tirsdag den 13. januar 2015

Toldere på Læsø

* * * Toldere

1668-1674 og 1675-1685
Niels Henriksen, død efter 1685.
Tolder på Læsø 24. april 1668, konf. 20. juni 1670, afskediget 20. oktober 1674. Atter udnævnt til tolder 18. maj 1675, afskediget 24. maj 1685. Tillige landfoged på øen 24. maj 1669.

1674-1675
Emmike Eriksen (søn af landfoged Erik Pedersen og Magdalene Emmiksdatter), begr. 3. maj 1698 i Thisted. Gift med Maren Mortensdatter.
Tolder og landfoged på Læsø 20. oktober 1674, afskediget 18. maj 1675. Byfoged i Thisted 2. december 1679, tillige herredsfoged i Hillerslev herred 14. februar 1685 og i de forenede Hillerslev-Hundborg herreder 26. november 1687.

1685-1689
Adam Andreas Foss, død efter 1689.
Strandinspektør i Viborg og Aalborg stifter, nvt. 1683-85. Tolder og landfoged på Læsø 24. maj 1685, kgl. konf. 5. september 1685.

1689-1695
Christian Jørgensen Hesselberg, født ca. 1662, begr. 19. december 1718 i Høgsted, Vrejlev sogn. Gift 18. marts 1801 i Hjørring med Ide Marie Rantzau (datter af oberstløjtnant Poul R. og Birgitte Juel), født ca. 1663, begr. 21. marts 1735 i Høgsted, Vrejlev sogn (gift 1. gang med løjtnant Jesper Donaton, ægteskabet opløst).
Tolder og landfoged på Læsø 16. april 1689, forpagter af øens forstrand 1691-96. Tolder i Hjørring 20. juni 1696. Inspektør over Aalborg og Viborg distrikters toldsteder 3. januar 1702. Bosatte sig kort efter i Høgsted, Vrejlev sogn, som tilhørte hans hustru.

1696-1719
Berendt Falenkamp (søn af sognepræst Berendt F. og Maren Nielsdatter), født 24. november 1648 i Engum præstegård, død 5. maj 1719 på Læsø. Gift med Malene Braem, død efter 1721.
Landfoged på Læsø 15. april 1690, kgl. konf. 24. januar 1691. Tillige tolder på øen 1. januar 1696.

1719-1744
Niels Sørensen Wirenfeldt (søn af byfoged Søren Nielsen og Birgitte Ottesdatter), født 1686, død 2. april 1762 på Lerbæk, Elling sogn. Gift 21. februar 1714 i Sæby kirke med Ide Marie Gesmel (datter af Herman Samuelsen G. og Johanne Pedersdatter), døbt 8. april 1688 i Sæby, begr. 5. januar 1774 i Sæby.
Student, fra 1709 borger i Sæby, hvor faderen samme år var blevet udnævnt til byfoged. Tolder og landfoged på Læsø 8. juli 1719, afskediget 5. marts 1744. Han havde i 1719 tilbudt kongen 500 rdl. for embedet på Læsø og flyttede straks til øen, men fra omkring 1730 boede familien atter i Sæby, og i 1739 købte han hovedgården Lerbæk i det nærliggende Elling sogn. I 1742 bad Rentekammeret ham om at flytte tilbage til øen for at røgte sit embede, men da dette imidlertid ikke skete, blev han afskediget to år senere. Hans brøde var dog ikke større, end at kongen straks efter udnævnte ham til kancelliråd. Han og hustruen blev begravet i Sæby kirke.
Kancelliråd 1744.

1744-1750
Peter Glud, død mellem 1758 og 1776. Gift med Dorthea Kirstine Hoff, født ca. 1723, begr. 17. juli 1776 i Fladstrand.
Skriver ved Aalborg og Viborg stifters kontor i 14 år. Tolder og landfoged på Læsø 3. juli 1744. Kontrollør imod toldforpagterne 27. januar 1750. Han fradømtes sine embeder på Læsø 14. januar 1751 og flyttede til Fladstrand.

1750-1761
Erik Christian Spentrup, Morten Sørensen Hjorth og Jens Thagaard
Toldforpagtere

1761-1765
Henrik Eckløff, født ca. 1726, død 3. februar 1798 i Bergen. Gift 3. juli 1761 i Byrum kirke med Anne Marie Holst.
Tolder på Læsø 22. januar 1761. Overvisitør i Christiania (Oslo) 26. marts 1765, undertoldbetjent sst. 1768, ekstratoldbetjent i Bergen 11. maj 1778, afskediget 21. september 1796.

1765-1769
Niels Thaarup (søn af degn Thomas Christensen T. og Christine Nielsdatter Børglum), døbt 20. maj 1720 i Løgsted degnebolig, begr. 2. januar 1770 i Byrum. Gift ca. 1747 med Anne Margrethe Stubsach.
Isenkræmmer i København, men gik fallit. Tolder på Læsø 14. juni 1765. Sønnen Thomas Thaarup (1749-1821) var digter og dramatiker.

1770-1786
Niels Holst, født ca. 1735, død efter 1787. Gift med Cathrine Margrethe Bentzen (datter af … og Cathrine Schrøder), født ca. 1747.
Tolder på Læsø 30. januar 1770. Ifølge folketællingen 1787 var han ”tilforn tolder”.

1786-1787
Thomas Thodberg Ostenfeldt (søn af skildrer Christian O. og Marianne Thomasdatter Thodberg), døbt 12. august 1757 i Sæby, død november 1799 i Christiania (Oslo). Gift 2. september 1781 i Byrum kirke med Johanne Evergete Bechmann (datter af sognepræst Morten Lauritsen B. og Louise Lucie Nielsdatter Kirkemoe), døbt 31. juli 1757 i Byrum, død 19. oktober 1834 i Skagen.
Exam.jur. 1784. Prokurator ved alle over- og underretter i Nørrejylland 17. december 1784, bosat på Læsø. Konst. tolder på Læsø 1785-87. I 1791 boede familien på Knudseje i Skæve sogn, men senere blev han udnævnt til politifuldmægtig i Christiania.

1787-1804
Hans Christoffer Neuchs (søn af slagter Christoffer N. og Gertrud Hansdatter Bruun), døbt 1. juni 1752 i Kolding, død 29. september 1804 i Byrum. Gift 6. juli 1787 i Hellested med Rebekka Find (datter af degn Jens Christian F. og Anne Christine Pedersdatter), døbt 24. oktober 1763 i Hellested degnebolig, begr. 13. august 1806 i Byrum.
Cand.philos. 1775, opholdt sig derefter hos sin farbror, provst Frederik Neuchs i Hellested på Stevns. Tolder på Læsø 30. maj 1787. Den 23. januar 1799 blev han forfremmet til told- og konsumtionskasserer i Præstø og Johannes Didrik Smith blev udnævnt til ny tolder på Læsø. Imidlertid blev Neuchs på Læsø, og Smith fik i stedet det ledige konsumtionskassererembede i Slangerup senere samme år.

1804-1814
Christen Heiberg (søn af provst Gerhard Christensen H. og Mette Cathrine Leganger), født 23. september 1754 i Sogndal (Sogn og Fjordane fylke, Norge), død 11. juni 1816 i Svendborg. Gift med Mette Marie Lemvig (datter af sognepræst Henrik Caspersen L. og Anne Lauritsdatter Engelstoft), født 16. september 1763 i Ulstrup præstegård, død 5. juni 1828.
Landmåler i København. Tolder på Læsø 12. december 1804, afskediget 10. marts 1814. Familien flyttede herefter til Svendborg.

1815-1829
Eggert Gabriel Stockfleth (søn af stiftslandinspektør Eggert S. og Christiane Dorthea Graumann), født 2. september 1780 i Nødager sogn, død 13. april 1853 i Hals sogn. Gift 9. juni 1809 i Thisted med Dorthea Margrethe Mønster (datter af told- og konsumtionsinspektør Carl Christian M. og Christine Sophie Rosenquist), født 15. marts 1782 i Stubbekøbing, død 5. oktober 1862 i Hals sogn.
Student 1797, cand.jur. 1804. Sekondløjtnant i 2. jyske Infanteriregiments annekterede bataljoner 26. februar 1808, premierløjtnant 1. januar 1809, forsat til Norske Livregiments 3. annekterede bataljon som à la suite 28. oktober 1814, trådte atter i nummer 6. juni 1815, afskediget 10. oktober 1815. Tolder på Læsø 7. oktober 1815. Told- og konsumtions- samt fyrinspektør i Skagen 28. november 1829, afskediget fra toldembedet 24. november 1847 og fra fyrinspektørembedet 31. juli 1850.

1829-1853
Peter Kisbye Willerup, født ca. 1789 i København, død 26. juli 1853 i Byrum. Gift 25. februar 1816 i Aversi med Anne Cathrine Hansen (datter af forpagter Jens Hansen og Juliane Marie Hoffmeyer), døbt 1. april 1793 på Holmegård, Holme Olstrup sogn, død 6. februar 1883.
Månedsløjtnant. Forpagter på Assendrup. Tolder på Læsø 23. december 1829, toldforvalter sst. 22. maj 1845, toldoppebørselskontrollør sst. 20. maj 1851.
Krigsråd 1830

1853-1873
Erik Frederik Ørum (søn af skomagermester Janus Ø. og Marie Cathrine Ørum), født 12. oktober 1810 i Randers, død 30. juli 1873 i Byrum. Gift 22. december 1842 i Skanderup kirke (Anst herred) med Polly Nissen (datter af toldkontrollør Asmus N.), født ca. 1816 i København.
Toldfuldmægtig i Kolding ca. 1834, toldkontrollør i Helsingør 20. maj 1851. Toldoppebørselskontrollør på Læsø 7. december 1853, afskediget 28. juli 1873 og død to dage senere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar