søndag den 11. januar 2015

Toldere i Ringkøbing

TOLDVÆSENET INDTIL 1794

* * * Toldere


1646-1661
Mogens Olufsen
Borgmester i Ringkøbing. Tillige tolder sst. 1. maj 1646, afskediget pga. skrøbelighed 1661.
Mogens Olufsen skænkede lysekronen til Ringkøbing kirke.

1661-1666
Herman Haage
Tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter i Ringkøbing 15. marts 1661

1666-1673
Niels Eskildsen, død 1673 i Ringkøbing. Gift.
Tolder i Ringkøbing 12. oktober 1666, kgl. konf. 2. juni 1670.

1673-1675
Mikkel Eskildsen, død 28. april 1689 i Ringkøbing. Gift med …che Jensdatter, død 27. april 1689 i Ringkøbing.
Kgl. taffeldækker. Tolder i Ringkøbing 20. oktober 1673, afskediget pga. en forseelse. Rasmus Andersen på Søgård (Holmsland klit) gik i forbøn for tolderen, men Mikkel Eskildsen fik ikke sit embede igen.

1675-1680
Svend Christensen Heboe, død 15. februar 1705. Gift med N.N., født ca. 1642, begr. 27. september 1725 i Lemvig.
Toldbetjent i Ringkøbing 20. januar 1670, tolder sst. 12. juni 1675. Vejer og måler 13. december 1692.

1680
Hans Dillenborg
Tolder i Ringkøbing 18. september 1680. Tiltrådte muligvis ikke.

1680-1681
Søren Willumsen, død ultimo december 1681 i Ringkøbing. Gift med Karen.
Borgmester i Lund, men forlod byen under den skånske krig og opholdt sig i nogle år i København. Tolder i Ringkøbing 18. september 1680. Ved kgl. resol. 27. august 1679 var han blevet bevilget skattefrihed i tyve år, hvilket blev bekræftet for enken 22. august 1683. Enken fik 2. januar 1682 tilladelse til at opsætte mandens begravelse og til at bisætte ham om aftenen. Enken fik bevilget et halvt nådsensår 27. februar 1683.
Willumsen døde efter et slagsmål med nogle personer, der ikke ville tillade ham at fortolde deres varer. De tildelte ham flere slag, og et par uger efter døde han. Han efterlod sin enke uden midler, men kongen købte hendes hus for 400 rdl. og indrettede det til byens toldbod.

1682-1689
Johan Mache, død tidligst 1693. Gift med Pernille, født ca. 1647, begr. 5. januar 1687 i Ringkøbing.
Tolder i Ringkøbing 14. januar 1682. Han mistede embedet, da tolden blev bortforpagtet i 1690.

1690-1695
Bortforpagtet til en ukendt mand

1696-1699
Elias Lauritsen, død 23. januar 1699. Gift 15. juni 1692 i Ringkøbing med Ide Sophie Rasmusdatter (datter af amtsskriver Rasmus Andersen og Dorthea Lauritsdatter), døbt 28. juli 1667 på Vadskærgård, Tørring sogn, død 9. april 1734 i Ringkøbing (gift 2. gang med ejer af Søgård Mogens Henriksen Wendelboe, død 1709).
Tolder i Ringkøbing 1. januar 1696. Hans søn, der antog navnet Winther, blev sognepræst i Ejsing. I 1698 købte han på statens vegne en ny toldbod i Ringkøbing for 105 rdl.

1699-1706
Jørgen Sørensen Jelling (søn af sognepræst Søren Jørgensen Jelling og Maren Hansdatter Svane), født i Jelling præstegård, død tidligst 1710. Gift med Elisabeth Storch.
Tolder i Ringkøbing 31. januar 1699, kgl. konf. 19. december 1699. Toldforpagter 25. marts 1701 for treåret 1701-03. Han forpagtede også tolden det næste treår, men blev afskediget i slutningen af 1706. Den 19. april 1707 ansøgte han om det ledige kontrollørembede, men forgæves. Og det gik heller ikke, da han den 4. november 1709 ansøgte om sit tidligere tolderembede. Medforpagter af konsumtionen 1710-12. Tobaksforpagter 1710.
Jelling var en velhavende mand, der i 1710 beboede sin egen gård i Ringkøbing.

1707-1731
Didrik Mouritsen Krey (søn af ankersmed Mourits Didriksen K. og Mette Jansdatter), født 4. december 1670 i København, død 29. marts 1731 i Ringkøbing. Gift 16. marts 1700 i Alslev kirke med Mette Cathrine Rasch (datter af regimentsskriver Andreas Hansen R. og Johanne Lauritsdatter), født ca. 1682, død 23. december 1733 i Ringkøbing.
Kgl. lakaj. Toldbetjent og visitør Varde 18. februar 1696. Toldinspektør i Aarhus og Ribe stifter 22. februar 1701, men mistede allerede denne stilling, da toldinspektionen for hele Danmark blev bortforpagtet til de to franskmænd Pierre Peaumeau og Paul Choppis. I de følgende år søgte han en række ledige embeder overalt i landet, men forgæves. Tillige toldforpagter i Ringkøbing i 1707-09 (kgl. resol. 7. december 1706). Tolder i Ringkøbing 20. januar 1710, kgl. bestalling 21. januar 1724. Selvom han således i 1710 udnævntes til tolder i Ringkøbing, beholdt han dog kontrollørembedet i Hjerting. Dette forhold fremgår med al tydelighed ved udnævnelsen af hans efterfølger i Hjerting.
I 1710 beboede Krey sin egen gård i Ringkøbing. Ti år senere ansøgte han om at få en rangtitel og angav i den forbindelse at han var født i samme time som majestæten. Krey var imidlertid født i december 1670 og kong Frederik IV først i oktober 1671.

1731-1755
Poul Søltoft, begr. 6. april 1762 i Ringkøbing. Gift 1. gang med N.N., begr. 15. marts 1737 i Ringkøbing. Gift 2. gang 1757 med Agnete Jensdatter Lyngbye, begr. 24. april 1793 i Ringkøbing (gift 2.gang 1763 med toldkontrollør Jens Dørcker, se nedenfor).
Overskibsskriver i flåden ca. 1711, skriver på søbatteriet Trekroner ca. 1724. Tolder i Ringkøbing 16. maj 1731, afskediget 28. april 1760.
Kammerråd 1760.

1755-1760
Henrik Molrath Richter
Toldforpagter i Ringkøbing

1761-1772
Nicolaj Nomanni, født ca. 1729, begr. 27. januar 1790 i Ebeltoft. Gift juli 1760 på Ledreborg med Cathrine Elisabeth Schou, født ca. 1736, død 9. december 1801 i Ebeltoft.
Tolder ved øksne- og hestetolden og kgl. kontrollør imod toldforpagteren i Ringkøbing 28. april 1760, fortsatte som tolder sst. ved forpagtningens ophør ved årsskiftet 1760/61. Tolder i Svendborg 12. november 1772, afskediget 1785. Bosat i Ebeltoft senest 1787.

1772-1782
Frederik Christian Carl Krag (søn af højesteretsadvokat Svend K. og Regitze Sophie Grubbe), født 1728 i København, død 1808 (?). Ugift (?)
Løjtnant ved Nordre jyske nationale regiment, men blev afskediget senest 1763 pga. svigtende helbred. Kontrollør i Bogense 1770. Tolder i Ringkøbing 26. november 1772, afskediget pga. ulovlige opkrævninger og for ikke at passe sit embede 26. september 1782.
Er han identisk med den 72-årige Christian Krag, der levede af almisser i København i 1801?

1782-1794
Jørgen Frederik Voigt (søn af slotsforvalter og gartner Nicolaj V. og Christiane Westerholt), døbt 24. juli 1748 på Frederiksberg, død 30. januar 1806 i Varde (Nikolaj). Gift 1. gang med Elisabeth Marie, født ca. 1749, begr. 15. august 1787 i Ringkøbing. Gift 2. gang 9. juli 1788 i Ringkøbing med Else Cathrine Horslund (datter af købmand Søren Lauritsen H. og Kirstine Frisenberg), døbt 15. oktober 1769 i Viborg (Sortebrødre).
Student. Volontør i Generaltoldkammerets jyske konsumtionskontor. Tolder i Ringkøbing 6. september 1782, tillige konsumtionsforvalter 22. juni 1785. Told- og konsumtionskasserer sst. 30. april 1794, afskediget pga. svaghed 24. januar 1798. Familien flyttede herpå til Varde.

* * * Toldkontrollører

1670-1675
Svend Christensen Heboe, død 15. februar 1705. Gift med N.N., født ca. 1642, begr. 27. september 1725 i Lemvig.
Toldbetjent i Ringkøbing 20. januar 1670, tolder sst. 12. juni 1675. Vejer og måler sst. 13. december 1692.

1675-1679
Dines Lauritsen Lerche
Toldbetjent i Ringkøbing 27. april 1675. Tolder i Nyborg 14. juni 1679.

1696-1707
Hans Brygmann, død ca. 1707 i Ringkøbing.
Toldbetjent i Hjerting 1680. Toldbetjent og visitør i Ringkøbing 1. januar 1696, kgl. konf. 12. december 1699.
Enken ejede i 1710 en gård i Ringkøbing, der var beboet af kontrollør Buch.

1707-1721
Peder Ibsen Buch, død 23. oktober 1721 i Ringkøbing. Gift med Anne Marie Lauritsdatter Weyle, død efter 1717.
Tjente hos stiftamtmand Wind, generalløjtnant Rosenkrantz og kammerherre Eichstedt. Toldbetjent og visitør i Ringkøbing 9. april 1707.

1721-1755
Eskild Mikkelsen Rude, begr. 3. august 1759 i Ringkøbing. Gift 1723 (kgl. bev. 16. juli) med Johanne Sørensdatter Bregenberg.
Livré hos prinsesse Sophie Hedevig i 17 år. Kontrollør i Ringkøbing 24. november 1721, kontrollør ved øksne- og hestetolden sst. 1756. Tillige vejer og måler 30. august 1728. Rådmand 1739.

1756-1760
Poul Søltoft
Tolder i Ringkøbing 16. maj 1731, kgl. kontrollør imod toldforpagteren sst., afskediget 28. april 1760.

1760
Nicolaj Nomanni
Tolder ved øksne- og hestetolden og kgl. kontrollør imod toldforpagteren i Ringkøbing 28. april 1760, fortsatte som tolder ved forpagtningens ophør ved årsskiftet 1760/61.

1761-1780
Jens Dørcker, født ca. 1718, død 10. februar 1781 i Ringkøbing. Gift 2. juni 1763 i Ringkøbing med Agnete Marie Lyngbye, født ca. 1735, begr. 24. april 1793 i Ringkøbing (gift 1. gang 1757 med tolder Poul Søltoft, se ovenfor).
Løjtnant ved fodfolket. Kontrollør i Ringkøbing og ved øksne- og hestetolden 15. september 1759, fortsatte som toldkontrollør ved forpagtningens ophør ved årsskiftet 1760/61, afskediget 22. juni 1780. Tillige vejer og måler sst. 12. oktober 1759.
Kammerråd 1763.

1781-1788
Ulrich Christensen Friis (søn af degn Christen Andersen F.), døbt 14. april 1749 i Sønder Omme degnebolig, begr. 20. april 1791 i Ringkøbing. Gift 6. maj 1774 i Randers med Karen Elisabeth Kopp, født ca. 1743.
Købmand i Ringkøbing senest 1774. Kontrollør og visitør i Ringkøbing samt ved øksne- og hestetolden 22. juni 1780, afskediget 19. september 1788.

1788-1794
Hans Peter Nissen, født ca. 1755, begr. 30. april 1795 i Ringkøbing. Gift med Anne Christiane Jensdatter, født ca. 1752, død tidligst 1801.
Handelskontorist i fire år. Konsumtionskontrollør i Varde 28. juni 1785. Kontrollør og toldbetjent i Ringkøbing 19. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794.


ØKSNE- OG HESTETOLDEN 1756-1760

* * * Toldere ved øksne- og hestetolden

1756-1760
Poul Søltoft
Tolder i Ringkøbing 16. maj 1731, kgl. kontrollør imod toldforpagteren sst., afskediget 28. april 1760.

1760
Nicolaj Nomanni
Tolder ved øksne- og hestetolden og kgl. kontrollør imod toldforpagteren i Ringkøbing 28. april 1760, fortsatte som tolder ved forpagtningens ophør ved årsskiftet 1760/61.

* * * Kontrollører ved øksne- og hestetolden

1756-1759
Eskild Rude
Kontrollør i Ringkøbing 24. november 1721, kontrollør ved øksne- og hestetolden sst. 1756.

1759-1760
Jens Dørcker
Kontrollør i Ringkøbing og ved øksne- og hestetolden 15. september 1759, fortsatte som toldkontrollør ved forpagtningens ophør i 1761, afskediget 22. juni 1780.


KONSUMTIONSVÆSENET 1779-1794

* * * Konsumtionsforvaltere

1779-1785
Johan Caspar Laurentius Müllertz, født ca. 1737, død 8. september 1821 i Ringkøbing. Ugift.
Kommandersergent. Konsumtionsforvalter i Ringkøbing 20. august 1778, afskediget med pension 22. juni 1785. Levede siden som pensionist i Ringkøbing.

1785-1794
Jørgen Frederik Voigt
Tolder i Ringkøbing 6. september 1782, tillige konsumtionsforvalter 22. juni 1785. Told- og konsumtionskasserer sst. 30. april 1794, afskediget pga. svaghed 24. januar 1798.

* * * Konsumtionskontrollører

1779-1780
Peter Nicolaj Køhler, begr. 15. januar 1780 i Ringkøbing. Gift med Peternille, født ca. 1727, død tidligst 1787.
Var i Asiatisk Kompagnis tjeneste i tolv år og gjorde mange rejser til Kina. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ringkøbing 23. juli 1778. Hans enke boede hos sadelmager Peder Friis i Ringkøbing i 1787.

1780-1788
Christen Foght (søn af Lars F. og Pernille Rudolphsdatter), døbt 21. juni 1747 i København, død 26. august 1801 i Hjerting, Guldager sogn. Gift 28. februar 1781 i Ringkøbing kirke med Marie Kirstine Kiborg (datter af Johan Christian K. og Sidsel Cathrine Poulsdatter), døbt 23. juli 1757 i København, død 19. juni 1802 i Varde (Jacobi).
Kommandersergent i ni år. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Ringkøbing 31. januar 1780. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Varde 26. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794, toldkasserer i Hjerting 9. september 1795.

1788-1794
Hans Peter Nissen
Kontrollør og toldbetjent i Ringkøbing 19. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794.


PERIODEN 1794-1851

* * * Told- og konsumtionsinspektører

1794-1797
Jacob Alsbach (søn af sognepræst Laurits Jacobsen Alsbach og Kirstine Hansdatter Egede), døbt 17. marts 1745 i Vardal præstegård, Vardal prestegjeld, Oppland fylke, Norge, begr. 22. september 1800 i Rudkøbing. Gift 19. september 1794 i Ringkøbing med Louise Brockdorff (datter af ritmester Christian Ehrenreich von B. og enriette Kirstine von Pultz), født 6. november 1777 i Stadil, Stadil sogn, død 29. april 1848 i Vantinge sogn.
Tolder i Foldingbro 1. juni 1791. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 30. april 1794. Toldinspektør i Rudkøbing 1. marts 1797.

1797-1803
Hans Jørgensen, født 1744, død 5. april 1803 i Ringkøbing. Gift ca. 1768 med Johanne Elisabeth Busch, født ca. 1740 død 13. januar 1809 i Holstebro.
Toldbetjent i København. Konsumtionsinspektør i Rudkøbing 27. september 1786, told- og konsumtionsinspektør sst. 3. juli 1793. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 1. marts 1797.

1803-1806
Peter Øllgaard (søn af købmand og skibsreder Christen Pedersen Ø. Og Maren Pedersdatter), døbt 5. januar 1766 i Ribe (Catharinæ), død 3. juni 1806 i Ringkøbing. Gift 2. maj 1798 i Vejle med Wilhelmine Frederikke Winther (datter af kapellan, senere sognepræst Peder Christiansen W. og Anna Halling), født 14. juli 1769 i Vejle, død 22. december 1837 i Lemvig.
Skriverkarl hos stiftamtmændene Urne og Hellfried i Ribe i ti år. Exam.jur. 30. januar 1793. Told- og konsumtionskasserer i Vejle 10. januar 1798. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 1. juni 1803.

1806-1823
Jens Jørgen Fæster (søn af kaptajn og kinafarer Henrik F.), døbt 2. september 1747 i København (Frelsers), død 29. juli 1825 i Ringkøbing. Gift 1. gang ca. 1770 med Anne Cathrine Sørensdatter Elkjær (datter af undergraver Søren Hansen E. og Kirstine Andersdatter Lie), døbt 16. juli 1750 i København (Skt. Nikolaj), død 17. november 1813 i Ringkøbing. Gift 2. gang 25. marts 1814 i Ringkøbing kirke med Anne Kolbye (datter af købmand Bertel K. og Obel Cathrine Mørch), født 29. april 1784 i Ringkøbing, død 3. maj 1859 i Ringkøbing (hun gift 2. gang med postmester Thomas Iversen Koed, 1770-1846).
Bosat i Frederikssund i 1770’erne. Købmand i København ca. 1780. Konsumtionskontrollør i Skælskør 1790, strandtoldbetjent i Karrebæksminde (under Næstved toldsted) 23. marts 1791. Konsumtionskasserer i Varde 20. marts 1805. [Told- og] konsumtionsinspektør i Ringkøbing 5. september 1806, suspenderet 4. november 1820, fradømt 24. juni 1823. Fæster donerede et stort pengebeløb til byens skolevæsen i 1817. Suspensionen i 1820 skyldtes, at Fæster havde tilladt nogle personer at drive ulovligt brændevinsbrænderi på landet.
Kammerråd 1813.

1823-1837
Lars Lassen, født 1785 i København, død 16. april 1851. Gift med Kirstine Elisabeth Cathrine Møller, født 1785 i Næstved, død 17. november 1843.
Student 1801. Kopist i Generaltoldkammerets københavnske told- og konsumtionskontor 18. juni 1808, fuldmægtig 6. juli 1813. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 14. oktober 1823. Told- og konsumtionsinspektør i Helsingør 29. juli 1837.
Kammerråd 1824. Justitsråd 1840. R. 1847.

1837-1851
Wilhelm Marcus Julius baron Güldencrone (søn af major Wilhelm baron G. og Juliane Marie Høegh-Guldberg), født 13. november 1799 i Schleswig, død 3. januar 1852 i Aarhus (Domsogn). Gift 12. november 1830 i Mårslet med Theone Caroline von Hoff (datter af landsdommer Henrik Muhle von H. og Anne Marie Wodschou), født 15. januar 1806 i Kiel, død 26. november 1797 i Aarhus.
Ritmester. Told- og konsumtionsinspektør i Ringkøbing 24. oktober 1837, afskediget 20. maj 1851. Han døde under et besøg i Præstholm, Gosmer sogn.
Kammerjunker.

* * * Told- og konsumtionskasserere

1794-1798
Jørgen Frederik Voigt
Tolder i Ringkøbing 6. september 1782, tillige konsumtionsforvalter 22. juni 1785. Told- og konsumtionskasserer sst. 30. april 1794, afskediget pga. svaghed 24. januar 1798.

1798-1818
Frands Bernth (søn af rektor, professor Johan Ludvig B. og Anne Margrethe Thestrup), født 22. december 1764 på Herlufsholm, død 26. januar 1818 i Ringkøbing. Gift 31. maj 1799 på Frederiksberg med Regine Cathrine Marie Brenner (datter af slotsforvalter Joseph B.), født 1769 på Charlottenborg (?), død 24. februar 1837 i Ringkøbing.
Student 1783. Volontør i Generaltoldkammeret, kopist i kammerets sjællandske og lollandske told- og konsumtionskontor 11. januar 1792. Told- og konsumtionskasserer i Ringkøbing 31. januar 1798.

1818-1825
Hans Christian Frørup von Krogh (søn af generalmajor Søren de Fine von K. og Cathrine Nicolava Frørup), født 11. maj 1775 på Hoggenvik, Vikedal prestegjeld, Rogaland fylke, Norge, død 11. august 1825 i Ringkøbing. Gift 14. juli 1801 i København (Garnisons) med Cathrine Marie Hjorth, født 3. november 1777, død 16. januar 1837 i Ringkøbing.
Fænrik ved Sjællandske Regiment 1797, sekondløjtnant 1803, premierløjtnant ved Danske Livregiment 1804, afsked 1818. Told- og konsumtionskasserer i Ringkøbing 10. marts 1818. Omkom ved drukning.
Karakt. kaptajn 1818.

1825-1844
Didrik Wilhelm von Lewetzow (søn af amtmand Hans Christoffer Didrik Victor L. og Martha Tillisch), født 29. januar 1786 på Bessestad, Island, død 6. september 1849. Gift 13. juli 1818 med Edle Wilhelmine Fog (datter af sognepræst, mag. Søren Sørensen F. og Riborg Dorthea Tybring), født 7. juli 1793 i Idestrup præstegård.
Fænrik ved Slesvigske Infanteriregiment, sekondløjtnant 1804, premierløjtnant 1809, afskediget 1816. Told- og konsumtionskasserer i Ringkøbing 15. november 1825. Told- og konsumtionskasserer i Aarhus 28. maj 1844.
Kammerjunker 1813. Kammerherre 1846.

1844-1851
Niels Christoffer Poulsen (søn af gårdmand Poul Nielsen og Birthe Jacobsdatter), døbt 1. marts 1789 i Sjelle, Sjelle sogn, Aarhus amt, død 16. september 1865 i Holbæk. Gift med Karen Rasmusdatter (datter af gårdmand Rasmus Nielsen og Sidsel Jensdatter), døbt 27. januar 1793 i Oustrup, Røgen sogn, Skanderborg amt.
Toldfuldmægtig i Aarhus 1811, konst. told- og konsumtionskasserer sst. 4. august 1833 (kun kortvarigt). Told- og konsumtionskasserer i Ringkøbing 23. august 1844. Toldkasserer i Holbæk 20. maj 1851. Ejer af Framlevgård 1822.
Kammerråd 1854. R. 1865

* * * Toldkontrollører

1794-1795
Hans Peter Nissen
Kontrollør og toldbetjent i Ringkøbing 19. september 1788, overtold- og konsumtionsbetjent sst. 30. april 1794.

1795-1820
Christen Stockfleth Seeberg, født ca. 1759, død 20. maj 1820 i Ringkøbing. Gift 1. gang 10. april 1788 i Mariager kirke med Ide Sophie Just (datter af prokurator Nicolaj Nissen J. og Johanne Schebye), døbt 28. november 1767 i Næstved (Skt. Peders). (Ægteskabet opløst 1799, hun gift 2. gang 1809 med prokurator Otto Frederik Kralund, 1783-1844, men atter skilt). Gift 2. gang 3. november 1810 i Sønder Nissum kirke med Mette Cathrine Fuglsang (datter af herredsfoged Johan F. og Marie Kirstine Raben), født 3. december 179 i Ringkøbing.
Vagtmester ved Husarregimentet. Kontrollør og konsumtionsbetjent i Hobro 2. august 1786. Overtold- og konsumtionsbetjent i Ringkøbing 27. maj 1795.
Prædikat af kontrollør

1820-1829
Christian Frederik Schubert (søn af fourer Carl Gottlob S. og Johanne Marie Holst), døbt 24. januar 1779 i Skanderborg, død 26. oktober 1829 i Ringkøbing. Gift 19. maj 1802 i Fredericia (Trinitatis) med Marie Teubner (datter af møller Jacob Frederik T. og Johanne Pedersdatter), døbt 23. august 1780 i Skibdræt mølle, Sønder Vilstrup sogn, Vejle amt, død 30. juni 1867 i Ringkøbing.
Fourer i Fredericia. Premierløjtnant, bosat i Ringkøbing fra senest 1815. Told- og konsumtionsoverbetjent i Ringkøbing 26. august 1820.

1830-1851
Jørgen Saabye (søn af sognepræst Hans Egede S. og Vibeke Margrethe Thye), født 1. september 1782 i Vålse præstegård, Maribo amt, død 14. april 1865 i Ringkøbing. Gift 16. marts 1810 i Hagested med Magdalene Søeborg (datter af sognepræst Peter S. og Inger Magdalene Barbare Rørbye), født 28. oktober 1786 i Hagested præstegård, Holbæk amt. Ægteskabet opløst senest 1845.
Proprietær på Falkerslevgård på Falster. Strandkontrollør på Langeland 17. november 1821. Told- og konsumtionsoverbetjent i Ringkøbing 11. maj 1830, toldkontrollør 22. maj 1845, afskediget 20. maj 1851.


PERIODEN EFTER 1851

* * * Toldinspektører

1851-1854
Jacob Sletting (søn af mønsterskriver Ebbe Jacob S. og Christiane Jansen), født 16. maj 1808 i København (Holmens), død 26. september 1858 i Nakskov. Gift 16. maj 1845 i København Vor Frue kirke med Eleonore Sophie Starinsky (datter af regimentskirurg Samuel S. og Johanne Justine Brøndlund), født 20. juni 1826 i Næstved (Peders), død 23. august 1893.
Student 1825, cand.jur. 1833. Kaptajn i Kongens livkorps. Konst. konsumtionsforvalter i Skanderborg 18. juli 1844, fast ansat 3. januar 1849. Toldinspektør Ringkøbing 20. maj 1851. Toldforvalter Nakskov 1. juli 1854.
Kaptajn.

1854-1866
Peter Erik Olavius Heinsvig (søn af kgl. skuespiller Peter H. og Anne Marie Büchling), født 18. november 1803 i København, død 21. december 1866 i Ringkøbing. Gift med Ida Sophie Margrethe Mathilde Benner, født ca. 1811 i København, død 12. marts 1874.
Kopist i Generaltoldkammerets danske fag 23. september 1834. Told- og konsumtionskasserer i Bogense 25. februar 1845, afskediget 20. maj 1851. Fungerende toldforvalter i Nakskov. Toldinspektør i Ringkøbing 24. juli 1854.

* * * Toldoppebørselskontrollører

1851-1854
Frederik Poulsen (søn af husmand Poul Jørgensen og Maren Larsdatter), døbt 31. januar 1796 i Bro, Brenderup sogn, Odense amt, død 13. november 1867 i Svendborg (Frue). Gift 31. december 1820 i Middelfart med Karen Wichmand Bang (datter af gårdejer Henrik Jørgensen B. og Charlotte Sophie Kruckau), døbt 22. september 1783 på Tårupgård, Taulov sogn, Vejle amt, død 25. november 1863 i Svendborg (Frue).
Exam.jur. 1814. Toldbetjent i Middelfart. Konst. overtoldbetjent i Skive 28. april 1838, toldkontrollør sst. 22. maj 1845. Tillige forligelseskommissær sst. 3. juni 1848. Toldoppebørselskontrollør i Ringkøbing 20. maj 1851. Toldkontrollør i Svendborg 2. september 1854.

1854-1869
Christian Wilhelm Bülow (søn af proprietær, etatsråd Adam Diedrich B. og Anne Tommerup), født 17. marts 1803 på Tøjstrup, Ryslinge sogn, Svendborg amt, død 3. juli 1892 i København (Matthæus). Ugift.
Exam.jur. 1828. Toldbetjent og visitør ved told- og konsumtionsvæsenet i København 22. august 1838, senere toldassistent sst. Toldoppebørselskontrollør i Ringkøbing 12. december 1854. Toldforvalter i Bogense 24. maj 1869, afskediget 17. marts 1876.
R. 1876.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar