torsdag den 1. januar 2015

Toldere i Kolding

* * * Overtoldinspektører

1664-1671
Jørgen (Georg) Junghans, født ca. 1616 i Schweiz, begr. 9. december 1672 i Kolding. Gift med Thale Mathiasdatter, født ca. 1623, begr. 9. februar 1671 i Kolding.
Kom til Danmark i 1643. Provinsialforvalter ved told- og konsumtionsvæsenet i Ribe stift 1661. Overtoldinspektør i Kolding 28. februar 1664, kgl. konf. 12. juli 1670.


* * * Toldere

Ca. 1650-1668
Morten Nielsen Panck, født ca. 1603, begr. 5. maj 1668 i Kolding. Gift 1. gang med Annike Hermansdatter Reiminck, født ca. 1693, begr. 5. juli 1654 i Kolding (hun gift 1. gang med tolder Jeremias Wolff, Kolding). Gift 2. gang 13. juli 1656 i Kolding med Dorthe Hansdatter Wolph.
Borgmester i Kolding, nvt. 1648, tillige tolder fra omkring midten af det 17. århundrede. Bestalling som tolder samt konsumtions- og stempelpapirsforvalter i Kolding blev bekræftet 16. juli 1661.

1668-1677
Henrik Niemann, født ca. 1621, begr. 11. juni 1677 i Kolding. Gift med Margrethe Fobrian, født ca. 1632, begr. 10. september 1678 i Kolding.
Hofkonditor og sukkerbager 21. juli 1650. Tolder i Kolding 9. maj 1668.

1677-1706
Hans Pedersen, født ca. 1637, begr. 27. april 1724 i Kolding. Gift 1677 med Margrethe Cathrine Curtz, bisat 25. juli 1730 i Vejle, begr. 17. oktober 1730 i Kolding.
Kopist i Skatkammeret i 19 år. Adjungeret og succederende tolder i Kolding 24. marts 1675, kgl. konf. 1. januar 1696 og 28. novembet 1699. Tillige borgmester 22. december 1691-1696, atter borgmester 1707-1723. Tillige husfoged på Koldinghus 18. marts 1699. Et par af sønnerne blev præster og førte navnet Curtz.

1706-1724
Peder Hansen (søn af tolder Hans Pedersen og Margrethe Cathrine Curtz), døbt 24. oktober 1685 i Kolding, død 2. august 1724 i Kolding. Gift 1. gang 27. oktober 1711 i Kolding med Anne Nielsdatter, født ca. 1694, begr. 10. marts 1713 i Kolding. Gift 2. gang 26. juni 1714 i Kolding med Kirsten Pedersdatter (datter af købmand og konsumtionsforpagter Peder Laugesen og Karen Bendixdatter), født 31. august 1680 i Kolding, død 16. marts 1754 i Kolding (gift 1. gang 1696 med købmand og konsumtionsforpagter Hans Hansen Bruun, ca. 1665-1713; gift 3. gang 1725 med købmand og rådmand Daniel Mikkelsen, 1700-1759).
Tolder i Kolding 28. december 1706.

1724-1756
Andreas Rachlow. Gift 1. gang med Christiane Dorthea Hansen, begr. 18. august 1746 i Kolding. Gift 2. gang 1748 i Fredericia (Trinitatis) med Petronelle Dorthea Werckmester (datter af sognepræst Knud Henriksen W. og Anne Elisabeth Christoffersdatter Wielandt), født ca. 1709 i Vejlby præstegård (ved Middelfart), død 1782 i København (gift 1. gang med sognepræst i Vejlby Hans Christiansen Riisbrigh, 1699-1746).
Tolder i Kolding 21. august 1724, fradømt ved Kammerretten 5. august 1756. Tillige adjungeret og succederende husfoged på Koldinghus 3. marts 1746 (tiltrådte tre måneder senere og kaldte sig siden slotsforvalter). Fik 10. juni 1759 ordre om at afstå forvalterembedet til Peter Schyberg mod at beholde sine værelser på Koldinghus og med løfte om pension til enken til sin tid. Hans videre skæbne kendes ikke.

1756-1760
Henrik Molrath Richter
Borgmester i Kolding. Toldforpagter i Kolding 1756-60.

1761-1762
Peter Schyberg, død 6. juli 1762 i Kolding. Gift 5. april 1758 i Kolding med Kirsten Høxbroe, begr. 7. februar 1783 i Fredericia (Trinitatis) (gift 2. gang 1765 med stadsfysikus i Fredericia, dr.med. Martin Henrik Ingwersen, død 1787).
Kgl. lakaj og kabinetkurer i tolv år. Tolder ved øksne- og hestetolden og kontrollør mod toldforpagterne i Kolding 13. september 1756. Tillige husfoged (”slotsforvalter”) på Koldinghus 10. juni 1759 og vandmester sst. 18. august 1760.

1762-1778
Jørgen Rudolph Hertz, død 20. juli 1778. Gift med Cathrine Marie David, død tidligst 1801.
Tolder i Kolding og husfoged på Koldinghus 30. august 1762. Tillige regnskabsfører og kasserer ved konsumtionen 11. juni 1778, men døde før han tiltrådte dette embede.

1778-1791
Georg Andreas Memmert, født ca. 1734, død 13. oktober 1791 i Kolding. Gift med Elisabeth Cathrine Steenfeldt, født ca. 1732.
Kopist i Generallandkollegiet 1768-73, fik derpå vartpenge. Tolder i Kolding 10. september 1778. Enken levede som pensionist i Kolding i 1801.
Sekretær.


* * * Toldkontrollører

1672-1680
David Fentz, født ca. 1635, begr. 16. april 1680 i Kolding. Gift 12. juni 1673 i Kolding med Barbara Junghans.
Toldbetjent i Kolding 18. december 1672. Kaldte sig visitør og toldinspektør. Ved sin død var han tillige postmester.

1680-1708
Hans Lund, født ca. 1651, begr. 23. februar 1708 i Kolding. Gift 24. juni 1680 i København (Frue) med Anne Pedersdatter Laumand.
Visitør i Køge 1675. Toldbetjent i Kolding 17. april 1680, toldkontrollør sst. 20. december 1692, kgl. konf. 1. januar 1696. Kaldte sig visitør og toldinspektør. Tillige postmester, nvt. 1685.

1708-1710
Johan Gebhardt Becker, begr. 21. december 1710 i Kolding.
Toldkontrollør i Kolding 26. marts 1708.

1710-1715
Johan Frederik von Wahren, født ca. 1680, begr. 30. april 1715. Gift med Johanne Arvedsdatter Kongelff, født 15. december 1681, død 17. marts 1759 i Kolding (gift 2. gang med toldkontrollør Jens Jørgensen Riis, 1691-1779).
Tjente mons. Lyders i tolv år. Toldkontrollør i Kolding 20. oktober 1710. Tillige postmester 10. september 1712.

1715-1756
Jens Jørgensen Riis (søn af Jørgen Pedersen og Johanne Jensdatter), født 16. april 1691 på Ris, Givskud sogn, død 12. august 1779 i Kolding. Gift 1716 i Kolding med Johanne Arvedsdatter Kongelff (gift 1. gang med toldkontrollør Johan Frederik von Wahren, ca. 1680-1715).
Kom som ung på postkontoret i Kolding og blev senere postskriver i København. Toldkontrollør i Kolding 6. juni 1715. Tillige postmester 22. maj 1715. Ifølge statskalenderne fungerede Riis som kontrollør ved øksne- og hestetolden 1756-59. Tillige succederende borgmester 5. marts 1723, afskediget 9. marts 1759. Medejer af Frøstrup (Vester Horne herred) 1735-37. Legatstifter.
Kommerceråd 1759.

1756-1760
Peter Schyberg
Tolder ved øksne- og hestetolden og kgl. kontrollør imod toldforpagterne i Kolding 13. september 1756.

1761-1779
Jens Jørgensen Riis
Se ovenfor.

1779-1791
Hans Junghans (søn af birkedommer Christian Frederik J. og Cathrine Sophie Piper), født 3. april 1726 i Udbyneder, død 13. maj 1818 i Kolding. Gift 17. april 1750 i Vestenskov med Elisabeth Just (datter af forpagter Tønnes J.), døbt 19. november 1730 på Fuglsang, Toreby sogn, død 14. november 1804 i Kolding.
Exam.jur. 1748. Forvalter på lollandske og sjællandske godser i 12 år. Succederende toldkontrollør i Kolding 27. marts 1759, tiltrådte august 1779, entlediget 9. november 1791. Ifølge statskalenderne fungerede Riis som kontrollør ved øksne- og hestetolden i forpagtningsårene 1759-60. Tillige borgmester 9. marts 1759, entlediget 22. oktober 1783. Tillige byfoged 8. juni 1759, entlediget 22. oktober 1783. Tillige herredsfoged i Anst-Jerlev-Slavs herreder 30. november 1770, entlediget 13. oktober 1797. Tillige succederende postmester 9. marts 1759, virkelig 12. august 1779, entlediget som pakkepostmester 1802, entlediget som brevpostmester 1809. Legatstifter. Hans Junghans’ oldefader Jørgen Junghans indvandrede fra Schweiz og blev overtoldinspektør i Kolding i 1664.
Virkelig kancelliråd 1774. Justitsråd 1782.


* * * Toldbetjente

1779-1793
Berthel Schmidt, født ca. 1733, død 9. marts 1804 i Kolding. Gift 1. gang 22. juni 1780 i Kolding med Anne Dorthea Krause, født ca. 1747, død 12. september 1785 i Kolding. Gift 2. gang 20. april 1787 i Skanderup (Anst hrd.) med Ellen Marie Toxwerdt, født ca. 1740, død 18. januar 1833 i Horsens.
Underofficer. Toldbetjent og undervisitør i Kolding 9. september 1779, overtold- og konsumtionsbetjent 20. februar 1793, entlediget 4. december 1799. Havde 100 rdl. pension i 1801.


* * * Konsumtionsinspektører

1779-1785
Jes Wilhelm Isensee
Kopist i Hof- og stadsretten. Konsumtionsinspektør i Kolding 11. juni 1778. Pga. hans egenrådighed blev han fjernet fra embedet i Kolding og blev i stedet udnævnt til grænsekontrollør 22. juni 1785.

1785-1787
Johan Frederik Zahn, død april 1787.
Grænsekontrollør 6. august 1761. Konsumtionsinspektør i Kolding 22. juni 1785.

1787-1791
Peter Malling (søn af godsejer Peder Pedersen M. og Charlotte Amalie Hilleborg Storm), født 10. juli 1760 på Astrup, Grinderslev sogn, død 16. august 1824. Gift 28. september 1787 i Haderslev med Martine Cathrine Georgine Kretzschmer (datter af provst, konsistorialråd Joachim K. og Anne Sophie Kruckau), født ca. 1767 i Nordborg præstegård.
Forlod latinskolen i Viborg og gik til hæren, hvor han med tiden blev løjtnant. Exam.jur. Konsumtionsinspektør i Kolding 2. maj 1787, tillige toldinspektør 9. november 1791. Tillige major ved landeværnet 18. juni 1802, bataljonskommandør 22.6.1804. Toldforvalter i Langenfelde 5. december 1806.
Kammerråd 1797. Generalkrigskommissær 1817


* * * Konsumtionsoppebørselsbetjente

1779-1791
Georg Andreas Memmert
Tolder i Kolding 10. september 1778. Ifølge statskalenderne var Memmert tillige konsumtionsoppebørselsbetjent fra 1779.


* * * Konsumtionskontrollører

1779-1787
Berthel Thomsen, født ca. 1746. Gift 10. november 1770 i Smidstrup med Christine Nicolette Paulsen, født ca. 1753.
Bosat i Ødis sogn 1776. Konsumtionskontrollør i Kolding 11. juni 1778. Konsumtionskontrollør i Holstebro 5. september 1787.

1787-1793
Christian Buchwald, død 9. januar 1793 i Kolding.
Skriver i privat tjeneste. Konsumtionskontrollør i Holstebro 23. november 1785. Overkonsumtionsbetjent i Kolding 5. september 1787.
Prædikat af kontrollør 1787.


* * * Told- og konsumtionsinspektører

1791-1806
Peter Malling
Konsumtionsinspektør i Kolding 2. maj 1787, tillige toldinspektør 9. november 1791. Toldforvalter i Langenfelde 5. december 1806.

1807-1821
Adolph Christian Frederik Hein, født 1767, død 29. januar 1845 i Christiansfeld. Gift med Christiane Frederikke Grandjean, født ca. 1776.
Ritmester ved husarerne. Told- og konsumtionsinspektør i Kolding 20. februar 1807, afskediget 13. november 1821. Gårdejer i Dyrehavegård, Kolding landsogn.
Karakt. major. Generalkrigskommissær 1814.

1821-1851
Claudius Grooss (søn af garver Johan Christoffer G. og Abelone Clausdatter), døbt 18. december 1774 i Fredericia (Michaelis), død 1. september 1857 i Skanderborg. Gift 17. december 1823 i Kolding med Knudine Diechmann (datter af borgmester Hans D. og Elisabeth Cathrine Thomsen), født 28. august 1801 i Kolding, død 16. oktober 1869 i Skanderborg.
Overtelegrafinspektør. Toldinspektør i Kolding 13. november 1821, afskediget 25. marts 1851.
Krigsråd. Justitsråd 1821.

1851-1863
Caspar Christian Petersen. Gift med Sophie Marie Aagaard, død 12. november 1867 i Kolding.
Patruljebetjent. Konst. grænsekontrollør 25. maj 1830, fast ansat 1. november 1842. Grænsetoldinspektør. Toldinspektør i Kolding 20. maj 1851, afskediget 3. juni 1863
Kammerråd 1844.

1863-1868
Andreas Christian Schumacher
Toldkontrollør, konst. toldinspektør 1863-68.


* * * Told- og konsumtionskasserere

1791-1798
Johan Christoffer Brandis, født ca. 1734. Gift 30. november 1779 med Christiane Sophie Frentzel, født ca. 1748, død 11. marts 1799 i Kolding.
Sekondløjtnant og adjudant ved Holstenske Regiment. Tolder i Grenaa 1. november 1779. Told- og konsumtionskasserer i Kolding 9. november 1791, afskediget 12. december 1798.

1798-1804
Johan Christian Hauch (søn af generaladjudant Andreas H. og Sophie Styrup), født 15. februar 1760 i København (Garnisons), død 15. august 1819 i Frederikshald. Gift med Pauline Christiane Rye, født ca. 1771.
Auskultant i Rentekammeret. Amtmand over Frederikstad og Smålenenes amter 1789-1794. Adjudant. Told- og konsumtionskasserer i Kolding 12. december 1798. Told- og konsumtionskasserer i Drammen 11. januar 1804, afskediget 30. juni 1810.
Kammerjunker

1804-1807
Niels Henrik Stockfleth (søn af sorenskriver Thomas S. og Johanne Marie Arbin), født 20. juni 1771 i Norge, død 15. april 1807 i Kolding. Gift 3. februar 1804 med Marie Louise von Staffeldt (datter af kaptajn Agathus Ludvig von S. og Maria Regina von Klingen), født ca. 1772 på Rügen, død 23. maj 1848.
Exam.jur. Kaptajn af landeværnet. Told- og konsumtionskasserer i Kolding 11. januar 1804. Hans hustru var søster til digteren Schack von Staffeldt (1769-1826).

1807-1813
Søren Sommer, født ca. 1750, død 11. juli 1827 i Herslev præstegård.
Regimentskvartermester ved 3. jyske Infanteriregiment. Told- og konsumtionskasserer i Kolding 18. september 1807, afskediget 7. maj 1813.
Overkrigskommissær

1813-1820
Henrik Andreas Wetche (søn af sognepræst Andreas W. og Conradine Eleonora von Saldern), født 13. september 1777 i Starup (ved Haderslev), død 16. november 1827 i Haderslev. Gift med Sophie Amalie Wiimh (datter af proprietær Adam Gottlieb W. og Claudine Marie Plum), født 1789.
Sekondløjtnant 1797, premierløjtnant 1804, afsked 1808. Told- og konsumtionskasserer i Vejle 15. marts 1810. Told- og konsumtionskasserer i Kolding 30. juni 1813, afskediget 22. juni 1820.
Kammerråd 1810.

1820-1824
Frederik Julius Bøgh (søn af provst Nicolaj Seidelin B. og Mette Cathrine Birch), født 21. marts 1774 i Kerteminde, død 6. marts 1844 i Ribe (Catharinæ). Gift 15. marts 1805 i København (Holmens) med Margrethe Elisabeth Amalie Jasper (datter af tømmermand Jürgen Friedrich J. og Elsabe Hansen), født 7. maj 1785 på Gottorp, død 2. marts 1837 i Ribe (Domsogn).
Exam.jur. 1795. Passkriver i København. Konst. told- og konsumtionskasserer i Kolding 6. maj 1820, fast ansat 22. juni 1820. Konst. toldinspektør i Ribe 23. marts 1824, fast ansat 31. marts 1831, entlediget 8. december 1842.

1824-1826
Frederik Carl de Fischer
Toldkasserer i Ebeltoft. Fungerende told- og konsumtionskasserer i Kolding ca. 1824.

1826-1864
Erik Frederik Ehnhuus
Konst. told- og konsumtionskasserer i Randers 6. januar 1824. Konst. told- og konsumtionskasserer i Kolding 14. marts 1826, fast ansat 26. oktober 1831, afskediget 27. februar 1864.
Kammerassessor 1840. Kammerråd 1851. Justitsråd 1864.


* * * Toldkontrollører

1793-1799
Berthel Schmidt
Underofficer. Toldbetjent og undervisitør i Kolding 9. september 1779, overtold- og konsumtionsbetjent 20. februar 1793, entlediget 4. december 1799. Havde 100 rdl. pension i 1801.

1799-1812
Frederik Holtzmann, født ca. 1766, død 31. januar 1825 i Kolding. Gift med Maren Frederiksdatter, født ca. 1767.
Kammertjener hos gehejmestatsminister Frederik Moltke. Patruljebetjent, bosat i Seest 1799. Told- og konsumtionsbetjent i Kolding 4. december 1799. Forpagtede broen ved Sønderport 28. september 1812 i tre år. Toldkontrollør i Flensburg 9. december 1812.

1813-1824
Henrik David Blanck, født ca. 1759, død 29. marts 1824 i Kolding. Gift ca. 1784 med Anne Sophie Kattrup, født ca. 1759, død 1. maj 1837 i Kolding.
Kommandersergent ved 1. jyske Infanteriregiment. Overtold- og konsumtionsbetjent i Kolding 19. februar 1813.

1824-1834
Frederik Christian Jacobsen, født ca. 1790, død 3. august 1834 i København. Gift med Juliane Charlotte, født ca. 1799.
Månedsløjtnant. Overtold- og konsumtionsbetjent i Kolding 15. maj 1824, fradømt ved Højesteret 3. juni 1834.
Krigsassessor 1826

1834-1849
Laurentius Christian Grandjean, født ca. 1793 på Sjælland. Gift 1. gang med Eline Marie Weinholdt, født ca. 1795,død 30. januar 1836 i Kolding. Gift 2. gang 26. april 1837 i Kolding med Magdalene Sophie Aagaard (datter af købmand Jacob A. og Magdalene Sophie Pontoppidan), født 20. oktober 1812 i Kolding.
Landmåler. Told- og konsumtionsunderbetjent i Kolding 11. april 1824, told- og konsumtionsoverbetjent sst. 23. august 1834, told- og konsumtionskontrollør i Randers 29. august 1849.

1849-1862
Carl Peter Otto Sanne, død 20. februar 1875.
Konst. toldkontrollør i Roskilde. Told- og konsumtionskontrollør i Kolding 29. august 1849. Toldinspektør i Vejle 25. august 1862.

1862-1870
Andreas Christian Schumacher (søn af overtoldinspektør, etatsråd Andreas Christian S. og Sophie Christine Weilbach), født 14. juni 1827 i København (Frelsers), død 8. maj 1879 i Odense (Skt. Hans). Gift 23. december 1864 i Kolding med Jacobine Theodora Laurentine Grandjean (datter af toldkontrollør Laurentius Christian G. og Magdalene Sophie Aagaard), født 20. september 1839 i Kolding, død 30. oktober 1911 i Kolding.
Exam.jur. 1846. Ansat ved Overtoldinspektoratet i København. Toldassistent i Odense 11. juli 1853, men tiltrådte ikke embedet. Toldassistent i København 10. november 1854. Toldkontrollør i Kolding 16. december 1862. Konstitueret toldforvalter i Vamdrup (landtoldgrænsen) 1868. Toldkontrollør i Odense 28. september 1870.


* * * Portnere ved Sønderport, også kaldet Den holstenske Port

1671-1680 (?)
Jens Christensen
Toldbetjent ved Sønderport 6. maj 1671.

1680-1704
Niels Andersen, født ca. 1643, begr. 13. juni 1704 i Kolding.
Bondelensmand i Gønge herred, Skåne. Portner ved Sønderport 20. april 1680.

1704-1721
Gilliam Wahne, død maj 1721 i Kolding. Gift med Else Dorthea Bollen, født ca. 1648, begr. 24. marts 1725 i Kolding.
Trompeter, kom med de münsterske tropper til Danmark 1678, reduceret 1698. Portner ved Sønderport 6. oktober 1704.

1721-1743
Peder Eriksen Frost, begr. 7. juni 1743 i Kolding.
Kgl. staldkarl i 21 år. Portner ved Sønderport 24. november 1721.

1743-1759
Niels Nielsen, begr. 14. februar 1759 i Kolding.
Kusk for prinsesserne Sophie og Hedevig, senere for kongen. Portner ved Sønderport 3. juli 1743.

1759-1761
Johan Andreas Streich
Korporal ved Livgarden til hest. Portner ved Sønderport 6. marts 1759. Grænsekontrollør 19. oktober 1761.

1761-1781
Jens Mikkelsen, født ca. 1714, begr. 23. januar 1781 i Kolding.
Portner ved Sønderport 15. december 1761. Tillige værtshusholder.

1781-1807
Ambrosius Fyhn, født ca. 1732, død 26. februar 1807 i Kolding. Gift 2. gang 17. juni 1785 i Kolding med Marie Elisabeth Wolder (datter af smed Hans Marcussen Wolder og Anne Elisabeth Jensdatter), døbt 24. september 1752 i Rudkøbing, død 20. september 1830 i Kolding.
Stod ved Livgarden i 12 år. Kgl. staldkarl i 15 år. Portner ved Sønderport 26. februar 1781. Efter ham synes embedet at have været ubesat i en række år.

1820-1830
Adam Gottlob Trolle, født ca. 1785, død 20. januar 1830 i Kolding.
Volontør i Generaltoldkammeret. Kontrollør ved Sønderport 25. januar 1820.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar