søndag den 4. januar 2015

Toldere i Aalborg

Byens historie

Aalborg har eksisteret i henved tusind år, men byens ældste privilegier stammer først fra 1342. Allerede i middelalderen var Aalborg en meget driftig by og den fik bl.a. eneret på nedsaltning af den sild, der blev fanget i Limfjorden. Trods brande og Grevens Fejde i 1500-tallet blomstrede byen hurtigt op igen, men krigene i det følgende århundrede gav byen et alvorligt knæk, og der fulgte årtier med stagnation. I 1672 havde Aalborg 4.181 indbyggere, og var dermed den største by udenfor København. Først mod slutningen af 1700-tallet kom væksten tilbage til Aalborg, navnlig pga. stigende kornpriser, og indbyggertallet steg nu fra 4.425 i 1769 til 5.579 i 1801.
Englandskrigene og endelig tabet af Norge i 1814 betød tab af de tidligere handelsforbindelser mod nord. Og kort efter forsvandt også silden, da en stormflod åbnede Agger Tange ved vestkysten i 1825. Til gengæld fik Aalborg nu en del industriforetagender – Obels tobaksfabrik, Smiths jernstøberi og Spritfabrikken, og fra 1850 gik det rask fremad med byens udvikling. Fra 1850 til 1901 steg Aalborgs indbyggertal således fra 7.745 til 31.457.
Den første broforbindelse over Limfjorden blev åbnet i 1865 og betød at de handelsmæssige forbindelser med Vendsyssel blev stærkt forbedrede. Og endelig kom jernbanen til byen i 1869.

Nørresundby var allerede i middelalderen et vigtigt knudepunkt for færgefarten mellem Himmerland og Vendsyssel, og byen fik også del i det store sildeeventyr, selvom storebror Aalborg gjorde sit for at beskytte sine privilegier. I 1648 kom det så vidt, at Nørresundby ikke længere måtte holde markeder og købmænd måtte ikke slå sig ned i byen.
I 1787 havde Nørresundby blot 495 indbyggere og i 1801 var det tal steget til 606. Den første købmandshandel blev åbnet i 1814 og fra omkring 1830 fik byen også del i væksten, da landbruget endelig oplevede fremgang igen. I 1850 boede der 950 mennesker i Nørresundby, og seks år senere fik byen status af handelsplads. Købstad blev Nørresundby først i 1900.

For at beskytte indsejlingen til Limfjorden og ikke mindst Aalborg, befalede rigsrådet i 1626, at en skanse blev opført i Hals tæt ved Kattegats kyst. Den blev dog blot få år senere ødelagt af tyske landsknægte, og først i 1654 stod en ny og stærkere skanse færdig. Men under de følgende års krig mod svenskerne faldt også denne skanse, og de købstadsprivilegier, kongen havde skænket Hals i 1656, fik aldrig nogen betydning for stedet. Skansen repareredes igen og igen, men i 1816 forlod de sidste soldater skansen og i 1848 blev den helt nedlagt.

Toldvæsenet

Fra 1661 havde Aalborg to toldere, men det mente Jacob Urbansen var en tolder for meget, og i september 1662 foreslog han at nedlægge det ene tolderembede. Dette skete dog først, da Urbansen selv døde i 1682. Herefter var Lucas Hansen byens eneste tolder, men i 1686 og 1688 udnævntes vicetoldere, der dog næppe trådte i funktion.
Fra omkring 1660 – og i hvert fald senest fra 1665 – eksisterede et særligt overtoldinspektørembede for store dele af Himmerland og Vendsyssel, som indtil 1689 blev betjent af Jørgen Behm. Efter hans død blev embedet ikke genbesat.
Et særligt toldinspektørembede blev oprettet i 1739 efter forslag fra Christen Wognsen, der indvilgede i ikke at modtage løn i de første to år. Hvis han i denne prøveperiode kunne forøge byens toldindtægter, kunne han vente fastansættelse, hvilket også skete i 1741. Ret hurtigt efter blev Wognsen hvirvlet ind i den store toldsvigsag og i 1745 blev han afskediget. Et lignende embede blev ikke siden genoprettet i Aalborg.
Indtil 1750 havde Aalborg kun et toldkontrollørembede, men i perioder flere toldbetjente. I 1696 udnævntes kort efter hinanden hele tre kgl. toldbetjente, men da den ene af dem, Jacob Jacobsen, døde i 1706, bad de to andre toldbetjente om, at der ikke udnævntes en ny toldbetjent. Dette bifaldt kongen ved resolution 24. juli 1706. Fra 1745 var der kun en kgl. toldbetjent i Aalborg.
Da staten atter overtog toldvæsenet i 1761 havde Aalborg en tolder, en toldkontrollør og en kgl. toldbetjent. Den sidste fik dog endnu en toldbetjent som kollega i 1772.

Konsumtionsvæsenet

Da konsumtionsvæsenet blev overtaget af staten i 1779 fik Aalborg en konsumtionsinspektør og en konsumtionskontrollør, mens tolderen i øvrigt stod for oppebørslerne.
For treåret 1770-72 lykkedes det ikke at bortforpagte konsumtionen i Aalborg, så staten måtte træde til og helt ekstraordinært udnævne en konsumtionsforvalter og to konsumtionsbetjente.

Personalereformen i 1794

Told- og konsumtionsvæsenet i Aalborg blev omorganiseret i 1794. Den 61-årige tolder Oldenburg blev ved den lejlighed afskediget med pension, mens toldkontrollør Lund var død året før. De to kgl. toldbetjente Hviid og Arenholdt blev i byen. Det gjaldt også konsumtionsinspektør Winding, mens konsumtionskontrollør Bang fik nyt embede i Løgstør.
Det nye told- og konsumtionsinspektørembede gik til Christian Preetzmann, mens Winding blev told- og konsumtionskasserer. Begge embedsmænd varetog også told- og konsumtionsvæsenet i Aalborg.
Toldkontrollørembedet, der havde stået ledigt siden Lunds død, og de to kgl. toldbetjentembeder blev nu samlet til tre overkontrollørembeder, af hvilke de to første blev besat af Hviid og Arenholdt. Det tredje embede fik Hans Georg Møller.
I 1841 blev der oprettet et særligt embede ”assistent for toldinspektøren”. Det blev besat med Øllgaard Nyegaard, men embedet bortfaldt igen ved lønningsreformen i 1851.

Toldvæsenet i Nørresundby

Ved statens overtagelse af konsumtionsvæsenet i 1779 blev der antaget en særlig konsumtionsforvalter og en konsumtionskontrollør i Nørresundby. Forvalterembedet bortfaldt imidlertid i 1788, hvorefter opgaverne blev varetaget af embedsmændene i Aalborg.
Til gengæld beholdt byen sin konsumtionskontrollør indtil 1838. Den sidste kontrollør, Hoffmann, flyttede dog allerede til Aalborg i begyndelsen af 1830’erne.

Toldvæsenet i Hals

Hals blev oprettet som selvstændigt toldsted for Limfjorden 4. september 1655, men blev vist kort efter underlagt toldvæsenet i Aalborg. Kontrollørembedet i Hals eksisterede indtil 1795. Kort forinden var den sidste kontrollør, Borrebye, død (kgl. resol. 4.2.1795).
I 1765 blev der oprettet et strandtoldkontrollørembede i Hals. I 1827 blev det bestemt, at den ene af Aalborgs tre toldkontrollører fremover skulle gøre tjeneste i Hals. Det blev som regel den senest ansatte toldkontrollør.

Toldvæsenets løn- og personaleforhold

I1706 blev det oplyst, at tolderen fik 200 rdl. i løn, mens kontrolløren fik 100 rdl. De tre kgl. toldbetjente fik hhv. 100, 100 og 80 rdl. i løn, og toldbetjenten i Hals måtte nøjes med 40 rdl. Den samlede udgift til toldvæsenet i Aalborg og Hals var altså på 620 rdl.
Foruden de kgl. embedsmænd havde Aalborg og Nørresundby omkring 20 undertoldbetjente i 1801, hvoraf de fem boede i Nørresundby.
M.W. Jørgensens toldkalender fra 1847 opregner følgende embedsmænd: Toldinspektør Strandgaard (løn: 2.600 rdl. + personligt tillæg: 1.060 rdl.), inspektionsassistent Nyegaard (løn: 1.060 rdl., hvoraf de 660 rdl. udrededes af toldinspektøren), toldkasserer Thorbrøgger (løn: 3.000 rdl. + personligt tillæg: 885 rdl.), kontrollørerne Thaning, Grønvold og Holm (hver med løn: 400 rdl.). Grønvold var kontrollør i Hals, hvor han nød fri bolig.
Dertil kom 23 undertoldbetjente, der alle lønnedes med 300 rdl. om året. En af betjentene gjorde tjeneste som fuldmægtig ved toldkammeret.
Efter lønningsloven af 1851 så forholdene således ud: Toldinspektør Barfred (2.200 rdl.), toldkasserer Thorbrøgger (2.200 rdl. + 800 rdl. til kontorhold), toldkontrollør Grønvold i Hals (1.200 rdl.), toldkontrollør Holm (1.000 rdl.) og toldkontrollør Ingerslev (800 rdl.). Dertil kom 13 toldassistenter (2 x 600 rdl., 5 x 500 rdl., 6 x 400 rdl.) og 5 toldkarle (2 x 300 rdl., 2 x 350 rdl., 1 x 150 rdl.). Den samlede lønsum var på 14.750 rdl.

Toldvæsenets lokaler

Et nyt toldkammer ved havnen i Aalborg blev opført 1900-02 efter tegninger af Hack Kampmann.
Et nyt toldkammer ved havnen i Nørresundbys toldkammer blev opført i 1898, men nedrevet i 1960’erne.

Litteratur

Personalhistoriske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg i Fortid og Nutid / samlede af E. Tauber, supplerede af A.H. Nielsen. Aalborg : Det jydske historisk-topografiske Selskab, 1879-80.


TOLDINSPEKTØRER

-1665-1689
Jørgen Behm, født ca. 1616, begr. 28. februar 1689 i Aalborg (Budolfi). Gift med Margrethe Ditlevsdatter, født ca. 1619, begr. 25. august 1685 i Aalborg (Budolfi).
Var ”fhv. provincialtold- og acciseforvalter i Aalborg”, da han 15. februar 1665 fik overdraget overinspektionen over told og accise i Aalborg og alle de steder og havne, hvorfra tolden erlægges i Aalborg. Samme dag udgik en tilsvarende bestalling gældende for Mariager amt og Hobro købstad. Overtoldinspektør i Aalborg, Mariager amt og Hobro købstad samt det ganske Vendsyssel og andre vesterlandske pladser 28. juli 1670. Han døde som overinspektør.

1739-1745
Christen Wognsen (søn af skipper Vogn Christensen og Anne Nielsdatter), født 29. marts 1699 i Aalborg, død 21. januar 1774 i Aalborg (Budolfi). Gift 1. gang 26. august 1735 i Aalborg (Frue) med Margrethe Mikkelsdatter, født ca. 1686, begr. 28. juni 1754 i Aalborg (Frue). Gift 2. gang 2. december 1761 i Aalborg (Frue) med Karen Fogh Clementin (datter af res. kapellan Peder Pedersen C. og Marianne Didriksdatter Blicher), døbt 4. juli 1741 i Aalborg (Frue), død 16. november 1779 i Aalborg (Budolfi) (gift 2. gang 1779 med fyrforvalter Jobst Mathias von Reiche, 1741-1791)
Toldinspektør i Aalborg, på prøve 28. oktober 1739, fast ansat 23. marts 1741, afskediget pga. toldsvig 14. december 1745. Viceborgmester sst. 5. december 1755, virkelig borgmester 10. december 1764, øverste borgmester 19. november 1768.
Efter eget forslag blev Wognsen udnævnt til toldinspektør i 1739. Løn fik han ikke, men kunne han i løbet af to år forøge toldindtægterne, kunne han vente at blive fastansat, hvilket skete i 1741. Da der i 1745 blev afsagt endelig i den store toldsvigsag fra 1742, blev han afskediget. Hans hustru bad for ham, og den 17. januar 1746 blev han bevilget pension indtil han atter kunne få et passende embede.
Wognsen var svoger til toldinspektør Frederik Munch i Randers.


TOLDVÆSENET 1660-1794

* * * Toldere

1651-1682 (?)
Jacob Urbansen (søn af feldbereder Urban Jacobsen og Maren Jørgensdatter), født i Aalborg, bisat 19. maj 1682 i Aalborg (Budolfi) (begravet i Vor Frue kirke). Gift 28. november 1658 i Aalborg (Budolfi) med Johanne Hansdatter (datter af borgmester og tolder Hans Sørensen og Anne Bendtsdatter), begr. 11. marts 1670 i Aalborg (Budolfi).
Materialskriver på Holmen i 19 år. Tolder i Aalborg 1651, tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter i Aalborg 29. marts 1661. Tillige borgmester 3. marts 1675. Jacob Urbansen skød sig selv.

1661-1696 (?)
Lucas Hansen, født ca. 1624, død 26. august 1702 i Aalborg (Budolfi). Gift 1. gang med Maren Jørgensdatter, død 29. juni 1659 i København. Gift 2. gang 16. juni 1661 i Aalborg (Budolfi) med Cathrine Calow (datter af apoteker Daniel C. og Mette Grubbe), døbt 12. september 1641 i Aalborg (Budolfi), begr. 23. april 1713 i Aalborg (Budolfi).
Renteskriver. Tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter i Aalborg 26. april 1661, kgl. konf. 2. august 1670. Rådmand sst. 1701. Lucas Hansen var endnu tolder i 1688, da han fik Rasmus Knudsen som vicetolder. Han boede i den såkaldte toldergård på Gammeltorv (senere kaldet Giødvads gård), som hans svigerfar Calow havde tilskødet ham i 1668.

1686-1688 (?)
Jørgen Jørgensen Erboe
Kgl. lakaj 20. maj 1676. Vicetolder i Aalborg 15. maj 1686. Han havde ekspektance efter Lucas Hansen, men tiltrådte aldrig embedet.

1688-1696 (?)
Rasmus Knudsen
Tolder i Trondheim 6. august 1675. Tolder i Porsgrunn 24. marts 1685. Vicetolder i Aalborg 30. oktober 1688. Han havde ekspektance efter Lucas Hansen, men tiltrådte vist aldrig embedet.

1696-1722
Henrik Christian Corneliusen, født 20. februar 1659 i København, død 21. august 1722 i Aalborg (Budolfi). Gift med Anne Madsdatter, født ca. 1651, begr. 1. september 1724 i Aalborg (Budolfi). Gift med Anne Madsdatter, født 14. september 1649 på Tåstrup hovgård, død 12. august 1724 i Aalborg (Frue).
Var ved flåden i seks år. Tolder i Aalborg 1. januar 1696. Kommitteret ved landmålingen. Epitafium i Frue kirke. Legatstifter (til fordel for Skolegades fattighus).

1722-1745
Andreas Ottesen Bjerring (søn af møller Otte Lauritsen og Ingeborg Andersdatter), født ca. 1688 i Hevring mølle, Estruplund sogn, død 2. juli 1745 i Aalborg (Frue). Gift med Margrethe Mouridsdatter Balling, født ca. 1702, begr. 22. maj 1777 i Aalborg (Budolfi).
Tolder i Aalborg 12. oktober 1722. Han antog navn efter stedfaderen, købmand Thomas Mikkelsen Bjerring i Randers.

1745-1746
Lorentz Wivet (søn af parykmager, senere borgmester Nicolaj Pedersen W. og Marie Barfod), født ca. 1693 i København, død 11. november 1746 i Aalborg (Budolfi). Gift 21. december 1721 i København (Holmens) med Annike Marie Thrane (datter af sognepræst, mag. Mads T. og Abel Andersdatter Achton), født ca. 1695 i Hammel præstegård, død 9. april 1751 i Aalborg (Frue).
Student 1711. Adjudant i Holstenske geworbne rytterregiment, kornet 3. juni 1715, premierløjtnant 22. juli 1720, ritmester ved 1. jyske rytterregiment 2. november 1720, afskediget 21. april 1738. Tolder i Aalborg 2. august 1745. Fik 20. juni 1732 kgl. privilegium på Toldbod vinhus i København.

1746-1750
Andreas Bondo, født 26. december 1690, død 11. oktober 1768 i Aalborg (Budolfi). Gift med N.N.
Skriver i Rentekammeret 20. november 1714, fuldmægtig i kammerets Aalborg og Viborg stifters renteskriverkontor 1720. Tolder i Bandholm 2. august 1734, bekræftet 12. september 1746. Tolder i Aalborg 29. november 1746, kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Han indtrådte atter i tolderembedet i januar 1761, men blev allerede afskediget 22. juni 1761.

1751-1755
Erik Christian Spentrup, Morten Sørensen Hjort, Jens Thagaard m.fl.
Toldforpagtere i Aalborg

1756-1760
Erik Christian Spentrup
Toldforpagter i Aalborg.

1761
Andreas Bondo
Tolder i Aalborg 29. november 1746, kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Han indtrådte atter i tolderembedet i januar 1761, men blev allerede afskediget 22. juni 1761.

1761-1778
Johan Meller Valeur (søn af borgmester Johannes V. og Charlotte Sophie Balchen), født 29. december 1726, død 22. februar 1808 i Mariager. Gift 8. september 1762 i Aalborg (Frue) med Kirstine Christensen (datter af amtsforvalter Christen C. og Elisabeth Schrøder), født ca. 1745 i Hillerød, død 30. juli 1815 i Mariager.
Tolder i Aalborg 22. juni 1761, afskediget 28. august 1778. Købte godset Langholt i 1777.
Kammerråd 1761. Justitsråd 1779.

1778-1794
Johan Joachim Oldenburg, født 12. december 1732, død 30. december 1804 i Aalborg (Budolfi). Gift 1. gang 1778 med Charlotte Amalie Frederikke Giese (datter af oberst … G. og Christiane Breuning), født ca. 1748, død 17. oktober 1780 i Aalborg (Budolfi). Gift 2. gang 21. november 1783 i Torslev med Anne Marie Jelstrup (datter af sognepræst Lars Johan J.), døbt 27. september 1761 i Gudum præstegård, død 12. august 1802 i Aalborg (Budolfi).
Premierløjtnant ved Falsterske regiment. Tolder i Aalborg 27. august 1778, afskediget 1794. Stiftede den oldenburgske enkekasse, et privat enkepensionsselskab, der i 1811 gik op i Aalborg Byes Enkepensionsstiftelse.
Kammerråd 1778

* * * Toldkontrollører

1661-1672
Peder Pedersen, død 1672 (?) Gift 20. juli 1662 i Aalborg (Budolfi) med Johanne Sørensdatter Weibye, født ca. 1639, begr. 26. februar 1706 i Aalborg (Budolfi) (gift 2. gang 1676 med Gert Kellermann fra Lübeck, død 1683)
Kontrollør og inspektør i Aalborg 10. januar 1661, udnævnt af generaltoldforvalter Langemach, kgl. bestalling 1. januar 1668, kgl. konf. 28. juli 1670. I en sag fra 1667 blev han omtalt som den kontrollør, der holder kontrabogen.

1672-1692 (?)
Knud Hansen Møller, død tidligst 1693. Gift 6. februar 1674 i Aalborg (Budolfi) med Anne Jensdatter, død 1693 (skifte).
Kontrollør og inspektør i Aalborg 28. oktober 1672.

1692-1693 (?)
Jacob Hansen (søn af borgmester og tolder Hans Sørensen og Elisabeth Lauritsdatter), døbt 27. maj 1655 i Aalborg, død 1693 i Aalborg (skifte). Gift ca. 1683 med Johanne de Hemmer (datter af rådmand Laurits de H. og Maren Sørensdatter), født ca. 1660, død 30. november 1741 i Aalborg (Budolfi) (gift 1. gang ca. 1677 med sognepræst i Nykøbing M. Peder Stauning, død 1682).
Toldkontrollør i Aalborg 20. august 1692.

1693-1705 (?)
Hans Lucassen (søn af tolder Lucas Hansen og Cathrine Calow), døbt 3. november 1665, død 17. september 1705 i Aalborg. Gift ca. 1693 med Johanne de Hemmer
Købmand i Aalborg. Toldkontrollør i Aalborg 28. november 1693, bekræftet 1. januar 1696. Rådmand 13. januar 1702. Kgl. bevilling 17. oktober 1696 på at drive ”nogen husnæring” pga. hans ringe løn.

1705-1725
Jens Pedersen, begr. 28. november 1725 i Aalborg (Budolfi). Gift med Johanne de Hemmer (se ovenfor).
Tjente ved hoffet i 18 år, senest hos grevinde Vieregg. Kontrollør i Aalborg 29. september 1705.

1725-1728
Abraham Normann, død 1746 (?)
Inspektør ved dronningens perlefangst i Norge. Kontrollør i Aalborg 31. december 1725. Toldinspektør i Bergen 4. november 1728, afskediget 18. juni 1744.

1728-1735
Niels Jensen Wium, født ca. 1685, begr. 14. oktober 1751 i Risbæk, Sjørslev sogn. Gift 1. gang med Sidsel Kirstine Ermandinger (dater af sognepræst Carl Henningsen E. og Sophie Amalie Hammer), født ca. 1704, død 17. februar 1734 i Aalborg (Budolfi). Gift 2. gang 30. juli 1734 i Gøl med Barbara Johanne Andersdatter Thorning (datter af provst Anders Danielsen T. og Gedske Cathrine Preisler), døbt 17. juni 1716 i Gøl præstegård (gift 2. gang 1757 med tolder og postmester i Vejle Peder Hansen Staal, ca. 1707-1774).
Lakaj hos kongen i syv år. Toldskriver i Bergen 6. juli 1718, tillige passkriver 4. november 1718, toldinspektør sst. 21. april 1722. Kontrollør i Aalborg 4. november 1728, afstod frivilligt embedet til Bigum 26. august 1735. Boede på Bastrup, Almind sogn i 1740. Boede i Sjørslev sogn fra senest 1744.

1735-1745
Søren Nielsen Bigum (søn af Niels Sørensen), født ca. 1699, begr. 17. marts 1781 i Ebeltoft. Gift 16. oktober 1731 i Alborg (Budolfi) med Else Clausdatter Garffen, født ca. 1702, begr. 31. maj 1782 i Ebeltoft.
Købmand i Aalborg 1734. Konst. kontrollør (snarere visitør, idet han ca. 1733 efter øvrighedens ordre skulle forestå Mollerups visitørtjeneste). Kontrollør i Aalborg 26. august 1735, afskediget pga. toldsvig 14. december 1745. Kontrollør i Ebeltoft 21. september 1750, tolder sst. 22. januar 1761.

1745-1750
Niels Nielsen, født ca. 1694, død 19. november 1772 i Aalborg (Frue). Gift 10. september 1719 med Anne Hansdatter, født ca. 1700, død 15. marts 1773 i Aalborg.
Undervisitør i København. Kontrollør i Aalborg 28. december 1745, afskediget 27. januar 1750. Blev han atter kontrollør i 1761? Næppe!
Nielsen udførte mange perspektivstykker i perlemor, af hvilke flere blev udstillet i Kunstkammeret. I 1744 overrakte han kongen et skib med chalup, udført i perlemor, og det var sandsynligvis en medvirkende årsag til hans forfremmelse det følgende år. Udførte også modeller af Rosenborg og Aalborg Frue Kirke. Fejrede guldbryllup i 1769.

1751-1760
Andreas Bondo
Kgl. kontrollør imod toldforpagterne.

1761-1772
Bartholin Woller, født ca. 1707, død 7. juli 1772 i Aalborg (Budolfi). Gift med Marie Dorthea von der Wisch (datter af … og Kirstine Ulsøe), født ca. 1713, død 26. marts 1778 i Aalborg (Frue).
Tjente ved Sølvkammeret i 23 år. Konsumtionsskriver ved maleværkskontoret i København 16. marts 1743, men blev kort efter pensioneret fordi embedet faldt ham for besværligt. Visitør i Aalborg 28. december 1745 (efter Filstrup), afskediget 27. januar 1750. Kontrollør sst. 9. november 1761.

1772-1793
Hans Simonsen Lund, født ca. 1730, død 29. juni 1793. Gift med Anne Margrethe Elisabeth Thessen, født ca. 1743, død 28. april 1822 i Aalborg (Budolfi).
Tolder i Karrebæksminde 15. maj 1770. Kontrollør i Aalborg 24. december 1772.

* * * Toldbetjente

-1661-1667-
Niels Andersen
Toldbetjent i Aalborg 21. maj 1661, udnævnt af generaltoldforvalter Langemach, bekræftet 6. marts 1667 af generaltoldforvalter Müller.

1686-1692 (?)
Thorkild Lauritsen
Tjente i kongens vinkælder. Vicetoldbetjent i Aalborg 16. oktober 1686. Fik 8. marts 1687 løfte om lønforbedring ved Bøhms afgang. Ved toldens bortforpagtning i 1692 blev hans visitørembede (der var skænket ham af kongen ca. 1688) ”næsten betaget ham”. I 1708 oplyste han, at han blev visitør for 20 år siden.

1696-1719
Philip Watsen, født ca. 1668, død 31. juli 1719 i Aalborg (Budolfi). Gift ca. 1695 med Dorthe Jacobsdatter Paulin (datter af provst Jacob Poulsen Thisted og Else Andersdatter Ringkjøbing), født ca. 1658 i Aalborg, begr. 30. december 1732 i Aalborg (Frue) (gift 1. gang med købmand Jens Jensen Almstrup, Aalborg).
Toldbetjent og visitør i Aalborg 1. januar 1696, kgl. konf. 14. november 1699.

1696-1708
David Ellen, død 22. november 1708.
Toldbetjent og visitør i Aalborg 28. marts 1696.

1696-1706
Jacob Jacobsen, død 1706.
Toldbetjent og visitør i Aalborg 14. juli 1696.

1709-1739
Laurits Christensen Molderup, født ca. 1679, begr. 13. oktober 1739 i Aalborg (Budolfi). Gift med Cathrine Christensdatter Bircherod, født ca. 1669, begr. 25. november 1740 i Aalborg (Budolfi).
Visitør i Aalborg 5. august 1709.

1719-1750
Oluf Christensen Juel, født 6. marts 1687 i Nyborg, død 17. august 1765 i Aalborg (Budolfi). Gift 13. juni 1743 i Aalborg (Budolfi) med Appolone Marie Kierschou (datter af farver Jacob Christensen K.), født ca. 1710, død 14. december 1761 i Aalborg (Budolfi) (gift 1. gang 1730 med rådmand i Aalborg Jørgen Berthelsen, 1698-1737).
Fuldmægtig hos overhofmester Gersdorff. Toldbetjent og visitør i Aalborg 4. september 1719 (efter Watsen), afskediget 27. januar 1750, atter toldbetjent og visitør 1761, afskediget 3. maj 1762. Vicerådmand sst. 1719, rådmand 11. juni 1733, afskediget 9. november 1759. Også Juel blev dømt i den store toldsvigssag i 1745, men pga. hans alder blev han benådet og slap med en mindre bøde. Kaldes overvisitør.

1739-1745
Jacob Filstrup, født 29. september 1703 på Fyn, død 4. januar 1789 i Viborg (Gråbrødre). Gift 1. gang med Dorthe Marie Flori (datter af Nicolaj F. og Hilleborg Hein), født ca. 1704 i København, begr. 18. maj 1748 i Aalborg (Frue). Gift 2. gang 20. december 1748 i Aalborg (Frue) med Johanne Svendsdatter (datter af købmand Svend Mortensen og Sidsel Hansdatter), født ca. 1723 i Aalborg, død 11. august 1787 i Viborg (Gråbrødre).
Tjente hos gehejmeråd Holstein i ni år. Adjungeret og succederende visitør i Aalborg 3. oktober 1739 (efter Molderup), afskediget pga. toldsvig 14. december 1745. Tillige postmester 9. maj 1738, et embede han beholdt indtil 1749. Rådmand i Aalborg 28. juli 1741. Landstingsskriver i Viborg 28. marts 1749.

1761-1762
Oluf Christensen Juel
Toldbetjent og visitør i Aalborg 4. september 1719 (efter Watsen), afskediget 27. januar 1750, atter toldbetjent og visitør 1761, afskediget 3. maj 1762.

1762-1782
Johan Adolph Fibiger (søn af hoftrompeter Christian F. og Anne Cathrine …), født ca. 1728, død 14. maj 1782 i Aalborg (Frue). Gift 1762 i København med Mette Margrethe Levrentz, født ca. 1732, død 24. oktober 1802 i Jetsmark præstegård.
Toldbetjent og visitør i Aalborg 3. maj 1762 (efter Juel).
Prædikat af kontrollør 9. august 1762

1772-1794
Michael Fjeldsted Hviid (søn af provst Mathias H. og Karen Fjeldsted), døbt 12. september 1743 i København (Holmens), død 17. april 1797 i Aalborg (Budolfi). Gift 15. maj 1788 i Anne Margrethe Knudsen (datter af … Ove K. og Margrethe Andersdatter Humble), døbt 8. juni 1746 i København, død 31. august 1811 (gift 2. gang 1798 med rektor i Aalborg Hans Gottschalck, 1734-1804)
Volontør og skriver i Rentekammeret. Kontrollør i Kerteminde 6. marts 1770. Visitør i Aalborg 12. august 1772 (efter Woller), overtold- og konsumtionsbetjent sst. 1794. Lotterikollektør.
Prædikat af kontrollør 1772

1782-1794
Lars Arenholt, født ca. 1739, død 11. april 1801 i Aalborg. Gift med Cathrine Sophie Nyeland.
Kontrollør og visitør i Aalborg 1782.


KONSUMTIONSVÆSENET 1770-1772

* * * Konsumtionsforvaltere 

1770-1772
Hans Arentsen Hall
Konsumtionsforvalter i Aalborg 28. november 1769.

* * * Konsumtionsbetjente 

1770-1772
Julius Warnick, født ca. 1734, død 29. september 1791 i Viborg (Gråbrødre). Ugift.
Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 21. februar 1769. Konsumtionsbetjent i Aalborg 28. november 1769. Var overbetjent i Viborg 1775. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Viborg 20. august 1778.

1770-1772
Andreas Richter
Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København. Konsumtionsbetjent i Aalborg 28. november 1769.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1794

* * * Konsumtionsinspektører

1779-1781
Hans Arentsen Halt, født ca. 1716, død 8. februar 1781 i Aalborg (Frue). Gift med Ane Sophie Jensdatter Christensen, født ca. 1731, død 7. december 1800 i Viborg (Gråbrødre).
Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 18. oktober 1769. Konsumtionsforvalter i Aalborg 28. november 1769. Konsumtionsinspektør i Aalborg og Sundby 20. august 1778.

1781-1794
Frederik Winding (søn af sognepræst Anders Westenhoff Albertsen W. og Magdalene Christine Moldrup), født 5. januar 1745 i Vestervig præstegård, død 23. marts 1815 i Aalborg (Budolfi). Ugift.
Student, opgav sine teologiske, senere juridiske, studier efter 15 år. Konsumtionsforvalter i Slagelse. Konsumtionsinspektør i Aalborg og Nørresundby 1781, told- og konsumtionskasserer 1794.
Kammerråd 1781

* * * Konsumtionsoppebørselsbetjente

1779-1794
Johan Joachim Oldenburg
Tolder i Aalborg 27. august 1778, tillige konsumtionsoppebørselsbetjent 1779, afskediget 1794.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1794
Jørgen Christian Bang (søn af kapellan Hans Christian B. og Bodil Cathrine Løwenhertz), døbt 16. juni 1737 i Byrum, død 5. april 1798. Gift 2. april 1788 i Aalborg med Johanne Christensdatter Kjeldgaard (datter af gårdmand Christen Hansen K. og Dorthe Jacobsdatter), døbt 12. august 1753 i Fløjstrup, Kjeldgård gods, død 12. december 1800.
Sekretær på Clausholm. Forvalter på forskellige sjællandske godser. Konsumtionsbetjent i Aalborg 11. juni 1778. Konsumtionsforvalter i Løgstør 30. april 1794.


TOLD- OG KONSUMTIONSVÆSENET 1794-1864

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1794-1824
Christian Preetzmann (søn af degn Johan P. og Anne Bundgaard), født 29. januar 1749 i Ydby degnebolig, død 8. februar 1827. Gift med Christiane Sophie de Bertouch (datter af oberst Carl Rudolph de B. og Cathrine Frederikke de With), født 20. juli 1757, død 31. januar 1837 i Aalborg.
Fuldmægtig på Sohngårdsholm 1776. Konsumtionsforvalter i Nibe 1779. Toldinspektør i Aalborg og Sundby 30. juli 1794, afskediget 10. februar 1824. Oprettede en spindeskole i Nibe. Stiftede den første søndagsskole i Aalborg, var meget godgørende.
Kammerråd 1784. Justitsråd 1807. Etatsråd 1813

1824-1851
Morten Strandgaard (søn af fisker Niels Nielsen S. og Mette Nielsdatter Krogsgaard), døbt 5. juni 1768 i Ringkøbing, død 15. februar 1862 i Aalborg (Budolfi). Gift 1. gang ca. 1791 med Bente Kirstine Jæger, født ca. 1766, død 22. juni 1814 i København. Gift 2. gang 14. oktober 1815 på Frederiksberg med Andrea Henriette Kindler (datter af birkedommer Christoffer K. og Marie Sophie Frederikke Wøldike), født 27. august 1786 i Tårnby sogn, død 4. oktober 1838 i Aalborg (Budolfi).
Ankom til fods til København som 18-årig, hvor han søgte en stilling for sin fremtid og fik ansættelse som kontorist, og seks år senere som fuldmægtig ved et af stadens konsumtionsskriverkontorer. Toldbetjent i København 20. september 1797. Senere konstitueret som portkontrollør, konsumtionsskriver, maleværkskasserer, havneassistent og havnekontrollør. Havnekontrollør i København 1813. Konst. overkontrollør for Sjælland, Fyn, Lolland-Falster og Bornholm 8. februar 1821. Told- og konsumtionsinspektør i Aalborg 10. februar 1824, afskediget 25. marts 1851.
Ved hans embedsjubilæum i 1847 blev han udnævnt til etatsråd, og byens borgere arrangerede en fest til hans ære.
Kammerråd 1821. Justitsråd 1827. Etatsråd 1847. R. 1826.

1851-1855
Jens Laurits Barfred (søn af justitsråd Jens Laurits B. og Elisabeth Sophie Thrane), født 25. august 1798 i Thorslunde, død 12. oktober 1855. Gift 1815 med Marie Margrethe Didrichsen, død 10. november 1875 i København.
Kom på søkadetakademiet. Kaptajnløjtnant. Ejer af Barfredshøj. Told- og konsumtionsinspektør Frederikshavn 1831. Toldinspektør i Aalborg 20. maj 1851.
Generalkrigskommissær 1846. R. 1843.

1856-1869
Schule Theodor Thorbrøgger (søn af tøjhussadelmager Lorentz T. og Karen Windler), født 25. februar 1794 i København (Frue), død 14. februar 1870 i Aalborg (Budolfi). Gift 9. august 1814 i København (Frue) med Cathrine Margrethe Mauritzen (datter af kgl. kok Detlev M. og Ellen Larsen), født 11. december 1793 i København (Helligånds), død 8. maj 1850 i Aalborg (Budolfi)
Exam.jur. 1810. Volontør i Generaltoldkammeret 1808. Kopist i kanal-, havne- og fyrdirektionen 31. december 1811, fuldmægtig sst. 9. marts 1813, fuldmægtig i jyske told- og konsumtionskontor 12. marts 1816. Konst. told- og konsumtionskasserer i Aalborg 16. marts 1824, kgl. udnævnt 13. april 1830, toldinspektør sst. 2. januar 1856, afskediget 4. maj 1869.
Suppleant i Nørrejyllands provinsialstænder 1836, kongevalgt medlem 1848. Borgerlig rådmand 1838, kgl. konf. 16. marts 1839. Medlem af Folketinget (for Aalborg amts 2. kreds) 26. februar – 20. august 1853. Medlem af direktionen for Aalborg Bys og Omegns Sparekasse 1838.
Justitsråd 1842. Etatsråd 1859. R. 1840. D.M. 1853.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1794-1815
Frederik Winding
Student, opgav sine teologiske, senere juridiske, studier efter 15 år. Konsumtionsforvalter i Slagelse. Konsumtionsinspektør i Aalborg og Sundby 1781, told- og konsumtionskasserer i Aalborg og Sundby 1794.
Kammerråd 1781.

1815-1829
Johan Jacob von Bruun (søn af generalauditør Andreas B. og Anne Sophie Mohrsen), født 1770, død 28. april 1842 i København. Gift 11. september 1795 med Christine Margrethe Bülow (datter af major Frederik Rudbech Christian B. og Eva Louse Lüttichau), født 8. april 1775 i Almind sogn (Brusk hrd.), død 21. juli 1851 i Valby, Hvidovre sogn.
Landmåler 20. maj 1795. Postfører i Jylland 8. februar 1799. Premierløjtnant ved 3. jyske infanteriregiment, generaladjudantløjtnant ved general Moltkes generalkommandokontor 18. august 1802, stabskaptajn 1804, var ansat ved generalkommandoen under krigen 1807-14 med station i Randers, afskediget 25. juni 1814. Postmester i Aalborg 9. oktober 1807, men overtog ikke embedet før 1814 og havde det kun i et år. Told- og konsumtionskasserer i Aalborg 1. juli 1815, suspenderet 1823, afskediget efter Højesteretsdom 30. juni 1829.
Karakt. major 1807. Karakt. oberstløjtnant 1814.
R. 1812.

1830-1856
Schule Theodor Thorbrøgger
Rådmand. Told- og konsumtionskasserer i Aalborg 13. april 1830, toldinspektør sst. 2. januar 1856
Justitsråd. R.

1856-1861
Vincent Steno greve Sponneck (søn af Georg Wilhelm greve af S. og Hylleborg von Eppingen), født 1800, død 26. juni 1864 i København. Gift 1830 med Marie Hedevig Møller.
Elev på Landkadetakademiet. Premierløjtnant. Told- og konsumtionskasserer i Ribe 1830. Told- og konsumtionskasserer i Vejle 1846. Toldkasserer i Aalborg 21. juni 1856, afskediget 25. juli 1861.
Kammerjunker 1831. Kammerherre 1853. R. 1861.

1862-1869
Christian Middelboe, født 1806, død 27. marts 1887 i København. Gift med Caroline Christiane Giørtz, født ca. 1831, død 17. april 1875 i København.
Kopist i Generaltoldkammerets indiske kontor, fuldmægtig i kolonial- og handelskontoret samt forvalter ved det vestindiske pakhus 1841. Told- og konsumtionskasserer i Ribe 1847. Toldkasserer i Aalborg 14. marts 1862, afskediget 22. december 1869.
Kammerråd 1854. Justitsråd 1869.

* * * Assistenter ved toldinspektionen

1841-1851
Øllgaard Nyegaard (søn af forvalter Johannes N. og Hedevig Margrethe Norup), født 28. februar 1797 på Petersbjerg, Tørring sogn, død 27. oktober 1866 i Hjørring. Gift 20. november 1828 i Flade kirke med Mette Kirstine Lund (datter af købmand Hans Nielsen L. og Marie Mogenstrup), født 17. januar 1808 i Aalborg (Budolfi).
Toldfuldmægtig i Aalborg 1834. Konst. konsumtionsforvalter i Løgstør, senere i Ringkøbing. Assistent hos toldinspektøren i Aalborg 1. juli 1841. Toldinspektør i Hjørring 20. maj 1851.
Kammerråd 1856.

* * * Told- og konsumtionskontrollører

1794-1797
Michael Fjeldsted Hviid
Visitør i Aalborg 12. august 1772 (efter Woller), overtold- og konsumtionsbetjent sst. 1794. Lotterikollektør.
Prædikat af kontrollør 1772

1794-1801
Lars Arenholt
Konsumtionskontrollør i Sæby. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Varde 1779. Overtold- og konsumtionsbetjent i Aalborg 20. juni 1782 (efter Fibiger).
Prædikat af kontrollør 1782.

1794-1797
Hans Georg Møller, født ca. 1756, død 17. juni 1826 i Guldager, Guldager sogn. Gift 1. gang 26. juni 1778 i Kolding Skt. Nikolaj kirke med Bothilla Cathrine Raben, født ca. 1750, begr. 2. november 1798 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 2. gang 5. december 1812 i Guldager kirke med Bodil Eskilsdatter, født ca. 1764, død 28. september 1819 i Guldager, Guldager sogn.
Købmand i Kolding, gik fallit 1785. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 16. april 1788. Told- og konsumtionsoverbetjent i Aalborg 30. april 1794. Told- og konsumtionsoverbetjent i Hjerting 19. april 1797, afskediget 25. juli 1798.

1797-1809
Niels Møller, født ca. 1758, død 28. marts 1809 i Aalborg (Budolfi). Ugift.
Konsumtionskontrollør i Næstved 1779. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 23. marts 1791. Overtold- og konsumtionsbetjent i Hjerting 8. april 1795. Overtold- og konsumtionsbetjent i Aalborg 14. april 1797 (efter Hviid). Legatstifter (til fordel for trængende enker efter toldbetjente). Hans arvinger var professor Holsts børn (d.e. sognepræst Chr. Møller H., Randers)

1801-1809 
Hans Leirdahl Rose (søn af kapellan Immanuel Frederik R. og Anne Sophie Leirdahl), født 7. december 1746 i Land, død 10. februar 1815 i Bergen (Nykirke). Gift 1793 med Anne Helvig Torup (datter af gårdejer Kai Jensen T. og Sidselle Rolosdatter), døbt ”3. sø. e. trin.” på gården Vibrandsøen, Torvastad, Rogaland fylke, død efter 1815.
Exam.jur. Told- og krydsbetjent i Merdø (under Arendal) 6. marts 1793. Overtold- og konsumtionsbetjent i Aalborg 24. juni 1801. Oplagsskriver og taksadør i Bergen 9. maj 1809.

1809-1814 
Carl Henrik Gercken, født ca. 1757, død 15. oktober 1820 i Hals. Gift med Louise Marie Schultz, født ca. 1762, død 30. januar 1846 i Hals.
Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 24. februar 1796. Told- og konsumtionsoverbetjent i Aalborg 28. juni 1809, afskediget 26. februar 1814.

1809-1814 
Johan Peter Møller (søn af hofkonditor … M.), død 8. april 1817 i København. Gift ca. 1804 med Helene Petersen, født ca. 1776, død 27. november 1812 i Aalborg.
Sergent ved Københavns borgerlige militær. Konditor i København, men mistede alt i bombardementet i 1807. Overtold- og konsumtionsbetjent i Aalborg 28. juni 1809, afskediget 26. februar 1814. 

1814-1834 
Christian Rohde Tham (søn af toldbetjent Frederik T.), født 6. juni 1780 i København, død 15. oktober 1834 i Aalborg (Budolfi). Gift med Christiane Gottschalck (datter af bager G.), født ca. 1784 i Nykøbing S., død 1. maj 1838 i Aalborg (Budolfi).
I handelslære i København. Toldbetjent i Nykøbing S. Undertoldbetjent i København, told- og konsumtionsbetjent sst. 15. september 1811. Konstitueret overbetjent eller kontrollør i Aalborg 1814 (?), fast ansat 17. oktober 1818.
Prædikat af kontrollør 2. november 1824.

1818-1827 
Søren Pagh, født ca. 1769, død 28. februar 1827 i Aalborg (Budolfi). Gift med Cathrine Elisabeth Petronelle Knuph, født ca. 1758, død 6. november 1843 i Sæby.
Strandtoldbetjent mellem København og Helsingør. Overtold- og konsumtionsbetjent i Aalborg 17. oktober 1818.
Prædikat af kontrollør 2. november 1824.

1827-1850 
Jens Iskov Thaning (søn af forpagter Jens T. og Marianne Lund), født 18. april 1782 på Cathrineberg, Sengeløse sogn, død 15. december 1852 på Schleswig sindssygeanstalt. Gift 1. gang 1806 med Marie Christiane Dein, født 1788, død 6. juni 1818. Gift 2. gang 27. november 1818 i Seest med Anne Cathrine Nissen, født 18. august 1784 i Flensburg, død 12. maj 1875 i Aalborg (Budolfi).
Cand.pharm. 1802. Apoteker på Københavns Vesterbro 10. januar 1806, men mistede alt ved bombardementet året efter. Grænsekontrollør i Ejstrup 29. oktober 1811, i Stenderup 25. januar 1820. Surnumerær overtold- og konsumtionsbetjent i Randers 20. december 1825. Told- og konsumtionsoverbetjent i Aalborg 5. juni 1827, afskediget 21. juli 1850.
Prædikat af kontrollør 7. februar 1826.

1834-1841
Elias Andreas Lund (søn af borgmester Hans Christian L. og Louise Augusta Stampe), født 7. oktober 1777 i Holbæk, død 17. september 1841. Gift ca. 1802 med Marianne Cathrine Döhnert (datter af garver D.), født 2. februar 1777 i København, død 14. maj 1852 i Aalborg.
Søkadet. Fænrik ved Sjællandske rytterregiment. Løjtnant. Landmåler. Fuldmægtig hos borgmester Schønheyder, Næstved. Konsumtionsinspektør i Nibe 14. december 1819. Told- og konsumtionsoverbetjent i Aalborg 18. september 1827. Som sådan tiltrådte han det ledige embede som strandtoldinspektør i Hals, men blev i oktober 1834 hentet tilbage til Aalborg, hvor han overtog det ledige 2. kontrollørembede efter Thams død.
Karakt. premierløjtnant 1810. Kammerråd 1819.

1842-1854
Carl Arnholdt Wilhelm Holm (søn af kaptajn Christian Wilhelm H. og Else Wilhelmine Warburg), født 11. juni 1806, død 27. december 1897. Gift ca. 1842 med Regine Cathrine Wilhelmine Margrethe Feddersen (datter af kabinetssekretær Josias F.), født 1817, død 12. december 1844.
Sekondløjtnant 1823. Premierløjtnant og adjudant ved 1. Livregiment. Told- og konsumtionsoverbetjent i Aalborg 29. januar 1842. Toldinspektør i København 6. februar 1854. Overtoldinspektør for Nørrejylland 27. marts 1869.
Karakt. kaptajn 1842. Justitsråd 1856. Etatsråd 1869. R. 1862. D.M. 1873.

1851-1866
Joachim Otto Ingerslev (søn af sognepræst Jacob Abel I. og Vita Bering), født 7. maj 1792 i Saksild præstegård, død 6. november 1877 i København. Gift 1825 med Margrethe Caroline Stehlfeldt (datter af kommandersergent Johan Frederik S. og Margrethe Ebers), født 25. november 1810 i Glückstadt (gift 1. gang med herredsfuldmægtig i Aarhus Vitus Ingerslev).
Månedsløjtnant. Undertoldbetjent i Aalborg 19. juli 1820. Told- og konsumtionsoverbetjent i Thisted 20. april 1831. Toldkontrollør i Aalborg 20. maj 1851, med højere gage 7. marts 1861, afskediget 20. februar 1866.
Kammerassessor 1860. Kammerråd 1866 (frasagde sig rangen 1874)

1854-1860 
Henrik Christian Kragh (søn af toldinspektør Henrik Christian K.), født 3. januar 1800 i Odense, død 7. februar 1869 i Aalborg (Budolfi). Ugift.
Styrmand. Undertold- og konsumtionsbetjent i Aarhus 23. februar 1834. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 7. juni 1835. Toldkontrollør i Aalborg 12. april 1854, afskediget 24. december 1860.

1861-1869
Nicolaj Mathias Holten, født 11. marts 1817 i Bø, Norge, død 23. november 1891. Gift 18. august 1837 i Fredericia (Michaelis) med Gerhardine Ploug (datter af kæmner Hans Herman P. og Marie Kirstine Frederiksen), født 12. juli 1814 i Fredericia (Michaelis), død 1. september 1871.
Kommandersergent ved Fynske Infanteriregiment. Forstkandidat. Landmåler 19. november 1839. Told- og konsumtionsunderbetjent i Nakskov 15. maj 1843. Toldbetjent i Aalborg 29. marts 1845, toldassistent sst. 20. maj 1851, toldkontrollør sst. 18. maj 1861. Toldkontrollør i Horsens 6. oktober 1869. Toldkontrollør i Odense 28. juni 1879.
Karakt. premierløjtnant 1849. R. 1885.


NØRRESUNDBY 

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1788
Hans Georg Frederik Guldberg (søn af sognepræst Dines Hansen G. og Bente Marie Krag), født 9. marts 1751 i Brestenbro, Nim sogn, død 15. juni 1788 i Nørresundby. Gift 18. november 1778 i Aarhus (Domsogn) med Marthe Andreasdatter Steen, født ca. 1754, begr. 16. august 1803 i Nørresundby.
Konsumtionsforvalter i Nørresundby 11. juni 1778.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1785
Jens Jørgen Lysholt (søn af tolder Mads L. og Mette Bloch), døbt 20. oktober 1732 i Grenaa, død … Gift 20. juli 1757 i Aalborg (Budolfi) med Karen Nielsdatter Gjørup (datter af borger Christian G. og Anne Margrethe Henriksdatter Bloch), døbt 19. september 1734 i Randers, død 10. september 1785 i Aalborg (Budolfi) (gift 1. gang 1753 med købmand i Aalborg Johan Adolph Piping, ca. 1719-1756).
Visitør eller underbetjent i Aalborg 1757-79. Forpagter af brændevinsbrændingen i Hammer m.fl. sogne 11. juli 1770. Strandvisitør i Jylland 12. november 1771, afskediget 9. juni 1774. Kontrollør og overkonsumtionsbetjent i Nørresundby 11. juni 1778, afskediget ”uden videre” 22. juni 1785. Blev overfaldet ved en brændevinsinkvisition i 1784. Opholdt sig i København året efter.

1785-1802
Steffen Nissen Bruun, født ca. 1728, død 11. september 1802 i Nørresundby. Gift 1. gang 7. september 1753 i Kolding med Johanne Jacobsdatter (datter af farver Jacob Nielsen og …), død 15. februar 1759 i Kolding. Gift 2. gang med Dorthe Cathrine Krag, født ca. 1734, begr. 18. august 1814 i Aalborg (Frue).
Farver i Kolding 26. maj 1752, afhændede dette 1779. Kontrollør og overtoldbetjent i Nørresundby 29. juni 1785.
Prædikat af kontrollør

1802-1818
Hans Peter Engholm, født ca. 1770, død 12. marts 1818 i Nørresundby. Gift 16. august 1800 i Seest med Anne Cathrine Kocken (el. Rosen).
Patruljebetjent omkring 1800-01. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Nørresundby 8. december 1802. Døde som overkonsumtionsbetjent.

1818-1821
Niels Rosenkrantz Holstein (søn af byfoged Adam Caspar von H. og Birgitte Wandall), født 21. august 1776, død 18. juli 1843 i Køge. Gift ca. 1804 med Marie Svendsen, død 1840.
Kaptajn. Told- og konsumtionsinspektør i Store Heddinge og strandinspektør ved Stevns klint 21. marts 1804. Konsumtionsoverbetjent i Nørresundby 23. maj 1818. Konsumtionsskriver ved Københavns Nørreport 18. december 1821, ved Vesterport 19. august 1823. Konsumtionsinspektør i Frederikssund 24. september 1828. Told- og konsumtionsinspektør i Køge 14. januar 1834.
Karakt. major 1800. Prædikat af toldinspektør 1818.

1822-1838
Hans Dreyer de Hoffmann (søn af oberstløjtnant Ernst Halchuus de H. og Karen Elisabeth de Hoffmann), født 17. september 1775 på Åberg ved Ringkøbing, død 18. februar 1863 i Aalborg. Gift 1. gang 1804 med Charlotte Lindahl, død 1808. Gift 2. gang 1812 med Anne Marie Quist (datter af købmand Christian Ulrich König Q. og Birgitte Bech), født ca. 1787 i Svendborg, død 26. september 1884 i Aalborg (Budolfi).
Løjtnant ved Prins Christians regiment 1793. Kaptajn ved 2. jyske infanteriregiment. Patruljebetjent. Konsumtionsoverbetjent i Nørresundby 23. april 1822, afskediget 13. maj 1838. Hoffmann flyttede i 1830’erne til Aalborg.


HALS

* * * Told- og strandkontrollører (i årene 1779-1827 told- og strandtoldinspektører)

1765-1779
Lassen Bruun (søn af sognepræst Peder Urbansen B. og Maren Lauritsdatter Tancke), døbt 26. marts 1706 i Ferslev præstegård, død 13. august 1779 i Aalborg (Budolfi). Gift 29. december 1734 i Aalborg (Budolfi) med Maren Biering Helbech (datter af købmand Mikkel Poulsen H. og Anne Margrethe Cuur), født 1713, død 5. november 1794.
Købmandskarl i Aalborg 1734. Strandkontrollør og toldbetjent ved Limfjorden mellem Hals og Aalborg 12. februar 1765.

1779-1789
Henrik Nielsen, død 1806. Gift med Margrethe Dorthea Dahl
Told- og strandinspektør i Aalborg [og ved Limfjorden, jf. H&S] 19. august 1779. Konsumtionsforvalter i Løgstør 23. januar 1789.

1789-1811
Johan Frederik Ahlhorn, død 13. februar 1811. Gift med Birgitte Cathrine Colding.
Konsumtionsforvalter i Løgstør 1778. Told- og strandinspektør i Aalborg 23. januar 1789.

1811-1827
Christoffer Evensen Breyen, født 1767 i Norge, død 1. juli 1827 i Hals. Gift ca. 1801 med Helmine Marie Adami, født 1770, død 23. september 1831 i Hals.
Løjtnant. Told- og konsumtionsunderbetjent i København 1. januar 1804. Strandtoldinspektør i Hals 6. maj 1811.
Krigsråd 1823.

1827-1834
Elias Andreas Lund
Told- og konsumtionsoverbetjent i Aalborg 18. september 1827. Som sådan tiltrådte han det ledige embede som strandtoldinspektør i Hals, men blev i oktober 1834 hentet tilbage til Aalborg, hvor han overtog det ledige 2. kontrollørembede efter Thams død.

1834-1852
Carl Christian Ferdinand Grønvold (søn af kaptajn G.), født 19. maj 1794 i Allerslev, død 26. marts 1852 i Hals. Gift med Juliette Wilhelmine Johanne Metscher (datter af skrædder Joseph M. og Mette Marie Andersdatter), født 15. juni 1800, død 6. oktober 1865 i København.
Vagtmester ved Livgarden til hest i 14 år. Told- og konsumtionsoverbetjent i Aalborg 30. december 1834 med bopælsforpligtelse i Hals, hvor han i samtidig blev udnævnt til kommandant.
Krigsassessor 1835. D.M. 1826.

1852-1881
Frederik Christian Hornemann (søn af toldinspektør Claus Wilhelm H. og Marie Pallene Christine Gottschalck), født 28. januar 1807 i Fredericia (Michaelis), død 26. januar 1892. Gift med Frederikke Wilhelmine Wulff (datter af grosserer Frederik W. og Johanne Elisabeth Møller), født 25. september 1816 i København.
Undertold- og konsumtionsbetjent i Fredericia 14. august 1825. Undertoldbetjent i København 25. august 1835. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 23. april 1842, toldassistent 19. december 1845. Konst. strandtoldkontrollør i Humlebæk. Toldkontrollør i Hals 15. juli 1852, afskediget 29. november 1881.
R. 1881.

* * * Toldbetjente (i årene 1762-1794 toldkontrollører)

1672 (?)-1676
Niels Andersen Kaas. Gift 17. maj 1663 i Aalborg (Budolfi) med Gertrud Nielsdatter (datter af Niels Bildsnider).
Var toldbetjent i Aalborg 1672, afløst af Frandsen i 1676.

1676-1688 (?)
Mikkel Frandsen, død efter 1699. Gift med Sophie Andersdatter, død efter 1687.
Fyrbøder hos de adelige fruentimmer 10. oktober 1671. Visitør og strandrider i Hals 12. januar 1676. Fik 21. marts 1676 ordre om at tage bolig i skansen. Kgl. bevilling 18. juli 1677 til at tappe øl og vin i Hals. Var 1699 forpagter på Dronninglund, ”men holder dug og disk i Hals”.

1688-1695 (?)
Jacob Sørensen Banner, død senest 1693. Gift 8. april 1684 i Aalborg (Budolfi) med Else Madsdatter.
Visitør i Hals 4. august 1688.

1696-1702 (?)
Carsten Olpius, død efter 1699.
Toldbetjent og visitør i Hals 1. januar 1696, kgl. konf. 14. november 1699. Boede 1699 i et gadehus i Hals.

1702-1714 (?)
Claus Meggersee (el. Meyersee), død ca. 1714.
Toldbetjent og visitør i Hals 14. februar 1702

1714-1748
Simon Jensen, død 1748.
Tjent på Frederiksborg amtstue i ni år, ved det kgl. køkkenskriveri i 14 år og hos grevinde Gyldenløve. Toldbetjent og visitør i Hals 5. marts 1714 (efter Meyer).

1748-1750
Jens Sechman (søn af tolder Jørgen S. og Sophie Didrichsen), født i Christiania, død efter 1754. Gift med Bolette Nicoline Frølund (datter af rektor Andreas F. og Magdalene Foss), født i København.
Rådmand i Göteborg, men flygtede til Danmark i 1743, fordi han ved det svenske kongevalg havde taget parti for den danske kronprins Frederik (V). Toldbetjent og visitør i Hals 16. april 1748, afskediget 27. januar 1750. Bud ved Bygningskommissionen 13. juli 1750.

1761-1788
Christian Møller (søn af Niels Møller), døbt 31. oktober 1728 i Hadsten, begr. 21. november 1788 i Hals. Gift 1. gang 1762 (kgl. bevilling 26. juli) med Karen Brochmand (datter af garnisonskirurg Steen Daniel B. og Inger Marie Winge), døbt 26. december 1739 i Fladstrand, begr. 13. maj 1782 i Hals. Gift 2. gang 3. september 1783 i Aalborg (Budolfi) med Anne Pedersdatter Malling, født ca. 1733, begr. 24. juli 1796 i Hals (gift 1. gang med skipper i Hals Rasmus Lassen, død 1771; gift 2. gang 1775 med skipper i Aalborg Jørgen Jensen Holm, død ca. 1783).
Toldbetjent og visitør i Hals 22. januar 1761.
Prædikat af kontrollør 1. december 1761.

1789-1794
Jens Borrebye, født 1734, død 2. november 1794 i Hals.
Strandvisitør i Ringsted 9. september 1772, strandvisitør mellem Køge og Kikhavn 9. september 1772. Kontrollør og toldbetjent i Hals 23. januar 1789.
Prædikat af kontrollør 1772.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar