nielsdatter Steenberg), født ca. 1677 i Sønderholm præstegård, død 13. januar 1724 i Hjørring. Gift 29. januar 1712 i Skt. Olai kirke, Hjørring med Hippolyte Jacobsdatter Holm (el. Hammer).
Ridefoged på Sejlstrup 1704. Toldforpagter i Hjørring 1. januar 1706. Tillige herredsskriver i Børglum-Jerslev herreder 10. marts 1708. Hans enke boede på Kjellerupgård, Ingstrup sogn 1728-40.

1724-1729
Hans Buchholtz (søn af amtsforvalter Niels B., Nyborg), død mellem 1729 og 1770. Gift 4. juli 1726 i Hjørring med Ide Cathrine Kjærulff (datter af forpagter Henrik Sørensen K. og Ide Henriksdatter Bugge), født ca. 1707 på Eskær, begr. 5. marts 1790 i Hjørring.
Volontør i Krigskancelliet i 6 år. Tolder i Hjørring 22. februar 1724, afskediget pga. kassemangel 9. marts 1729. Tillige herredsskriver i Børglum-Jerslev herreder 3. marts 1724. Hans enke boede i Strandby, Elling sogn i 1770.

1729-1750
Poul Nielsen Børglum (søn af forpagter Niels Poulsen og Maren Knudsdatter), født 20. maj 1680 på Hæstrupgård, død 11. februar 1756 i Hjørring. Gift 1709 med Anne Berthelsdatter (datter af Berthel Hansen Mørch og Else Pedersdatter Galskyt), født ca. 1678 i Hunderup, Skallerup sogn, begr. 16. marts 1751 i Hjørring.
Forpagter af Tårs præstegård og Tidemandsholm. Tolder i Hjørring 23. marts 1729. Tillige byfoged sst. samt herredsfoged i Horns-Vennebjerg herreder 22. juni 1731. Begravet i Skt. Catharinæ kirke.

1750-1755
Erik Christian Spentrup, Morten Sørensen Hjorth og Jens Thagaard 
Toldforpagtere i Hjørring amt (se Frederikshavn).

1755-1760
Erik Christian Spentrup
Toldforpagter i Hjørring.

1761-1793 
Peder Nielsen Kjær, født ca. 1714, begr. 8. juni 1801 i Hjørring. Gift 9. december 1756 i Hjørring med Anne Fibiger (datter af byskriver Gotfred F. og Else Kirstine Børglum, datter af tolder Poul Nielsen Børglum), født ca. 1740 i Hjørring, begr. 22. marts 1806 i Hjørring.
Lakaj hos gehejmeråd, baron Dehn i fem år og materielskriver ved dennes palæbyggeri på Amalienborg. Kontrollør imod toldforpagterne i Hjørring 8. marts 1756, tolder sst. 22. januar 1761, tillige inspektør, regnskabsfører og kasserer ved konsumtionen 11. juni 1778, afskediget 12. juni 1793. Tillige vejer og måler sst. 21. december 1756.

* * * Toldkontrollører 

1670-1688 (?)
Rasmus Andersen, død efter 1684.
Visitør i Hjørring 1. maj 1670.

1688-1696
Peder Jacobsen Bruun, død 1696. Gift 1687 med Johanne Pedersdatter.
Visitør i Hjørring 14. april 1688.

1696-1701 (?)
Mogens Olesen
Strandrider mellem Hjørring og Skagen 21. august 1684, toldbetjent og visitør i Hjørring 30. juni 1696.

1750-1756 
Poul Nielsen Børglum
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne.

1756-1760 
Peder Nielsen Kjær
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne.

* * * Konsumtionsforvaltere 

1779-1793
Peder Nielsen Kjær
Konsumtionsforvalter i Hjørring 1779.

* * * Konsumtionskontrollører

(1778)
Thomas Winther
Konsumtionsbetjent i Hjørring 11. juni 1778. Tiltrådte ikke embedet, men blev i stedet konsumtionsforvalter i Skive 28. august 1778.

1779-1785 
Niels Lassen, født ca. 1720, død 14. maj 1785 i Hjørring. Gift 1. gang med Anne Elisabeth Hansdatter. Gift 2. gang med Engel Dorthea Erhardt, født ca. 1739, begr. 22. april 1789 i Hjørring.
Fuldmægtig hos regimentsskriveren på Kronborg. Konsumtionsbetjent i Hjørring 28. august 1778.

1785-1789 
Ludvig Christian Geisler (søn af spisemester Johan Christian G. og Birgitte …), døbt 8. februar 1750 i Herlufsholm, begr. 15. december 1789 i Hjørring. Gift med N.N. (fraværende 1787).
Student 1768 (Herlufsholm). Konsumtionskontrollør og toldbetjent i Hjørring 29. juni 1785, afskediget 10. juli 1789 pga. forseelser.

1789-1793 
Jørgen Lemvig (søn af sognepræst Hans Jørgen L. og Karen Jensdatter Rahbek), født 6. marts 1760 i Hemmet præstegård, død 6. august 1831 i Skagen. Gift med Else Kirstine Lund, født ca. 1765, død 16. marts 1851 i Køge.
Skriver på Københavns toldbod i tretten år. Konsumtionskontrollør i Hjørring 10. juli 1789. Toldkasserer i Skagen 12. juni 1793, afskediget 1. juli 1820.

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1793-1797
Johan Georg Lybecker, født 1768, død 15. juli 1831
Told- og konsumtionsinspektør i Hjørring 12. juni 1793. Konsumtionsinspektør i Varde 1. marts 1797.
Overkrigskommissær

1797-1823 
Caspar Joshau Thaarup, født 1756, død 23. september 1823 i Hjørring. Ugift.
Konsumtionskasserer i Sakskøbing 3. juli 1793. Told- og konsumtionsinspektør i Hjørring 1. marts 1797
Kammerråd 1814.

1823-1851 
Henrik Christoffer Petersen, født 1782 i Altona, død 11. juni 1853 i København. Gift 27. september 1811 i Mou kirke med Anne Elisabeth Brønnum (datter af … Andreas Peter B. og Else Anne Margrethe Lassen), døbt 21. november 1794 i Hals sogn, død før 1834.
Månedsløjtnant. Told- og konsumtionskasserer i Rødby 14. december 1819. Told- og konsumtionsinspektør i Hjørring 16. december 1823, afskediget 20. maj 1851.
D.M. Karakt. sekretær 1820. Kammerråd 1845.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1793-1806 
Gotfred Fibiger Kjær (søn af tolder Peder Nielsen K. og Anne Gotfredsdatter Fibiger), døbt 12. februar 1764 i Hjørring, død 3. januar 1806 i Hjørring. Ugift.
Told- og konsumtionskasserer i Hjørring 12. juni 1793, tillige vejer og måler 3. juli 1793. Boede i 1801 hos sin fader.

1806-1824 
Nicolaj Christian Clausen (søn af sognepræst Johannes C. og Anne Sophie Brorson), født 9. august 1771 i Nørresundby præstegård, død 9. september 1824 i Hjørring. Gift 6. september 1811 i Nørre Kongerslev kirke med Anne Marie Dorthea Nissen (datter af fuldmægtig Claus N. og Dorthe Marie Raft), døbt 25. juni 1775 i Komdrup sogn, død 22. juni 1834 i Hjørring.
Student. Lærer ved 1. Divisions skole i Nyboder. Told- og konsumtionskasserer i Hjørring 11. juli 1806.

1824-1848 
Michael Treschow, født 1791, død 27. juli 1869 i Fuglsig, Skt. Olai landsogn. Gift 7. august 1818 i Glesborg kirke med Anne Birgitte Lassen, født 1796, død 14. november 1845 i Hjørring. 
Premierløjtnant ved 1. jyske Infanteriregiment. Ejer af Sjørupgård. Told- og konsumtionskasserer i Hjørring 11. februar 1824, afskediget 2. februar 1848. Var herefter ejer gården Fuglsig ved Hjørring.
Krigsråd 1825. Justitsråd 1856.

1848-1851 
Otto Bernhard Hedemann, født 3. juni 1811 i København, død 17. marts 1883 i København. Gift 1. gang med N.N. Gift 2. gang med Albinia Rebekka Westmann, født ca. 1828 i København, død 5. august 1852 i Hjørring. Gift 2. gang med Ludovica Schmidt, død 5. oktober 1855.
Kancellist i Statssekretariatet for nådessager. Told- og konsumtionskasserer i Hjørring 17. oktober 1848, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldkontrollør i København 16. december 1852.
Kammerjunker. Prædikat af toldkasserer 1851. R. 1869. D.M. 1880.

* * * Toldinspektører

1851-1866 
Øllgaard Nyegaard (søn af forvalter Johannes N. og Hedevig Margrethe Norup), født 28. februar 1797 på Petersbjerg, Tørring sogn, død 27. oktober 1866 i Hjørring. Gift 20. november 1828 i Flade kirke med Mette Kirstine Lund (datter af købmand Hans Nielsen L. og Marie Mogenstrup), født 17. januar 1808 i Aalborg (Budolfi).
Toldfuldmægtig i Aalborg 1834. Konst. konsumtionsforvalter i Løgstør, senere i Ringkøbing. Assistent hos toldinspektøren i Aalborg 1. juli 1841. Toldinspektør i Hjørring 20. maj 1851.
Kammerråd 1856.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1852 
Otto Bernhard Hedemann
Toldoppebørselskontrollør i Hjørring 20. maj 1851

1852-1860 
Peter Top Wandal Bang (søn af skipper Hans Olufsen B. og Dorthea Elisabeth Zeuthen), født 20. marts 1791 i København (Nikolaj), død 6. februar 1866 i København. Gift 1. gang 26. februar 1813 i København med Anne Moesgaard, født 22. februar 1795, død 10. juli 1852. Gift 2. gang med Frederikke Lerager, død 4. oktober 1889.
Månedsløjtnant. Told- og konsumtionsbetjent i København 5. januar 1830, portkontrollør sst. 22. marts 1847, toldkontrollør sst. 20. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør i Hjørring 16. december 1852, afskediget 31. januar 1861.

1861-1867 
Herman Nicolaj Forsberg, født 21. januar 1812 i København, død 22. februar 1890. 
Toldbetjent i Løgstør 11. januar 1834, i Hobro 19. november 1836, i Kolding 11. maj 1839. Konst. strandkontrollør i Lemvig 5. december 1840. Konst. … på toldvagtskibet ved Agger kanal 30. august 1845. Konst. strandkontrollør i Løkken 1. november 1845, virkelig 13. oktober 1847, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør i Hjørring 18. maj 1861, toldinspektør sst. 23. februar 1867, afskediget 11. marts 1889. Opsynsmand ved redningsstationen i Løkken.
Etatsråd 1889. F.M. 1846. D.M. 1857. R. 1885. 

* * * Toldkontrollører

1841-1851 
Carl Sehestedt Svarre, født 30. december 1805 i Grenaa, død 15. januar 1889. Gift 13. februar 1835 i Grenaa kirkemed Anne Marie Sophie Lund, født ca. 1808 i Grenaa.
Toldbetjent i Grenaa. Konst. overbetjent i Hjørring 5. marts 1838, told- og konsumtionskontrollør 22. maj 1845. Toldkontrollør i Thisted 20. maj 1851.
R. 1881.

* * * Strandtoldkontrollører i Løkken
Ifølge Hedemanns bestalling 1848 var han forpligtet til at holde en klareringsfuldmægtig i Løkken.

1844-1845 
Christian Henrik Valentin Lund
Konst. strandtoldbetjent ca. 1844.

1845-1861
Herman Nicolaj Forsberg
Toldbetjent i Hobro, told- og konsumtionsunderbetjent i Kolding 28. april 1839, strandkontrollør i Løkken 13. oktober 1847, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851, toldoppebørselskontrollør i Hjørring 18. maj 1861.

1862-1870
Niels Peter Nielsen, født 23. september 1822, død 13. februar 1881.
Toldfuldmægtig i Odense. Toldoppebørselskontrollør i Løkken 25. januar 1862. Toldkontrollør i Assens 28. september 1870, toldforvalter i Skanderborg-Silkeborg 18. juli 1872, toldforvalter i Svendborg 15. november 1878. 

* * * Strandtoldkontrollører i Torpe

1844-1851 
Wilhelm Christian Bentzen Holst, født ca. 1806 i København, død 17. oktober 1870. Gift med Hanne Kjeldsen, født ca. 1813, død før 1845.
Konst. strandtoldbetjent 20. januar 1844, toldassistent sst. 20. maj 1851. Boede i Torpe, Horne sogn 1840, 1845, 1850.
Prædikat af strandkontrollør 1851.

* * * Strandtoldkontrollører i Blokhus

1844-1851 
Carl Laurits Henrik Holst, født 7. december 1804 i København, død 30. juni 1878. Gift med Caroline Marie Meyer, født ca. 1811 i København.
Toldbetjent i Lemvig 28. april 1832. Konst. strandtoldbetjent i Hjørring 17. november 1838, strandkontrollør sst. 22. maj 1841, toldassistent sst. 20. maj 1851. Boede i Blokhus 1840, 1845, 1850.
Prædikat af strandkontrollør 1851.

1 kommentar:

  1. Ifølge Folketællingen 1850 fandtes en toldbetjent Lauritz Waldemar Thuesen i Hjørring, men jeg ser ham ikke nævnt. Ifølge kirkebogen fik han to børn, henholdsvis Georg Ferdinand Thuesen, født 1848, og Fritz Olaf Thuesen, født 1850. mens han boede i byen.

    SvarSlet